Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

奇妙的愛 倘若你問我天有多高 我不能給你回答 倘若你問我海有多深 我無法給你探測

Similar presentations


Presentation on theme: "奇妙的愛 倘若你問我天有多高 我不能給你回答 倘若你問我海有多深 我無法給你探測"— Presentation transcript:

1 奇妙的愛 倘若你問我天有多高 我不能給你回答 倘若你問我海有多深 我無法給你探測
tang ruo ni wen wo tian you duo gao 我不能給你回答 wo bu neng gei ni hui da 倘若你問我海有多深 tang ruo ni wen wo hai you duo shen 我無法給你探測 wo wu fa gei ni tan ce

2 惟有主的愛比天更高 這是我所能知道 惟有主的恩比海更深 這是我所領受到 wei you zhu de ai bi tian geng gao
zhe shi wo suo neng zhi dao 惟有主的恩比海更深 wei you zhu de en bi hai geng shen 這是我所領受到 zhe shi wo suo ling shou dao

3 啊! 主的愛是何等奇妙 主的恩是何等豐富 我這白白蒙受 主愛主恩的人 真感到無以能圖報
A! zhu de ai shi he deng qi miao 主的恩是何等豐富 zhu de en shi he deng feng fu 我這白白蒙受 wo zhe bai bai meng shou 主愛主恩的人 zhu ai zhu en de ren 真感到無以能圖報 zhen gan dao wu yi neng tu bao

4 當我落在百般試煉中 祂就給我開出路 當我感到前路難決時 祂就是我的引導
dang wo luo zai bai ban shi lian zhong 祂就給我開出路 ta jiu gei wo kai chu lu 當我感到前路難決時 dang wo gan dao qian lu nan jue shi 祂就是我的引導 ta jiu shi wo de yin dao

5 今後願得著救主耶穌 成為世上的至寶 但願一生為主所使用 免得光陰白虛度 jin hou yuan de zhao jiu zhu ye su
cheng wei shi shang de zhi bao 但願一生為主所使用 dan yuan yi sheng wei zhu suo shi yong 免得光陰白虛度 mian de guang yin bai xu du

6 啊! 主的愛是何等奇妙 主的恩是何等豐富 我這白白蒙受 主愛主恩的人 真感到無以能圖報
A! zhu de ai shi he deng qi miao 主的恩是何等豐富 zhu de en shi he deng feng fu 我這白白蒙受 wo zhe bai bai meng shou 主愛主恩的人 zhu ai zhu en de ren 真感到無以能圖報 zhen gan dao wu yi neng tu bao

7 我這白白蒙受 主愛主恩的人 真感到無以能圖報 wo zhe bai bai meng shou zhu ai zhu en de ren
zhen gan dao wu yi neng tu bao


Download ppt "奇妙的愛 倘若你問我天有多高 我不能給你回答 倘若你問我海有多深 我無法給你探測"

Similar presentations


Ads by Google