Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

最知心的朋友 My Best Friend 其它敬拜赞美诗歌 27首.

Similar presentations


Presentation on theme: "最知心的朋友 My Best Friend 其它敬拜赞美诗歌 27首."— Presentation transcript:

1 最知心的朋友 My Best Friend 其它敬拜赞美诗歌 27首

2 ke wang jian dao ni de mian
主祢是我最知心的朋友, zhu ni shi wo zui zhi xin de peng you 主祢是我最亲爱的伴侣. zhu ni shi wo zui qin ai de ban lu 我的心在天天追想着祢, wo de xin zai tian tian zhui xiang zhe ni 渴望见到祢的面. ke wang jian dao ni de mian

3 在我人生的每一个台阶, 在我人生的每一个小站, 祢的手总是在搀拉着我, 把我带在祢身边,
zai wo ren sheng de mei yi ge tai jie 在我人生的每一个小站, zai wo ren sheng de mei yi ge xiao zhan 祢的手总是在搀拉着我, ni de shou zong shi zai chan la zhe wo 把我带在祢身边, ba wo dai zai ni shen bian

4 告诉我当走的路, 没有滑向死亡线. 祢爱何等的长阔深高, 我心发出惊叹,
gao zu wo dang zou de lu 没有滑向死亡线. mei you hua xiang si wang xian 祢爱何等的长阔深高, ni ai he deng de zhang kuo shen gao 我心发出惊叹, wo xin fa chu jing tan

5 wo yi qi shi yao geng sui zhu
有了主还要什么! you liao zhu hai yao shen me 我心与主心相连, wo xin yu zhu xin xiang lian 我已起誓要跟随主, wo yi qi shi yao geng sui zhu 永不改变. yong bu gai bian

6 最知心的朋友 My Best Friend

7 ke wang jian dao ni de mian
主祢是我最知心的朋友, zhu ni shi wo zui zhi xin de peng you 主祢是我最亲爱的伴侣. zhu ni shi wo zui qin ai de ban lu 我的心在天天追想着祢, wo de xin zai tian tian zhui xiang zhe ni 渴望见到祢的面. ke wang jian dao ni de mian

8 在我人生的每一个台阶, 在我人生的每一个小站, 祢的手总是在搀拉着我, 把我带在祢身边,
zai wo ren sheng de mei yi ge tai jie 在我人生的每一个小站, zai wo ren sheng de mei yi ge xiao zhan 祢的手总是在搀拉着我, ni de shou zong shi zai chan la zhe wo 把我带在祢身边, ba wo dai zai ni shen bian

9 mei you hua xiang si wang xian ni ai he deng de zhang kuo shen gao
告诉我当走的路, gao zu wo dang zou de lu 没有滑向死亡线. mei you hua xiang si wang xian 祢爱何等的长阔深高, ni ai he deng de zhang kuo shen gao 我心发出惊叹, wo xin fa chu jing tan

10 wo yi qi shi yao geng sui zhu
有了主还要什么! you liao zhu hai yao shen me 我心与主心相连, wo xin yu zhu xin xiang lian 我已起誓要跟随主, wo yi qi shi yao geng sui zhu 永不改变. yong bu gai bian

11 最知心的朋友 My Best Friend

12 ke wang jian dao ni de mian
主祢是我最知心的朋友, zhu ni shi wo zui zhi xin de peng you 主祢是我最亲爱的伴侣. zhu ni shi wo zui qin ai de ban lu 我的心在天天追想着祢, wo de xin zai tian tian zhui xiang zhe ni 渴望见到祢的面. ke wang jian dao ni de mian

13 在我人生的每一个台阶, 在我人生的每一个小站, 祢的手总是在搀拉着我, 把我带在祢身边,
zai wo ren sheng de mei yi ge tai jie 在我人生的每一个小站, zai wo ren sheng de mei yi ge xiao zhan 祢的手总是在搀拉着我, ni de shou zong shi zai chan la zhe wo 把我带在祢身边, ba wo dai zai ni shen bian

14 mei you hua xiang si wang xian ni ai he deng de zhang kuo shen gao
告诉我当走的路, gao zu wo dang zou de lu 没有滑向死亡线. mei you hua xiang si wang xian 祢爱何等的长阔深高, ni ai he deng de zhang kuo shen gao 我心发出惊叹, wo xin fa chu jing tan

15 wo yi qi shi yao geng sui zhu
有了主还要什么! you liao zhu hai yao shen me 我心与主心相连, wo xin yu zhu xin xiang lian 我已起誓要跟随主, wo yi qi shi yao geng sui zhu 永不改变. yong bu gai bian

16

17


Download ppt "最知心的朋友 My Best Friend 其它敬拜赞美诗歌 27首."

Similar presentations


Ads by Google