Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Hô-se-a-su Tē 6 chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Hô-se-a-su Tē 6 chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Hô-se-a-su Tē 6 chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Hô-se-a-su Tē 6 chiuⁿ 舊約 《何西阿書》 第六章 Hosea

2 Hô-se-a-su 《何西阿書》 Hosea Tē la̍k chiuⁿ 第六章 Tē 1 chat 第一節
Lâi ah, lán tio̍h kui-oá Iâ-hô-hoa; I thiah-li̍h lán, iā beh i-hó lán; I phah lán, iā beh pau lán ê siong. 來ah,咱tio̍h歸oá耶和華; 伊拆裂咱,也beh醫好咱; 伊phah咱,也beh包咱ê傷。

3 Hô-se-a-su 《何西阿書》 Hosea Tē la̍k chiuⁿ 第六章 Tē 2 chat 第二節
Kè nn̄g ji̍t I beh hō͘ lán koh-oa̍h; kàu tē-saⁿ-ji̍t, I beh hō͘ lán khí-lâi, lán chiū oa̍h tī I ê bīn-chêng. 過兩日伊beh hō͘咱koh活; 到第三日,伊beh hō͘咱起來, 咱就活tī伊ê面前。

4 Hô-se-a-su 《何西阿書》 Hosea Tē la̍k chiuⁿ 第六章 Tē 3 chat 第三節
Lán tio̍h jīn-bat Iâ-hô-hoa, chhut-la̍t chìn-chêng lâi bat I; I ún-tàng chhut-hiān chhin-chhiūⁿ thiⁿ-kng-chá ê kng, I beh lîm-kàu lán, chhin-chhiūⁿ hō͘, iā chhin-chhiūⁿ chhun-thiⁿ ê hō͘, lūn-te̍k thó͘-toē. 咱tio̍h認識耶和華, 出力進前來bat祂; 祂穩當出現親像天光早ê光, 祂 beh臨到咱,親像雨, 也親像春天ê雨,潤澤土地。

5 Hô-se-a-su 《何西阿書》 Hosea Tē la̍k chiuⁿ 第六章 Tē 4 chat 第四節
Í-hoat-liân ah, Goá beh cháiⁿ-iūⁿ khoán-thāi lí? Iû-tāi ah, Goá beh cháiⁿ-iūⁿ khoán-thāi lí? in-ūi lí ê siān-liông chhin-chhiūⁿ chá-khí-sî ê hûn-bū, koh chhin-chhiūⁿ kín-kín ta ê lō͘-chúi. Í-hoat-liân ah,我beh怎樣款待你? 猶大ah,我beh怎樣款待你? 因為你ê善良親像早起時ê雲霧, koh親像緊緊乾ê露水。

6 Hô-se-a-su 《何西阿書》 Hosea Tē la̍k chiuⁿ 第六章 Tē 5 chat 第五節
In-ūi án-ni, Goá ēng sian-ti thâi-siah in: ēng Goá chhùi-lāi ê oē, thâi-sí in. Goá ê sím-phoàⁿ chhin-chhiūⁿ kng hoat-chhut. 因為án-ni,我用先知thâi削in: 用我嘴內ê話,thâi死in。 我ê審判 親像光發出。

7 Hô-se-a-su 《何西阿書》 Hosea Tē la̍k chiuⁿ 第六章 Tē 6 chat 第六節
In-ūi Goá ài lîn-bín, m̄-ài chè-sū, ài lâng bat Siōng-tè, iâⁿ-kè sio-chè. 因為我ài憐憫,m̄-ài祭祀, ài人bat上帝,贏過燒祭。

8 Hô-se-a-su 《何西阿書》 Hosea Tē la̍k chiuⁿ 第六章 Tē 7 chat 第七節
Chóng-sī in poē-iok chhin-chhiūⁿ A-tong; tī-hia ǹg Goá kiâⁿ khúi-chà. 總是in背約 親像亞當; tī-hia ǹg我行詭詐。

9 Hô-se-a-su 《何西阿書》 Hosea Tē la̍k chiuⁿ 第六章 Tē 8 chat 第八節
Ki-lia̍t chiū-sī kiâⁿ-pháiⁿ--ê ê siâⁿ, bak-tio̍h huih-jiah. Ki-lia̍t就是 行pháiⁿ-ê ê城, bak-tio̍h血跡。

10 Hô-se-a-su 《何西阿書》 Hosea Tē la̍k chiuⁿ 第六章 Tē 9 chat 第九節
Chhin-chhiūⁿ kui-tīn ê chha̍t bâi-ho̍k teh tng--lâng, chè-si kiat-tóng; iā chhin-chhiūⁿ án-ni, tī Sī-kiàm ê lō͘ thâi lâng; koh si̍t-chāi kiâⁿ siâ-îm. 親像kui陣ê賊埋伏teh當人, 祭司結黨;也親像án-ni, tī示劍ê路thâi人; koh實在行邪淫。

11 Hô-se-a-su 《何西阿書》 Hosea Tē la̍k chiuⁿ 第六章 Tē 10 chat 第十節
Tī Í-sek-lia̍t-ke Goá khoàⁿ-kìⁿ ke̍k thang iàm-ò͘ⁿ ê sū; tī-hia ū Í-hoat-liân ê îm-hēng, Í-sek-lia̍t bak--tio̍h lâ-sâm. Tī以色列家 我看見極thang厭惡ê事; tī-hia有Í-hoat-liân ê淫行, 以色列bak-tio̍h lâ-sâm。

12 Hô-se-a-su 《何西阿書》 Hosea Tē la̍k chiuⁿ 第六章 Tē 11 chat 第十一節
Iû-tāi ah, Goá hō͘ Goá siū-lia̍h ê peh-sìⁿ tò-lâi ê sî, chiū beh ūi lí pī-pān siu-koah. 猶大ah, 我hō͘我受掠ê百姓tò來ê時, 就beh為你備辦收割。


Download ppt "Kū-iok Hô-se-a-su Tē 6 chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google