Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

疲倦寂寞多感喟 卻無法得著安慰 1.煩忙人生的時光中 微聲盼望 Fan mang ren shang de shi guang zhong

Similar presentations


Presentation on theme: "疲倦寂寞多感喟 卻無法得著安慰 1.煩忙人生的時光中 微聲盼望 Fan mang ren shang de shi guang zhong"— Presentation transcript:

1 疲倦寂寞多感喟 卻無法得著安慰 1.煩忙人生的時光中 微聲盼望 Fan mang ren shang de shi guang zhong
Pi juan ji mo duo gan kui 你心靈飢渴與虛空 Ni xin ling ji ke yu xu kong 卻無法得著安慰 Que wo fa de zhe an wei

2 聽 這聲音何等美妙 是真實溫柔言詞 聽 慈愛聲向你呼召 帶來好信息予你 dai lai hao xin xi yu ni
聽 這聲音何等美妙 Ting zhe sheng yin he deng mei miao 是真實溫柔言詞 Shi zhen shi wen rou yan ci 聽 慈愛聲向你呼召 Ting ci ai sheng xiang ni hu zhao 帶來好信息予你 dai lai hao xin xi yu ni    

3 全是欺騙與束縛 世間上永找不到 shi jian shang yong zhao bu dao
2.世界一切浮華宴樂 Shi jie yi qie fu hua yan le 全是欺騙與束縛 Quan shi qi pian yu shu fu 真實與不變的珍寶 Zhen shi yu bu bian de zhen bao 世間上永找不到 shi jian shang yong zhao bu dao   

4 來 你要向高山舉目 你心靈必得滿足 必可享寧靜平安 Lai ni yao xiang gao shan ju mu
來 你要向高山舉目 Lai ni yao xiang gao shan ju mu 你心靈必得滿足 Ni xin ling bi de man zu 來 飲於生命活水泉 Lai yin yu sheng ming huo shui quan 必可享寧靜平安 Bi ke xiang ning jing ping an

5 將心靈黑幕衝破 3.希望如錨拋牢穩妥 Xi wang ru mao pao lao wen tuo
Jiang xin ling hei mu chong po 主已進入我的內心 Zhu yi jing ru wo de nei xin 解除墳墓的幽禁 jie chu fen mu de you jing

6 來 盼望實現的歡欣 進入我愁苦的心 永不離開我心房 Lai pan wang shi xian de huan xin
來 盼望實現的歡欣 Lai pan wang shi xian de huan xin 進入我愁苦的心 Jin ru wo chou ku de xin 來 有福榮耀的盼望 Lai you fu rong yao de pan wang 永不離開我心房 Yong bu li kai wo xin fang

7 Wo xi ting zhu ci ai sheng Shi wo xin ling tong ku zhong
副歌: 微聲盼望 Wei sheng pan wang 我喜聽 主慈愛聲 Wo xi ting zhu ci ai sheng 使我心靈 痛苦中 Shi wo xin ling tong ku zhong 得安寧 De an ning


Download ppt "疲倦寂寞多感喟 卻無法得著安慰 1.煩忙人生的時光中 微聲盼望 Fan mang ren shang de shi guang zhong"

Similar presentations


Ads by Google