Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Si-phian Tē 46 phiⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Si-phian Tē 46 phiⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Si-phian Tē 46 phiⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Si-phian Tē 46 phiⁿ 舊約 《詩篇》 第46篇 Psalms

2 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē sì-cha̍p-la̍k phiⁿ 第四十六篇 Tē 1 chat 第一節
(Khó-la̍h hō͘-è ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; tiāu, sī ēng lú-im.) Siōng-tè sī goán tô-siám ê só͘-chāi kap khùi-la̍t. Ia̍h sī hoān-lān-tiong ki̍p-sî ê pang-chān. (Khó-la̍h後裔ê詩;交hō͘樂官; 調是用女音。) 上帝是阮逃閃ê所在kap氣力。 亦是患難中及時ê幫贊。

3 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē sì-cha̍p-la̍k phiⁿ 第四十六篇 Tē 2 chat 第二節
Só͘-í toē sui-jiân piàn-chhian, Soaⁿ sui-jiân iô-tāng kàu hái-tiong, 所以地雖然變遷, 山雖然搖動到海中,

4 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē sì-cha̍p-la̍k phiⁿ 第四十六篇 Tē 3 chat 第三節
Kî-tiong ê chúi sui-jiân hoā-hoā-háu giâ-éng, Soaⁿ sui-jiân in-ūi hái-tiòng iô-choah, goán ia̍h bô kiaⁿ. 其中ê水雖然hoā-hoā哮 giâ湧,山雖然因為 海漲搖choah,阮亦無驚。

5 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē sì-cha̍p-la̍k phiⁿ 第四十六篇 Tē 4 chat 第四節
Ū chi̍t tiâu hô, i ê khui-chhe hō͘ Siōng-tè ê siâⁿ hoaⁿ-hí; chiū-sī Chì-koâiⁿ--ê só͘ khiā-khí sèng ê só͘-chāi. 有一條河,伊ê開叉 hō͘上帝ê城歡喜;就是 至高ê所khiā起聖ê所在。

6 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē sì-cha̍p-la̍k phiⁿ 第四十六篇 Tē 5 chat 第五節
Siōng-tè tī hit tiong-kan, siâⁿ tek-khak boē iô-tāng; Thiⁿ-phú-kng, Siōng-tè beh pang-chān i. 上帝tī hit中間, 城的確boē搖動; 天phú光, 上帝beh幫贊伊。

7 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē sì-cha̍p-la̍k phiⁿ 第四十六篇 Tē 6 chat 第六節
Īⁿ-pang hoā-hoā-háu, lia̍t-kok iô-tāng; Siōng-tè chhut I ê siaⁿ, toē chiū siau-iûⁿ. 異邦hoā-hoā哮,列國搖動; 上帝出祂ê聲,地就消溶。

8 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē sì-cha̍p-la̍k phiⁿ 第四十六篇 Tē 7 chat 第七節
Bān-kun ê Iâ-hô-hoa kap goán tī--teh, Ngá-kok ê Siōng-tè choè goán ê koâiⁿ-tâi. 萬軍ê耶和華kap阮tī-teh, 雅各ê上帝做阮ê高台。

9 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē sì-cha̍p-la̍k phiⁿ 第四十六篇 Tē 8 chat 第八節
Lâi ah, lâi khoàⁿ Iâ-hô-hoa ê só͘-choè, Khoàⁿ I hō͘ toē hong-hoè kàu cháiⁿ-iūⁿ. 來ah,來看耶和華ê所做, 看祂hō͘地荒廢到怎樣。

10 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē sì-cha̍p-la̍k phiⁿ 第四十六篇 Tē 9 chat 第九節
I hō͘ kau-chiàn soah, kàu tī toē-ke̍k; I at-chi̍h keng, chām-tn̄g chhiuⁿ; chiong chiàn-chhia sio tī hé-tiong. 祂hō͘交戰soah,到tī地極; 祂at折弓,斬斷鎗; 將戰車燒tī火中。

11 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē sì-cha̍p-la̍k phiⁿ 第四十六篇 Tē 10 chat 第十節
Lín tio̍h tiāⁿ-tiāⁿ, tio̍h chai Goá sī Siōng-tè; Goá beh tī lia̍t-pang-tiong choè koâiⁿ-toā, siū chun choè toā, Tī piàn toē-chiūⁿ ia̍h choè koâiⁿ-toā. Lín tio̍h定定,tio̍h知我是上帝; 我beh tī列邦中做高大, 受尊做大, Tī遍地上亦做高大。

12 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē sì-cha̍p-la̍k phiⁿ 第四十六篇 Tē 11 chat 第十一節
Bān-kun ê Iâ-hô-hoa kap goán tī-teh; Ngá-kok ê Siōng-tè choè goán ê koâiⁿ-tâi. 萬軍ê耶和華kap阮tī-teh; 雅各ê上帝 做阮ê高台。


Download ppt "Kū-iok Si-phian Tē 46 phiⁿ"

Similar presentations


Ads by Google