Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

同路人 Tong lu ren 敬拜赞美詩歌 45首.

Similar presentations


Presentation on theme: "同路人 Tong lu ren 敬拜赞美詩歌 45首."— Presentation transcript:

1 同路人 Tong lu ren 敬拜赞美詩歌 45首

2 只因为我们都是同路人, 才会有同样的经历. 才会有同样的追求.
Zhi yin wei wo men dou shi tong lu ren 才会有同样的经历. Cai hui you tong yang de jing li 才会有同样的追求. Cai hui you tong yang de zhui qiu

3 同甘苦共患难, 只有同路人最亲; 同流泪同喜乐, 只有同路人最真诚;
Tong gan ku, gong huan nan 只有同路人最亲; Zhi you tong lu ren zui qin 同流泪同喜乐, Tong liu lei, tong xi le 只有同路人最真诚; Zhi you tong lu ren zui zhen cheng

4 感谢神让我们在真道上相逢, 成为同路人. 我们内心发出同声地歌唱, 赞美奇妙救恩.
Gan xie shen, rang wo men zai zhen dao shang xiang feng 成为同路人. Cheng wei tong lu ren, 我们内心发出同声地歌唱, Wo men nei xin fa chu tong sheng di ge chang 赞美奇妙救恩. Zan mei qi miao jiu en

5 心灵合一相互理解, 同路人一定要同心, 美好的盼望永恒的国度, 永远属于我们.
Xin ling he yi, xiang hu li jie 同路人一定要同心, Tong lu ren yi ding yao tong xin, 美好的盼望永恒的国度, Mei hao de pan wang, yong heng de guo du, 永远属于我们. Yong yuan shu yu wo men

6 同路人 Tong lu ren 敬拜赞美詩歌 45首

7 只因为我们都是同路人, 才会有同样的经历. 才会有同样的追求.
Zhi yin wei wo men dou shi tong lu ren 才会有同样的经历. Cai hui you tong yang de jing li 才会有同样的追求. Cai hui you tong yang de zhui qiu

8 同甘苦共患难, 只有同路人最亲; 同流泪同喜乐, 只有同路人最真诚;
Tong gan ku, gong huan nan 只有同路人最亲; Zhi you tong lu ren zui qin 同流泪同喜乐, Tong liu lei, tong xi le 只有同路人最真诚; Zhi you tong lu ren zui zhen cheng

9 感谢神让我们在真道上相逢, 成为同路人. 我们内心发出同声地歌唱, 赞美奇妙救恩.
Gan xie shen, rang wo men zai zhen dao shang xiang feng 成为同路人. Cheng wei tong lu ren, 我们内心发出同声地歌唱, Wo men nei xin fa chu tong sheng di ge chang 赞美奇妙救恩. Zan mei qi miao jiu en

10 心灵合一相互理解, 同路人一定要同心, 美好的盼望永恒的国度, 永远属于我们.
Xin ling he yi, xiang hu li jie 同路人一定要同心, Tong lu ren yi ding yao tong xin, 美好的盼望永恒的国度, Mei hao de pan wang, yong heng de guo du, 永远属于我们. Yong yuan shu yu wo men


Download ppt "同路人 Tong lu ren 敬拜赞美詩歌 45首."

Similar presentations


Ads by Google