Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

哦主求你保守我的心我的意念 O zhu qiu ni bao shou wo de xin wo de yi nian 使我能够遵行你旨意

Similar presentations


Presentation on theme: "哦主求你保守我的心我的意念 O zhu qiu ni bao shou wo de xin wo de yi nian 使我能够遵行你旨意"— Presentation transcript:

1 哦主求你保守我的心我的意念 O zhu qiu ni bao shou wo de xin wo de yi nian 使我能够遵行你旨意
我需要有你在我生命中 哦主求你保守我的心我的意念 O zhu qiu ni bao shou wo de xin wo de yi nian 使我能够遵行你旨意 Shi wo neng gou zun xing ni zhi yi

2 我愿将你话语深藏在我心 Wo yuan jiang ni hua yu cang zai wo xin 作路上的光成为我脚前的灯
我需要有你在我生命中 我愿将你话语深藏在我心 Wo yuan jiang ni hua yu cang zai wo xin 作路上的光成为我脚前的灯 Zuo lu shang de guang cheng wei wo jiao qian de deng

3 哦主求你坚固我信心 O zhu qiu ni jian gu wo xin xin 我的力量使我得以勇敢向前行
我需要有你在我生命中 哦主求你坚固我信心 O zhu qiu ni jian gu wo xin xin 我的力量使我得以勇敢向前行 Wo de li liang shi wo de yi yong gan xiang qian xing

4 因我知道有时我仍会软弱 Yin wo zhi dao you shi wo reng hui ruan ruo 求你带领我使我不会再退缩
我需要有你在我生命中 因我知道有时我仍会软弱 Yin wo zhi dao you shi wo reng hui ruan ruo 求你带领我使我不会再退缩 qiu ni dai ling wo shi wo bu hui zai tui suo

5 我需要有你在我生命中 Wo xu yao you ni zai wo sheng ming zhong 好让我一生能学你的样式
我需要有你在我生命中(副歌一) 我需要有你在我生命中 Wo xu yao you ni zai wo sheng ming zhong 好让我一生能学你的样式 Hao rang wo yi sheng neng xue ni de yang shi

6 使我能成为你所喜悦的儿女 Shi wo neng cheng wei ni suo xi yue de er nu 使我的生命能够彰显你荣耀
我需要有你在我生命中(副歌一) 使我能成为你所喜悦的儿女 Shi wo neng cheng wei ni suo xi yue de er nu 使我的生命能够彰显你荣耀 Shi wo de sheng ming neng gou zhang xian ni rong yao

7 我需要有你在我生命中 Wo xu yao you ni zai wo sheng ming zhong 好让我一生能学你的样式
我需要有你在我生命中(副歌二) 我需要有你在我生命中 Wo xu yao you ni zai wo sheng ming zhong 好让我一生能学你的样式 Hao rang wo yi sheng neng xue ni de yang shi

8 使我成为你所喜悦宝贵儿女 Shi wo neng cheng wei ni suo xi yue de er nu 使我的生命能够彰显你荣耀
我需要有你在我生命中(副歌)二 使我成为你所喜悦宝贵儿女 Shi wo neng cheng wei ni suo xi yue de er nu 使我的生命能够彰显你荣耀 Shi wo de sheng ming neng gou zhang xian ni rong yao


Download ppt "哦主求你保守我的心我的意念 O zhu qiu ni bao shou wo de xin wo de yi nian 使我能够遵行你旨意"

Similar presentations


Ads by Google