Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

汉字基本笔画名称和写法.

Similar presentations


Presentation on theme: "汉字基本笔画名称和写法."— Presentation transcript:

1 汉字基本笔画名称和写法

2 diǎn

3 héng

4 shù

5 piě

6

7

8 piě diǎn 撇 点

9 shù tí 竖 提

10 héng zhé tí 横 折 提

11 wān gōu 弯 钩

12 shù gōu 竖 钩

13 shù wān gōu 竖 弯 钩

14 xié gōu 斜 钩

15 wò gōu 卧 钩

16 héng gōu 横 钩

17 héng zhé gōu 横 折 钩

18 héng zhé wān gōu 横 折 弯 钩

19 héng piě wān gōu 横 撇 弯 钩

20 héng zhé zhé zhé gōu 横 折 折 折 钩

21 shù zhé zhé gōu 竖 折 折 钩

22 shù wān 竖 弯

23 héng zhé wān 横 折 弯

24 héng zhé 横 折

25 Shù zhé 竖 折

26 piě zhé 撇 折

27 héng piě 横 撇

28 héng zhé zhé piě 横 折 折 撇

29 shù zhé piě 竖 折 撇


Download ppt "汉字基本笔画名称和写法."

Similar presentations


Ads by Google