Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Si-phian Tē 31 phiⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Si-phian Tē 31 phiⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Si-phian Tē 31 phiⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Si-phian Tē 31 phiⁿ 舊約 《詩篇》 第31篇 Psalms

2 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 1 chat 第一節
(Tāi-pi̍t ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ.) Iâ-hô-hoa ah, goá oá-khò Lí, kiû Lí hō͘ goá éng-éng bô kiàn-siàu; Chiàu Lí ê kong-gī chín-kiù goá. (大衛ê詩;交hō͘樂官。) 耶和華ah,我oá靠祢, 求祢hō͘我永永無見笑; 照祢ê公義拯救我。

3 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 2 chat 第二節
Kiû Lí àⁿ hī-khang thiaⁿ goá, kín-kín lâi kiù goá; Choè goá kian-kò͘ ê chio̍h-poâⁿ, choè chín-kiù goá ê oē-só͘. 求祢àⁿ耳孔聽我, 緊緊來救我; 做我堅固ê石磐, 做拯救我ê衛所。

4 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 3 chat 第三節
In-ūi Lí sī goá ê soaⁿ-giâm, goá ê soaⁿ-chē. Só͘-í kiû Lí in-ūi Lí ê miâ lâi ín-chhoā goá, chí-tiám goá. 因為祢是我ê山巖, 我ê山寨。 所以求祢因為祢ê名來 引chhoā我,指點我。

5 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 4 chat 第四節
Lâng àm-chīⁿ tiuⁿ lô-bāng beh bāng goá, kiû Lí kiù goá thoat-lī; In-ūi Lí sī goá ê oē-só͘. 人暗靜張羅網 beh網我, 求祢救我脫離; 因為祢是我ê衛所。

6 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 5 chat 第五節
Goá chiong goá ê lêng-hûn kau tī Lí ê chhiú; Iâ-hô-hoa chin-si̍t ê Siōng-tè ah, Lí ū kiù-sio̍k goá. 我將我ê靈魂 交tī祢ê手; 耶和華真實ê上帝ah, 祢有救贖我。

7 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 6 chat 第六節
Goá oàn-hūn hiah ê sìn-hōng hu-ké ê lâng; To̍k-to̍k goá oá-khò Iâ-hô-hoa. 我怨恨hiah-ê 信奉虛假ê人; 獨獨我oá靠耶和華。

8 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 7 chat 第七節
Goá in-ūi Lí ê chû-ài beh hoaⁿ-hí khoài-lo̍k; In-ūi Lí ū khoàⁿ-kìⁿ goá ê kan-khó͘, Chai goá sim-sîn ê kan-lân. 我因為祢ê慈愛 beh歡喜快樂; 因為祢有看見我ê艱苦, 知我心神ê艱難。

9 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 8 chat 第八節
Lí bē-bat chiong goá kau tī tùi-te̍k ê chhiú; Lí hō͘ goá ê kha khiā tī khui-khoah ê só͘-chāi. 祢bē-bat將我交tī 對敵ê手;祢hō͘我ê腳 khiā tī開闊ê所在。

10 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 9 chat 第九節
Iâ-hô-hoa ah, goá tī hoān-lān tiong, kiû Lí lîn-bín goá; Goá ê ba̍k-chiu in-ūi iu-būn phah-pháiⁿ, Goá ê sim-sîn, goá ê sin-thé, ia̍h sī án-ni. 耶和華ah, 我tī患難中,求祢憐憫我; 我ê目睭因為憂悶phah-pháiⁿ, 我ê心神,我ê身體,亦是án-ni。

11 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 10 chat 第十節
Goá ê sìⁿ-miā in-ūi iu-khó͘ lâi siau-bô, Goá ê nî-hè ūi-tio̍h thó͘-khùi ia̍h án-ni; Goá ê khùi-la̍t in-ūi goá ê choē-ok lâi soe-lám; Goá ê kut-thâu ia̍h ko͘-tâ. 我ê性命因為憂苦來消無, 我ê年歲為tio̍h吐氣亦án-ni; 我ê氣力因為我ê罪惡來衰lám; 我ê骨頭亦枯焦。

12 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 11 chat 第十一節
Goá in-ūi goá it-chhè ê tùi-te̍k chiâⁿ-choè lêng-jio̍k; Tī goá ê chhù-piⁿ-tau koh-khah siong-tiōng; hiah ê bat goá ê lâng lóng kiaⁿ goá; Tī goā-bīn khoàⁿ-kìⁿ goá ê lâng cháu-siám lī-khui goá. 我因為我一切ê對敵成做凌辱; Tī我ê厝邊tau koh-khah傷重; hiah-ê bat我ê人lóng驚我;Tī外面 看見我ê人走閃離開我。

13 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 12 chat 第十二節
Goá chhin-chhiūⁿ sí-lâng hō͘ lâng boē kì-tit, bô lâng siàu-liām; Goá chhin-chhiūⁿ phoà-chhùi ê khì-kū. 我親像死人hō͘人 boē記得,無人siàu念; 我親像破碎ê器具。

14 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 13 chat 第十三節
In-ūi goá thiaⁿ-kìⁿ choē-choē lâng ê húi-pòng, Sì-ûi lóng sī kiaⁿ-hiâⁿ; In saⁿ-kap chham-siông kong-kek goá ê sî, Chiū kè-bô͘ beh hāi goá ê sìⁿ-miā. 因為我聽見choē-choē人ê譭謗, 四圍lóng是驚惶; In相kap參詳攻擊我ê時, 就計謀beh害我ê性命。

15 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 14 chat 第十四節
Iâ-hô-hoa ah, goá iû-goân oá-khò Lí; Goá kóng, Lí sī goá ê Siōng-tè. 耶和華ah, 我猶原oá靠祢; 我講,祢是我ê上帝。

16 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 15 chat 第十五節
Goá ê cho-gū tī Lí ê chhiú; Kiû Lí kiù goá thoat-lī goá ê tùi-te̍k ê chhiú, í-ki̍p khún-pek goá ê lâng. 我ê遭遇tī祢ê手;求祢 救我脫離我ê對敵ê手, 以及窘迫我ê人。

17 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 16 chat 第十六節
Kiû Lí hō͘ Lí ê bīn chiò-kng Lí ê lô͘-po̍k; Chiàu Lí ê chû-ài chín-kiù goá. 求祢hō͘祢ê面 照光祢ê奴僕; 照祢ê慈愛拯救我。

18 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 17 chat 第十七節
Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí hō͘ goá bô kiàn-siàu; in-ūi goá ū kiû-kiò Lí. Kiû Lí hō͘ pháiⁿ-lâng kiàn-siàu, hō͘ in tī im-kan chēng chauh-chauh. 耶和華ah,求祢hō͘我無見笑; 因為我有求叫祢。 求祢hō͘ pháiⁿ人見笑, hō͘ in tī陰間靜chauh-chauh。

19 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 18 chat 第十八節
Goān Lí hō͘ hiah ê pe̍h-chha̍t ê chhùi piàn é-káu; Chiū-sī kiau-ngō͘ khoàⁿ-khin, lām-sám bú-bān gī-lâng--ê. 願祢hō͘ hiah-ê白賊ê嘴 變啞口;就是驕傲看輕, lām-sám侮慢義人ê。

20 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 19 chat 第十九節
Kèng-ùi Lí ê lâng, Lí ūi-tio̍h in só͘ chek-chū ê un-hūi, Ūi-tio̍h oá-khò Lí ê lâng, tī sè-kan-lâng ê bīn-chêng, só͘ si-hêng ê un-hūi, cháiⁿ-iūⁿ hiah toā! 敬畏祢ê人, 祢為tio̍h in所積聚ê恩惠,為tio̍h oá靠祢ê人,tī世間人ê面前, 所施行ê恩惠,怎樣hiah大!

21 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 20 chat 第二十節
Lí beh chiong in khǹg tī Lí ê bīn-chêng ún-ba̍t ê só͘-chāi; bián-tì tú-tio̍h lâng ê kè-bô͘; Lí beh àm-chīⁿ pó-siú in tī tiùⁿ-ûi-lāi, bián siū chhùi-chi̍h ê cheng-piān. 祢beh將in khǹg tī祢ê面前 隱密ê所在;免致tú-tio̍h人ê計謀; 祢beh暗靜保守in tī帳帷內, 免受嘴舌ê爭辯。

22 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 21 chat 第二十一節
Iâ-hô-hoa sī eng-kai o-ló--ê, In-ūi I tī kian-kò͘ ê siâⁿ tùi goá si-chhut I kî-biāu ê chû-ài. 耶和華是應該o-ló-ê, 因為祂tī堅固ê城 對我施出祂奇妙ê慈愛。

23 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 22 chat 第二十二節
Lūn-kàu goá, goá bat tio̍h-kip kóng, Tùi Lí ê ba̍k-chiu-chêng, goá siū keh-tn̄g; Chóng-sī goá kiû-kiò Lí ê sî, Lí iû-goân thiaⁿ goá khún-kiû ê siaⁿ. 論到我,我bat著急講, tùi祢ê目睭前,我受隔斷; 總是我求叫祢ê時, 祢猶原聽我懇求ê聲。

24 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 23 chat 第二十三節
Iâ-hô-hoa sèng ê peh-sìⁿ ah, lín lóng tio̍h thiàⁿ I; Iâ-hô-hoa pó-siú sêng-si̍t ê lâng, Tāng-tāng pò-èng kiâⁿ kiau-ngō͘ ê lâng. 耶和華聖ê百姓ah, lín lóng tio̍h疼伊; 耶和華保守誠實ê人, 重重報應行驕傲ê人。

25 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē saⁿ-cha̍p-it phiⁿ 第三十一篇 Tē 24 chat 第二十四節
Kìⁿ-nā ǹg-bāng Iâ-hô-hoa ê lâng, Lín tio̍h chòng-táⁿ, lín ê sim tio̍h kian-kò͘. 見若ǹg望耶和華ê人, Lín tio̍h壯膽, lín ê心tio̍h堅固。


Download ppt "Kū-iok Si-phian Tē 31 phiⁿ"

Similar presentations


Ads by Google