Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

שיעור 3 פעלים מיוחדים – חלק א.

Similar presentations


Presentation on theme: "שיעור 3 פעלים מיוחדים – חלק א."— Presentation transcript:

1 שיעור 3 פעלים מיוחדים – חלק א

2 פעלים (Shì)是 הפועל האוגד 1. 有 פועל הקיום 2. 3. פעלי העזר בסינית 4. פעלי העזר להבעת יכולת

3 (Shì)是 הפועל האוגד 1. שם +是 + שם (Shì)是 משמעותו ״להיות״ הוא הפועל האוגד בסינית, המאגד שם או כינוי הנמצא לפניו עם שם או כינוי הנמצא אחריו

4 (Shì)是 הפועל האוגד 1. 我 是 学生。 אני תלמיד. Wǒ shì xuéshēng . 你 是 John 吗? האם אתה ג׳ון? Nǐ shì John ma?

5 你是 老师 吗?האם את מורה? Nǐ shì Lǎoshī ma? 他是 以色列人。 הוא ישראלי. Tā shì yǐsèliè rén. 这是 我妈妈。זאת אמא שלי. Zhè shì wǒ māmā

6 (Yǒu)有 2. פועל הקיום 我有书。 יש לי ספר. Wǒ yǒu shū 他有哥哥。יש לו אח גדול. Tā yǒu gēge

7 שלילה של פועל הקיום (Yǒu) 有 הוא
没 (Méi) /(Méiyǒu )没有 你有书吗? האם יש לך ספר? Nǐ yǒu shū ma 没有 ,我没有书。לא, אין לי ספר. Méiyǒu, wǒ méiyǒu shū

8 שלילה של פועל הקיום (Yǒu) 有 הוא
没 (Méi) /(Méiyǒu )没有 我没有妹妹。 אין לי אחות קטנה. Wǒ méiyǒu mèimei 他没有家。אין לו בית. Tā méiyǒu jiā 这儿没有人。אין פה אף אחד. Zhèr méiyǒu rén

9 3. פעלי העזר בסינית פועל העזר בא לפני הפועל הראשי ואחרי תואר הפועל במשפט – להבעת רצון או יכולת

10 פועל העזר (Yào)要 我要学中文。אני רוצה ללמוד סינית. Wǒ yào xué zhōngwén 我要看书。אני רוצה לקרוא ספר. Wǒ yào kànshū

11 פועל העזר (Xiǎng)想 我想去北京。אני רוצה ללכת לבייג׳ינג. Wǒ xiǎng qù běijīng 他想喝咖啡。הוא רוצה לשתות קפה. Tā xiǎng hē kāfēi

12 דיאלוג לדוגמא A: 你好! B: 你好! A: 你叫什么? B: 我叫大卫。 A: 你是美国人吗? B: 不是,我是以色列人。

13


Download ppt "שיעור 3 פעלים מיוחדים – חלק א."

Similar presentations


Ads by Google