Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Í-se-kiat-su Tē 14 chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Í-se-kiat-su Tē 14 chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Í-se-kiat-su Tē 14 chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Í-se-kiat-su Tē 14 chiuⁿ 舊約 《以西結書》 第十四章 Ezekiel

2 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 1 chat 第一節
Ū kúi-nā ê Í-sek-lia̍t ê tióng-ló lâi goá chia, chē tī goá ê bīn-chêng. 有kúi-nā ê以色列ê長老 來我chia, 坐tī我ê面前。

3 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 2 chat 第二節
Iâ-hô-hoa ê oē chiū lîm-kàu goá kóng, 耶和華ê話 就臨到我講,

4 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 3 chat 第三節
Jîn-chú ah, chiah ê lâng í-keng chiong in ê ngó͘-siōng chiap-la̍p tī in ê sim, koh hē tì-kàu hoān-choē ê that-gāi tī ka-kī ê bīn-chêng. Goá kiám beh hō͘ i mn̄g mah? 人子ah,chiah-ê人已經將in ê 偶像接納tī in ê心,koh hē致到 犯罪ê窒礙tī家己ê面前。 我kiám beh hō͘伊問mah?

5 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 4 chat 第四節
Só͘-í lí tio̍h tùi in kóng, Chú Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Í-sek-lia̍t-ke ê tiong-kan kìⁿ-nā chiap-la̍p i ê ngó͘-siōng tī i ê sim-lāi ê lâng, koh hē tì-kàu hoān-choē that-gāi tī i ka-kī ê bīn-chêng, koh lâi chiū-kūn sian-ti--ê, Goá Iâ-hô-hoa tī i só͘ kiû ê sū, beh chiàu i ê choē-choē ngó͘-siōng lâi ìn-tap i; 所以你tio̍h對in講,主耶和華án-ni講, 以色列家ê中間見若接納伊ê偶像 tī伊ê心內ê人,koh hē致到犯罪 窒礙tī伊家己ê面前,koh來就近先知-ê, 我耶和華tī伊所求ê事, beh照伊ê choē-choē偶像來應答伊;

6 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 5 chat 第五節
tì-kàu Goá thang hō͘ Í-sek-lia̍t-ke sim-lāi ka-kī chek-pī, in-ūi in lóng ūi-tio̍h in ê ngó͘-siōng kap Goá chhiⁿ-so͘. 致到我thang hō͘以色列家心內 家己責備,因為in lóng為tio̍h in ê偶像kap我生疏。

7 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 6 chat 第六節
Só͘-í lí tio̍h kā Í-sek-lia̍t-ke kóng, Chú Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Tio̍h hoê-thâu, oa̍t-tńg lī-khui lín ê ngó͘-siōng, oa̍t-tńg bīn, bo̍h-tit thàn lín it chhè khó-ò͘ⁿ ê sū. 所以你tio̍h kā以色列家講, 主耶和華án-ni講,Tio̍h回頭, oa̍t-tńg離開lín ê偶像,oa̍t-tńg面, 莫得thàn lín一切可惡ê事。

8 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 7 chat 第七節
In-ūi Í-sek-lia̍t-ke ê lâng, á-sī tī Í-sek-lia̍t tiong kià-kha ê chhut-goā lâng, kìⁿ-nā kap Goá keh-tn̄g, chiap-la̍p i ê ngó͘-siōng tī i ê sim-lāi, koh hē tì-kàu hoān-choē ê that-gāi tī i ka-kī ê bīn-chêng, koh lâi chiū-kūn sian-ti, beh ūi ka-kī ê sū lâi mn̄g Goá--ê, Goá Iâ-hô-hoa beh pún-sin ìn-tap i. 因為以色列家ê人,á是tī以色列中 寄腳ê出外人,見若kap我隔斷, 接納伊ê偶像tī伊ê心內,koh hē致到 犯罪ê窒礙tī伊家己ê面前, koh來就近先知,beh為家己ê事來問我ê, 我耶和華beh本身應答伊。

9 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 8 chat 第八節
Goá beh ǹg hit-hō lâng pìⁿ-bīn, hō͘ i choè lâng ê kàm-kài, choè oē-pìⁿ, hō͘ lâng gông-ngia̍h; ia̍h beh tùi Goá ê peh-sìⁿ-tiong chián-tû i; lín chiū chai Goá sī Iâ-hô-hoa. 我beh ǹg hit號人變面, hō͘伊做人ê鑑戒,做話柄, hō͘人gông-ngia̍h; 亦beh tùi我ê百姓中剪除伊; lín就知我是耶和華。

10 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 9 chat 第九節
Sian-ti nā bê-he̍k lâi kóng chi̍t kù oē, chiū-sī Goá Iâ-hô-hoa bê-he̍k hit ê sian-ti; Goá ia̍h beh chhun-chhiú kong-kek i; chiong i tùi Goá ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t-tiong tû-bia̍t. 先知若迷惑來講一句話, 就是我耶和華迷惑hit-ê先知; 我亦beh伸手攻擊伊;將伊 tùi我ê百姓以色列中除滅。

11 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 10 chat 第十節
In beh tam-tng ka-kī ê choē-koà, sian-ti ê choē-koà, kap kiû-mn̄g i ê lâng ê choē-koà, lóng sī chi̍t-iūⁿ. In beh擔當家己ê罪過, 先知ê罪過, kap求問伊ê人ê罪過, lóng是一樣。

12 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 11 chat 第十一節
Thang hō͘ Í-sek-lia̍t-ke bô koh kiâⁿ bê-lō͘ lī-khui Goá, bô koh in-ūi ta̍k-iūⁿ ê choē-koà phah lâ-sâm ka-kī; to̍k-to̍k beh choè Goá ê peh-sìⁿ, Goá choè in ê Siōng-tè; che sī Chú Iâ-hô-hoa kóng--ê. Thang hō͘以色列家無koh行迷路離開我, 無koh因為ta̍k樣ê罪過phah lâ-sâm家己; 獨獨beh做我ê百姓, 我做in ê上帝; 這是主耶和華講ê。

13 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 12 chat 第十二節
Iâ-hô-hoa ê oē lîm-kàu goá kóng, 耶和華ê話 臨到我講,

14 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 13 chat 第十三節
Jîn-chú ah, nā ū kok tùi in ê poē-ge̍k lâi tek-choē Goá, Goá ia̍h chhun-chhiú kong-kek i, toān-choa̍t i só͘ oá-khò ê bí-niû, hō͘ ki-hng lîm-kàu i, tùi in tiong-kan chián-tû lâng kap cheng-siⁿ, 人子ah,若有國tùi in ê悖逆來 得罪我,我亦伸手攻擊伊, 斷絕伊所oá靠ê米糧,hō͘飢荒臨到伊, tùi in中間剪除人kap cheng-siⁿ,

15 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 14 chat 第十四節
kî-tiong sui-jiân ū Ná-a, Tān-í-lí, Iok-pek, chí saⁿ-lâng; in chí-ū oē in-ūi in ê gī lâi kiù ka-kī ê sìⁿ-miā nā-tiāⁿ; che sī Chú Iâ-hô-hoa kóng--ê. 其中雖然有挪亞、但以理、約伯, chit三人;in只有會因為in ê義 來救家己ê性命nā-tiāⁿ; 這是主耶和華講ê。

16 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 15 chat 第十五節
Goá nā hō͘ ok-siù keng-kè hit ê toē lâi sún-hoāi, hō͘ hit só͘-chāi hong-hoè; in-ūi chiah ê siù ê iân-kò͘, tì-kàu bô lâng tùi hia keng-kè, 我若hō͘惡獸經過hit-ê地 來損壞,hō͘ hit所在荒廢; 因為chiah-ê獸ê緣故, 致到無人tùi hia經過,

17 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 16 chat 第十六節
sui-jiân ū chí saⁿ-lâng tī in tiong-kan, Chú Iâ-hô-hoa kóng, Goá kí Goá ê éng-oa̍h lâi chiù-choā, in boē kiù in ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ, chí-ū in pún-sin tit-tio̍h kiù nā-tiāⁿ, t oē-hng iû-goân hong-hoè. 雖然有chit三人tī in中間, 主耶和華講,我kí我ê永活來 chiù-choā,in boē救in ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ, 只有in本身得tio̍h救nā-tiāⁿ, 地方猶原荒廢。

18 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 17 chat 第十七節
Á-sī Goá hō͘ to-kiàm lîm-kàu hit ê toē-hng kóng, To-kiàm ah, lí tio̍h keng-kè hit ê toē-hng, tì-kàu Goá tùi in tiong-kan chián-tû lâng kap cheng-siⁿ, Á是我hō͘刀劍臨到hit-ê地方講, 刀劍ah,你tio̍h經過hit-ê地方, 致到我tùi in中間 剪除人kap cheng-siⁿ,

19 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 18 chat 第十八節
sui-jiân ū chí saⁿ-lâng tī in tiong-kan, Chú Iâ-hô-hoa kóng, Goá kí Goá ê éng-oa̍h lâi chiù-choā, in boē kiù in ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ, chí-ū in pún-sin tit-tio̍h kiù nā-tiāⁿ. 雖然有chit三人tī in中間, 主耶和華講,我kí我ê永活來 chiù-choā,in boē救in ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ, 只有in本身得tio̍h救nā-tiāⁿ。

20 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 19 chat 第十九節
Á-sī Goá hō͘ un-e̍k liû-hêng hit ê toē-hng, hō͘ Goá piàⁿ-chhut bia̍t miā ê toā siū-khì tī in ê téng-bīn, thang tùi in tiong-kan chián-tû lâng kap cheng-siⁿ, Á是我hō͘瘟疫流行hit-ê地方, hō͘我piàⁿ出滅命ê大受氣 tī in ê頂面,thang tùi in中間 剪除人kap cheng-siⁿ,

21 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 20 chat 第二十節
sui-jiân ū Ná-a, Tān-í-lí, Iok-pek tī in tiong-kan, Chú Iâ-hô-hoa kóng, Goá chí Goá ê éng-oa̍h lâi chiù-choā, in boē kiù in ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ, chí-ū oē in-ūi in ê gī lâi kiù ka-kī ê sìⁿ-miā nā-tiāⁿ. 雖然有挪亞、但以理、約伯tī in中間, 主耶和華講,我只我ê永活來 chiù-choā,in boē救in ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ, 只有會因為in ê義來救家己ê性命nā-tiāⁿ。

22 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 21 chat 第二十一節
Chú Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Hô-hòng Goá chiong Goá sì-hāng ê toā chai-ē, chiū-sī to-kiàm, ki-hng, ok-siù, un-e̍k, kàng-lo̍h tī Iâ-lō͘-sat-léng, tùi hit tiong-kan chián-tû lâng kap cheng-siⁿ, kiám-m̄-sī koh-khah boē kiù--tit mah? 主耶和華án-ni講,何況我將 我四項ê大災厄,就是刀劍、飢荒、 惡獸、瘟疫,降落tī耶路撒冷, tùi hit中間剪除人kap cheng-siⁿ, kiám m̄是koh-khah boē救得mah?

23 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 22 chat 第二十二節
Khoàⁿ ah, beh ū só͘ chhun ê lâng lâu-teh, chiū-sī siū lia̍h--chhut-lâi ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ, khoàⁿ ah, in beh chhut-lâi kàu lín chia, lín beh khoàⁿ in ê só͘ kiâⁿ só͘ choè, chiū lín lūn-kàu Goá só͘ kàng-lo̍h tī Iâ-lō͘-sat-léng ê chai-ē, chiū-sī Goá it-chhè kàng-lo̍h tī in téng-bīn ê, beh tit-tio̍h an-ùi. 看ah,beh有所chhun ê人留teh,就是 受掠出來ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ,看ah, in beh出來到lín chia,lín beh看in ê所行 所做,就lín論到我所降落tī 耶路撒冷ê災厄,就是我一切降落tī in頂面ê,beh得tio̍h安慰。

24 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 23 chat 第二十三節
Lín khoàⁿ in só͘ kiâⁿ só͘ choè--ê, beh siū an-ùi; chiū chai Goá tī Iâ-lō͘-sat-léng só͘ kiâⁿ--ê, m̄-sī bô iân-kò͘; che sī Chú Iâ-hô-hoa kóng--ê. Lín看in所行所做ê,beh受安慰; 就知我tī耶路撒冷所行ê, m̄是無緣故; 這是主耶和華講ê。


Download ppt "Kū-iok Í-se-kiat-su Tē 14 chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google