Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

大學解 (16) 理數合解 後學 游寶達 講解.

Similar presentations


Presentation on theme: "大學解 (16) 理數合解 後學 游寶達 講解."— Presentation transcript:

1 大學解 (16) 理數合解 後學 游寶達 講解

2 大學之道(109) 恆星居緯星之上,隨宗動天而動,一日繞地一周而過一度,三十日有奇移一宮,三百六十五日,四分日之一,一周天,謂之一年。
土星與恆星接,其行微遲,二十八日不及恆星一度,二十八月移一宮,二十八年一周天。 宗動天為乾之上爻,恆星天為乾之中爻,土星天為乾之末爻,此三重天合而為乾,而總名曰:「天行健」。 8 7 6 5 4 3 2 1

3 大學之道(110) 木星居土星之下,又遲於土,十二日不及恆星天一度,十二月 移一宮,十二年一周天。
火星居木星之下,又遲於木,二日不及恆星天一度,二月移一宮,二年一周天。 日輪居火星之下,又遲於火,一日不及恆星天一度,一月移一宮,一年一周天。 此木、火一家,合而為離。木星為離之初,火星為離之中,日輪為離之成。乾純陽故「行健」,離中含一陰,故次健於乾。 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4 金星、水星,居日輪之下,行度周天,雖與日輪天略同,而各有伏、留、遲、速、進、退之別;
大學之道(111) 9 金星、水星,居日輪之下,行度周天,雖與日輪天略同,而各有伏、留、遲、速、進、退之別; 大抵近日則行遲,遠日則行速;與日同度則伏,先日而行則朝現,謂之「啟明」; 後日而行則夕見謂之「長庚」。 8 7 6 5 4 3 2 1

5 月輪居金、水之下而行遲,一日不及恆星十三度,十九分度之七,二十七日半與恆星天會,二十九日半與日輪天會。
大學之道(112) 9 月輪居金、水之下而行遲,一日不及恆星十三度,十九分度之七,二十七日半與恆星天會,二十九日半與日輪天會。 金星為坎之初,水星為坎之中,月為坎之成;金水一家,合而為坎。坎卦二陰一陽,故行遲。 8 7 6 5 4 3 2 1

6 大學之道(113) 一月三十日,一年十二月,三百六十日,乃一歲之正數也。
而日與天會,實三百六十五日,四分日之一,餘五日四分日之一,是為「氣盈」。 三十日一月之正數也。而日與月會,只有二十九日半而不足。 故一年有六小;蓋二月不置小,則月圓於十四;四月不置小, 則月圓於十三;一年不置小,則月不待初十日而圓矣。 故月小之置,正朔望也。閏餘之置,正四時也。

7 氣盈五日而有餘,故今年欲知來年春,再加五日三時辰,再加朔虛六日而不足,故春打來年加十一。
大學之道(114) 氣盈五日而有餘,故今年欲知來年春,再加五日三時辰,再加朔虛六日而不足,故春打來年加十一。 此五年之所以以二閏也。

8 大學之道(115) 九重天,上三重為乾,中三重為離,下三重為坎,再下則地為坤矣。 地面之上,五嶽群山,天中地也;四海百川,地中天也。
再加飛潛動植,雜居其間,死生相續;大抵由動而入靜,為坤之初爻;向下土石純靜,為坤之中爻;再向下而泉水生焉,靜中之動也,為坤之末爻。 坤之初爻,由動入靜,自天而地也;坤之末爻,由靜而動,自地而天也;坤之中爻,乃地靜之本體。

9 大學之道(116) 天度三百六十,地度亦如之,地之德方而形圓;中高四下,高者為山,下者為水;三百六十度,四面各得九十度,而為四大部洲。
南瞻部洲,九十度,山鎮西北,澤注東南者;北高南下,高則地多天少,以地為主;下則天多地少,以天為主。日生於東沒於西,水生西歸於東;陽生東北,陰生西南;陽生則自寒而暖,陰生則自暖而寒。其洲日出於東,中於南,故後天之離在南。 北衢盧洲之地,南高北下,日出於西,而中於北,其後天之離在北。 東勝神洲,西高東下,日出於北,中於東,其後天之離在東。 西牛賀洲,東高西下,日出於南,中於西,其後天之離在西。 即日可以推月,即月可以推星,即星可以推四洲氣候之不同。

10 大學之道(117) 大抵南北二洲,四分差二,東西二洲,四分差一;此午則彼子,此子則彼午。 南與東西,四分差一,南洲之午,為東洲之酉,西洲之卯,他可類推。 地之一度,二百五十里,自中嶽南行二百五十里,暖氣早一日;北行二百五十里,則寒氣早到一日。此河圖二七在南,一六在北之所以然也。 周圍三百六十度,為里九萬,四洲每洲二萬二千五百里,周三徑一,其厚三萬里。

11 The End of this Talk 多多閱讀經典,以增廣見聞及知識。 同時也要多多行功,以落實內在的功德。


Download ppt "大學解 (16) 理數合解 後學 游寶達 講解."

Similar presentations


Ads by Google