Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Similar presentations


Presentation on theme: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 4"— Presentation transcript:

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 大 家 好! dà jiā hǎo ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ 4

2 Οι προσωπικές αντωνυμίες
Ενικός Πληθυντικός Εγώ wǒ  - 我 Εμείς* wǒmen - 我们 Εσύ nǐ  你 Εσείς nǐmen  - 你们 Εσείς (ευγ.) ** nín - 您 Αυτός tā  他 Αυτοί tāmen  - 他们 Αυτή tā  她 Αυτές tāmen  - 她们 Αυτό*** tā 它 Αυτά tāmen  - 它们 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ 4

3 Κινέζικοι χαρακτήρες – 1
大 dà shǎo 小 xiǎo ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ 4

4 Κινέζικοι χαρακτήρες – 2
shǒu ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ 4

5 看 手 目 Κινέζικοι χαρακτήρες – 3 kàn shǒu mù
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ 4

6 Κινέζικοι χαρακτήρες – 4
jiàn 再见 zàijiàn ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ 4

7 Κινέζικοι χαρακτήρες – 6
口 kǒu 门 mén ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ 4

8 办公室 在 哪儿 ? (bàngōngshì zài nǎr)
小姐 xiǎojiě céng líng 不用谢 bú yòng xiè yòng - 谢谢! xièxie - 不客气 (búkèqi) - 不用谢 (bú yòng xiè) - 谢谢! xièxie - 不客气 (búkèqi) - 不用谢 (bú yòng xiè) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ 4

9 办公室 在 哪儿 ? (bàngōngshì zài nǎr)
小姐, 请问, 张老师 的 办公室 在 哪儿? xiǎojiě,qǐngwèn Zhāng lǎoshī de bàngōngshì zài nǎr ? 在 二层 二零 四号。 zài èr céng èr líng sì háo. 谢谢。 xièxie. 不用谢。 bú yòng xiè. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ 4

10 现在 他 不 在 (xiànzài tā bú zài)
可是 kěshì 现在 xiànzài 知道 zhīdào 什么时候 shénme shíhou huí 对不起 duìbuqǐ 没关系 méi guānxi zài 对不起 duìbuqǐ 没关系 méi guānxi ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ 4

11 现在 他 不 在。(xiànzài tā bú zài)
请问, 这 是 张 老师 的 办公室 吗? qǐng wèn, zhè shì zhāng lǎoshī de bàngōngshì ma? 是,可是 现在 他 不 在。 shì, kěshì xiànzài tā bú zài. 您知道 他什么时候 回 来? nín zhīdào tā shénme shíhou huí lái? 对不起, 我不知道。 duìbuqǐ, wǒ bù zhīdào。 没关系。 我再来。 méi guānxi。wǒ zài lái。 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ 4

12 我们 一起 去 看 京剧 (wǒmen yìqǐ qù kàn jīngjù)
Wèi zhǎo 谁 ? shéi? 事儿 shìr xiǎng 一起 yìqǐ kàn 京剧 jīngjù xíng 抱歉 bàoqiàn 怎么样 ? zěnmeyàng? - 京剧 怎么样? jīngjù zěnmeyàng? - 很有意思! hěn yǒuyìsi! ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ 4

13 我们 一起 去 看京剧 (wǒmen yìqǐ qù kàn jīngjù)
喂? 您好! Wèi? nín hǎo! 喂!您找谁? Wèi! nín zhǎo shéi? 我 找 小红。 她 在 吗? Wǒ zhǎo Xiǎo Hóng. Tā zài ma? 是 我。马力, 你好! 什么事儿? Shì wǒ. Mǎlì, nǐ hǎo! Shénme shìr ? 我 想 请 你 一起 去 看 京剧。 Wǒ xiǎng qǐng nǐ yìqǐ qù kàn jīngjù. 什么时候? Shénme shíhou? 今天 晚上 。 行 吗 ? Jīntiān wǎnshàng. xíng ma? 很抱歉, 今天我很忙。 明天晚上怎么样? Hěn bàoqiàn,jīntiān wǒ hěn máng. Míngtiān wǎnshàng zěnmeyàng ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ 4

14 京剧 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ 4

15 xièxie zàijiàn ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ 4


Download ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 4"

Similar presentations


Ads by Google