Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

In the roaring of the winds In stillness I hear Your voice

Similar presentations


Presentation on theme: "In the roaring of the winds In stillness I hear Your voice"— Presentation transcript:

1 In the roaring of the winds In stillness I hear Your voice
Verse 1 在呼嘯的风声中 zai hu xiao de feng sheng zhong In the roaring of the winds 我听见你的宁静 wo ting jian ni de ning jing In stillness I hear Your voice 讓禱告傾訴 rang dao gao qing su /6

2 你让我深触永恒的生命 这时刻让祷告倾诉我的心
ni rang wo shen chu yong sheng de sheng ming Your everlasting life I encounter 这时刻让祷告倾诉我的心 zhe shi ke rang dao gao qing su wo de xin In this time I pour out my heart in prayers 讓禱告傾訴 rang dao gao qing su /6

3 The sighs of the Holy Spirit
让圣灵不住的叹息 rang sheng ling bu zhu de tan xi The sighs of the Holy Spirit 引领我 充满我 ying ling wo chong man wo Leading me filling me 讓禱告傾訴 rang dao gao qing su /6

4 祷告 不是水中 月亮若影若现 祷告 沾满人间疾苦 患得患失
Chorus 祷告 不是水中 月亮若影若现 dao gao bu shi shui zhong yue liang ruo ying ruo xian Prayers are not like the mirage shadowy grey 祷告 沾满人间疾苦 患得患失 dao gao zhan man ren jian ji ku huan de huan shi Prayers are touched by human plights in gain and loss 讓禱告傾訴 rang dao gao qing su /6

5 Prayers are like the fresh spring showers Bringing life’s expectancies
祷告 像春雨沾湿衣领 dao gao xiang chun yu zhan shi yi ling Prayers are like the fresh spring showers 带来人生一片绿 dai lai ren sheng yi pian lv Bringing life’s expectancies 讓禱告傾訴 rang dao gao qing su /6

6 May You grace us with your unending hope
求你 降下揮不掉的盼望 qiu ni jiang xia hui bu diao de pan wang May You grace us with your unending hope 讓禱告傾訴 rang dao gao qing su /6


Download ppt "In the roaring of the winds In stillness I hear Your voice"

Similar presentations


Ads by Google