Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

我来到主的圣殿 高举双手 敬拜祢 I come into Your sanctu’ry

Similar presentations


Presentation on theme: "我来到主的圣殿 高举双手 敬拜祢 I come into Your sanctu’ry"— Presentation transcript:

1 我来到主的圣殿 高举双手 敬拜祢 I come into Your sanctu’ry
Verse 1 我来到主的圣殿 Wo lai dao zhu de shen dian I come into Your sanctu’ry 高举双手 敬拜祢 Gao ju shuang shou Jing bai NI Lifting my hands Worship you 我来到主的圣殿 Wo lai dao zhu de shen dian /8

2 称颂祢圣名 因祢配得 一切的赞美 Exalt Your holy name
Verse 1 称颂祢圣名 Cheng song Ni Shen ming Exalt Your holy name 因祢配得 一切的赞美 Yin NI pei de Yi qie de zhan mei Lord you’re worthy Of all our praises 我来到主的圣殿 Wo lai dao zhu de shen dian /8

3 我来到主的圣殿 高声欢唱 颂扬祢 I come into Your sanctu’ry
Verse 2 我来到主的圣殿 Wo lai dao zhu de shen dian I come into Your sanctu’ry 高声欢唱 颂扬祢 Gao sheng huan chang Song yang NI Raising my voice Praising you 我来到主的圣殿 Wo lai dao zhu de shen dian /8

4 因我曾经历 祢一切 的奇妙恩典 Exalt Your holy name
Verse 2 因我曾经历 Yin wo cheng jing li Exalt Your holy name 祢一切 的奇妙恩典 NI yi qie De qi miao en dian And your mercy Have filled my life 我来到主的圣殿 Wo lai dao zhu de shen dian /8

5 哦主 求祢鉴察我 保守我心思意念 Oh Lord May you examine
Chorus 1 哦主 求祢鉴察我 Oh Zhu Qiu ni jian cha wo Oh Lord May you examine 保守我心思意念 Bao shou wo xin shi yi nian And test my heart and my thoughts 我来到主的圣殿 Wo lai dao zhu de shen dian /8

6 Pleasure in all my worship
Chorus 1 愿我一生敬拜 Yuan wo yi sheng jing bai May you accept and take 都能讨得祢喜悦 Dou neng tao de NI xi yue Pleasure in all my worship 我来到主的圣殿 Wo lai dao zhu de shen dian /8

7 Oh Lord Grant me your guidance
Chorus 2 哦主    求祢指教我 Oh Zhu Qiu Ni zhi jiao wo Oh Lord Grant me your guidance 因祢的名引领我 Yin Ni de ming yin lin wo For Your name’s sake lead me on 我来到主的圣殿 Wo lai dao zhu de shen dian /8

8 And I will dwell here in your court
Chorus 2 我且要住在祢殿中   Wo qie yao zhu zai NI dian zhong And I will dwell here in your court 直到永远 Zhi dao yong yuan Forever more 我来到主的圣殿 Wo lai dao zhu de shen dian /8


Download ppt "我来到主的圣殿 高举双手 敬拜祢 I come into Your sanctu’ry"

Similar presentations


Ads by Google