Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Nî-hi-bí Tē 2 chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Nî-hi-bí Tē 2 chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Nî-hi-bí Tē 2 chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Nî-hi-bí Tē 2 chiuⁿ 舊約 《尼希米》 第二章 Nehemiah

2 Nî-hi-bí《尼希米》 Nehemiah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 1 chat 第一節
A-ta̍t-siat-se ông jī-cha̍p nî, Nî-sàn ge̍h, ū chiú tī ông ê bīn-chêng, goá chiū chìn chiú hō͘ ông. Goá pêng-sò͘ tī ông ê bīn-chêng bē-bat ū iu-būn ê bīn-sek. A-ta̍t-siat-se王二十年,Nî-sàn月, 有酒tī王ê面前,我就進酒 hō͘王。我平素tī王ê面前 bē-bat有憂悶ê面色。

3 Nî-hi-bí《尼希米》 Nehemiah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 2 chat 第二節
Ông kā goá kóng, Lí bô phoà-pīⁿ, cháiⁿ-iūⁿ bīn tài-iu-iông ah? Che bô pa̍t-hāng, sī lí sim-lāi ū iu-būn. Goá tùi án-ni chin kiaⁿ. 王kā我講,你無破病,怎樣 面帶憂容ah?這無別項,是你 心內有憂悶。我Tùi án-ni,真驚。

4 Nî-hi-bí《尼希米》 Nehemiah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 3 chat 第三節
Goá kā ông kóng, Goān ông bān-soè; goá ê lia̍t-chó͘ hûn-bōng ê só͘-chāi hit ê siâⁿ pha-hng, siâⁿ-mn̂g lóng hō͘ hé sio--khì, goá thái-thó bô tài-iu-iông mah? 我kā王講,願王萬歲; 我ê列祖墳墓ê所在hit-ê城 拋荒,城門lóng hō͘火燒去, 我thái-thó無帶憂容mah?

5 Nî-hi-bí《尼希米》 Nehemiah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 4 chat 第四節
Ông mn̄g goá kóng, Lí ài kiû sím-mi̍h? Tùi án-ni, goá kî-tó thiⁿ-téng ê Siōng-tè. 王問我講, 你ài求甚麼?Tùi án-ni, 我祈禱天頂ê上帝。

6 Nî-hi-bí《尼希米》 Nehemiah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 5 chat 第五節
Goá tùi ông kóng, Ông nā hoaⁿ-hí, lí ê lô͘-po̍k nā tit-tio̍h un-tiàn tī Lí ê bīn-chêng, chiū kiû lí chhe goá khì Iû-tāi, kàu goá ê lia̍t-chó͘ hûn-bōng hit ê siâⁿ, goá thang koh khí i. 我對王講,王若歡喜,你ê奴僕 若得tio̍h恩典tī你ê面前,就求你 差我去猶大,到我ê列祖 墳墓hit-ê城,我thang koh起伊。

7 Nî-hi-bí《尼希米》 Nehemiah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 6 chat 第六節
Hit-sî ông-hō͘ kap ông saⁿ-kap chē, ông kā goá kóng, Lí beh kiâⁿ ê lō͘-chām tio̍h joā-kú? sím-mi̍h sî beh tò-lâi? Ông hoaⁿ-hí chhe goá khì, goá chiū kap i tiāⁿ-tio̍h chi̍t ê kî-hān. Hit時王后kap王相kap坐, 王kā我講,你beh行ê路站tio̍h joā久? 甚麼時beh tò來?王歡喜差我去, 我就kap伊定tio̍h一個期限。

8 Nî-hi-bí《尼希米》 Nehemiah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 7 chat 第七節
Goá koh kā ông kóng, Ông nā hoaⁿ-hí, chhiáⁿ ēng chiàu-su hō͘ goá toà-khì kau Hô-goā hiah ê chóng-tok, chún goá keng-kè kàu Iû-tāi; 我koh kā王講,王若歡喜, 請用詔書hō͘我帶去 交河外hiah-ê總督, 准我經過到猶大;

9 Nî-hi-bí《尼希米》 Nehemiah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 8 chat 第八節
koh ēng chiàu-su chi̍t-hong, kià hō͘ koán-lí ông ê chhiū-nâ ê koaⁿ A-sat, kah i hō͘ goá chhâ-liāu, thang choè tiān-piⁿ iâⁿ-poâⁿ ê mn̂g, kap siâⁿ-chhiûⁿ, kap goá só͘ beh toà ê chhù ê lō͘-ēng. Ông chiū chún goá só͘ kiû ê, in-ūi goá ê Siōng-tè si-un ê chhiú pang-chān goá. koh用詔書一封,寄hō͘管理王ê 樹林ê官A-sat,kah伊hō͘我柴料, thang做殿邊營盤ê門,kap城牆, kap我所beh toà ê厝ê路用。王就准我所 求ê,因為我ê上帝施恩ê手幫贊我。

10 Nî-hi-bí《尼希米》 Nehemiah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 9 chat 第九節
Ông phài kúi-nā ê peng-thâu, kap bé-peng kap goá khì. Goá kàu Hô-goā hiah ê chóng-tok hia, chiong ông ê chiàu-su kau hō͘ in. 王派kúi-nā ê兵頭, kap馬兵kap我去。 我到河外hiah-ê總督hia, 將王ê詔書交hō͘ in。

11 Nî-hi-bí《尼希米》 Nehemiah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 10 chat 第十節
Hô-lûn lâng Chham-pa-la̍h, kap choè lô͘-châi ê A-bûn lâng To-pí-ngá thiaⁿ-kìⁿ ū lâng lâi beh ūi Í-sek-lia̍t lâng tô͘-bô͘ lī-ek, chiū chin peh-pak. Hô-lûn人Chham-pa-la̍h, kap做奴才ê A-bûn人To-pí-ngá 聽見有人來beh為以色列人 圖謀利益,就真擘腹。

12 Nî-hi-bí《尼希米》 Nehemiah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 11 chat 第十一節
Goá kàu Iâ-lō͘-sat-léng, tiàm hia saⁿ-ji̍t. 我到耶路撒冷, tiàm hia三日。

13 Nî-hi-bí《尼希米》 Nehemiah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 12 chat 第十二節
Goá thàu-mî khí-lâi, ū kúi-nā lâng kap goá saⁿ-kap; chóng-sī goá ê Siōng-tè kám-tōng goá ê sim só͘ beh ūi Iâ-lō͘-sat-léng choè-ê, goá pēng-bô kā lâng kóng; tû goá khiâ ê cheng-siⁿ í-goā, iā bô pa̍t chiah cheng-siⁿ kap goá khì. 我透暝起來,有kúi-nā人kap我 相kap;總是我ê上帝感動我ê 心所beh為耶路撒冷做ê,我並無 kā人講;除我騎ê cheng-siⁿ以外, 也無別隻 cheng-siⁿ kap我去。

14 Nî-hi-bí《尼希米》 Nehemiah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 13 chat 第十三節
Goá thàu-mî tùi soaⁿ-kok mn̂g chhut-khì, kàu lêng-chíⁿ ê thâu-chêng, iā kàu pùn-sò mn̂g, koan-chhat Iâ-lō͘-sat-léng ê siâⁿ-chhiûⁿ, khoàⁿ-kìⁿ siâⁿ-chhiûⁿ thiah-húi, siâⁿ-mn̂g hō͘ hé sio--khì. 我透暝tùi山谷門出去, 到lêng井ê頭前,也到糞埽門, 觀察耶路撒冷ê城牆,看見 城牆拆毀,城門hō͘火燒去。

15 Nî-hi-bí《尼希米》 Nehemiah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 14 chat 第十四節
Goá koh chìn-chêng khì kàu chúi-choâⁿ ê mn̂g, kap ông ê tî; chóng-sī tī-hia bô chi̍t-ūi-á thang hō͘ goá khiâ ê cheng-siⁿ kè-khì. 我koh進前去到 水泉ê門,kap王ê池; 總是tī-hia無一位á thang hō͘我騎ê cheng-siⁿ過去。

16 Nî-hi-bí《尼希米》 Nehemiah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 15 chat 第十五節
Tùi án-ni, goá thàu-mî iân khoe chiūⁿ-khì, koan-chhat siâⁿ-chhiûⁿ, koh oa̍t-tńg-sin, tùi soaⁿ-kok ê mn̂g ji̍p-khì, chiah tò-lâi. Tùi án-ni,我透暝沿溪上去, 觀察城牆,koh oa̍t-tńg身, tùi山谷ê門入去,chiah tò來。

17 Nî-hi-bí《尼希米》 Nehemiah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 16 chat 第十六節
Hiah ê koaⁿ-tiúⁿ m̄-chai goá khì toh-lo̍h, choè sím-mi̍h sū; goá iáu-bē ū kā Iû-tāi ê peh-sìⁿ, chè-si, kùi-cho̍k, koaⁿ-tiúⁿ, kap kî-û choè-kang ê lâng kóng. Hiah-ê官長m̄知我去toh落, 做甚麼事;我iáu未有kā猶大ê 百姓、祭司、貴族、官長, kap其餘做工ê人講。

18 Nî-hi-bí《尼希米》 Nehemiah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 17 chat 第十七節
Āu-lâi goá kā in kóng, Lán só͘ tú-tio̍h ê hoān-lān, Iâ-lō͘-sat-léng cháiⁿ-iūⁿ pha-hng, siâⁿ-mn̂g hō͘ hé sio, lín lóng khoàⁿ-kìⁿ; lâi ah, lán koh khí Iâ-lō͘-sat-léng ê siâⁿ-chhiûⁿ, bián-tit lán koh siū lêng-jio̍k. 後來我kā in講,咱所tú-tio̍h ê患難, 耶路撒冷怎樣拋荒,城門hō͘火燒, lín lóng看見;來ah,咱koh起耶路撒冷 ê城牆,免得咱koh受凌辱。

19 Nî-hi-bí《尼希米》 Nehemiah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 18 chat 第十八節
Goá kā in kóng goá ê Siōng-tè ê chhiú cháiⁿ-iūⁿ pang-chān goá, kap ông tùi goá kóng sím-mi̍h oē; in kóng, Lán khí-lâi khí-chō. Tùi án-ni in hùn-ióng choè chit ê hó ê kang. 我kā in講我ê上帝ê手 怎樣幫贊我,kap王對我講 甚麼話;in講,咱起來起造。 Tùi án-ni,in奮勇做chit-ê好ê工。

20 Nî-hi-bí《尼希米》 Nehemiah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 19 chat 第十九節
Chóng-sī Hô-lûn lâng Chham-pa-la̍h kap choè lô͘-po̍k ê A-bûn lâng To-pí-ngá, kap A-la̍h-pek lâng Ki-siān, thiaⁿ-kìⁿ chiū thí-chhiò goán, khoàⁿ-khin goán, kóng, Lín só͘ choè sī sím-mi̍h? beh poē-poān ông mah? 總是Hô-lûn人Chham-pa-la̍h kap做 奴僕ê A-bûn人To-pí-ngá,kap阿拉伯人 Ki-siān,聽見就恥笑阮, 看輕阮,講,Lín所做是甚麼? beh背叛王mah?

21 Nî-hi-bí《尼希米》 Nehemiah Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 20 chat 第二十節
Goá ìn in kóng, Thiⁿ-téng ê Siōng-tè I beh hō͘ goán heng-khí; goán choè I ê lô͘-po̍k--ê beh khí-lâi khí-chō; chóng-sī lín tī Iâ-lō͘-sat-léng bô-hūn, bô koân, bô miâ-jī. 我應in講,天頂ê上帝祂beh hō͘阮興起;阮做祂ê奴僕ê beh 起來起造;總是lín tī耶路撒冷 無份,無權,無名字。


Download ppt "Kū-iok Nî-hi-bí Tē 2 chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google