Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Sherry Zhu Joanna Peng Per. 1 11/28/11

Similar presentations


Presentation on theme: "Sherry Zhu Joanna Peng Per. 1 11/28/11"— Presentation transcript:

1 Sherry Zhu Joanna Peng Per. 1 11/28/11
山东菜 Sherry Zhu Joanna Peng Per. 1 11/28/11

2 General Introduction 八大菜系有安徽,山东,四川,广东,福建,湖南,浙江,和江苏 它们各种特点在味道里面
 最有名的是广东,山东江苏,和四川  地方,气候,历史,和准备的方法有各种的特点

3 Historical Background
鲁菜是在元王朝发明的。 它开始慢慢得從中国东北,到华北,北京,天津和宫殿。

4 Features/Characteristics
是四大菜系中之一  有两种主要风格  胶东风格:这种风格包括福山,青岛,和烟台的菜。它的特点是海鲜口味加上轻口味。  济南风格:这种风格包括济南,德州,和泰安的菜。它的特点是利用其菜肴汤。重点就是用很多汤之内。 是最有影响的一力美食 北京和天津的学校都是提供山东菜 海鲜 玉米 花生 土豆,西红柿,蘑菇,洋葱,大蒜,

5 Chinese and American Cuisine
East vs. West Chinese and American Cuisine

6 Chinese and American Cuisines
中国餐有八个最重要的菜。 中国菜平常是翻炒做的。 美国菜是从很多不一样的地方拿来的。 美国菜是很快快的做,像快餐。

7 Chinese vs. American Cuisines
Similarities 中国菜跟美国菜都有吃早餐,午餐,和晚餐的特定食物。 Differences 中国人喜欢做翻炒。 中国人一天吃三餐,美国人一天吃很多餐。  中国人会准备很多吃的东西给客人。  中国人是大家吃一个盘字,美国人多有自己的盘字。

8 Chinese Cuisines Roasted Duck 烤鸭 Kǎoyā Fried Rice 炒饭 Chǎo fàn
                                                           Roasted Duck                                      烤鸭                                     Kǎoyā                                                  Fried Rice                                                      炒饭                                                   Chǎo fàn                                   Dumplings                                        饺子                                       Jiǎozi                                                                                           Beef Noodle Soup                                            牛肉面                                          Niúròu miàn  

9 American Cuisines Steak 牛排 Niúpái Fast Food 快餐食品 Kuàicān shípǐn Pasta
                                                                                     Steak                                          牛排                                         Niúpái                                                                             Fast Food                                               快餐食品                                           Kuàicān shípǐn                                                                                                                              Pasta                                     面食                                              Miànshí                                  

10 Typical High School Student Meals
China     Soy Bean Milk &             Fried Doughnut         豆浆         烧并油条             Dòujiāng        Shaobingyoutiao                           Lunchbox                               饭盒                             Fànhé         Dinner        晚餐      wǎncān                        U.S.                           Cereal                           谷类                            Gǔlèi      Sandwich         三明治    Sānmíngzhì                                 Pizza                                 比萨                                 Bǐsà

11 Sources


Download ppt "Sherry Zhu Joanna Peng Per. 1 11/28/11"

Similar presentations


Ads by Google