Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Í-sài-a-su Tē 61 chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Í-sài-a-su Tē 61 chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Í-sài-a-su Tē 61 chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Í-sài-a-su Tē 61 chiuⁿ 舊約 《以賽亞書》 第六十一章 Isaiah

2 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē la̍k-cha̍p-it chiuⁿ 第六十一章 Tē 1 chat 第一節
Chú Iâ-hô-hoa ê Sîn lîm-kàu goá; in-ūi Iâ-hô-hoa ēng iû boah goá, hō͘ goá thoân hok-im hō͘ sòng-hiong ê lâng; chhe goá i-hó siong-sim ê lâng, pò-kò siū-lia̍h-ê tit-tio̍h tháu-pàng, siū-koaiⁿ-ê chhut kaⁿ-lô; 主耶和華ê神臨到我; 因為耶和華用油抹我, hō͘我傳福音hō͘ sòng-hiong ê人; 差我醫好傷心ê人,報告受掠ê 得tio̍h tháu放,受關ê出監牢;

3 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē la̍k-cha̍p-it chiuⁿ 第六十一章 Tē 2 chat 第二節
pò-kò Iâ-hô-hoa hoaⁿ-hí ê nî, kap lán ê Siōng-tè pò-siû ê ji̍t; an-ùi it-chhè pi-ai ê lâng; 報告耶和華歡喜ê年, kap咱ê上帝報仇ê日; 安慰一切悲哀ê人;

4 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē la̍k-cha̍p-it chiuⁿ 第六十一章 Tē 3 chat 第三節
tī Sek-an pi-ai ê lâng ēng hoe-bō siúⁿ-sù i, lâi thoè hé-hu, hoaⁿ-hí ê iû lâi thoè pi-ai, o-ló ê saⁿ lâi thoè iu-chhiû ê sim, hō͘ in chheng-choè kong-gī ê chhiū, chiū-sī Iâ-hô-hoa só͘ chai--ê, lâi hián-bêng ka-kī ê êng-kng. tī錫安悲哀ê人用花帽賞賜伊, 來替火灰,歡喜ê油來替悲哀, o-ló ê衫來替憂愁ê心, hō͘ in稱做公義ê樹,就是 耶和華所栽ê,來顯明家己ê榮光。

5 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē la̍k-cha̍p-it chiuⁿ 第六十一章 Tē 4 chat 第四節
In beh khí-chō kó͘-chá pha-hng ê só͘-chāi, kiàn-li̍p chá-chêng léng-chēng ê ūi-chhù, iā beh siu-lí pha-hng ê siâⁿ, chiū-sī tāi-tāi léng-chēng ê ūi-chhù. In beh起造古早拋荒ê所在, 建立早前冷靜ê位厝, 也beh修理拋荒ê城, 就是代代冷靜ê位處。

6 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē la̍k-cha̍p-it chiuⁿ 第六十一章 Tē 5 chat 第五節
Goā-bīn lâng beh khí-lâi kò͘ lín ê iûⁿ-kûn, goā-pang lâng beh kā lín choh-chhân, chiàu-kò͘ lín ê phû-tô-hn̂g. 外面人beh起來顧lín ê羊群, 外邦人beh kā lín作田, 照顧lín ê葡萄園。

7 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē la̍k-cha̍p-it chiuⁿ 第六十一章 Tē 6 chat 第六節
Chóng-sī lín beh chheng-choè Iâ-hô-hoa ê chè-si; lâng beh chheng lín choè lán ê Siōng-tè ê chhe-ēng; lín beh chia̍h-ēng lia̍t-kok ê châi-bu̍t, tit-tio̍h in ê êng-kng lâi khoa-kháu. 總是lín beh稱做耶和華ê祭司; 人beh稱lín做咱ê上帝ê差用; lín beh食用列國ê財物, 得tio̍h in ê榮光來誇口。

8 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē la̍k-cha̍p-it chiuⁿ 第六十一章 Tē 7 chat 第七節
Lín beh tit-tio̍h ka-pē ê hok-khì lâi thoè só͘ siū ê kiàn-siàu; in beh hoaⁿ-hí tī in só͘ tit-tio̍h ê hūn-gia̍h, lâi thoè só͘ siū ê lêng-jio̍k; só͘-í tī kéng-lāi beh tit-tio̍h ka-pē ê sán-gia̍p, éng-oán ê khoài-lo̍k beh kui hō͘ in. Lín beh得tio̍h加倍ê福氣來替所受ê見笑; in beh歡喜tī in所得tio̍h ê份額, 來替所受ê凌辱; 所以tī境內beh得tio̍h加倍ê產業, 永遠ê快樂beh歸hō͘ in。

9 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē la̍k-cha̍p-it chiuⁿ 第六十一章 Tē 8 chat 第八節
In-ūi Goá Iâ-hô-hoa ài kong-pêng, oàn-hūn put-gī ê chhiúⁿ-kiap; Goá beh chiàu sêng-si̍t pò-èng in, iā beh kap in li̍p éng-oán ê iok. 因為我耶和華愛公平, 怨恨不義ê搶劫; 我beh照誠實報應in, 也beh kap in立永遠ê約。

10 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē la̍k-cha̍p-it chiuⁿ 第六十一章 Tē 9 chat 第九節
In ê hō͘-è beh tī lia̍t-kok-tiong hō͘ lâng bat i, in ê kiáⁿ-sun tī chèng peh-sìⁿ-tiong iā sī án-ni; kìⁿ-nā khoàⁿ-kìⁿ in--ê beh jīn in, sī Iâ-hô-hoa sù-hok ê hō͘-è. In ê後裔beh tī列國中hō͘人bat伊, in ê kiáⁿ孫tī眾百姓中也是án-ni; 見若看見in-ê beh認in, 是耶和華賜福ê後裔。

11 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē la̍k-cha̍p-it chiuⁿ 第六十一章 Tē 10 chat 第十節
Goá in-ūi Iâ-hô-hoa toā-toā hoaⁿ-hí, goá ê sim-sîn in-ūi goá ê Siōng-tè chiū khoài-lo̍k; in-ūi I ēng chín-kiù choè saⁿ kā goá chhēng, ēng kong-gī choè phàu kā goá moa, chhin-chhiūⁿ sin-kiáⁿ-sài tì súi ê bō, koh chhin-chhiūⁿ sin-niû chng-thāⁿ pó-mi̍h. 我因為耶和華大大歡喜,我ê心神因為 我ê上帝就快樂;因為祂用拯救 做衫kā我穿,用公義做袍 kā我moa,親像新kiáⁿ婿戴súi ê帽, koh親像新娘裝飾寶物。

12 Í-sài-a-su 《以賽亞書》 Isaiah Tē la̍k-cha̍p-it chiuⁿ 第六十一章 Tē 11 chat 第十一節
In-ūi thó͘-toē cháiⁿ-iūⁿ hō͘ pah-hāng ê gō͘-kak puh-gê, hn̂g cháiⁿ-iūⁿ hō͘ só͘-chèng--ê hoat-siⁿ, Chú Iâ-hô-hoa iā beh án-ni hō͘ kong-gī kap o-ló hoat-siⁿ tī bān-kok ê bīn-chêng. 因為土地怎樣hō͘百項ê五穀 puh芽,園怎樣hō͘所種ê發生, 主耶和華也beh án-ni hō͘公義 kap o-ló發生tī萬國ê面前。


Download ppt "Kū-iok Í-sài-a-su Tē 61 chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google