Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

走近《论语》 27 《论语》二则 子曰: “ 温故而知新 ,可以为师矣。 ” 子曰: “ 学而不思则罔,思而不学则 殆。 ” wéiwéiyuē yǐ wǎng dàidài.

Similar presentations


Presentation on theme: "走近《论语》 27 《论语》二则 子曰: “ 温故而知新 ,可以为师矣。 ” 子曰: “ 学而不思则罔,思而不学则 殆。 ” wéiwéiyuē yǐ wǎng dàidài."— Presentation transcript:

1

2 走近《论语》

3 27 《论语》二则

4 子曰: “ 温故而知新 ,可以为师矣。 ” 子曰: “ 学而不思则罔,思而不学则 殆。 ” wéiwéiyuē yǐ wǎng dàidài

5 子曰: “ 温故而知新,可以为师矣。 ” 子曰: “ 学而不思则罔,思而不学则 殆。 ”

6 子曰: “ 温故而知新,可以为师 矣。 ” 故新

7 子曰: “ 学而不思则罔,思而不 学则殆。 ” 思 罔 殆

8

9 :“:“ 子曰: “ 学而时习之,不亦说 ( yuè ) 乎? 有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而 不愠( yùn ),不亦君子乎? ”

10 子曰: “ 知之为知之,不知为不知, 是知( zhì )也。 ” 子曰: “ 敏而好学,不耻下问,是以 谓之文也。 ”

11 子曰: “ 温故而知新,可以为师矣。 ” 子曰: “ 学而不思则罔,思而不学则殆。 ” 子曰: “ 学而时习之,不亦说乎?有朋自 远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦 君子乎? ” 子曰: “ 知之为知之,不知为不知,是知 也。 ” 子曰: “ 敏而好学,不耻下问,是以谓之 文也。 ”

12 子曰 :“ 学而时习之, 不亦说乎 ? 有朋自远方来, 不 亦乐乎 ? 人不知而不愠, 不亦君子乎 ?” 曾子曰 :“ 吾 日三省吾身, 为人谋而不忠乎 ? 与朋友交而不信乎 ? 传不习乎 ?” 子曰 :“ 不患人之不己知, 患不知人也.” 子曰 :“ 学而不思则罔, 思而不学则殆.” 子曰 :“ 温故 而知新, 可以为师矣.” 子曰 :“ 知者不惑, 仁者不忧, 勇 者不惧.” 孔孟之道, 流传千古. 弟子三千, 仁义待人. 四书五经, 天人合一. 《大学》《论语》《孟子》 《中庸》《诗书》《礼易》与《春秋》, 古典风尚 经典绝伦, 至高境界悟而知之。

13 1 、子曰:巧言令色,鲜②仁矣。 【注释】鲜:少的意思。 2 、子曰: “ 见贤思齐焉,见不贤而内自省也。 ” 成语:【见贤思齐 】:见到德才兼备的人就想向他学习,和 他一样。 3 、子曰: “ 三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者 而改之。 ” 4 、曾子曰: “ 吾日三省 (xǐng) 吾身:为( wèi )人谋而不忠乎 ? 与朋友交而不信乎 ? 传( chuán )不习乎 ?” 【注释】曾子:曾子姓曾名参(音 shēn )字子舆,是孔子的 得意门生,以孝子出名。 省:检查、反省;身:自身。忠:指对人应当尽心竭力。 信:诚实。要求人们按照礼的规定相互守信。 5 、子曰: “ 我非生而知之者,好古,敏以求之者也。子曰: “ 知之者不如好之者,好之者不如乐之者。 ”

14 6 、子曰: “ 知之者不如好之者,好之者不如乐之者。 ” 7 、子曰: “ 弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而 亲仁,行有余力,则以学文。 ” 【注释】谨:寡言少语称之为谨。 仁:仁即仁人, 有仁德之人。 行有余力:指有闲暇时间。 8 、子曰: “ 君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言, 就①有道②而正③焉,可谓好学也已。 ” 【注释】 ①就:靠近、看齐。 ②有道:指有 道德的人。 ③正:匡正、端正。 9 、子曰: “ 不患①人②之不已知,患不知人也。 ” 【注释】①患:忧虑、怕。 ②人:指有教养、有知 识的人。 10 、 子曰: “ 诗三百,一言以蔽之,曰: “ 思无邪。 ”

15 11 、子曰: “ 君子喻于义,小人喻于利。 ” 12 、子曰: “ 君子欲讷于言,而敏于行。 ” 13 、子曰: “ 文质彬彬,然后君子。 ” [ 译文 ] 孔子说: “ 一个人的高尚的品质和外在的 表现一致,然后才能成为君子。 ” 14 、曰: “ 不愤不启,不悱 (fěi) 不发,举一隅 (yǔ) 不以三隅反,则不复也。 ” 15 、子曰: “ 君子坦荡荡,小人长戚戚。 ”

16 16 、子曰: “ 己所不欲,勿施于人。 17 、子曰: “ 人无远虑,必有近忧。 ” 18 、子曰: “ 躬自厚而薄责于人,则远怨矣。 ”15.15 [ 译文 ] 孔子说: “ 凡事多责备自己而少责备别人,就可 以避开怨恨了。 ” 19 、子曰: “ 知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。 ” [ 译文 ] 孔子说: “ 聪明人不致疑惑,仁人不致忧愁,勇 敢的人,不致畏惧。 ” 20 、子曰: “ 知( zhì 智)者乐水,仁者乐山。知者动, 仁者静;知者乐,仁者寿。 ”


Download ppt "走近《论语》 27 《论语》二则 子曰: “ 温故而知新 ,可以为师矣。 ” 子曰: “ 学而不思则罔,思而不学则 殆。 ” wéiwéiyuē yǐ wǎng dàidài."

Similar presentations


Ads by Google