Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Si-phian Tē 91 phiⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Si-phian Tē 91 phiⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Si-phian Tē 91 phiⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Si-phian Tē 91 phiⁿ 舊約 《詩篇》 第91篇 Psalms

2 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē káu-cha̍p-it phiⁿ 第九十一篇 Tē 1 chat 第一節
Tiàm tī Chì-koâiⁿ--ê ún-ba̍t ê só͘-chāi--ê, Hit ê lâng beh khiā-khí tī Choân-lêng--ê ê ìm-ńg. Tiàm tī至高ê隱密ê所在ê, Hit-ê人beh khiā起tī 全能ê ê蔭影。

3 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē káu-cha̍p-it phiⁿ 第九十一篇 Tē 2 chat 第二節
Lūn-kàu Iâ-hô-hoa, goá beh kóng, I sī goá tô-siám ê só͘-chāi, sī goá ê soaⁿ-chē; Sī goá ê Siōng-tè, goá só͘ oá-khò--ê. 論到耶和華,我beh講, 祂是我逃閃ê所在, 是我ê山寨; 是我ê上帝,我所oá靠ê。

4 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē káu-cha̍p-it phiⁿ 第九十一篇 Tē 3 chat 第三節
In-ūi I beh kiù lí thoat-lī tng chiáu-á ê lô-bāng, Kap to̍k-hāi ê un-e̍k. 因為祂beh救你 脫離tng鳥á ê羅網, Kap 毒害 ê瘟疫。

5 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē káu-cha̍p-it phiⁿ 第九十一篇 Tē 4 chat 第四節
I beh ēng I ê si̍t-kó͘ âⁿ lí, lí beh bih tī I ê si̍t-ē, I ê sêng-si̍t sī toā-soè ê tîn-pâi. 祂beh用祂ê翼股âⁿ你, 你beh bih tī祂ê翼下, 祂ê誠實是大細ê藤牌。

6 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē káu-cha̍p-it phiⁿ 第九十一篇 Tē 5 chat 第五節
Lí m̄-bián kiaⁿ mî-kan ê kiaⁿ-hiâⁿ, Á-sī ji̍t--sî teh pe ê chìⁿ. 你m̄免驚暝間ê驚惶, Á是日時teh飛ê箭。

7 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē káu-cha̍p-it phiⁿ 第九十一篇 Tē 6 chat 第六節
Ia̍h bián kiaⁿ o͘-àm-tiong liû-hêng ê un-e̍k, Á-sī ji̍t tiong-tàu bia̍t-bô lâng ê to̍k-chèng. 亦免驚烏暗中 流行ê瘟疫, Á是日中晝 滅無人ê毒症。

8 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē káu-cha̍p-it phiⁿ 第九十一篇 Tē 7 chat 第七節
Ū chheng lâng lek--lo̍h-khì tī lí ê sin-piⁿ, Ū bān lâng lek--lo̍h-khì tī lí ê chiàⁿ-pêng, Che ia̍h boē oá-kūn lí. 有千人lek落去tī你ê身邊, 有萬人lek落去tī你ê chiàⁿ-pêng, 這亦boē oá近你。

9 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē káu-cha̍p-it phiⁿ 第九十一篇 Tē 8 chat 第八節
Put-kò lí oē chhin-ba̍k khoàⁿ-kìⁿ, Ia̍h khoàⁿ-kìⁿ pháiⁿ-lâng siū pò-èng. 不過你會親目看見, 亦看見 pháiⁿ人受報應。

10 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē káu-cha̍p-it phiⁿ 第九十一篇 Tē 9 chat 第九節
In-ūi Iâ-hô-hoa Lí sī goá tô-siám ê só͘-chāi; Lí bat ēng Chì-koâiⁿ--ê choè lí khiā-khí ê só͘-chāi; 因為耶和華祢是我 逃閃ê所在;祢bat用至高ê 做你khiā起ê所在;

11 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē káu-cha̍p-it phiⁿ 第九十一篇 Tē 10 chat 第十節
Chiū chai-hāi boē kàu tī lí, Un-e̍k ia̍h boē oá-kūn lí ê pò͘-pîⁿ. 就災害boē到tī你, 瘟疫亦boē oá近你ê布棚。

12 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē káu-cha̍p-it phiⁿ 第九十一篇 Tē 11 chat 第十一節
In-ūi I beh ūi-tio̍h lí hoan-hù I ê sù-chiá, Tī lí it-chhè ê lō͘ pó-hō͘ lí. 因為祂beh為tio̍h你 吩咐祂ê使者, Tī你一切ê路保護你。

13 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē káu-cha̍p-it phiⁿ 第九十一篇 Tē 12 chat 第十二節
In beh ēng chhiú hû lí, Bián-tit lí ê kha tak-tio̍h chio̍h. In beh用手扶你, 免得你ê腳tak-tio̍h石。

14 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē káu-cha̍p-it phiⁿ 第九十一篇 Tē 13 chat 第十三節
Lí beh ta̍h sai kap to̍k-choâ, Lap sai-á-thûn kap toā-bé choâ. 你beh踏獅kap毒蛇, Lap獅á-thûn kap大尾蛇。

15 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē káu-cha̍p-it phiⁿ 第九十一篇 Tē 14 chat 第十四節
In-ūi i chin thiàⁿ Goá, Goá chiū beh kiù i; In-ūi i bat Goá ê miâ, Goá chiū beh an-tì i tī koâiⁿ ê só͘-chāi. 因為伊真疼我, 我就beh救伊; 因為伊bat我ê名, 我就beh安置伊tī高ê所在。

16 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē káu-cha̍p-it phiⁿ 第九十一篇 Tē 15 chat 第十五節
I kiû-kiò Goá, Goá chiū beh ìn--i; I tī gûi-kip ê sî, Goá beh kap i tī-teh; Goá beh kiù i, hō͘ i chun-kùi. 伊求叫我,我就beh應伊; 伊tī危急ê時,我beh kap伊tī-teh; 我beh救伊,hō͘伊尊貴。

17 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē káu-cha̍p-it phiⁿ 第九十一篇 Tē 16 chat 第十六節
Goá beh ēng tn̂g hè-siū hō͘ i moá-chiok, Hō͘ i khoàⁿ-kìⁿ Goá ê kiù-un. 我beh用長歲壽 hō͘伊滿足, Hō͘伊看見我ê救恩。

18 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē káu-cha̍p-it phiⁿ 第九十一篇 Tē 17 chat 第十七節
Goān Chú goán ê Siōng-tè ê bí-biāu tiàm tī goán ê téng-bīn; Goān Lí kian-kò͘ goán ê chhiú só͘ choè ê kang, Goán ê chhiú só͘ choè ê kang, goān Lí kian-kò͘ i. 願主阮ê上帝ê美妙tiàm tī 阮ê頂面;願祢堅固 阮ê手所做ê工,阮ê手 所做ê工,願祢堅固伊。


Download ppt "Kū-iok Si-phian Tē 91 phiⁿ"

Similar presentations


Ads by Google