Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội

Similar presentations


Presentation on theme: "Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội"— Presentation transcript:

1 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội
MODULE 08 TRUY CẬP CÁC WEBSITE CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CÁC VIỆN CỔ HỌC TRUNG QUỐC Nguyễn Phúc Anh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội

2 北京大学

3 复旦大学

4 中山大学

5 国学纲

6 中华古籍网

7 中华文史网

8 中国古代文学研究中心 (复旦大学)

9 武汉大学

10 山东大学

11 四川大学

12 中国人民大学

13 北京师范大学

14 南开大学

15 华东师范大学

16 厦门大学

17 南京大学

18 四川大学

19 浙江大学

20 HÃY CÙNG THỰC HÀNH VÀ THẢO LUẬN


Download ppt "Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội"

Similar presentations


Ads by Google