Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Si-phian Tē 59 phiⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Si-phian Tē 59 phiⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Si-phian Tē 59 phiⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Si-phian Tē 59 phiⁿ 舊約 《詩篇》 第59篇 Psalms

2 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē gō͘-cha̍p-káu phiⁿ 第五十九篇 Tē 1 chat 第一節
(Sò-lô chhe lâng khì bâi-ho̍k Tāi-pi̍t ê chhù, beh thâi--i; hit-sî Tāi-pi̍t choè chit ê kim ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; tiāu, ēng "Bo̍h-tit húi-hoāi".) Goá ê Siōng-tè ah, kiû Lí kiù goá thoat-lī goá ê tùi-te̍k; An-tì goá tī koâiⁿ ê só͘-chāi, tit-tio̍h thoat-lī hiah-ê khí-lâi kong-kek goá ê lâng. (掃羅差人去埋伏大衛ê厝, beh thâi伊;hit時大衛做chit-ê金ê詩; 交hō͘樂官;調用「莫得毀壞」。) 我ê上帝ah,求祢救我脫離我ê對敵; 安置我tī高ê所在,得tio̍h脫離hiah-ê 起來攻擊我ê人。

3 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē gō͘-cha̍p-káu phiⁿ 第五十九篇 Tē 2 chat 第二節
Kiû Lí kiù goá thoat-lī choè-pháiⁿ ê lâng, Koh kiù goá thoat-lī ài thâi-sí lâng ê lâng. 求祢救我脫離 做pháiⁿ ê人,Koh救我 脫離ài thâi死人ê人。

4 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē gō͘-cha̍p-káu phiⁿ 第五十九篇 Tē 3 chat 第三節
In-ūi in bâi-ho̍k beh hāi goá ê sìⁿ-miā; Ū béng-lâng chū-chi̍p lâi kong-kek goá; Iâ-hô-hoa ah, che m̄-sī in-ūi goá ê kè-sit, ia̍h m̄-sī in-ūi goá ê choē-koà. 因為in埋伏beh害我ê性命; 有猛人聚集來攻擊我; 耶和華ah,這m̄是因為我ê過失, 亦m̄是因為我ê罪過。

5 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē gō͘-cha̍p-káu phiⁿ 第五十九篇 Tē 4 chat 第四節
Goá sui-jiân bô kè-sit, in cháu lâi, pī-pān beh hāi goá; Kiû Lí cheng-sîn khí-lâi pang-chān goá, lâi kàm-chhat. 我雖然無過失,in走來, 備辦beh害我;求祢精神 起來幫贊我,來鑑察。

6 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē gō͘-cha̍p-káu phiⁿ 第五十九篇 Tē 5 chat 第五節
Bān-kun ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa, chiū-sī Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè ah, Kiû Lí khí--lâi, pān-lí bān-kok; m̄-thang lîn-bín kìⁿ-nā kiâⁿ kan-chà ê pháiⁿ-lâng. 萬軍ê上帝耶和華, 就是以色列ê上帝ah, 求祢起來,辨理萬國;m̄-thang 憐憫見若行奸詐ê pháiⁿ人。

7 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē gō͘-cha̍p-káu phiⁿ 第五十九篇 Tē 6 chat 第六節
In ê-hng-sî tò--lâi, âu-kiò chhin-chhiūⁿ káu; Tī siâⁿ--nih sì-koè kiâⁿ. In ê-hng時tò來, 喉叫親像狗; Tī城裡四界行。

8 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē gō͘-cha̍p-káu phiⁿ 第五十九篇 Tē 7 chat 第七節
In ê chhùi thò͘-chhut pháiⁿ-oē, Chhùi-tûn ū to. In-ūi in kóng, Chī-chūi thiaⁿ-kìⁿ? In ê嘴吐出pháiⁿ話, 嘴唇有刀。 因為in講,Chī-chūi聽見?

9 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē gō͘-cha̍p-káu phiⁿ 第五十九篇 Tē 8 chat 第八節
Nā-sī Lí Iâ-hô-hoa beh chhiò in, Lí beh chhìn-chhiò lia̍t-pang. 但是祢耶和華beh笑in, 祢beh凊笑列邦。

10 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē gō͘-cha̍p-káu phiⁿ 第五十九篇 Tē 9 chat 第九節
Goá ê khùi-la̍t ah, goá beh ǹg-bāng Lí; In-ūi Siōng-tè sī goá ê koâiⁿ-tâi. 我ê氣力ah, 我beh ǹg望祢; 因為上帝是我ê高台。

11 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē gō͘-cha̍p-káu phiⁿ 第五十九篇 Tē 10 chat 第十節
Goá ê Siōng-tè beh ēng chû-ài ngiâ-chih goá; Siōng-tè beh hō͘ goá khoàⁿ-kìⁿ goá ê tùi-te̍k siū pò-èng. 我ê上帝beh用慈愛 迎接我;上帝beh hō͘我 看見我ê對敵受報應。

12 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē gō͘-cha̍p-káu phiⁿ 第五十九篇 Tē 11 chat 第十一節
Bo̍h-tit châu-bia̍t in, kiaⁿ-kìⁿ goá ê peh-sìⁿ boē-kì-tit; Chú ah, goán ê tîn-pâi ah, Kiû Lí ēng Lí ê khùi-la̍t, hō͘ in sì-soàⁿ, koh kàng-kē. 莫得剿滅in, 驚見我ê百姓boē記得; 主ah,阮ê藤牌ah,求祢用 祢ê氣力,hō͘ in四散,koh降低。

13 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē gō͘-cha̍p-káu phiⁿ 第五十九篇 Tē 12 chat 第十二節
In-ūi in chhùi ê choē-koà kap chhùi-tûn ê oē, Í-ki̍p in só͘ kóng ê chiù-mē kap pe̍h-chha̍t, Goān in tī kiau-ngō͘ ê tiong-kan siū lia̍h-tio̍h. 因為in嘴ê罪過 kap嘴唇ê話,以及in所講ê 咒罵kap白賊,願in tī 驕傲ê中間受掠tio̍h。

14 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē gō͘-cha̍p-káu phiⁿ 第五十九篇 Tē 13 chat 第十三節
Kiû Lí siū-khì châu-bia̍t in, châu-bia̍t in, kàu lóng bô--khì; Hō͘ in chai Siōng-tè tī Ngá-kok ê tiong-kan chiáng-koân, Kàu tī toē-ke̍k. 求祢受氣剿滅in, 剿滅in,到lóng無去; Hō͘ in知上帝tī雅各ê中間 掌權,到tī地極。

15 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē gō͘-cha̍p-káu phiⁿ 第五十九篇 Tē 14 chat 第十四節
In ê-hng-sî tò--lâi, âu-kiò chhin-chhiūⁿ káu; Tī siâⁿ--nih sì-koè kiâⁿ. In ê-hng時tò來, 喉叫親像狗; Tī城裡四界行。

16 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē gō͘-cha̍p-káu phiⁿ 第五十九篇 Tē 15 chat 第十五節
In beh cháu-lâi cháu-khì chhē chia̍h-mi̍h; Nā bô tit-tio̍h pá, chiū thong-mî thèng-hāu. In beh走來走去 chhē食物;若無得tio̍h飽, 就thong暝thèng候。

17 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē gō͘-cha̍p-káu phiⁿ 第五十九篇 Tē 16 chat 第十六節
Nā-sī goá beh chhiùⁿ-koa o-ló Lí ê khùi-la̍t, Chá-khí-sî beh toā-siaⁿ o-ló Lí ê chû-ài; In-ūi Lí bat choè goá ê koâiⁿ-tâi, Tī hoān-lān ê ji̍t, choè goá tô-siám ê só͘-chāi. 但是我beh唱歌o-ló祢ê氣力, 早起時beh大聲o-ló祢ê慈愛; 因為祢bat做我ê高台, Tī患難ê日,做我逃閃ê所在。

18 Si-phian《詩篇》 Psalms Tē gō͘-cha̍p-káu phiⁿ 第五十九篇 Tē 17 chat 第十七節
Goá ê khùi-la̍t ah, goá beh chhiùⁿ-koa o-ló Lí; In-ūi Siōng-tè sī goá ê koâiⁿ-tâi, sī goá chû-ài ê Siōng-tè. 我ê氣力ah,我beh唱歌 o-ló祢;因為上帝是我ê高台, 是我慈愛ê上帝。


Download ppt "Kū-iok Si-phian Tē 59 phiⁿ"

Similar presentations


Ads by Google