Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

易搞混字詞.

Similar presentations


Presentation on theme: "易搞混字詞."— Presentation transcript:

1 易搞混字詞

2 囝 kiánn 查埔囝 囡 gín 查某囡仔 子 tsú 孔子公

3 塗 thôo 塗跤 土 thóo 脾土開

4 共kā 我共你講 佮kah佮意、我佮你 甲kah裝甲、媠甲

5 弄lāng 弄布袋戲尪仔、弄囡仔、弄弄咧、 變猴弄 挵lòng 挵著、挵大鼓、挵破、挵球、挵門

6 陀 tôo阿彌陀佛 佗tó佗位、佗一个

7 各kok各位、各界 各樣koh-iūnn 個 kò 個人、個性 个 ê 逐个、規个

8 也 iā/ā 也好、也是 亦 i̍k 亦師亦友

9 仝 kāng/kâng 仝款、無仝 同 tông 同行、會同、同齊 

10 攑 gia̍h 攑筆、攑手 夯 giâ 夯貨、夯起來

11 夾ngeh 火夾、夾菜 挾nge̍h 挾佇中央 鋏giap 鋏仔鋏頭毛 挾gia̍p 挾咧

12 逐家 ta̍k-ke 大家 ta-ke 大家官 大家口

13 追 vs 逐

14 追 tui   追認、追趕 追求、追隨 追查某囡仔

15 逐 jiok/lip  逐查某囡仔 走相逐

16 就 vs 著

17 就 tō/tiō/tio̍h  伊就是我的家後 表演昨昏就結束矣拄入門就喝枵。

18 著 tio̍h  按呢著 想著你 你著知道理

19 愛 vs 要

20 愛 ài  我愛你 我足愛睏的 行路愛小心

21 要 iau / iàu  要求 必要 無要無緊

22 未 vs 袂

23 未 bī (文)  未滿二十歲 未免、未來 未知、未時

24 未 buē/bē (白)  猶未、未曾未 哪未

25 袂 buē/bē   否定詞。 袂曉、袂講得、 瞌袂著、袂伸奢、 袂按算、袂曉、袂䆀

26 蓋 vs 崁

27 蓋 kah/kài/kuà   蓋被 蓋世、蓋巧、亂蓋 頂蓋

28 崁 khàm  桌崁、崁蓋 崁頭崁面 歁頭歁面khám

29 做 vs 作

30 做 tsò/tsuè   做實驗、做老師 做長衫、做伙 做得來、做你去睏

31 作 tsoh/ tsok   種作、作穡 作田人、敆作 發作、工作、創作 動作、操作、作怪

32 互 vs 予

33 互 hōo   互惠、互相 互補、互信 互動、互助

34 予 hōo   予你、予老師罵 予伊去啦!

35 這 vs 遮

36 這 tsit / tse   這領衫、這馬 這搭、這陣 這是啥物?

37 遮 tsia / tsiah   遮是佗位 遮爾仔

38 才 tsiah   才知影 才十七歲爾爾 後擺我才共你講

39 戇 vs 楞

40 戇 gōng   戇呆、戇膽 侗戇tòng-gōng

41 楞 gông   頭殼楞

42 無 vs 毋

43 無 bô / bû   無錢、無媠 無辜、無法無天

44 毋 m̄   我毋去、毋捌 毋過、毋但 毋才、毋挃

45 晚 vs 晏

46 晚 buán    晚安 

47 晏 uànn  早晏 晏起來

48 跤 vs 腳

49 跤 kha    勥跤 khiàng-kha 架khuè跤、 跂kué/ké跤 勼跤、躼跤仔 

50 腳 kioh  腳數kioh-siàu

51 糝 vs 摻

52 糝 sám    濫糝、糝粉 啖糝 tām-sám  

53 摻 tsham / tshàm  摻糖 摻色

54 窒 vs 塞

55 窒 that     屁窒仔 窒倒街 窒喙空  

56 塞 sat/ sài 塞鼻 要塞

57 實鼻tsa̍t-phīnn 擤鼻 tshìng/tshǹg-phīnn

58 恬 vs 踮

59 恬 tiām     恬去 恬恬 恬靜  

60 踮 tiàm 踮遮等你 踮恁兜

61 晟 vs 成

62 晟 tshiânn     晟養  

63 成 tsiânn 毋成猴、本成 成月日、成人

64 成 siânn / sîng 三成 合成、養成

65 生 vs 鮮

66 生 sing / senn     一生、生理 驚生份、 生囡仔、生日

67 生 sinn     先生 先生媽

68 生 tshenn/tshinn     半生熟 佯生、生肉 著生驚 

69 鮮 tshinn 魚鮮、鮮沢 鮮花

70 鮮 sian/ sián 新鮮 

71 越 vs 斡

72 越 ua̍t 越頭才來提 越頭看後壁 越頭做伊去  

73 斡 uat 轉斡 彎來斡去 九彎十八斡

74 輪 輦 輾

75 輪 lûn/ lin/ lián 骨輪、輪迴 拋車輪 風吹輪、車輪  

76 輦 lián 發輦、輦轎、步輦 

77 輾 liàn 翱kō翱輾 拋輾斗 輾轉

78 轉 vs 返

79 轉 tsuán/ tńg 轉學、轉世輾轉、轉骨

80 返 huán 水返腳

81 揣 vs 找

82 揣 tshuē/tshē 覕相揣 走揣 揣頭路

83 找 tsāu 找錢


Download ppt "易搞混字詞."

Similar presentations


Ads by Google