Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Adonai 我的主啊我的神 adonai wo de zhu a wo de shen 主我要敬拜祢 zhu wo yao jing bai ni 亲爱的救主祢深深知道 qin ai de jiu zhu ni shen shen zhi dao 我心何等爱祢 wo xin he deng ai ni.

Similar presentations


Presentation on theme: "Adonai 我的主啊我的神 adonai wo de zhu a wo de shen 主我要敬拜祢 zhu wo yao jing bai ni 亲爱的救主祢深深知道 qin ai de jiu zhu ni shen shen zhi dao 我心何等爱祢 wo xin he deng ai ni."— Presentation transcript:

1 Adonai 我的主啊我的神 adonai wo de zhu a wo de shen 主我要敬拜祢 zhu wo yao jing bai ni 亲爱的救主祢深深知道 qin ai de jiu zhu ni shen shen zhi dao 我心何等爱祢 wo xin he deng ai ni

2 1 我没有任何玉瓶献给祢 wo mei you ren he yu ping xian gei ni 也没有香膏献给祢 ye mei you xiang gao xian gei ni 恳求主按祢形象再塑造我 ken qiu zhu an ni xing xiang zai su zao wo 求赐下新的恩膏充满我 qiu ci xia xin de en gao chong man wo

3 2我心在痛苦彷徨中无助 wo xin zai tong ku pang huang zhong wu zhu 也无法来到主面前 ye wu fa lai dao zhu mian qian 但我却不能抗拒祢的恩典 dan wo que bu neng kang ju ni de en dian 求主使我能走祢的道路 qiu zhu shi wo neng zou ni de dao lu


Download ppt "Adonai 我的主啊我的神 adonai wo de zhu a wo de shen 主我要敬拜祢 zhu wo yao jing bai ni 亲爱的救主祢深深知道 qin ai de jiu zhu ni shen shen zhi dao 我心何等爱祢 wo xin he deng ai ni."

Similar presentations


Ads by Google