Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Í-se-kiat-su Tē 16 chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Í-se-kiat-su Tē 16 chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Í-se-kiat-su Tē 16 chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Í-se-kiat-su Tē 16 chiuⁿ 舊約 《以西結書》 第十六章 Ezekiel

2 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 1 chat 第一節
Iâ-hô-hoa ê oē koh lîm-kàu goá kóng, 耶和華ê話 koh臨到我講,

3 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 2 chat 第二節
Jîn-chú ah, lí tio̍h hō͘ Iâ-lō͘-sat-léng chai i hiah ê khó-ò͘ⁿ ê sū, 人子ah, 你tio̍h hō͘耶路撒冷 知伊hiah-ê可惡ê事,

4 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 3 chat 第三節
kóng, Chú Iâ-hô-hoa tùi Iâ-lō͘-sat-léng án-ni kóng, Lí ê pún-goân, lí ê chhut-sì, sī tī Ka-lâm toē; A-mô͘-lī lâng sī lí ê lāu-pē, lí ê lāu-bú sī Hek-lâng. 講,主耶和華對耶路撒冷 án-ni講,你ê本源,你ê出世, 是tī迦南地;A-mô͘-lī人是你ê老父, 你ê老母是Hek人。

5 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 4 chat 第四節
Lūn-kàu lí chhut-sì ê kéng-hóng, tng lí chhut-sì ê ji̍t bô kā lí tńg-châi; iā bô ēng chúi kā lí soé hō͘ lí chheng-khì; lóng bô kā lí sám iâm, ia̍h bô ēng pò͘ kā lí pau. 論到你出世ê景況, 當你出世ê日無kā你tńg臍; 也無用水kā你洗hō͘你清氣; lóng無kā你sám鹽,亦無用布kā你包。

6 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 5 chat 第五節
Bô lâng khoàⁿ-kò͘ lí, kā lí choè chiah ê sū, lîn-bín lí; lí chhut-sì ê ji̍t hiat tī chhân-iá, sī in-ūi lí hō͘ lâng iàm-ò͘ⁿ. 無人看顧你,kā你做chiah-ê事, 憐憫你;你出世ê日hiat tī田野, 是因為你hō͘人厭惡。

7 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 6 chat 第六節
Goá tùi lí hia kè, khoàⁿ-kìⁿ lí kō tī lí ê huih-lāi, chiū tùi lí kóng, Lí sui-jiân tī lí ê huih-tiong, iáu-kú thang oa̍h; Goá si̍t-chāi tùi lí kóng, Lí sui-jiân tī lí ê huih-tiong, iáu-kú thang oa̍h. 我tùi你hia過,看見你kō tī你ê血內, 就對你講,你雖然tī你ê血中, iáu-kú thang活;我實在對你講, 你雖然tī你ê血中,iáu-kú thang活。

8 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 7 chat 第七節
Goá hō͘ lí tióng-sêng, chhin-chhiūⁿ chhân--nih só͘ hoat-siⁿ--ê, koh lí chiām-chiām chiâⁿ-choè toā-lâng, bīn-māu chheng-siù, lin phòng, thâu-mn̂g tn̂g; chóng-sī lí iû-goân chhiah-sin lō͘-thé. 我hō͘你長成, 親像田裡所發生ê, koh你漸漸成做大人, 面貌清秀,奶胖,頭毛長; 總是你猶原赤身露體。

9 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 8 chat 第八節
Goá tùi lí hia kè, khoàⁿ-kìⁿ lí; khoàⁿ ah, hit-sî sī lí heng-khí ài-chêng ê sî; Goá chiū ēng saⁿ-á-ku khàm lí, jia lí ê thǹg-theh-theh; koh tùi lí chiù-choā, kap lí kiat-iok; lí chiū sio̍k tī Goá; che sī Chú Iâ-hô-hoa kóng--ê. 我tùi你hia過,看見你;看ah,hit時是你 興起愛情ê時;我就用衫á裾蓋你, 遮你ê thǹg-theh-theh;koh對你chiù-choā, kap你結約;你就屬tī我; 這是主耶和華講ê。

10 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 9 chat 第九節
Hit-sî Goá ēng chúi soé lí, soé chheng-khì lí sin-thé ê huih, koh ēng iû boah lí. Hit時我用水洗你, 洗清氣你身體ê血, koh用油抹你。

11 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 10 chat 第十節
Goá hō͘ lí chhēng siù-hoe ê saⁿ, ia̍h hō͘ lí chhēng hái-káu phê ê oê, ia̍h ēng iù-toē-pò͘ hō͘ lí hâ-io; koh ēng tiû-toān choè-saⁿ hō͘ lí moa. 我hō͘你穿繡花ê衫, 亦hō͘你穿海狗皮ê鞋, 亦用幼苧布hō͘你hâ腰; koh用綢緞做衫hō͘你moa。

12 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 11 chat 第十一節
Goá ēng chng-thāⁿ ê mi̍h chng-thāⁿ lí; ēng chhiú-khoân koà tī lí ê chhiú, ēng kim-liān-á koà tī lí ê ām-kún. 我用裝飾ê物裝飾你; 用手環掛tī你ê手, 用金鍊á掛tī你ê頷頸。

13 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 12 chat 第十二節
Goá ia̍h ēng khoân khoà tī lí ê phīⁿ; ēng hī-kau koà tī lí ê hī-á, ēng súi ê bō tì tī lí ê thâu-khak. 我亦用鐶khoà tī你ê鼻; 用耳鉤掛tī你ê耳á, 用súi ê帽戴tī你ê頭殼。

14 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 13 chat 第十三節
Án-ni, lí chiū ū kim-gûn ê chng-thāⁿ; só͘ chhēng--ê sī iù-toē-pò͘, kap tiû-toān, kap siù-hoe ê saⁿ; só͘ chia̍h-ê sī iù-iù ê mī, phang ê bi̍t, kap iû; lí ia̍h ke̍k-kî súi, hoat-ta̍t kàu ông-hō͘ ê chun-kùi. Án-ni,你就有金銀ê裝飾;所穿ê 是幼苧布,kap 綢緞,kap繡花ê衫; 所食ê是幼幼ê麵,蜂ê蜜,kap油; 你亦極其súi,發達到王后ê尊貴。

15 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 14 chat 第十四節
Lí súi ê miâ-siaⁿ thoân tī lia̍t-kok-tiong; sī tùi lí ê súi oân-choân, in-ūi Goá ū ēng Goá ê êng-kng hō͘ lí; che sī Chú Iâ-hô-hoa kóng--ê. 你súi ê名聲傳tī列國中; 是對你ê súi完全, 因為我有用我ê榮光hō͘你; 這是主耶和華講ê。

16 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 15 chat 第十五節
To̍k-to̍k lí oá-khò ka-kī ê súi, koh in-ūi lí ê miâ-siaⁿ, chiū kiâⁿ îm-loān; lí hòng-chhiòng îm-io̍k, hō͘ kè-lō͘ lâng chhut-chāi i ê ì-sù lâi kiâⁿ. 獨獨你oá靠家己ê súi, koh因為你ê名聲, 就行淫亂;你放縱淫慾, hō͘過路人chhut-chāi伊ê意思來行。

17 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 16 chat 第十六節
Koh ēng lí ê saⁿ, chng-thāⁿ koâiⁿ ê só͘-chāi, ngó͘-sek lóng chiâu-pī; tī hit téng-bīn kiâⁿ îm-loān; chit hō sū bô beh lâi, ia̍h bô koh ū. Koh用你ê衫,裝飾高ê所在, 五色lóng齊備; tī hit頂面行淫亂; chit號事無beh來,亦無koh有。

18 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 17 chat 第十七節
Lí ia̍h chhú Goá só͘ hō͘ lí kim-gûn súi ê pó-khì; ūi-tio̍h ka-kī choè lâng ê siōng, kap i kiâⁿ-îm. 你亦取我所hō͘你 金銀súi ê寶器; 為tio̍h家己做人ê像, kap伊行淫。

19 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 18 chat 第十八節
Koh ēng lí siù-hoe ê saⁿ kā i moa, ia̍h ēng Goá ê ko-iû, Goá ê hiuⁿ-liāu, pâi tī i ê bīn-chêng. Koh用你繡花ê衫kā伊moa, 亦用我ê膏油,我ê香料, 排tī伊ê面前。

20 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 19 chat 第十九節
Koh Goá só͘ siúⁿ-sù lí ê chia̍h-mi̍h, iù-mī, kap iû kap bi̍t, Goá só͘ ēng lâi iúⁿ-chhī lí--ê, lí chiū ēng--i, pâi tī in ê bīn-chêng, lâi choè phang-bī, si̍t-chāi ū án-ni; che sī Chú Iâ-hô-hoa kóng--ê. Koh我所賞賜你ê食物、幼麵, kap油kap蜜,我所用來養飼你ê, 你就用伊,排tī in ê面前, 來做芳味,實在有án-ni; 這是主耶和華講ê。

21 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 20 chat 第二十節
Koh lí ēng lí ê kiáⁿ , lí ê cha-bó͘-kiáⁿ, chiū-sī lí só͘ kā Goá siⁿ--ê, lâi hiàn hō͘ in chia̍h; lí kiâⁿ chiah ê îm-loān, kiám sī sió-khoá sū? Koh你用你ê kiáⁿ,你ê cha-bó͘-kiáⁿ, 就是你所kā我生ê,來獻hō͘ in食; 你行chiah-ê淫亂, kiám是小khoá事?

22 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 21 chat 第二十一節
lí kéng-jiân koh thâi-sí Goá chiah ê kiáⁿ lâi kau-hù i, hō͘ in keng-kè hé lâi kui tī i? 你竟然koh thâi死 我chiah-ê kiáⁿ來交付伊, hō͘ in經過火來歸tī伊?

23 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 22 chat 第二十二節
Lí kiâⁿ chiah-ê it-chhè khó-ò͘ⁿ kap îm-loān ê sū lóng bô siūⁿ-tio̍h lí soè-hàn chhiah-sin lō͘-thé, kō tī lí huih-tiong ê ji̍t. 你行chiah-ê一切可惡 kap淫亂ê事lóng無想tio̍h 你細漢赤身露體, kō tī你血中ê日。

24 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 23 chat 第二十三節
Chú Iâ-hô-hoa kóng, Lí ū chai-ē ah, ū chai-ē ah; 主耶和華講, 你有災厄ah, 有災厄ah;

25 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 24 chat 第二十四節
lí kiâⁿ che it-chhè pháiⁿ-tāi í-āu, koh ūi ka-kī khí hoe-lâu, tī ta̍k tiâu koe-lō͘ khí koâiⁿ-tâi. 你行這一切pháiⁿ-tāi以後, koh為家己起花樓, tī ta̍k條街路起高台。

26 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 25 chat 第二十五節
Lí tī it-chhè koe-lō͘-kháu khí koâiⁿ-tâi, hō͘ lí ê súi piàn choè khó-ò͘ⁿ--ê; koh kap it-chhè kè-lō͘--ê choē-choē kiâⁿ îm-loān. 你tī一切街路口起高台, hō͘你ê súi變做可惡ê; koh kap一切過路ê choē-choē行淫亂。

27 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 26 chat 第二十六節
Lí ia̍h kap lí keh-piah kok, hòng-chhiòng chêng-io̍k ê Ai-ki̍p lâng kiâⁿ-îm, ke-thiⁿ lí ê îm-loān, jiá Goá siū-khì. 你亦kap你隔壁國,放縱 情慾ê埃及人行淫, 加添你ê淫亂,惹我受氣。

28 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 27 chat 第二十七節
Khoàⁿ ah, Goá chhun-chhut Goá ê chhiú kong-kek lí; kiám-chió lí èng-iōng ê mi̍h; koh chiong lí kau hō͘ oàn-hūn lí ê Hui-lī-sū hiah ê cha-bó͘-gín-á, hō͘ in chhut-chāi ì-sù khoán-thāi lí; in khoàⁿ-kìⁿ lí kiâⁿ pháiⁿ, lâi kiàn-siàu. 看ah,我伸出我ê手 攻擊你;減少你應用ê物;koh將你 交hō͘怨恨你ê腓利士hiah-ê cha-bó͘-gín-á, hō͘ in chhut-chāi意思款待你; in看見你行pháiⁿ,來見笑。

29 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 28 chat 第二十八節
Lí in-ūi hò͘ⁿ-sek put-ti-chiok, koh kap A-su̍t lâng kiâⁿ-îm; kap in kiâⁿ-îm liáu-āu, iû-goân bô moá-ì. 你因為好色不知足, koh kap亞述人行淫; kap in行淫了後, 猶原無滿意。

30 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 29 chat 第二十九節
Lí koh tī Ka-lâm toē kàu Ka-le̍k-tí kiâⁿ choē-choē îm-loān, iáu-kú bô moá-ì. 你koh tī迦南地到Ka-le̍k-tí 行choē-choē淫亂, iáu-kú無滿意。

31 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 30 chat 第三十節
Chú Iâ-hô-hoa kóng, Lí kiâⁿ che it-chhè ê sū, sī pà-sèng îm-hū ê só͘ kiâⁿ, khó-kiàn lí ê sim sī joā loán-jio̍k. 主耶和華講, 你行這一切ê事, 是霸性淫婦ê所行, 可見你ê心是joā軟弱。

32 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 31 chat 第三十一節
In-ūi lí tī it-chhè koe-lō͘-kháu khí hoe-lâu, tī ta̍k tiâu koe-lō͘ khí koâiⁿ-tâi; in-ūi lí bô chhin-chhiūⁿ pa̍t ê chhiong-ki, m̄-ti̍h chîⁿ. 因為你tī一切街路口起花樓, tī ta̍k條街路起高台; 因為你無親像 別ê娼妓,m̄-ti̍h錢。

33 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 32 chat 第三十二節
Goā! Lí chit ê kiâⁿ-îm ê bó͘ ah, beh ti̍h pa̍t-lâng lâi thoè tiōng-hu Goā! 你chit-ê行淫ê bó͘ ah, beh ti̍h別人來替丈夫!

34 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 33 chat 第三十三節
Lâng sī ēng mi̍h sàng chhiong-ki, lí hoán-tńg ēng mi̍h sàng lí siong-hó ê lâng, chhiáⁿ in tùi sì-ûi lâi kap lí kiâⁿ-îm. 人是用物送娼妓, 你反tńg用物送你相好ê人, 請in tùi四圍來kap你行淫。

35 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 34 chat 第三十四節
Lí ê kiâⁿ-îm kap pa̍t ê hū-jîn-lâng tùi-hoán; in-ūi m̄-sī lâng chhē lí kiâⁿ-îm, sī lí ēng mi̍h sàng lâng, m̄-sī lâng sàng lí; só͘-í lí kap pa̍t-ê hū-jîn-lâng tùi-hoán. 你ê行淫kap別ê婦人人對反; 因為m̄是人chhē你行淫, 是你用物送人,m̄是人送你; 所以你kap別ê婦人人對反。

36 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 35 chat 第三十五節
In-ūi án-ni, lí chit ê chhiong-ki ah, tio̍h thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê oē; 因為án-ni, 你chit-ê娼妓ah, tio̍h聽耶和華ê話;

37 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 36 chat 第三十六節
Chú Iâ-hô-hoa án-ni kóng, In-ūi lí piàⁿ-chhut lí ê ù-oè; lí kap lí só͘ siong-hó--ê thǹg-theh-theh kiâⁿ-îm; koh in-ūi lí só͘ pài it-chhè khó-ò͘ⁿ ê ngó͘-siōng, koh ūi-tio̍h só͘ lâu lí chiah ê kiáⁿ ê huih, chiū-sī lí só͘ hiàn hō͘ in--ê; 主耶和華án-ni講,因為你piàⁿ出你ê污穢; 你kap你所相好ê thǹg-theh-theh行淫; koh因為你所拜一切可惡ê偶像, koh為tio̍h所流你chiah-ê kiáⁿ ê血, 就是你所獻hō͘ in-ê;

38 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 37 chat 第三十七節
khoàⁿ ah, in-ūi án-ni, Goá beh chū-chi̍p lí it-chhè siong-hó--ê, chiū-sī lí bat kap i iàn-lo̍k--ê, kap lí it-chhè só͘ thiàⁿ--ê, lí it-chhè só͘ oàn-hūn-ê, Goá beh tùi sì-ûi chū-chi̍p lâi kong-kek lí, ia̍h beh tùi in lō͘-chhut lí ê thǹg-theh, hō͘ in khoàⁿ lí ê thǹg-theh. 看ah,因為án-ni,我beh聚集你一切 相好ê,就是你bat kap伊宴樂ê, kap你一切所疼ê,你一切所怨恨ê, 我beh tùi四圍聚集來攻擊你,亦beh tùi in 露出你ê thǹg-theh,hō͘ in看你ê thǹg-theh。

39 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 38 chat 第三十八節
Goá ia̍h beh sím-phoàⁿ lí, chhin-chhiūⁿ sím-phoàⁿ kiâⁿ-îm kap thâi-lâng ê hū-jîn-lâng chi̍t-iūⁿ; Goá beh ēng toā siū-khì tò͘-khī, hō͘ lí lâu-huih. 我亦beh審判你, 親像審判行淫kap thâi人ê婦人人一樣;我beh 用大受氣妒忌,hō͘你流血。

40 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 39 chat 第三十九節
Goá koh beh chiong lí kau tī in ê chhiú, in beh thiah-húi lí ê hoe-lâu, húi-hoāi lí ê koâiⁿ-tâi, thǹg lí ê saⁿ, chhiúⁿ lí súi ê pó-khì; lâu lí chhiah-sin lō͘-thé. 我koh beh將你交tī in ê手, in beh拆毀你ê 花樓, 毀壞你ê高台,thǹg你ê衫, 搶你súi ê寶器;留你赤身露體。

41 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 40 chat 第四十節
In iā beh chhoā choē-choē lâng khí--lâi kong-kek lí, ēng chio̍h-thâu tìm-sí lí, ēng to-kiàm chha̍k-thàu lí. In也beh chhoā choē-choē人 起來攻擊你, 用石頭tìm死你, 用刀劍鑿透你。

42 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 41 chat 第四十一節
Ēng hé sio lí ê chhù-the̍h, tī choē-choē hū-jîn-lâng ê bīn-chêng sím-phoàⁿ lí; Goá tek-khak hō͘ lí bô koh kiâⁿ-îm, ia̍h bô koh sàng lâng mi̍h. 用火燒你ê厝宅,tī choē-choē 婦人人ê面前審判你; 我的確hō͘你無koh行淫, 亦無koh送人物。

43 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 42 chat 第四十二節
Án-ni, Goá ǹg lí ê toā siū-khì beh soah, Goá ê tò͘-khī ia̍h beh lī-khui lí; Goá beh an-chēng bô koh siū-khì. Án-ni,我ǹg你ê大受氣beh soah, 我ê妒忌亦beh離開你; 我beh安靜無koh受氣。

44 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 43 chat 第四十三節
In-ūi lí boē-kì-tit lí soè-hàn ê ji̍t, tī che it-chhè ê sū lâi kek Goá; só͘-í Goá beh chiàu lí só͘ kiâⁿ--ê, pò-èng tī lí ê thâu-khak-téng; hō͘ lí bô koh kiâⁿ-îm, ke-thiⁿ tī lí it-chhè khó-ò͘ⁿ ê sū; che sī Chú Iâ-hô-hoa kóng--ê. 因為你boē記得你細漢ê日,tī這一切ê事 來激我;所以我beh照你所行ê, 報應tī你ê頭殼頂;hō͘你無koh行淫, 加添tī你一切可惡ê事; 這是主耶和華講ê。

45 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 44 chat 第四十四節
Khoàⁿ ah, kìⁿ-nā kóng sio̍k-gú--ê, beh ēng sio̍k-gú thoé-thak lí, kóng, Lāu-bú án-ni, cha-bó͘-kiáⁿ iā sī án-ni. 看ah,見若講俗語ê, beh用俗語體thak你,講, 老母án-ni,cha-bó͘-kiáⁿ也是án-ni。

46 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 45 chat 第四十五節
Lí chin-chiàⁿ sī lín lāu-bú ê cha-bó͘-kiáⁿ, iàm-chiān i ê tiōng-hu kap kiáⁿ-jî; lí chin-chiàⁿ sī lín chí-bē ê chí-bē, iàm-chiān in ê tiōng-hu kap kiáⁿ-jî; lín lāu-bú sī Hek lâng, lín lāu-pē sī A-mô͘-lī lâng. 你真正是lín老母ê cha-bó͘-kiáⁿ, 厭賤伊ê丈夫kap kiáⁿ兒; 你真正是lín姊妹ê姊妹, 厭賤in ê丈夫kap kiáⁿ兒; lín老母是Hek人,lín老父是A-mô͘-lī人。

47 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 46 chat 第四十六節
Lí ê toā-chí sī Sat-má-lī-a, i kap i ê chèng cha-bó͘-kiáⁿ tiàm tī lí ê tò-pêng; lí ê sió-bē sī Só͘-to-má, i kap i ê chèng cha-bó͘-kiáⁿ tiàm tī lí ê chiàⁿ-pêng. 你ê大姊是撒馬利亞, 伊kap伊ê眾cha-bó͘-kiáⁿ tiàm tī你ê tò-pêng; 你ê小妹是所多瑪,伊kap伊ê 眾cha-bó͘-kiáⁿ tiàm tī你ê chiàⁿ-pêng。

48 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 47 chat 第四十七節
Lí bô o̍h in ê só͘-kiâⁿ, ia̍h bô chiàu in khó-ò͘ⁿ ê sū khì choè; lí lia̍h choè sió-khoá sū, lí it-chhè só͘-kiâⁿ-ê, pí in khah-chhàu. 你無學in ê所行, 亦無照in可惡ê事去做; 你掠做小khoá事, 你一切所行ê,比in khah臭。

49 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 48 chat 第四十八節
Chú Iâ-hô-hoa kóng, Goá kí Goá ê éng-oa̍h lâi chiù-choā; lí ê sió-bē Só͘-to-má, kap i chèng cha-bó͘-kiáⁿ, bē ū kiâⁿ lí kap lí chèng cha-bó͘-kiáⁿ só͘ kiâⁿ ê sū. 主耶和華講, 我kí我ê永活來chiù-choā; 你ê小妹所多瑪,kap伊眾cha-bó͘-kiáⁿ, 未有行你kap你眾cha-bó͘-kiáⁿ所行ê事。

50 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 49 chat 第四十九節
Khoàⁿ ah, lí ê sió-bē Só͘-to-má ê choē sī chit-khoán; i kap i ê chèng cha-bó͘-kiáⁿ, sim-chì kiau-ngō͘, bí-niû pá-chiok, hióng-siū an-ia̍t; lóng bô hû-chō͘ khùn-khó͘ kap sòng-hiong lâng ê chhiú. 看ah,你ê小妹所多瑪ê罪是chit款; 伊kap伊ê眾cha-bó͘-kiáⁿ,心志驕傲, 米糧飽足,享受安逸;lóng無扶助 困苦kap sòng-hiong人ê手。

51 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 50 chat 第五十節
In chū-ko, tī Goá ê bīn-chêng kiâⁿ khó-ò͘ⁿ ê sū, Goá khoàⁿ-liáu chiū chiong in tû--khì. In自高, tī我ê面前行可惡ê事, 我看了就將in除去。

52 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 51 chat 第五十一節
Sat-má-lī-a só͘ hoān ê choē bô lí ê chi̍t-poàⁿ; lí ke-thiⁿ khó-ò͘ⁿ ê sū pí in khah-choē, koh tùi lí só͘ kiâⁿ it-chhè khó-ò͘ⁿ ê sū, hō͘ lí ê chí-bē hián-bêng sī gī. 撒馬利亞所犯ê罪無你ê一半;你 加添可惡ê事比in khah-choē, koh tùi你所行一切可惡ê事, hō͘你ê姊妹顯明是義。

53 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 52 chat 第五十二節
Lí kì-jiân toàn-tēng lí ê chí-bē choè-gī, chiū tio̍h tam-tng lí ka-kī ê lêng-jio̍k; in-ūi lí só͘ hoān ê choē pí in khah khó-ò͘ⁿ, in chiū pí lí khah gī; lí í-keng hō͘ lí ê chí-bē hián-bêng sī gī, lí chiū tio̍h kiàn-siàu, tam-tng ka-kī ê lêng-jio̍k. 你既然斷定你ê姊妹做義, 就tio̍h擔當你家己ê凌辱;因為 你所犯ê罪比in khah可惡,in就比你khah義; 你已經hō͘你ê姊妹顯明是義, 你就tio̍h見笑,擔當家己ê凌辱。

54 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 53 chat 第五十三節
Goá beh hō͘ in siū-lia̍h-ê tò-tńg--lâi; chiū-sī hō͘ Só͘-to-má kap i ê chèng cha-bó͘-kiáⁿ siū-lia̍h-ê, Sat-má-lī-a kap i ê chèng cha-bó͘-kiáⁿ siū-lia̍h--ê, í-ki̍p in tiong-kan lín siū-lia̍h--ê, lóng tò-tńg--lâi. 我beh hō͘ in受掠ê倒tńg來;就是 hō͘所多瑪kap伊ê眾cha-bó͘-kiáⁿ受掠ê, 撒馬利亞kap伊ê眾cha-bó͘-kiáⁿ受掠ê, 以及in中間lín受掠ê,lóng倒tńg來。

55 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 54 chat 第五十四節
Thang hō͘ lí tam-tng ka-kī ê lêng-jio̍k, koh tùi lí it-chhè só͘ kiâⁿ hō͘ in tit-tio̍h an-ùi--ê, lâi kiàn-siàu. Thang hō͘你擔當家己ê凌辱, koh對你一切所行hō͘ in 得tio̍h安慰ê,來見笑。

56 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 55 chat 第五十五節
Lí ê chí-bē Só͘-to-má, kap i ê chèng cha-bó͘-kiáⁿ, beh tò-lâi goân-ūi; Sat-má-lī-a, kap i ê chèng chá-bó͘-kiáⁿ, beh tò-lâi goân-ūi; lí, kap lí ê chèng cha-bó͘-kiáⁿ , ia̍h beh tò-lâi goân-ūi. 你ê姊妹所多瑪,kap伊ê眾cha-bó͘-kiáⁿ, beh tò來原位;撒馬利亞, kap伊ê眾cha-bó͘-kiáⁿ,beh tò來原位;你, kap你ê眾cha-bó͘-kiáⁿ ,亦beh tò來原位。

57 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 56 chat 第五十六節
Tng lí kiau-ngō͘ ê ji̍t, lí ê chhùi bô kóng-khí lí ê sió-bē Só͘-to-má, 當你驕傲ê日, 你ê嘴無講起 你ê小妹所多瑪,

58 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 57 chat 第五十七 節
hit-sî lí ê pháiⁿ iáu-bē hoat-hiān, A-lân chiah ê cha-bó͘-kiáⁿ, liân i sì-ûi ê lâng, iáu-bē lêng-jio̍k lí; Hui-lī-sū chiah 5 cha-bó͘-kiáⁿ, pêng-sò͘ tī sì-ûi biáu-sī lí--ê, i iā bē ū lêng-jio̍k lí. Hit時你ê pháiⁿ iáu未發現, A-lân chiah-ê cha-bó͘-kiáⁿ,連伊四圍ê人, iáu未凌辱你;腓利士chiah ê cha-bó͘-kiáⁿ, 平素tī四圍藐視你ê,伊也未有凌辱你。

59 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 58 chat 第五十八節
Iâ-hô-hoa kóng, Lí hò͘ⁿ-îm kap khó-ò͘ⁿ ê sū, lí í-keng tam-tng lah. 耶和華講, 你好淫kap可惡ê事, 你已經擔當lah。

60 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 59 chat 第五十九節
In-ūi Chú Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lí poē-iok khoàⁿ-khin chiù-choā, Goá beh chiàu lí só͘ kiâⁿ lâi khoán-thāi lí. 因為主耶和華án-ni講, 你背約看輕chiù-choā, 我beh照你所行來款待你。

61 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 60 chat 第六十節
Chóng-sī Goá beh tui-liām Goá tī lí siàu-liân ê sî, kap lí só͘ li̍p ê iok; ia̍h beh kap lí siat-li̍p éng-oán ê iok. 總是我beh追念 我tī你少年ê時,kap你所立ê約; 亦beh kap你設立永遠ê約。

62 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 61 chat 第六十一節
Tng lí chiap-la̍p lí ê chí-bē, chiū-sī lí ê toā-chí kap lí ê sió-bē ê sî, lí beh kì-tit lí só͘ kiâⁿ--ê lâi kiàn-siàu; Goá ia̍h beh chiong in hō͘ lí choè cha-bó͘-kiáⁿ, to̍k-to̍k m̄-sī tùi lí ê iok. 當你接納你ê姊妹, 就是你ê大姊kap你ê小妹ê時, 你beh記得你所行ê來見笑; 我亦beh將in hō͘你做cha-bó͘-kiáⁿ, 獨獨m̄是對你ê約。

63 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 62 chat 第六十二節
Goá beh kap lí siat-li̍p Goá ê iok, lí chiū chai Goá sī Iâ-hô-hoa; 我beh kap你設立我ê約, 你就知 我是耶和華;

64 Í-se-kiat-su《以西結書》 Ezekiel Tē cha̍p-la̍k chiuⁿ 第十六章 Tē 63 chat 第六十三節
kàu Goá sià-bián lí it-chhè só͘ choè ê sî, lí kì-tit chiū kiàn-siàu; koh in-ūi lí ê lêng-jio̍k, chiū bô koh khui-chhùi; che sī Chú Iâ-hô-hoa kóng--ê. 到我赦免你一切所做ê時, 你記得就見笑;koh因為你ê凌辱, 就無koh開嘴; 這是主耶和華講ê。


Download ppt "Kū-iok Í-se-kiat-su Tē 16 chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google