Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

27 《论语》二则. 子曰: “ 温故而知新,可以为师矣。 ” 子曰: “ 学而不思则罔,思而不学则殆。 ”

Similar presentations


Presentation on theme: "27 《论语》二则. 子曰: “ 温故而知新,可以为师矣。 ” 子曰: “ 学而不思则罔,思而不学则殆。 ”"— Presentation transcript:

1 27 《论语》二则

2 子曰: “ 温故而知新,可以为师矣。 ” 子曰: “ 学而不思则罔,思而不学则殆。 ”

3 子曰: “ 温故而知新,可以为师矣。 ” 子曰: “ 学而不思则罔,思而不学则殆。 ”

4 子曰: “ 温故而知新,可以为师矣。 ” 子曰: “ 学而不思则罔,思而不学则殆。 ” wéi yuē yǐ wǎngdài

5 子曰: “ 温故而知新,可以为师矣。 ” 孔子说: “ 复习已经学到的知识,还应该得 到新的体会、新的发现,这样的人就可以当 老师了。 ” 温:复习。 故:指已经学习过的知识。 新:指超出已学知识范围的新体会、新发现。 知:知道。 矣:文言助词,一般放在结尾,相当于 “ 了 ” 。 为:做,当。

6 子曰: “ 学而不思则罔,思而不学则殆。 ” 罔: 殆: 迷惑,没有收获。 疑惑。 思:思考。 则:就。

7 子曰: “ 温故而知新,可以为师矣。 ” 子曰: “ 学而不思则罔,思而不学则殆。 ”

8 子曰: “ 温故而知新,可以为师矣。 ” 子曰: “ 学而不思则罔,思而不学则殆。 ”

9 ( 1 )学而不厌。 ( 2 )诲( huì )人不倦。 ( 3 )三思而行。 ( 4 )见义勇为。 ( 5 )有朋自远方来,不亦乐( lè )乎。 ( 6 )知之为知之,不知为不知,是知( zhì )也。 :“:“

10 作业: 背诵《论语》二则,说说每句 话的意思。


Download ppt "27 《论语》二则. 子曰: “ 温故而知新,可以为师矣。 ” 子曰: “ 学而不思则罔,思而不学则殆。 ”"

Similar presentations


Ads by Google