Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

By : Jennifer/5C and Olivia/5C

Similar presentations


Presentation on theme: "By : Jennifer/5C and Olivia/5C"— Presentation transcript:

1 By : Jennifer/5C and Olivia/5C
Parts of School By : Jennifer/5C and Olivia/5C

2 Classroom Jiao shi -教室 xue xi-学习 Wo zai jiao shi xue xi han yu
我 在教室学习汉语 I learn mandarin at the classroom

3 Art Room Yi shu shi-艺术室 xue mei shu ke (hua-hua) – 学美术课(画画)
Wo xue mei shu ke zai xue xiao wo hen xi huan hua hua 我学美术课在学校我很喜欢画画。 I learn drawing in school I really like drawing.

4 Library Tu shu guan-图书馆 yue du, kan shu-阅读,看书
Mei tian wo kan shu zai tu shu guan 每天我看书在图书馆 Everyday I read books in library.

5 Science Room Shi yan shi-实验室 zuo shi yan-做实验
zuo tian wo he wo de peng you zuo shi yan zai shi yan shi . 昨天我和我的朋友做实验在实验室。 Yesterday me and my friend do an experiment at the science room.

6 Canteen Shi tang-食堂 chi wu chan-吃 午 餐
jin tian wo hen gao xing ying wei shi tang de mian hen hao chi!!:p 今天我很高兴英伟食堂的面很好吃!!:p Today I’m really happy because I’ll eat canteen’s noodle, it taste really tasty!! :p

7 Principle Room Xiao zhang shi- 校长学 ban gong-办公
wo men de lao shi zai xiao zhang shi de ban gong 我们的老师在校长室的办公。 My teacher is at the principle work room.

8 Playground You xi chang –游戏场 wan you xi-玩游戏
ta men zai you xi chang wan you xi. 他们在游戏场玩游戏 they’re playing in the playground.

9 Computer Room Dian nao shi- 电脑室 da dian nao, shang wang- 打电脑, 上网
ta men zai dian nao shi ta dian nao, shang wang. 他们在电脑室他、打电脑,上网。 they are in the computer lab, exploring the computer.

10 Restroom Ce suo-厕所 da pian, xiao pian-大便,小便
Yi ban wo qu ce suo shi yong lai da bian huo xiao bian 一般我去厕所是用来大便或小便。 Usually I go to toilet to pee or poo.

11 Teacher Room Lao shi de ban gong shi-老师的办公室 ban gong- 办公
lao shi de ban gong shi zai san lou. 老师的办公室在三楼。 teacher work room is in the third floor.

12 Field Cao chang-操场 zuo yuan dong-做远动
wo zai cao chang li zuo yuan dong . 我在操场里做远动 I go exercise at the field.

13 Basketball Court (BBC)
篮球场 – Lan Qiu Chang 打篮球 – Da Lan Qiu Function: to play basketball. Wo he peng you zai lan qiu chang da lan qiu 我和朋友在那球场 打篮球 Me and my friends are playing basketball in the basketball court.

14 Mandarin Room 你好 汉语室- Han Yu Shi 学习 汉语 – Xue Xi Han Yu
Function: study mandarin. Wo he peng you yao xue xi han yu zai han yu shi 我和朋友要学习汉语在汉语室 Me and my friends want to learn chinese in the mandarin room. 你好

15 MPH / Auditorium 礼堂 – Li Tang 开会 – Kai Hui 聚会 – Ju Hui
Function: to hold a meeting / gathering.you Wo he peng you yao kai / ju hui zai li tang 我和朋友要开 / 聚会在礼堂 Me and my friends want to have meeting in the auditorium.

16 Music Room Yin yue shi-音乐室 ting yin yue-听音学
Wo zai yin yue shi wo xue ting yin yue. 我在音乐室我学听音学 In the music room I learn about music's.

17 Religion Room Zong jiao shi-宗教室 qi dao-祈祷
Bing chang wo qu zong jiao shi qi dao 并常我去宗教室祈祷。 Usually I go to the religion room to pray.

18 Book Store Shu dian-书店 mai shu, wen ju-买书, 文具
Yi ban wo qu shu dian shi yong lai mai shu, wen ju, deng deng. 一般我去书店是用来买书, 文具, 等等。 Usualy I go to the book store to buy books, book’s accessories, etc.

19 Sink/Toilet Xi shou jian-洗手间 xi shou-洗手
Yi ban wo qu xi shou jian yong lai xi shou. 一般我去洗手间用来洗手。 Usually I go to the sink to wash my hand.

20 Soccer Field Zu qiu chang-足球场 ti zu qiu-踢足球
Nan sheng qu zu qiu chang wan ti zu qiu. 男生去足球场玩提足球。 The boys go to soccer field to play soccer.

21 Office Ban gong shi- 办公室 ban gong-办公
Yi ban lao shi qu ban gong shi ban gong. 一般老师去办公是办公。 Usually the teacher go to the office to work.


Download ppt "By : Jennifer/5C and Olivia/5C"

Similar presentations


Ads by Google