Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

理數合解 大學解 (2) 後學 游寶達 講解.

Similar presentations


Presentation on theme: "理數合解 大學解 (2) 後學 游寶達 講解."— Presentation transcript:

1 理數合解 大學解 (2) 後學 游寶達 講解

2 大學之道(5) 周子曰:「無極之真,二五之精,妙合而凝,乾道成男,坤道成女。」
陽數:一、三、五、七、九 。 周子曰:「無極之真,二五之精,妙合而凝,乾道成男,坤道成女。」 此性之所自來,人之所由生也。二五之精,生有形之身;無極之真,妙合其間,作無形之性。 三五相合,有無混一,天寓乎人,人寓乎天。 人中之所寓者,雖天之一點,而至理無分,至辭能通,實天理之全體也。 陰數:二、四、六、八、十 。 先天五常

3 天理者,萬物統體之性;人性者,物物各具之天也。 此性寓於一身之中,謂之隱;超乎有形之外,謂之費。
大學之道(6) 天理者,萬物統體之性;人性者,物物各具之天也。 此性寓於一身之中,謂之隱;超乎有形之外,謂之費。 費則放之彌綸六合,隱則卷之退藏於密。彌六合則其大無外,藏於密則其小無內。此大學之道,已得於未生之先矣。 內隱及外顯之特性 『體』、『用』的內隱及外費之性。

4 大學之道(7) 迨此身之既生也,地一聲,太極之氣從而入之。
氣顯,理微,微不勝顯,則拘於一氣稟;知識漸開,甘食悅色,交物而引,則蔽於物慾矣!理蔽於氣,氣蔽於物,物交於物,自理而氣,自氣而物。 愚人只知有物,而不明乎氣;賢人明於氣,而不達於理。如不從事於學,則囿於小而昧其大矣!當斯時也,欲自小而入大,非學不可,學之之道奈何? 凡人生於乾坤、死於坎離,聖人不死坎離而歸返乾坤。人之自性來自理天,未生之前,乾為首、坤為腹,任督未斷,真理(先天一氣)佈滿全身,周流不息,此謂先天之卦象。

5 大學之道(8) 明德有三義:德之本體,惟其明也,故曰明,此一義也。
明德雖人人本有,然拘於氣稟,必於物慾,大都有而不知其有,非學無以明其明德之所在,此明白其明德也。 然知而不行,不足以充明德之體,擴明德之量,必須於行,而後擴充大,光大之。 由大而化、而聖、而神也。 知行之道謂合? 體、知、用。

6 蓋明德者,人之所得乎天,即天命之所謂性也。知其明德,充其明德者,率性之謂遵也。在新民者,修道之謂教也。
大學之道(9) 蓋明德者,人之所得乎天,即天命之所謂性也。知其明德,充其明德者,率性之謂遵也。在新民者,修道之謂教也。 蓋有教無道,則天人路迷而難成;有道無教,則師生道絕而無繼。 明心見性,直了成佛。 有外而無內,則無基以立足。

7 道全於己,可以繼天立極。以道教人,乃為代天宣化。繼天立極者,明體也;代天宣化者,達用也。
大學之道(10) 道全於己,可以繼天立極。以道教人,乃為代天宣化。繼天立極者,明體也;代天宣化者,達用也。 明體者,自明其明德也;達用者,教人明其明德也。教人明其明德者,新民也。 明體達用 新內民 親外民 由外而內 由內而外

8 大學之道(11) 經文親字讀新者,非親不新。師生之道,無間遠近,無分親疏,胥一世而教育之。
薰陶潮染,漸民以仁,摩民以義,迨至淪肌浹髓而後,胥四海而咸登仁壽,連親疏而同成父子。 孔門師弟,有唐虞君臣之尊,成周父子之親,年近三千,世近一百,至今猶末改也。 兼善天下 天下為公之境 老吾老以及人之老 幼吾幼以及人之幼

9 大學之道(12) 夫四配、十哲、七十二賢、三千徒眾,大都陋巷草野之人也,及至明德通藝而後,盡成孔門高弟,而列國侯王多與之分庭而抗禮,無復陋巷草野之習,盡成衣冠道德之士。 舊習漸消,新德日裕,此非新民而何? 變化氣質 民風大變

10 現今聖廟佈滿海內,聖教溢於海外,而七十二賢共夫子同廟享祀,而其後代子蓀同派起名,不但新於一世,而能新於萬世;不但親於一代,而可親於萬代也。
大學之道(13) 現今聖廟佈滿海內,聖教溢於海外,而七十二賢共夫子同廟享祀,而其後代子蓀同派起名,不但新於一世,而能新於萬世;不但親於一代,而可親於萬代也。 萬世流芳

11 由此觀之,新民必須親民,民愈新則民愈親;新至舊染去盡,親至百世不改,此方謂之新民,方謂之親民也。
大學之道(14) 由此觀之,新民必須親民,民愈新則民愈親;新至舊染去盡,親至百世不改,此方謂之新民,方謂之親民也。 親與新,一而二,二而一也。 必須內外兼修 體用兼備,一體的兩面。

12 The End of this Talk 多多閱讀經典,以增廣見聞及知識。 同時也要多多行功,以落實內在的功德。


Download ppt "理數合解 大學解 (2) 後學 游寶達 講解."

Similar presentations


Ads by Google