Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Ná-hong-su Tē 3 chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Ná-hong-su Tē 3 chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Ná-hong-su Tē 3 chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Ná-hong-su Tē 3 chiuⁿ 舊約 《那鴻書》 第三章 Nahum

2 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 1 chat 第一節
Ū chai-ē ah, hō͘ lâng lâu-huih ê siâⁿ, ū khúi-chà kiông-pō moá-moá, chhiúⁿ-kiap bô soah. 有災厄ah, hō͘人流血ê城, 有詭詐強暴滿滿, 搶劫無soah。

3 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 2 chat 第二節
Ū bé-piⁿ ê siaⁿ, ū chhia-lûn hū-hū-háu ê siaⁿ, bé phut-phut-thiàu, chhia khōng-khōng-háu; 有馬鞭ê聲, 有車輪hū-hū哮ê聲, 馬phut-phut跳, 車khōng-khōng哮;

4 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 3 chat 第三節
bé-peng chìn-chêng, to-kiàm kng nà-nà, i ê chhiuⁿ iām-iām-sih; siū-thâi--ê put-chí choē, sin-si chiâⁿ toā-tui, sin-si boē sǹg-tit, lâng poa̍h-tó tī sí-lâng ê téng-bīn. 馬兵進前,刀劍光nà-nà, 伊ê鎗燄燄sih;受thâi-ê不止choē, 身屍成大堆,身屍boē算得, 人跋倒tī死人ê頂面。

5 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 4 chat 第四節
In-ūi súi ê chhiong-ki ū choē-choē îm-hēng, koàn-liān choè ang-î, ēng i ê îm-hēng bê-he̍k lia̍t-kok, ēng i ê siâ-su̍t bê-he̍k choē-choē cho̍k. 因為súi ê娼妓有choē-choē淫行, 慣練做紅姨, 用伊ê淫行迷惑列國, 用伊ê邪術迷惑choē-choē族。

6 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 5 chat 第五節
Bān-kun ê Iâ-hô-hoa kóng, Khoàⁿ ah, Goá kong-kek lí, Goá beh hian lí ê kûn, khàm lí ê bīn, hō͘ lia̍t-kok khoàⁿ-kìⁿ lí ê chhiah-theh, hō͘ lia̍t-pang khoàⁿ-kìⁿ lí ê kiàn-siàu. 萬軍ê耶和華講, 看ah,我攻擊你, 我beh掀你ê裙,蓋你ê面, hō͘列國看見你ê赤theh, hō͘列邦看見你ê見笑。

7 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 6 chat 第六節
Goá beh chiong khó-ò͘ⁿ ù-oè ê mi̍h hiat tī lí ê sin-chiūⁿ, lêng-jio̍k lí, hō͘ lâng ba̍k-chiu khoàⁿ-kìⁿ. 我beh將可惡污穢ê物 hiat tī你ê身上,凌辱你, hō͘人目睭看見。

8 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 7 chat 第七節
Tùi án-ni, kìⁿ-nā khoàⁿ-kìⁿ lí--ê, lóng beh tô-cháu lī-khui lí, kóng, Nî-nî-bî pha-hng lah, ū sím-mi̍h lâng ūi i pi-siong ah? goá beh tùi toh-lo̍h chhē-tio̍h an-ùi lí ê lâng ah? Tùi án-ni,見若看見你ê, lóng beh逃走離開你,講, 尼尼微拋荒lah, 有甚麼人為伊悲傷ah? 我beh tùi toh-lo̍h chhē-tio̍h安慰你ê人ah?

9 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 8 chat 第八節
Lí kiám ū khah-iâⁿ Lô-a-bûn mah? I chē tī chiah ê hô ê tiong-kan, chiu-ûi ū chúi, hái choè i ê hô-kau, hái choè i ê siâⁿ-chhiûⁿ. 你kiám有khah贏Lô-a-bûn mah? 伊坐tī chiah-ê河ê中間, 周圍有水,海做伊ê河溝, 海做伊ê城牆。

10 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 9 chat 第九節
Kó͘-si̍t kap Ai-ki̍p choè i bô hān-liōng ê khùi-la̍t; Hut kap Lō͘-pí sī pang-chān lí--ê. Kó͘-si̍t kap埃及 做伊無限量ê氣力; Hut kap Lō͘-pí是幫贊你ê。

11 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 10 chat 第十節
Chóng-sī i siū chhian-soá hō͘ lâng lia̍h-khì; i ê eⁿ-á hō͘ lâng siak-sí tī koe-lō͘-thâu; lâng ūi-tio̍h i chun-kùi ê lâng liam-khau; i ê toā koaⁿ-oân lóng hō͘ thih-liān pa̍k. 總是伊受遷徙hō͘人掠去; 伊ê嬰á hō͘人siak死tī街路頭; 人為tio̍h伊尊貴ê人liam-khau; 伊ê大官員lóng hō͘鐵鏈縛。

12 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 11 chat 第十一節
Lí beh lim kàu chùi, ia̍h beh siū khǹg-ba̍t; koh in-ūi siám-pī tùi-te̍k lâi chhē oē-só͘. 你beh lim到醉, 亦beh受khǹg密; koh因為閃避對敵 來chhē衛所。

13 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 12 chat 第十二節
Lí it-chhè hiám-iàu ê só͘-chāi, beh chhin-chhiūⁿ bû-hoa-kó chhiū; ū khí-thâu-se̍k ê bû-hoa-kó, chi̍t-ē iô i, chiū ka-la̍uh tī chia̍h ê lâng ê chhùi. 你一切險要ê所在, beh親像無花果樹; 有起頭熟ê無花果,一下搖伊, 就ka-la̍uh tī食ê人ê嘴。

14 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 13 chat 第十三節
Khoàⁿ ah, lín tiong-kan ê peh-sìⁿ sī chhin-chhiūⁿ hū-jîn-lâng; lí kéng-lāi ê mn̂g, lóng khui tī tùi-te̍k ê bīn-chêng; hé sio lí ê mn̂g-kông. 看ah,lín中間ê百姓是 親像婦人人;你境內ê門, lóng開tī對敵ê面前; 火燒你ê門栱。

15 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 14 chat 第十四節
Lí tio̍h chhiūⁿ chúi, pī-pān siū ûi-khùn; tio̍h kian-kò͘ lí ê oē-só͘; tio̍h kàu thô͘-khut ta̍h thô͘, siu-lí chng-iô. 你tio̍h chhiūⁿ水, 備辦受圍困; tio̍h堅固你ê衛所; tio̍h到土窟踏土,修理磚窯。

16 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 15 chat 第十五節
Tī-hia hé beh sio-bia̍t lí, to beh thâi lí, thun-bia̍t lí chhin-chhiūⁿ tō͘-kâu; chhut-chāi lí ke-thiⁿ choē-choē chhin-chhiūⁿ tō͘-kâu, ke-thiⁿ choē-choē chhin-chhiūⁿ chháu-meh. Tī-hia火beh燒滅你,刀beh thâi你, 吞滅你親像tō͘猴; chhut-chāi你加添choē-choē親像tō͘猴, 加添choē-choē親像草蜢。

17 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 16 chat 第十六節
Lí ke-thiⁿ lí ê seng-lí-lâng, khah-choē thiⁿ-téng ê chhiⁿ; tō͘-kâu sún-hāi-liáu chiū pe--khì. 你加添你ê seng-lí人, khah-choē天頂ê星; tō͘猴損害了就飛去。

18 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 17 chat 第十七節
Lí ê kùi-cho̍k chhin-chhiūⁿ chháu-meh, lí ê toā koaⁿ-oân chhin-chhiūⁿ kui-tīn ê chháu-meh, thiⁿ-khì léng ê sî chiū hioh tī lî-pa, ji̍t chhut chiū pe--khì, lâng m̄-chai i khì toh-lo̍h. 你ê貴族親像草蜢, 你ê大官員親像kui陣ê草蜢, 天氣冷ê時就歇tī籬笆, 日出就飛去,人m̄知伊去toh-lo̍h。

19 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 18 chat 第十八節
A-su̍t ông ah, lí ê bo̍k-chiá teh khùn; lí ê kùi-cho̍k tó-teh; lí ê peh-sìⁿ sì-soàⁿ tī soaⁿ--nih, bô lâng chio-chi̍p. 亞述王ah,你ê牧者teh睏; 你ê貴族倒teh; 你ê百姓四散tī山裡, 無人招集。

20 Ná-hong-su 《那鴻書》 Nahum Tē saⁿ chiuⁿ 第三章 Tē 19 chat 第十九節
Lí ê siong boē i--tit; lí siū phah chin-thiám; kìⁿ-nā thiaⁿ-kìⁿ lí ê siau-sit--ê, beh in-ūi lí phah-chhiú; lí só͘ kiâⁿ ê pháiⁿ, sím-mi̍h lâng bô tú-tio̍h? 你ê傷boē醫得;你受phah真thiám; 見若聽見你ê消息ê, beh因為你phah手;你所行ê pháiⁿ, 甚麼人無tú-tio̍h?


Download ppt "Kū-iok Ná-hong-su Tē 3 chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google