Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

耶和华是爱 Jehovah is Love.

Similar presentations


Presentation on theme: "耶和华是爱 Jehovah is Love."— Presentation transcript:

1 耶和华是爱 Jehovah is Love

2 耶和华是爱, 让我安歇青草溪水边, 神令我省察心中的幽暗, 共渡每一天。
Ye he hua shi ai, 让我安歇青草溪水边, Rang wo an xie qing cao xi shui bian, 神令我省察心中的幽暗, Shen ling wo sheng cha xin zhong de you an, 共渡每一天。 Gong du mei yi tian 1/4

3 在困境中祂保守引领, zai kun jing zhong ta bao shou yin ling, 神为我摆设丰盛的恩典,
耶和华是爱, Ye he hua shi ai, 在困境中祂保守引领, zai kun jing zhong ta bao shou yin ling, 神为我摆设丰盛的恩典, Shen wei wo bai she feng cheng de en dian, 在危难也不改变。 Zai wei nan ye bu gai bian。 2/4

4 祂的爱常在我身边, ta de ai chang zai wo shen bian, 神为我施恩惠,保守勉励, 共同渡此生。
在世间主恩与共, Zai shi jian zhu en yu gong, 祂的爱常在我身边, ta de ai chang zai wo shen bian, 神为我施恩惠,保守勉励, shen wei wo shi en hui, bao shou mian li, 共同渡此生。 gong tong du ci shi。 3/4

5 让我安歇青草溪水边, rang wo an xie qing cao xi shui bian, 无限满足快乐涌自心田, 在危难也不改变。
耶和华是爱, Ye he hua shi ai, 让我安歇青草溪水边, rang wo an xie qing cao xi shui bian, 无限满足快乐涌自心田, Wu xian man zu kuai le yong zi xin tian, 在危难也不改变。 Zai wi nan ye bu gai bian。 4/4


Download ppt "耶和华是爱 Jehovah is Love."

Similar presentations


Ads by Google