Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章

Similar presentations


Presentation on theme: "Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章"— Presentation transcript:

1 Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok 舊約 Lī-bī-kì 《利未記》 Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章

2 Iâ-hô-hoa tī Se-nái soaⁿ hoan-hù Mô͘-se kóng, 耶和華tī西奈山
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 1 chat 第一節 Iâ-hô-hoa tī Se-nái soaⁿ hoan-hù Mô͘-se kóng, 耶和華tī西奈山 吩咐摩西講:

3 Lí tio̍h hoan-hù Í-sek-lia̍t lâng kā in kóng,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 2 chat 第二節 Lí tio̍h hoan-hù Í-sek-lia̍t lâng kā in kóng, Lín kàu Goá siúⁿ-sù lín hit ê toē ê sî; toē chiū tio̍h kā Iâ-hô-hoa siú an-hioh. 你tio̍h吩咐以色列人kā in講: Lín到我賞賜lín hit-ê地ê時; 地就tio̍h kā耶和華守安歇。

4 La̍k-nî tio̍h chèng-choh lí ê chhân-hn̂g,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 3 chat 第三節 La̍k-nî tio̍h chèng-choh lí ê chhân-hn̂g, la̍k-nî kú tio̍h san-koah lí ê phû-tô-hn̂g, siu toē ê chhut-sán. 六年tio̍h種作你ê田園, 六年久tio̍h芟割你ê葡萄園, 收地ê出產。

5 Kàu tē-chhit nî toē tio̍h siú toā ê an-hioh,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 4 chat 第四節 Kàu tē-chhit nî toē tio̍h siú toā ê an-hioh, chiū-sī kā Iâ-hô-hoa siú ê an-hioh, m̄-thang chèng-choh lí ê chhân-hn̂g, iā m̄-thang san phû-tô-hn̂g. 到第七年,地 tio̍h守大ê安歇, 就是kā耶和華守ê安歇, m̄-thang種作你ê田園, 也m̄-thang芟葡萄園。

6 Siu-sêng liáu ka-kī hoat ê gō͘-kak,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 5 chat 第五節 Siu-sêng liáu ka-kī hoat ê gō͘-kak, m̄-thang siu-koah, bô kè san-koah ê phû-tô-chhiū, iā m̄-thang bán phû-tô; chit-nî sī toē ê an-hioh nî. 收成了家己發ê五穀, m̄-thang收割,無過芟割ê 葡萄樹,也m̄-thang挽葡萄; chit年是地 ê安歇年。

7 Toē tī an-hioh nî só͘-chhut-ê beh hō͘ lín
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 6 chat 第六節 Toē tī an-hioh nî só͘-chhut-ê beh hō͘ lín choè chia̍h-mi̍h; i ê chhut-sán lóng beh hō͘ lí kap lí ê lô͘-po̍k, lí ê lú-pī, lí ê chhiàⁿ-kang-lâng, í-ki̍p kià-kha tī lí hia ê goā-lâng, 地tī安歇年所出ê beh hō͘ lín 做食物;伊ê出產lóng beh hō͘你 kap你ê奴僕,你ê女婢,你ê倩工人, 以及寄腳tī你hia ê外人,

8 í-ki̍p tī lí ê toē ê cháu-siù choè chia̍h-mi̍h. kap你ê cheng-siⁿ,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 7 chat 第七節 kap lí ê cheng-siⁿ, í-ki̍p tī lí ê toē ê cháu-siù choè chia̍h-mi̍h. kap你ê cheng-siⁿ, 以及tī你ê地ê走獸 做食物。

9 Lí tio̍h ūi ka-kī sǹg an-hioh-nî chhit-ê,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 8 chat 第八節 Lí tio̍h ūi ka-kī sǹg an-hioh-nî chhit-ê, chiū-sī chhit-pái ê chhit-nî; chit chhit-pái ê an-hioh-nî, tùi tī lí sī sì-cha̍p-káu nî. 你tio̍h為家己算安歇年七個, 就是七pái ê七年;chit七pái ê 安歇年,對tī你是四十九年。

10 Hit-nî chhit-ge̍h chhoe-cha̍p ji̍t,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 9 chat 第九節 Hit-nî chhit-ge̍h chhoe-cha̍p ji̍t, lí tio̍h sì-koè pûn toā-siaⁿ ê sàu-kak; tī sio̍k-choē ê ji̍t tio̍h choân-toē pûn sàu-kak. Hit年七月初十日, 你tio̍h四界pûn大聲ê哨角;tī 贖罪ê日tio̍h全地pûn哨角。

11 Lín tio̍h ēng tē gō͘-cha̍p nî choè-sèng, tī piàn-toē
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 10 chat 第十節 Lín tio̍h ēng tē gō͘-cha̍p nî choè-sèng, tī piàn-toē kā it-chhè khiā-khí ê peh-sìⁿ soan-pò͘ chū-iû; chit-nî beh choè lín ê hi-liân; lín ta̍k lâng tio̍h kui ka-kī ê sán-gia̍p, ta̍k-lâng tio̍h tò-khì i ê pún-ke. Lín tio̍h用第五十年做聖,tī遍地 kā一切khiā起ê百姓宣布自由; chit年beh做lín ê禧年;lín ta̍k人tio̍h 歸家己ê產業,ta̍k人tio̍h tò去伊ê本家。

12 Tē gō͘-cha̍p nî beh choè lín ê hi-liân,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 11 chat 第十一節 Tē gō͘-cha̍p nî beh choè lín ê hi-liân, m̄-thang chèng-choh; toē ka-kī hoat ê, m̄-thang siu-koah; bô-san ê phû-tô-chhiū iā m̄-thang bán i. 第五十年beh做lín ê禧年, m̄-thang種作;地家己發ê, m̄-thang收割;無芟ê葡萄樹 也m̄-thang挽伊。

13 lín tio̍h lia̍h i choè-sèng; lín thang chia̍h
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 12 chat 第十二節 In-ūi che sī hi-liân, lín tio̍h lia̍h i choè-sèng; lín thang chia̍h toē-ni̍h ka-kī chhut ê thó͘-sán. 因為這是禧年, lín tio̍h掠伊做聖;lín thang食 地裡家己出ê土產。

14 lín ta̍k-lâng tio̍h tò-khì ka-kī ê sán-gia̍p. Chit-ê禧年,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 13 chat 第十三節 Chit ê hi-liân, lín ta̍k-lâng tio̍h tò-khì ka-kī ê sán-gia̍p. Chit-ê禧年, lín ta̍k人tio̍h tò去 家己ê產業。

15 Lín boē mi̍h hō͘ chhù-piⁿ, á-sī tùi chhù-piⁿ boé mi̍h,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 14 chat 第十四節 Lín boē mi̍h hō͘ chhù-piⁿ, á-sī tùi chhù-piⁿ boé mi̍h, lín m̄-thang saⁿ khek-khui. Lín賣物hō͘厝邊, á是tùi厝邊買物, lín m̄-thang相刻虧。

16 Lí tio̍h chiàu hi-liân-āu ê nî-hān, tùi chhù-piⁿ boé, i iā tio̍h chiàu
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 15 chat 第十五節 Lí tio̍h chiàu hi-liân-āu ê nî-hān, tùi chhù-piⁿ boé, i iā tio̍h chiàu siu-sêng ê nî-hān boē hō͘ lín. 你tio̍h照禧年後ê年限, tùi厝邊買,伊也tio̍h照 收成ê年限賣 hō͘ lín。

17 Chiàu nî-hān ê choē, lí tio̍h ke-thiⁿ
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 16 chat 第十六節 Chiàu nî-hān ê choē, lí tio̍h ke-thiⁿ i ê kè-chîⁿ, chiàu nî-hān ê chió, lí tio̍h kiám-chió i ê kè-chîⁿ; in-ūi i chiàu siu-sêng ê siàu-gia̍h lâi boē hō͘ lín. 照年限ê choē,你tio̍h加添 伊ê價錢,照年限ê少, 你tio̍h減少伊ê價錢;因為伊 照收成ê賬額來賣hō͘ lín。

18 Lín iā m̄-thang saⁿ khek-khui, to̍k-to̍k tio̍h kèng-ùi lín ê Siōng-tè;
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 17 chat 第十七節 Lín iā m̄-thang saⁿ khek-khui, to̍k-to̍k tio̍h kèng-ùi lín ê Siōng-tè; in-ūi Goá sī Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè. Lín也m̄-thang相刻虧, 獨獨tio̍h敬畏lín ê上帝; 因為我是耶和華lín ê上帝。

19 Só͘-í lín tio̍h kiâⁿ Goá ê lu̍t-lē, siú Goá ê hoat-tō͘ lâi kiâⁿ i;
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 18 chat 第十八節 Só͘-í lín tio̍h kiâⁿ Goá ê lu̍t-lē, siú Goá ê hoat-tō͘ lâi kiâⁿ i; chiū thang tī hit ê toē an-jiân khiā-khí. 所以lín tio̍h行我ê律例, 守我ê法度來行伊; 就thang tī hit-ê地安然khiā起。

20 Toē iā beh chhut i ê thó͘-sán, lín chiū beh chia̍h-pá,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 19 chat 第十九節 Toē iā beh chhut i ê thó͘-sán, lín chiū beh chia̍h-pá, tī hit ê toē an-jiân khiā-khí. 地也beh出伊ê土產, lín就beh食飽, tī hit-ê地安然khiā起。

21 chit ê tē-chhit nî goán bô chèng-choh, iā bô siu-sêng thó͘-sán,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 20 chat 第二十節 Lín nā kóng, Khoàⁿ ah, chit ê tē-chhit nî goán bô chèng-choh, iā bô siu-sêng thó͘-sán, beh chia̍h sím-mi̍h ah? Lín若講,看ah, chit-ê第七年阮無種作, 也無收成土產, beh食甚麼ah?

22 bēng-lēng Goá ê hok-khì hō͘ lín,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 21 chat 第二十一節 Goá beh tī tē la̍k-nî bēng-lēng Goá ê hok-khì hō͘ lín, toē chiū siⁿ saⁿ-nî ê thó͘-sán. 我beh tī第六年 命令我ê福氣hō͘ lín, 地就生三年ê土產。

23 Tē-poeh nî lín tio̍h chèng-choh,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 22 chat 第二十二節 Tē-poeh nî lín tio̍h chèng-choh, iā tio̍h chia̍h toē ê chhut-sán, chiū-sī kū ê bí-niû; thèng-hāu kàu tē-káu nî, hit-nî ê chhut-sán siu-lâi ê sî, lín iáu-kú teh chia̍h kū ê bí-niû. 第八年lín tio̍h種作, 也tio̍h食地ê出產,就是舊ê米糧; thèng候到第九年,hit年ê出產 收來ê時,lín iáu-kú teh食舊ê米糧。

24 Toē m̄-thang éng-oán boē-tn̄g, in-ūi toē sī Goá ê;
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 23 chat 第二十三節 Toē m̄-thang éng-oán boē-tn̄g, in-ūi toē sī Goá ê; lín tī Goá ê bīn-chêng sī chhut-goā lâng, sī kià-kha-ê. 地m̄-thang永遠賣斷, 因為地是我ê; lín tī我ê面前 是出外人,是寄腳ê。

25 Lín só͘ tit-tio̍h choè-gia̍p ê choân-toē,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 24 chat 第二十四節 Lín só͘ tit-tio̍h choè-gia̍p ê choân-toē, tio̍h chún lâng sio̍k-hoê. Lín所得tio̍h做業ê全地, tio̍h准人贖回。

26 Lí ê hiaⁿ-tī nā pìⁿ-choè sòng-hiong,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 25 chat 第二十五節 Lí ê hiaⁿ-tī nā pìⁿ-choè sòng-hiong, boē i ê gia̍p kúi-nā hūn, i ê chì-chhin tio̍h lâi, sio̍k-hoê i ê hiaⁿ-tī só͘ boē ê. 你ê兄弟若變做sòng-hiong, 賣伊ê業kúi-nā份,伊ê至親 tio̍h來,贖回伊ê兄弟所賣ê。

27 Nā bô lâng thang kā i sio̍k-hoê, i pún-sin koh chiâⁿ choè hó-gia̍h,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 26 chat 第二十六節 Nā bô lâng thang kā i sio̍k-hoê, i pún-sin koh chiâⁿ choè hó-gia̍h, kàu gia̍h oē sio̍k-hoê, 若無人thang kā伊贖回, 伊本身koh成做好額, 夠額能贖回,

28 i chiū tio̍h sǹg boē-chhut toē ê nî-hān,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 27 chat 第二十七節 i chiū tio̍h sǹg boē-chhut toē ê nî-hān, chiong só͘-chhun-ê hêng hit ê boé-chú, pún-sin chiū thang ho̍k-tò i ê sán-gia̍p. 伊就tio̍h算賣出地 ê年限, 將所chhun-ê 還hit-ê買主, 本身就thang復到伊ê產業。

29 Hit ê lâng nā boē-oē ūi ka-kī sio̍k-hoê,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 28 chat 第二十八節 Hit ê lâng nā boē-oē ūi ka-kī sio̍k-hoê, chiū só͘-boē ê iû-goân chûn tī boé-chú ê chhiú, ti̍t-kàu hi-liân; hi-liân í-keng kàu, sán-gia̍p tio̍h kau-chhut; hit-lâng chiū ho̍k-tò i ê gia̍p. Hit-ê人若boē-oē為家己贖回, 就所賣ê猶原存tī買主ê手, 直到禧年;禧年已經到,產業 tio̍h交出;hit人就復到伊ê業。

30 Lâng nā boē siâⁿ-lāi ê chhù, boē liáu-āu chi̍t-nî thang sio̍k-hoê;
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 29 chat 第二十九節 Lâng nā boē siâⁿ-lāi ê chhù, boē liáu-āu chi̍t-nî thang sio̍k-hoê; chi̍t-nî ka-nn̂g iā ū sio̍k-hoê ê koân. 人若賣城內ê厝, 賣了後一年thang贖回; 一年ka-nn̂g也有贖回ê權。

31 Nā chi̍t-nî í-keng moá bô sio̍k-hoê
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 30 chat 第三十節 Nā chi̍t-nî í-keng moá bô sio̍k-hoê chit ê siâⁿ-lāi ê chhù, chiū tiāⁿ-tio̍h éng-oán kui boé-chú kàu ta̍k-tāi; tī hi-liân iā boē-tit kau-chhut. 若一年已經滿無贖回 chit-ê城內ê厝,就定tio̍h永遠 歸買主到ta̍k代; tī禧年也boē得交出。

32 To̍k-to̍k chhù tī bô siâⁿ-chhiûⁿ ê hiuⁿ-chng,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 31 chat 第三十一節 To̍k-to̍k chhù tī bô siâⁿ-chhiûⁿ ê hiuⁿ-chng, tio̍h khoàⁿ i chhin-chhiūⁿ hiuⁿ-ē ê chhân chi̍t-iūⁿ, thang sio̍k-hoê; kàu hi-liân, lóng tio̍h kau-chhut. 獨獨厝tī無城牆ê鄉庄, tio̍h看伊親像 鄉下ê田一樣,thang贖回; 到禧年,lóng tio̍h交出。

33 Chóng-sī Lī-bī lâng ê siâⁿ, chiū-sī in só͘
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 32 chat 第三十二節 Chóng-sī Lī-bī lâng ê siâⁿ, chiū-sī in só͘ tit-tio̍h choè-gia̍p ê siâⁿ hit tiong-kan ê chhù, Lī-bī lâng thang put-koán-sî lâi sio̍k-hoê. 總是利未人ê城,就是in所 得tio̍h做業ê城hit中間ê厝, 利未人thang不管時來贖回。

34 Nā ū lâng tui Lī-bī lâng sio̍k-hoê chhù-the̍h,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 33 chat 第三十三節 Nā ū lâng tui Lī-bī lâng sio̍k-hoê chhù-the̍h, só͘ boē ê chhù tī só͘ tit-tio̍h choè-gia̍p ê siâⁿ, kàu hi-liân chiū tio̍h kau-chhut; in-ūi Lī-bī lâng siâⁿ-lāi ê chhù, sī in tī Í-sek-lia̍t lâng tiong ê sán-gia̍p. 若有人追利未人贖回厝宅, 所賣ê厝tī所得tio̍h做業ê城, 到禧年就tio̍h交出;因為利未人 城內ê厝,是in tī以色列人中ê產業。

35 Chóng-sī in ê siâⁿ-goā kau-iá ê toē, m̄-thang boē,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 34 chat 第三十四節 Chóng-sī in ê siâⁿ-goā kau-iá ê toē, m̄-thang boē, in-ūi sī in éng-oán ê sán-gia̍p. 總是in ê城外郊野ê地, m̄-thang賣, 因為是in永遠ê產業。

36 Lí ê hiaⁿ-tī pìⁿ-choè sòng-hiong
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 35 chat 第三十五節 Lí ê hiaⁿ-tī pìⁿ-choè sòng-hiong soe-thè tī lí hia, lí tio̍h pó͘-chō͘ i, hō͘ i kap lí saⁿ-kap toà, chhin-chhiūⁿ goā-lâng kap kià-kha-ê chi̍t-iūⁿ. 你ê兄弟變做sòng-hiong 衰退tī你hia,你tio̍h補助伊, hō͘伊kap你相kap toà, 親像外人kap寄腳ê一樣。

37 M̄-thang the̍h i ê lī-sek, iā m̄-thang
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 36 chat 第三十六節 M̄-thang the̍h i ê lī-sek, iā m̄-thang the̍h i khah-ke; to̍k-to̍k tio̍h kèng-ùi lí ê Siōng-tè, hō͘ lí ê hiaⁿ-tī kap lí toà. M̄-thang the̍h伊ê利息,也m̄-thang the̍h伊khah加;獨獨tio̍h敬畏 你ê上帝,hō͘你ê兄弟kap你toà。

38 Lí chioh i chîⁿ m̄-thang kā i the̍h lī-sek, lí chioh i bí-niû iā
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 37 chat 第三十七節 Lí chioh i chîⁿ m̄-thang kā i the̍h lī-sek, lí chioh i bí-niû iā m̄-thang kā i the̍h khah-ke. 你借伊錢m̄-thang kā伊the̍h利息, 你借伊米糧也 m̄-thang kā伊the̍h khah加。

39 Goá sī Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè, bat chhoā lín chhut Ai-ki̍p toē,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 38 chat 第三十八節 Goá sī Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè, bat chhoā lín chhut Ai-ki̍p toē, ūi-tio̍h beh siúⁿ-sù lín Ka-lâm toē, iā beh choè lín ê Siōng-tè. 我是耶和華lín ê上帝, bat chhoā lín出埃及地, 為tio̍h beh賞賜lín迦南地, 也beh做lín ê上帝。

40 Lí ê hiaⁿ-tī nā pìⁿ sòng-hiong tī lí hia,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 39 chat 第三十九節 Lí ê hiaⁿ-tī nā pìⁿ sòng-hiong tī lí hia, chiong pún-sin boē hō͘ lí, m̄-thang hō͘ i chhin-chhiūⁿ lô͘-po̍k ho̍k-sāi lí. 你ê兄弟若變sòng-hiong tī你hia, 將本身賣hō͘你,m̄-thang hō͘伊親像奴僕服事你。

41 I tio̍h tī lí hia chhin-chhiūⁿ choè-kang lâng,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 40 chat 第四十節 I tio̍h tī lí hia chhin-chhiūⁿ choè-kang lâng, kap kià-kha-ê chi̍t-iūⁿ; tio̍h ho̍k-sāi lí ti̍t kàu hi-liân. 伊tio̍h tī你hia親像做工人, kap寄腳ê一樣; tio̍h服事你直到禧年。

42 Hit-sî i beh lī-khui lí chhut-khì,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 41 chat 第四十一節 Hit-sî i beh lī-khui lí chhut-khì, kap i ê kiáⁿ-jî saⁿ-kap tò-khì i ê pún-ke, ho̍k-tò i chó͘-kong ê gia̍p. Hit時伊beh離開你出去, kap伊ê kiáⁿ兒相kap tò去伊ê本家, 復到伊祖公ê業。

43 In-ūi in sī Goá ê lô͘-po̍k, sī Goá só͘ chhoā-chhut Ai-ki̍p toē ê;
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 42 chat 第四十二節 In-ūi in sī Goá ê lô͘-po̍k, sī Goá só͘ chhoā-chhut Ai-ki̍p toē ê; m̄-thang boē choè lô͘-po̍k. 因為in是我ê奴僕, 是我所chhoā出埃及地 ê; m̄-thang 賣做奴僕。

44 M̄-thang giâm-giâm koán-hat i,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 43 chat 第四十三節 M̄-thang giâm-giâm koán-hat i, to̍k-to̍k tio̍h kèng-ùi lí ê Siōng-tè. M̄-thang嚴嚴管轄伊, 獨獨tio̍h敬畏你ê上帝。

45 Lūn-kàu lí só͘ beh ū ê lô͘-po̍k lú-pī, thang tùi sì-ûi ê kok tiong
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 44 chat 第四十四節 Lūn-kàu lí só͘ beh ū ê lô͘-po̍k lú-pī, thang tùi sì-ûi ê kok tiong boé lâi choè lô͘-po̍k lú-pī. 論到你所beh有ê奴僕女婢, thang tùi四圍ê國中 買來做奴僕女婢。

46 Koh hiah ê kià-kha tī lín tiong-kan ê goā-lâng ê
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 45 chat 第四十五節 Koh hiah ê kià-kha tī lín tiong-kan ê goā-lâng ê kiáⁿ-jî, í-ki̍p in kap lín tiàm hiah ê ke-koàn, tī lín ê toē-hng só͘-siⁿ-ê, lín iā thang tùi in tiong-kan boé lâng; in beh choè lín ê ke-gia̍p. Koh hiah-ê寄腳tī lín中間ê外人ê kiáⁿ兒,以及in kap lín tiàm hiah-ê家眷, tī lín ê地方所生ê,lín也thang tùi in 中間買人;in beh做lín ê家業。

47 Lín beh chhú in choè-gia̍p, lâu hō͘ kiáⁿ-sun
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 46 chat 第四十六節 Lín beh chhú in choè-gia̍p, lâu hō͘ kiáⁿ-sun choè ke-gia̍p; lín beh éng-oán tùi in tiong-kan chhú i choè lô͘-po̍k; to̍k-to̍k lín ê hiaⁿ-tī Í-sek-lia̍t lâng, lín m̄-thang giâm-giâm saⁿ koán-hat. Lín beh取in做業,留hō͘ kiáⁿ孫 做家業;lín beh永遠tùi in中間取伊 做奴僕;獨獨lín ê兄弟以色列人, lín m̄-thang嚴嚴相管轄。

48 Tiàm tī lín hia ê goā-lâng, á-sī kià-kha-ê,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 47 chat 第四十七節 Tiàm tī lín hia ê goā-lâng, á-sī kià-kha-ê, nā pìⁿ-choè hó-gia̍h, lí ê hiaⁿ-tī tī in hia pìⁿ-choè sòng-hiong, chiong ka-kī boē hō͘ lín tiong-kan ê goā-lâng, á-sī kià-kha-ê, á-sī goā-lâng ê ke-cho̍k. Tiàm tī lín hia ê外人,á是寄腳ê, 若變做好額,你ê兄弟tī in hia變做 sòng-hiong,將家己賣hō͘ lín中間ê 外人,á是寄腳ê,á是外人ê家族。

49 Boē liáu-āu thang sio̍k-hoê i,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 48 chat 第四十八節 Boē liáu-āu thang sio̍k-hoê i, i ê hiaⁿ-tī ê chi̍t-ê thang sio̍k-hoê i; 賣了後thang贖回伊, 伊ê兄弟ê一個thang贖回伊;

50 peh-chek, á-sī peh-chek ê kiáⁿ thang
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 49 chat 第四十九節 peh-chek, á-sī peh-chek ê kiáⁿ thang sio̍k-hoê i, á-sī pún-ke ê chhin-lâng, iā thang sio̍k i; i pún-sin nā chiâⁿ-choè hó-gia̍h iā thang ka-kī sio̍k. 伯叔,á是伯叔ê kiáⁿ thang 贖回伊,á是本家ê親人, 也thang贖伊;伊本身若 成做好額也thang家己贖。

51 I tio̍h kap boé-chú sǹg-siàu,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 50 chat 第五十節 I tio̍h kap boé-chú sǹg-siàu, tùi boē ka-kī hit-nî khí, sǹg kàu hi-liân, só͘ boē ê ké-chîⁿ chiàu nî-hān ê choē-chió, tio̍h chiàu choè-kang lâng ê nî-hān kap i sǹg. 伊tio̍h kap買主算賬, tùi賣家己hit年起,算到禧年, 所賣ê價錢照年限ê choē少, tio̍h照做工人ê年限kap伊算。

52 Nā só͘ chhun ê nî iáu-kú choē, chiū tio̍h
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 51 chat 第五十一節 Nā só͘ chhun ê nî iáu-kú choē, chiū tio̍h chiàu hit ê nî-hān, tùi boé-i ê kè-chîⁿ, i tio̍h hêng i sio̍k-hoê ê kè-chîⁿ. 若所chhun ê年iáu-kú choē,就tio̍h 照hit-ê年限,tùi買伊ê價錢, 伊tio̍h 還伊贖回ê價錢。

53 Nā kàu hi-liân chhun bô kúi-nî, tio̍h kap i sǹg; chiàu hit ê nî-hān
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 52 chat 第五十二節 Nā kàu hi-liân chhun bô kúi-nî, tio̍h kap i sǹg; chiàu hit ê nî-hān tio̍h hêng i sio̍k-hoê kè-chîⁿ. 若到禧年chhun無幾年, tio̍h kap伊算;照hit-ê年限 tio̍h還伊贖回價錢。

54 I tio̍h kap i toà, chhin-chhiūⁿ nî-nî kò͘-chhiàⁿ ê choè-kang lâng;
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 53 chat 第五十三節 I tio̍h kap i toà, chhin-chhiūⁿ nî-nî kò͘-chhiàⁿ ê choè-kang lâng; boé-chú m̄-thang giâm-giâm koán-hat i. 伊tio̍h kap伊toà,親像 年年雇倩ê做工人; 買主m̄-thang嚴嚴管轄伊。

55 Nā bô tī chiah-ê siū-sio̍k, kàu hi-liân i kap i ê kiáⁿ-jî
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 54 chat 第五十四節 Nā bô tī chiah-ê siū-sio̍k, kàu hi-liân i kap i ê kiáⁿ-jî lóng thang chhut-khì chū-iû. 若無tī chiah-ê受贖, 到禧年伊kap伊ê kiáⁿ兒 lóng thang出去自由。

56 In-ūi Í-sek-lia̍t lâng sī Goá ê lô͘-po̍k,
Lī-bī-kì《利未記》 Leviticus Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章 Tē 55 chat 第五十五節 In-ūi Í-sek-lia̍t lâng sī Goá ê lô͘-po̍k, sī Goá chhoā-chhut Ai-ki̍p toē ê; Goá sī Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè. 因為以色列人是我ê奴僕, 是我chhoā出埃及地 ê; 我是耶和華lín ê上帝。


Download ppt "Tē jī-cha̍p-gō͘ chiuⁿ 第二十五章"

Similar presentations


Ads by Google