Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok A-mô͘-su-su Tē 5 chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok A-mô͘-su-su Tē 5 chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok A-mô͘-su-su Tē 5 chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok A-mô͘-su-su Tē 5 chiuⁿ 舊約 《阿摩司書》 第五章 Amos

2 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 1 chat 第一節
Í-sek-lia̍t-ke ah, tio̍h thiaⁿ chit ê oē, chiū-sī Goá só͘ lūn-kàu lín ê ai-ko. 以色列家ah, tio̍h聽chit-ê話, 就是我所論到lín ê哀歌。

3 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 2 chat 第二節
Í-sek-lia̍t peh-sìⁿ poa̍h-tó, boē koh khí-lâi; siū hiat tī toē--nih, bô lâng hû i khí-lâi. 以色列百姓跋倒, boē koh起來; 受hiat tī地裡, 無人扶伊起來。

4 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 3 chat 第三節
In-ūi Chú Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Í-sek-lia̍t-ke ê siâⁿ, chhut chi̍t-chheng lâng--ê, chí-ū chhun chi̍t-pah; chhut chi̍t-pah--ê, chí-ū chhun cha̍p--ê. 因為主耶和華án-ni講, 以色列家ê城,出一千人ê, 只有chhun一百;出一百ê, 只有chhun十ê。?

5 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 4 chat 第四節
In-ūi Iâ-hô-hoa tùi Í-sek-lia̍t-ke kóng, Lín tio̍h chhē Goá, chiū tit-tio̍h oa̍h. 因為耶和華對以色列家講, Lín tio̍h chhē我, 就得tio̍h活。

6 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 5 chat 第五節
Bo̍h-tit chhē Pek-te̍k-lī, bo̍h-tit ji̍p Kiat-kah, bo̍h-tit kè-khì Pia̍t-sī-pa; in-ūi Kiat-kah tek-khak hō͘ lâng lia̍h, Pek-te̍k-lī iā beh kui tī bô. 莫得chhē Pek-te̍k-lī,莫得入Kiat-kah, 莫得過去別士巴; 因為Kiat-kah的確hō͘人掠, Pek-te̍k-lī也beh歸tī無。

7 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 6 chat 第六節
Lín tio̍h chhē Iâ-hô-hoa chiū tit-tio̍h oa̍h; kiaⁿ-liáu I chhin-chhiūⁿ hé hoat-chhut tī Iok-sek ê ke, sio tī Pek-te̍k-lī, bô lâng phah-sit. Lín tio̍h chhē耶和華就得tio̍h活; 驚了伊親像火 發出tī約瑟ê家, 燒tī Pek-te̍k-lī,無人phah熄。

8 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 7 chat 第七節
Lín chiah-ê hō͘ kong-pêng piàn-choè in-tîn, chiong kong-gī hiat tī toē--nih-ê, Lín chiah-ê hō͘公平 變做茵籐, 將公義hiat tī地裡ê,

9 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 8 chat 第八節
lín tio̍h chhē hit-ê chō Báu-chhiⁿ kap Chham-chhiⁿ, hō͘ sí-ìm piàn-choè chá-khí-sî, hō͘ ji̍t--sî piàn-choè o͘-àm-mî; kiò hái-chúi lâi piàⁿ tī toē--nih-ê, I ê miâ sī Iâ-hô-hoa; lín tio̍h chhē hit-ê造Báu-chhiⁿ kap Chham-chhiⁿ, hō͘死蔭變做早起時, hō͘日時變做烏暗暝; 叫海水來piàⁿ tī地裡ê, 祂ê名是耶和華;

10 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 9 chat 第九節
I hō͘ kiông-béng-ê hut-jiân tú-tio̍h pāi-bô, tì-kàu oē-só͘ tú-tio̍h pāi-bô. 祂hō͘強猛ê 忽然tú-tio̍h敗無, 致到衛所tú-tio̍h敗無。

11 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 10 chat 第十節
Chiah ê lâng oàn-hūn hit-ê tī siâⁿ-mn̂g chek-pī lâng--ê, iàm-ò͘ⁿ hit-ê kóng chèng-ti̍t-oē--ê. Chiah-ê人怨恨hit-ê tī城門責備人ê, 厭惡hit-ê講正直話ê。

12 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 11 chat 第十一節
In-ūi lín thún-ta̍h sòng-hiong lâng, le̍k-sek i ê be̍h, só͘-í lín ēng tiau-tok ê chio̍h khí-chhù, chóng-sī boē tit-tio̍h khiā tī hit lāi-bīn; chai-chèng hó ê phû-tô-hn̂g, iā bô thang lim i ê chiú. 因為lín thún踏sòng-hiong人,勒索伊ê麥, 所以lín用雕琢ê石起厝, 總是boē得tio̍h khiā tī hit內面; 栽種好ê葡萄園, 也無thang lim伊ê酒。

13 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 12 chat 第十二節
In-ūi Goá chai lín ê choē-koà cháiⁿ-iūⁿ ê choē, lín ê pháiⁿ cháiⁿ-iūⁿ ê toā; lín pháiⁿ khoán-thāi gī-lâng, siū pò͘-lō͘, tī siâⁿ-mn̂g-kháu oan-óng sòng-hiong lâng. 因為我知lín ê罪過怎樣ê罪, lín ê pháiⁿ怎樣ê大; lín pháiⁿ款待義人,受pò͘賂, tī城門口冤枉sòng-hiong人。

14 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 13 chat 第十三節
Só͘-í thong-ta̍t ê lâng khoàⁿ-kìⁿ chit-hō sî-sè, beh chēng-chēng bô kóng-oē; in-ūi sî-sè chin pháiⁿ. 所以通達ê人 看見chit號時勢, beh靜靜無講話; 因為時勢真pháiⁿ。

15 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 14 chat 第十四節
Lín tio̍h kiû-hó m̄-thang kiû-pháiⁿ, hō͘ lín tit-tio̍h oa̍h; án-ni Iâ-hô-hoa bān-kun ê Siōng-tè beh kap lín tī-teh, chiàu lín só͘ kóng. Lín tio̍h求好m̄-thang求pháiⁿ, hō͘ lín得tio̍h活;án-ni耶和華 萬軍ê上帝beh kap lín tī-teh, 照lín所講。

16 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 15 chat 第十五節
Tio̍h oàn-hūn pháiⁿ, ài hó, tī siâⁿ-mn̂g kiâⁿ kong-gī ê sím-phoàⁿ; kiám-chhái Iâ-hô-hoa, bān-kun ê Siōng-tè, beh si-un tī Iok-sek chhun ê peh-sìⁿ. Tio̍h怨恨pháiⁿ,ài好, tī城門行公義ê審判; kiám-chhái耶和華,萬軍ê上帝, beh施恩tī約瑟chhun ê百姓。

17 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 16 chat 第十六節
Só͘-í Chú bān-kun ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Tī it-chhè khui-khoah ê só͘-chāi beh ū ai-khàu, tī ta̍k-tiâu koe-lō͘ beh ū lâng kóng, Chhám ah, chhám ah! koh beh kiò choh-chhân lâng lâi thî-khàu, kiò gâu chhiùⁿ ai-ko--ê, lâi ai-khàu. 所以主萬軍ê上帝耶和華án-ni講, Tī一切開闊ê所在beh有哀哭, tī ta̍k條街路beh有人講,慘ah, 慘ah!koh beh叫作田人來啼哭, 叫gâu唱哀歌ê,來哀哭。

18 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 17 chat 第十七節
Tī lóng-chóng ê phû-tô-hn̂g iā beh ai-khàu; in-ūi Goá beh tùi lí tiong-kan keng-kè; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. Tī lóng總ê葡萄園 也beh哀哭; 因為我beh tùi你中間經過; 這是耶和華講ê。

19 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 18 chat 第十八節
Lín ǹg-bāng Iâ-hô-hoa ê ji̍t--ê, ū chai-ē ah! Lín siáⁿ-sū ǹg-bāng Iâ-hô-hoa ê ji̍t ah? hit-ji̍t sī àm, m̄-sī kng. Lín ǹg望耶和華ê日ê, 有災厄ah! Lín啥事ǹg望耶和華ê日ah? hit日是暗,m̄是光。

20 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 19 chat 第十九節
Sī chhin-chhiūⁿ lâng siám-pī sai lâi cháu, koh tú-tio̍h hîm; ji̍p chhù, chhiú oá piah, chiū hō͘ choâ kā-tio̍h. 是親像人閃避獅來走, koh tú-tio̍h熊;入厝, 手oá壁,就hō͘蛇咬tio̍h。

21 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 20 chat 第二十節
Iâ-hô-hoa ê ji̍t kiám m̄-sī àm-àm bô kng, o͘-àm bô kng-bêng mah? 耶和華ê日 kiám m̄是暗暗無光, 烏暗無光明mah?

22 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 21 chat 第二十一節
Goá iàm-ò͘ⁿ khoàⁿ-khin lín ê choeh-kî, iā bô hoaⁿ-hí lín ê giâm-siok-hoē. 我厭惡看輕 lín ê節期, 也無歡喜lín ê嚴肅會。

23 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 22 chat 第二十二節
Lín sui-jiân hiàn sio-chè kap lín ê sò͘-chè hō͘ Goá, Goá iā bô hoaⁿ-hí; lín hiàn pûi ê cheng-siⁿ choè siā-un-chè, Goá bô beh kàm-la̍p. Lín雖然獻燒祭kap lín ê素祭hō͘我, 我也無歡喜; lín獻肥ê cheng-siⁿ做謝恩祭, 我無beh監納。

24 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 23 chat 第二十三節
Tio̍h hō͘ lín chhiùⁿ-koa ê siaⁿ lī-khui Goá; in-ūi lín toâⁿ-khîm ê tiāu, Goá bô beh thiaⁿ. Tio̍h hō͘ lín唱歌ê聲 離開我; 因為lín彈琴ê調, 我無beh聽。

25 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 24 chat 第二十四節
To̍k-to̍k tio̍h hō͘ kong-pêng chhin-chhiūⁿ toā-chúi ti̍t-ti̍t lâu, hō͘ kong-gī chhin-chhiūⁿ tn̂g lâu ê kang-hô. 獨獨tio̍h hō͘公平 親像大水直直流, hō͘公義親像 長流ê江河。

26 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 25 chat 第二十五節
Í-sek-lia̍t-ke ah, lín tī khòng-iá sì-cha̍p nî, ū ēng chè-sū kap lé-mi̍h hiàn hō͘ Goá bô? 以色列家ah, lín tī曠野四十年, 有用祭祀kap禮物 獻hō͘我無?

27 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 26 chat 第二十六節
Lín kng lín ê ông Se-khut, kap lín ê siōng Ki-ûn, chiū-sī lín ê siōng-tè ê chhiⁿ, ūi-tio̍h pún-sin só͘ chō--ê. Lín扛lín ê王Se-khut, kap lín ê像Ki-ûn, 就是lín ê上帝ê星, 為tio̍h本身所造ê。

28 A-mô͘-su-su 《阿摩司書》 Amos Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 27 chat 第二十七節
Só͘-í Goá beh hō͘ lín siū-lia̍h kàu Tāi-má-sek ê goā-bīn; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê, I ê miâ sī bān-kun ê Siōng-tè. 所以我beh hō͘ lín 受掠到大馬色ê外面; 這是耶和華講ê, 伊ê名是萬軍ê上帝。


Download ppt "Kū-iok A-mô͘-su-su Tē 5 chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google