Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

列王紀下8章 啟示錄12章 書念婦人 婦人 死裡復活的兒子 被提的男孩子 七年饑荒 三年半大災難 非利士地 曠野 歸還房屋田地

Similar presentations


Presentation on theme: "列王紀下8章 啟示錄12章 書念婦人 婦人 死裡復活的兒子 被提的男孩子 七年饑荒 三年半大災難 非利士地 曠野 歸還房屋田地"— Presentation transcript:

1 列王紀下8章 啟示錄12章 書念婦人 婦人 死裡復活的兒子 被提的男孩子 七年饑荒 三年半大災難 非利士地 曠野 歸還房屋田地 千年國度(萬物復興)

2 以色列王約蘭與先知以利沙之間的互動 三王攻打摩押(王下3:13) 乃縵向以色列王求醫治(王下5:8) 以利沙多次警告約蘭提防亞蘭伏兵(王下6:9) 以利沙引領亞蘭軍入撒瑪利亞(王下6:21-22) 撒瑪利亞被圍困,約蘭欲殺以利沙(王下6:31-33) 以利沙的事蹟,多集中在約蘭王年間

3 BC (先知) 山神/平原神 縱放便哈達 亞哈陣亡 亞蘭圍多坍 圍撒瑪利亞 哈薛殺傷約蘭

4 亞蘭王便哈達對先知以利沙的認識 乃縵大痲瘋得醫治(王下5) 以利沙多次警告以色列王提防亞蘭伏兵(王下6:12) 亞蘭軍圍捕以利沙不果,被引入撒瑪利亞(王下6:23) 便哈達患病求問以利沙(王下6:31-33)

5 亞蘭 以色列 猶大 摩押 以東 約蘭年間,立拿背叛猶大。 亞哈死後,摩押背叛以色列。 約蘭年間,以東背叛猶大。 大馬色 撒瑪利亞 耶路撒冷

6 羅波安 耶羅波安 亞比央 拿答 巴沙 以拉 亞撒 心利 暗利 約沙法 亞哈 耶洗別 約蘭 亞他利雅 亞哈謝 約蘭 耶戶 亞哈謝 約哈斯 約阿施 約阿施 亞瑪謝 耶羅波安二世 烏西亞 撒迦利雅

7 大馬色 亞蘭 殺約蘭 殺耶洗別 耶斯列 米吉多 基列拉末 耶戶被膏為王 殺亞哈謝 姑珥的坡 園亭 以伯蓮 撒瑪利亞 以色列 耶路撒冷 猶大

8 把她扔下來!

9

10 羅波安 耶羅波安 亞比央 拿答 巴沙 以拉 亞撒 心利 暗利 約沙法 亞哈 耶洗別 其他眾子 約蘭 亞他利雅 亞他利雅 亞哈謝 約蘭 耶戶
(起來剿滅 猶大王室) 耶戶 約示巴 其他眾子 亞哈謝 約哈斯 (遭非利士人、 亞拉伯人擄走) 89 約阿施 約阿施 亞瑪謝 耶羅波安二世 烏西亞 撒迦利雅


Download ppt "列王紀下8章 啟示錄12章 書念婦人 婦人 死裡復活的兒子 被提的男孩子 七年饑荒 三年半大災難 非利士地 曠野 歸還房屋田地"

Similar presentations


Ads by Google