Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

唱一首天上的歌 Chang yi shou tian shang de ge

Similar presentations


Presentation on theme: "唱一首天上的歌 Chang yi shou tian shang de ge"— Presentation transcript:

1 唱一首天上的歌 Chang yi shou tian shang de ge
敬拜赞美诗歌89首

2 Sheng ming de he, xi le de he, Huan huan liu jin wo de xin wo,
生命的河,喜乐的河, Sheng ming de he, xi le de he, 缓缓流进我的心窝, Huan huan liu jin wo de xin wo,

3 我要唱那一首歌, 唱一首天上的歌, 头上的乌云,心里的忧伤, 全都洒落. Wo yao chang na yi shou ge,
Chang yi shou tian shang de ge, 头上的乌云,心里的忧伤, tou shang de wu yun , xin li de you shang, 全都洒落. quan dou sa luo.

4 唱一首天上的歌 Chang yi shou tian shang de ge

5 Sheng ming de he, xi le de he, Huan huan liu jin wo de xin wo,
生命的河,喜乐的河, Sheng ming de he, xi le de he, 缓缓流进我的心窝, Huan huan liu jin wo de xin wo,

6 我要唱那一首歌, 唱一首天上的歌, 头上的乌云,心里的忧伤, 全都洒落. Wo yao chang na yi shou ge,
Chang yi shou tian shang de ge, 头上的乌云,心里的忧伤, tou shang de wu yun , xin li de you shang, 全都洒落. quan dou sa luo.


Download ppt "唱一首天上的歌 Chang yi shou tian shang de ge"

Similar presentations


Ads by Google