Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Iok-ná-su Tē 1 chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Iok-ná-su Tē 1 chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Iok-ná-su Tē 1 chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Iok-ná-su Tē 1 chiuⁿ 舊約 《約拿書》 第一章 Jonah

2 Iok-ná-su 《約拿書》 Jonah Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 1 chat 第一節
Iâ-hô-hoa ê oē lîm-kàu A-bí-thài ê kiáⁿ Iok-ná kóng, 耶和華ê話 臨到A-bí-thài ê kiáⁿ 約拿講,

3 Iok-ná-su 《約拿書》 Jonah Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 2 chat 第二節
Lí khí-lâi khì Nî-nî-bî hit ê toā-siâⁿ, chhut-siaⁿ kéng-kài in; in-ūi in ê choē-ok thàu-kàu Goá bīn-chêng. 你起來去尼尼微hit-ê大城, 出聲警戒in;因為 in ê罪惡透到我面前。

4 Iok-ná-su 《約拿書》 Jonah Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 3 chat 第三節
Nā-sī Iok-ná khí-lâi, ài-cháu khì Tha-si, siám-pī Iâ-hô-hoa; lo̍h-khì Iok-phàⁿ, tú-tio̍h chi̍t chiah chûn beh khì Tha-si; i chiū hō͘ i chûn-sè, tah hit chiah chûn beh kap in khì Tha-si, siám-pī Iâ-hô-hoa. 若是約拿起來,ài走去Tha-si, 閃避耶和華;落去Iok-phàⁿ, tú-tio̍h一隻船beh去Tha-si; 伊就hō͘伊船稅,搭hit隻船 beh kap in去Tha-si,閃避耶和華。

5 Iok-ná-su 《約拿書》 Jonah Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 4 chat 第四節
Chóng-sī Iâ-hô-hoa hō͘ hái khí toā-hong, hái-tiong hong-éng chin-thàu, tì-kàu chûn beh phoà. 總是耶和華 hō͘海起大風, 海中風湧真透, 致到船beh破。

6 Iok-ná-su 《約拿書》 Jonah Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 5 chat 第五節
Chúi-siú chin kiaⁿ, ta̍k-lâng ai-kiû i ê siōng-tè; in ēng chûn-lāi ê hè-mi̍h hiat-lo̍h hái, in-ūi beh hō͘ chûn khah-khin; to̍k-to̍k Iok-ná í-keng lo̍h chûn-tó͘-toé, tó-teh hó-khùn. 水手真驚,ta̍k人哀求伊ê上帝; in用船內ê貨物hiat落海, 因為beh hō͘船khah輕; 獨獨約拿已經落船肚底, 倒teh好睏。

7 Iok-ná-su 《約拿書》 Jonah Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 6 chat 第六節
Tāi-kong kàu i hia, tùi i kóng, Lí chit-ê hó-khùn ê lâng ah, siáⁿ-sū án-ni? khí-lâi, kiû-kiò lí ê siōng-tè; kiám-chhái Siōng-tè khoàⁿ-kò͘ lán, hō͘ lán bián bia̍t-bô. 舵工到伊hia,對伊講, 你chit-ê好睏ê人ah,啥事án-ni? 起來,求叫你ê上帝; kiám-chhái上帝看顧咱, hō͘咱免滅無。

8 Iok-ná-su 《約拿書》 Jonah Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 7 chat 第七節
In saⁿ-kap kóng, Lâi ah, lán lâi liam-khau, khoàⁿ lán tú-tio̍h chit ê chai-ē, sī in-ūi sím-mi̍h lâng ê iân-kò͘. In相kap講, 來ah,咱來liam-khau, 看咱tú-tio̍h chit-ê災厄, 是因為甚麼人ê緣故。

9 Iok-ná-su 《約拿書》 Jonah Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 8 chat 第八節
Tùi án-ni in liam-khau, chiū liam-tio̍h Iok-ná. In tùi i kóng, Chhiáⁿ lí kā goán kóng, lán tú-tio̍h chit ê chai-ē, sī in-ūi sím-mi̍h lâng ê iân-kò͘; lí choè sím-mi̍h sū-gia̍p? Lí tùi toh-lo̍h lâi? Lí ê pún só͘-chāi tī toh-lo̍h? Lí sio̍k sím-mi̍h cho̍k? Tùi án-ni,in liam-khau,就liam-tio̍h約拿。 In對伊講,請你kā阮講, 咱tú-tio̍h chit-ê災厄,是因為甚麼人ê緣故; 你做甚麼事業?你tùi toh-lo̍h來? 你ê本所在tī toh-lo̍h?你屬甚麼族?

10 Iok-ná-su 《約拿書》 Jonah Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 9 chat 第九節
I ìn kóng, Goá sī Hi-pek-lâi lâng; goá kèng-ùi thiⁿ-téng ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa, chhòng-chō toā-hái kap ta-toē--ê. 伊應講,我是希伯來人; 我敬畏天頂ê上帝耶和華, 創造大海kap乾地ê。

11 Iok-ná-su 《約拿書》 Jonah Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 10 chat 第十節
Hiah ê lâng chiū toā-kiaⁿ, tùi i kóng, Lí só͘ choè--ê sī sím-mi̍h sū ah? In-ūi hiah ê lâng chai i siám-pī Iâ-hô-hoa, sī i í-keng kā in kóng lah. Hiah-ê人就大驚,對伊講, 你所做ê是甚麼事ah? 因為hiah-ê人知伊閃避耶和華, 是伊已經kā in講lah。

12 Iok-ná-su 《約拿書》 Jonah Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 11 chat 第十一節
In kā i kóng, Goán tio̍h cháiⁿ-iūⁿ khoán-thāi lí, hō͘ hái pîⁿ-tiāⁿ? in-ūi hái-éng ná-khí ná-toā. In kā伊講, 阮tio̍h怎樣款待你, hō͘海平定? 因為海湧ná起ná大。

13 Iok-ná-su 《約拿書》 Jonah Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 12 chat 第十二節
I kā in kóng, Lín lia̍h goá hiat--lo̍h hái, hái chiū pîⁿ-tiāⁿ; in-ūi goá chai lín tú-tio̍h chit ê toā-hong sī ūi-tio̍h goá ê iân-kò͘. 伊kā in講,Lín掠我hiat落海, 海就平定; 因為我知lín tú-tio̍h chit-ê大風 是為tio̍h我ê緣故。

14 Iok-ná-su 《約拿書》 Jonah Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 13 chat 第十三節
Nā-sī hiah ê lâng chīn-la̍t kò-chiúⁿ, ài oá-kūn soaⁿ; chóng-sī boē-oē; in-ūi hái-éng ná-khí ná-toā. 但是hiah-ê人盡力划槳, ài oá近山;總是boē能; 因為海湧ná起ná大。

15 Iok-ná-su 《約拿書》 Jonah Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 14 chat 第十四節
Tùi án-ni, in kiû-kiò Iâ-hô-hoa kóng, Iâ-hô-hoa ah, goán chhiat-chhiat kiû Lí, bo̍h-tit in-ūi chit-lâng ê sìⁿ-miā, hō͘ goán sí-bô; bo̍h-tit ēng bô-choē ê huih kui tī goán; in-ūi Iâ-hô-hoa Lí sī chiàu ka-kī ê ì-sù lâi kiâⁿ. Tùi án-ni,in求叫耶和華講, 耶和華ah,阮切切求你, 莫得因為chit人ê性命, hō͘阮死無;莫得用無罪ê血歸tī阮; 因為耶和華祢是照家己ê意思來行。

16 Iok-ná-su 《約拿書》 Jonah Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 15 chat 第十五節
In chiū lia̍h Iok-ná hiat-lo̍h hái; hái ê toā-éng chiū pêng-tiāⁿ. In就掠約拿 hiat落海; 海ê大湧就平定。

17 Iok-ná-su 《約拿書》 Jonah Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 16 chat 第十六節
Hiah ê lâng chiū toā-toā kèng-ùi Iâ-hô-hoa, hiàn-chè hō͘ Iâ-hô-hoa, koh hē-goān. Hiah-ê人就 大大敬畏耶和華, 獻祭hō͘耶和華,koh下願。

18 Iok-ná-su 《約拿書》 Jonah Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 17 chat 第十七節
Iâ-hô-hoa pī-pān toā-hî thun Iok-ná; Iok-ná tī hî pak-tó͘-lāi saⁿ-ji̍t saⁿ-mî. 耶和華備辦大魚吞約拿; 約拿tī魚腹肚內 三日三暝。


Download ppt "Kū-iok Iok-ná-su Tē 1 chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google