Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

自我届绍 zi wo jie shao By:jeron 5b.

Similar presentations


Presentation on theme: "自我届绍 zi wo jie shao By:jeron 5b."— Presentation transcript:

1 自我届绍 zi wo jie shao By:jeron 5b

2 p1 我叫jeron 。我今年十一岁。我是印尼泗水人。我的家在citraland。我的家有五口人,有爸爸,妈妈,哥哥,弟弟,和我。我 在 sekolah ciputra 上小学五年级。我们的学校很大,有四层楼。 Wo jiao jeron,wo jin nian shi yi sui . Wo shi yin ni si shui ren . Wo de jia zai citraland , wo de jia you wu kou ren , you baba , mama , gege , didi he wo , wo zai sekolah ciputra shang xiao xue wu nian ji .wo men de xue xiao hen da , you se ceng lou

3 p2 在学校有很多较市 = xiao zhang shi , xiao yi shi, han yu shi , ying yu shi , tu shu shi , dian nao shi , lao shi de ban gong shi , 和ti shu shi . Zong jiao shi . 在学校我学= zhong wen ke , ying wen ke , yi ni ke shu xue ke, yi shu ke , yin yue ke和ti yu ke , zong jiao ke , dian nao ke , yue du ke , tu shu ke .

4 p3 我每天坐汽车去学校,从我的家到学校不远,要药饵是分从。我从星期一到星期五每天七点去学校 ,七点到九点半休息,从九点到九点半休息,十二点在学校的食堂吃五饭,下午三点放学 Wo mei tian zuo qicong che qu xue xiao , cong wo de jia dao xue xiao bu yuan , yao er shi fen cong . Wo cong xing qi yi daoxing qi wu mei tian qi dian qu

5 p4 方学以后,我常常去打篮球,游泳。我的哥哥游泳游的很好。我游的不太好。我们常常一边游泳 ,我喜欢打篮球,因为我打篮球打得很好。我也喜弹钢琴,但是我弹得不太好。 Fang xue yi hou , wo menchang chang yi bian you yong , yi ban chang ge . Wo xi huan da lan qiu , yin wei wo da lan qiu da de hen hao . Wo ye xi huan tan gang qin , dan shi wo tan de bu tai hao


Download ppt "自我届绍 zi wo jie shao By:jeron 5b."

Similar presentations


Ads by Google