Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

我愿为你去.

Similar presentations


Presentation on theme: "我愿为你去."— Presentation transcript:

1 我愿为你去

2 用圣灵与火为我施洗 让我充满天上的能力 让圣火烧尽邪情和私欲
Yong sheng ling yu huo wei wo shi xi 让我充满天上的能力 Rang wo chong man tian shang de neng li 让圣火烧尽邪情和私欲 Rang sheng huo shao jin xie qin he si yu 因为我愿为你去 Yin wei wo yuan wei ni qu Wo yuan wei ni qu: Verse 1

3 成为我的异象 荣耀救主 让万国的荣华尽都失色 赐我勇敢的心一无畏惧
Cheng wei wo de yi xiang, rong yao jiu zhu 让万国的荣华尽都失色 Rang wan guo de rong hua jin dou shi se 赐我勇敢的心一无畏惧 ci wo yong gan de xin yi wu wei ju 因为我愿为你去 Yin wei wo yuan wei ni qu Wo yuan wei ni qu: Verse 2

4 钉痕手引我前行 我只愿合你心意 看万事为损失 受苦为小事 靠你的恩典站立
Ding hen shou yin wo qian xing 我只愿合你心意 Wo zhi yuan he ni xin yi 看万事为损失 受苦为小事 Kan wan shi wei sun shi, shou ku wei xiao shi 靠你的恩典站立 Kao ni de en dian zhan li x2 Wo yuan wei ni qu: Chorus

5 用圣灵与火为我施洗 让我充满天上的能力 让圣火烧尽邪情和私欲
Yong sheng ling yu huo wei wo shi xi 让我充满天上的能力 Rang wo chong man tian shang de neng li 让圣火烧尽邪情和私欲 Rang sheng huo shao jin xie qin he si yu 因为我愿为你去 Yin wei wo yuan wei ni qu Wo yuan wei ni qu: Verse 1

6 钉痕手引我前行 我只愿合你心意 看万事为损失 受苦为小事 靠你的恩典站立
Ding hen shou yin wo qian xing 我只愿合你心意 Wo zhi yuan he ni xin yi 看万事为损失 受苦为小事 Kan wan shi wei sun shi, shou ku wei xiao shi 靠你的恩典站立 Kao ni de en dian zhan li x2 Wo yuan wei ni qu: Chorus

7 神圣的爱 融化我 神圣的火 熬炼我 神圣的使命 占有我 神圣的灵 引领我
Shen sheng de ai, rong hua wo 神圣的火 熬炼我 shen sheng de huo, ao lian wo 神圣的使命 占有我 Shen sheng de shi ming, zhan you wo 神圣的灵 引领我 Shen sheng de ling, yin ling wo Wo yuan wei ni qu: Bridge

8 钉痕手引我前行 我只愿合你心意 看万事为损失 受苦为小事 靠你的恩典站立
Ding hen shou yin wo qian xing 我只愿合你心意 Wo zhi yuan he ni xin yi 看万事为损失 受苦为小事 Kan wan shi wei sun shi, shou ku wei xiao shi 靠你的恩典站立 Kao ni de en dian zhan li x2 Wo yuan wei ni qu: Chorus

9 我愿为你去


Download ppt "我愿为你去."

Similar presentations


Ads by Google