Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

3.5 元 / 千克 2.6 元 / 千克 买 3 千克 要多少钱? 1 0. 5 3. 5 + 3.5+3.5+3.5= 3. 5 10.5 (元)

Similar presentations


Presentation on theme: "3.5 元 / 千克 2.6 元 / 千克 买 3 千克 要多少钱? 1 0. 5 3. 5 + 3.5+3.5+3.5= 3. 5 10.5 (元)"— Presentation transcript:

1

2 3.5 元 / 千克 2.6 元 / 千克 买 3 千克 要多少钱?

3 1 0. 5 3. 5 + 3.5+3.5+3.5= 3. 5 10.5 (元)

4 1 0.5 元 3.5 × 3 3.5×3= 元 3 5 角 × 3 1 0 5 角 10.5 元 答:买苹果一共 10.5 元。

5 做一件儿童服装用布 0.72 米,做这 样的 5 套衣服需要布料多少米? 0.72×5=

6 3. 6 0.7 2 × 5 0.72×5= ? 7 2 × 5 3 6 0 扩大到它的 100 倍 缩小到它的 100 1 0

7 4 6 2.3 × 1 2 2.3×12= ? 2 3 2 7 6 一位小数.

8 小数乘整数的一般方法: ① 先将小数转化为整数; ② 按整数乘法算出积; ③ 确定积的小数点位置, 因数末尾有几位小数积就有 几位小数,积末尾的 0 可以 去掉。

9 小数乘整数和整数乘整数不同点 ①①小数乘整数中有一个因数是小数,整数乘 整数中两个因数都是整数; ②②小数乘整数得到的积,还要根据因数扩大 的倍数,将积也缩小相同的倍数; ③③小数乘整数的积中,若小数末尾有 0 ,这 个 0 可以去掉,但整数乘整数积中末尾的 0 是不能去掉的。

10 算一算,比一 比 7 × 4 0.7 × 4 1 2 × 5 1. 2 × 5 2 8 2.8 6 0 6.0

11 12.1 × 4 = 1.21× 4 = 4.84 48.4 4 ×6 = 0.4×6 = 32 × 3 = 3.2 × 3 = 做一做 96 9.6 24 2.4

12 1.49 ×3 14.9 ×3 0.149 ×3 44.70.4474.47 149×3=447

13 每箱苹果 22.5 元。 买 3 箱要多 少钱呢?

14 1 个日记本 5.8 元,丁 丁要买 3 个这样的日记 本,需要多少钱呢?

15 一袋牛奶重 1.25 千克, 64 袋牛奶重多少千克?

16 用 2~4 三个数字及小数点,任意组成 小数乘一位整数的算式,并算出来。 2.3×4=9.2 3.2 ×4=12.8 2.4 ×3=7.2 4.2 ×3=12.6 3.4 ×2=6.8 4.3 ×2=8.6

17


Download ppt "3.5 元 / 千克 2.6 元 / 千克 买 3 千克 要多少钱? 1 0. 5 3. 5 + 3.5+3.5+3.5= 3. 5 10.5 (元)"

Similar presentations


Ads by Google