Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

上帝的兒女何等有福 Children of God How Blessed You Are

Similar presentations


Presentation on theme: "上帝的兒女何等有福 Children of God How Blessed You Are"— Presentation transcript:

1 上帝的兒女何等有福 Children of God How Blessed You Are
敬拜赞美诗歌 93首

2 在压力中仍能平静, Zai ya li zhong reng neng ping jing
在忙碌中仍能悠闲, Zai mang lu zhong reng neng you xian 在失败中仍能欢笑, Zai shi bai zhong reng neng huan xiao 在逼迫中仍能屹立, Zai bi po zhong reng neng yi li 上帝的儿女何等有福。 Shang di de er nu he deng you fu

3 有福, 有福, 上帝的儿女何等有福。 shang di de er nu he deng you fu 上帝的儿女何等有福。
You fu, you fu, 上帝的儿女何等有福。 shang di de er nu he deng you fu 上帝的儿女何等有福。 shang di de er nu he deng you fu

4 在绝望中仍有盼望, Zai jue wang zhong reng you pan wang
在冷漠中仍有关怀, Zai leng mo zhong reng you guan huai 在困境中仍有出路, Zai kun jing zhong reng you chu lu 在死亡中仍有生命, Zai si wang zhong reng you sheng ming 上帝的儿女何等有福。 Shang di de er nu he deng you fu

5 有福, 有福, 上帝的儿女何等有福。 shang di de er nu he deng you fu 上帝的儿女何等有福。
You fu, you fu, 上帝的儿女何等有福。 shang di de er nu he deng you fu 上帝的儿女何等有福。 shang di de er nu he deng you fu

6 上帝的兒女何等有福 Children of God How Blessed You Are

7 在压力中仍能平静, Zai ya li zhong reng neng ping jing
在忙碌中仍能悠闲, Zai mang lu zhong reng neng you xian 在失败中仍能欢笑, Zai shi bai zhong reng neng huan xiao 在逼迫中仍能屹立, Zai bi po zhong reng neng yi li 上帝的儿女何等有福。 Shang di de er nu he deng you fu

8 有福, 有福, 上帝的儿女何等有福。 shang di de er nu he deng you fu 上帝的儿女何等有福。
You fu, you fu, 上帝的儿女何等有福。 shang di de er nu he deng you fu 上帝的儿女何等有福。 shang di de er nu he deng you fu

9 在绝望中仍有盼望, Zai jue wang zhong reng you pan wang
在冷漠中仍有关怀, Zai leng mo zhong reng you guan huai 在困境中仍有出路, Zai kun jing zhong reng you chu lu 在死亡中仍有生命, Zai si wang zhong reng you sheng ming 上帝的儿女何等有福。 Shang di de er nu he deng you fu

10 有福, 有福, 上帝的儿女何等有福。 shang di de er nu he deng you fu 上帝的儿女何等有福。
You fu, you fu, 上帝的儿女何等有福。 shang di de er nu he deng you fu 上帝的儿女何等有福。 shang di de er nu he deng you fu

11


Download ppt "上帝的兒女何等有福 Children of God How Blessed You Are"

Similar presentations


Ads by Google