Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經

Similar presentations


Presentation on theme: "Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經"— Presentation transcript:

1 Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經
Kū-iok Sin-bēng͘-kì Tē 28 chiuⁿ 舊約 《申命記》 第二十八章 Deuteronomy

2 Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 1 chat 第一節
Lí nā tì-ì thiaⁿ Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè ê ōe, siú I it-chhè ê kài-bēng lâi kiâⁿ i, chiū-sī góa kin-á-ji̍t só͘ bēng-lēng lí ê, Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè beh hō͘ lí pôaⁿ-kè thiⁿ-ē bān-kok; 你若致意聽耶和華你ê上帝ê話, 守祂一切ê誡命來行伊,就是我 今á日所命令你ê,耶和華 你ê上帝beh hō͘你pôaⁿ過天下萬國;

3 Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 2 chat 第二節
lí nā thiaⁿ Iâ-hô-hoa lí Siōng-tè ê ōe, chiū chiah-ê só͘ chiok-hok-ê beh jip lí, beh kàu tī lí; 你若聽耶和華你上帝ê話, 就chiah-ê所祝福ê beh jip你, beh到tī你;

4 Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 3 chat 第三節
lí tī siâⁿ-lāi beh tit-tio̍h hok-khì, tī chhân-ni̍h beh tit-tio̍h hok-khì; 你tī城內beh得tio̍h福氣, tī田裡beh得tio̍h福氣;

5 Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 4 chat 第四節
lí ê sin-khu só͘-siⁿ-ê, lí ê thó͘-tōe só͘-chhut-ê, lí ê cheng-siⁿ só͘-chhut-ê, í-ki̍p gû ê gû-á-kiáⁿ, iûⁿ ê iûⁿ-á-kiáⁿ, lóng beh tit-tio̍h hok-khì. 你ê身軀所生ê,你ê土地所出ê, 你ê cheng-siⁿ所出ê,以及牛ê牛á-kiáⁿ, 羊 ê羊á-kiáⁿ,lóng beh得tio̍h福氣。

6 Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 5 chat 第五節
Lí ê kheng-á kap lí chhiau-mī ê khì-kū, lóng beh tit-tio̍h hok-khì. 你ê筐á kap你 chhiau麵ê器具, lóng beh得tio̍h福氣。

7 Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 6 chat 第六節
Lí ji̍p-lâi beh tit-tio̍h hok-khì; chhut-khì iā beh tit-tio̍h hok-khì. 你入來beh得tio̍h福氣; 出去也beh得tio̍h福氣。

8 Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 7 chat 第七節
Lí ê tùi-te̍k khí-lâi kong-kek lí ê, Iâ-hô-hoa beh hō͘ in thâi-su tī lí ê bīn-chêng; in tùi chi̍t tiâu lō͘ chhut-lâi kong-kek lí, beh tī lí ê bīn-chêng tùi chhit tiâu lō͘ lâi cháu. 你ê對敵起來攻擊你ê, 耶和華beh hō͘ in thâi輸tī你ê面前; in tùi一條路出來攻擊你, beh tī你ê面前tùi七條路來走。

9 Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 8 chat 第八節
Iâ-hô-hoa beh bēng-lēng hok-khì hō͘ lí, tī lí ê chhek-chhng, kap lí ê chhiú só͘ chòe it-chhè ê sū; iā beh sù-hok lí tī Iâ-hô-hoa lí Siōng-tè só͘ siúⁿ-sù lí ê tōe. 耶和華beh命令福氣hō͘你, tī你ê粟倉,kap你ê手 所做一切ê事;也beh賜福你tī 耶和華你上帝所賞賜你ê地。

10 Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 9 chat 第九節
Lí nā siú Iâ-hô-hoa lí Siōng-tè ê kài-bēng, kiâⁿ I ê tō-lō͘, Iâ-hô-hoa beh siat-li̍p lí chòe I ka-kī sèng ê peh-sìⁿ, chiàu I só͘ tùi lí chiù-chōa ê; 你若守耶和華你上帝ê誡命, 行祂ê道路,耶和華beh 設立你做祂家己聖ê百姓, 照祂所對你chiù-chōa ê;

11 thiⁿ-ē bān peh-sìⁿ khòaⁿ-kìⁿ lí sio̍k tī Iâ-hô-hoa ê miâ-ē,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 10 chat 第十節 thiⁿ-ē bān peh-sìⁿ khòaⁿ-kìⁿ lí sio̍k tī Iâ-hô-hoa ê miâ-ē, chiū beh kiaⁿ-ùi lí. 天下萬百姓看見 你屬tī耶和華ê名下, 就beh驚畏你。

12 Lí tī Iâ-hô-hoa tùi lí ê lia̍t-chó͘ chiù-chōa siúⁿ-sù
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 11 chat 第十一節 Lí tī Iâ-hô-hoa tùi lí ê lia̍t-chó͘ chiù-chōa siúⁿ-sù lí ê tōe, Iâ-hô-hoa beh hō͘ lí ê seng-khu só͘-siⁿ-ê, cheng-siⁿ só͘-chhut ê, thó͘-tōe só͘-chhut-ê, chhiong-chiok ū chhun. 你tī耶和華對你ê列祖chiù-chōa賞賜 你ê地,耶和華beh hō͘你ê身軀所生ê, cheng-siⁿ所出ê,土地所出ê, 充足有chhun。

13 Iâ-hô-hoa beh kā lí khui I thiⁿ-ni̍h
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 12 chat 第十二節 Iâ-hô-hoa beh kā lí khui I thiⁿ-ni̍h pó-pòe ê khò͘-pâng, lo̍h ki̍p-sî ê hō͘ tī lí ê tōe, tī lí ê chhiú só͘ chòe it-chhè ê sū sù-hok lí; lí beh chioh hō͘ chōe-chōe kok, iā lí m̄-bián chioh. 耶和華beh kā你開祂天裡 寶貝ê庫房,落及時ê雨 tī你ê地, tī你ê手所做一切ê事賜福你; 你beh借hō͘ chōe-chōe國,也你m̄免借。

14 Lí nā thiaⁿ-thàn Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè ê kài-bēng, chiū-sī góa
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 13 chat 第十三節 Lí nā thiaⁿ-thàn Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè ê kài-bēng, chiū-sī góa kin-á-ji̍t só͘ bēng-lēng lí ê, chip-siú lâi kiâⁿ i, bô phian-chó, bô phian-iū, lâi oai-chhoa̍h góa kin-á-ji̍t só͘ bēng-lēng lí chiah ê ōe, khì thàn pa̍t ê Siōng-tè lâi ho̍k-sāi i, Iâ-hô-hoa chiū beh hō͘ lí c hòe-thâu, bô chòe-bé; lí beh tiàm tī téng-bīn, bô tiàm tī ē-bīn. 你若聽thàn耶和華你ê上帝ê誡命,就是我 今á日所命令你ê,執守來行伊,無偏左, 無偏右,來歪chhoa̍h我今á日所命令你chiah-ê話, 去 thàn別ê上帝來服事伊,耶和華就beh hō͘你 做頭,無最尾;你beh tiàm tī頂面,無tiàm tī下面。

15 (Ha̍p-pēng tī téng chi̍t chat) (合併tī頂一節)
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 14 chat 第十四節 (Ha̍p-pēng tī téng chi̍t chat) (合併tī頂一節)

16 Lí nā bô thiaⁿ-thàn Iâ-hô-hoa lí Siōng-tè ê ōe,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 15 chat 第十五節 Lí nā bô thiaⁿ-thàn Iâ-hô-hoa lí Siōng-tè ê ōe, bô chip-siú lâi kiâⁿ I it-chhè ê kài-bēng, lu̍t-lē, chiū-sī góa kin-á-ji̍t só͘ bēng-lēng lí ê, chiah ê chiù-chó͘ chiū beh jip-tio̍h lí, beh kàu tī lí. 你若無聽thàn耶和華你上帝ê話, 無執守來行祂一切ê誡命、律例, 就是我今á日所命令你ê, chiah-ê咒詛就beh jip-tio̍h你,beh到tī你。

17 Tī siâⁿ-lāi lí beh siū chiù-chó͘;
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 16 chat 第十六節 Tī siâⁿ-lāi lí beh siū chiù-chó͘; tī chhân-ni̍h lí iā beh siū chiù-chó͘. Tī城內你beh受咒詛; tī田裡你也beh受咒詛。

18 lóng beh siū chiù-chó͘. 你ê筐á kap
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 17 chat 第十七節 Lí ê kheng-á kap lí chhiau-mī ê khì-kū, lóng beh siū chiù-chó͘. 你ê筐á kap 你chhiau麵ê器具, lóng beh受咒詛。

19 í-ki̍p gû ê gû-á-kiáⁿ, iûⁿ ê iûⁿ-á-kiáⁿ,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 18 chat 第十八節 Lí ê seng-khu só͘ siⁿ-ê, lí ê tōe só͘-chhut-ê, í-ki̍p gû ê gû-á-kiáⁿ, iûⁿ ê iûⁿ-á-kiáⁿ, lóng beh siū chiù-chó͘. 你ê身軀所生ê, 你ê地所出ê, 以及牛ê牛á-kiáⁿ,羊 ê羊á-kiáⁿ, lóng beh受咒詛。

20 Lí ji̍p-lâi beh siū chiù-chó͘; c
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 19 chat 第十九節 Lí ji̍p-lâi beh siū chiù-chó͘; c hhut-khì iā beh siū chiù-chó͘. 你入來beh受咒詛; 出去也beh受咒詛。

21 In-ūi lí só͘ kiâⁿ ê pháiⁿ lâi khì-sak góa,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 20 chat 第二十節 In-ūi lí só͘ kiâⁿ ê pháiⁿ lâi khì-sak góa, Iâ-hô-hoa beh tī lí ê chhiú só͘ chòe it-chhè ê sū, hō͘ chiù-chó͘, jiáu-loān, chek-hoa̍t, kàu tī lí, ti̍t-kàu lí siū húi-bia̍t, kín-kín bia̍t-bô. 因為你所行ê pháiⁿ來棄sak我, 耶和華beh tī你ê手所做一切ê事, hō͘咒詛、擾亂、責罰,到tī你, 直到你受毀滅,緊緊滅無。

22 Iâ-hô-hoa beh hō͘ un-e̍k tîⁿ lí, kàu I bia̍t-bô lí tī lí só͘
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 21 chat 第二十一節 Iâ-hô-hoa beh hō͘ un-e̍k tîⁿ lí, kàu I bia̍t-bô lí tī lí só͘ ji̍p-khì sêng-chiap ê tōe. 耶和華beh hō͘瘟疫纏你, 到伊滅無你tī你所 入去承接ê地。

23 Iâ-hô-hoa beh ēng siau-sán, jia̍t-pīⁿ, hoat-iām, to̍k-jia̍t, to-kiàm,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 22 chat 第二十二節 Iâ-hô-hoa beh ēng siau-sán, jia̍t-pīⁿ, hoat-iām, to̍k-jia̍t, to-kiàm, ko͘-tâ, hiú-nōa, kong-kek lí; chiah-ê lóng beh tui-jip lí, kàu lí bia̍t-bô. 耶和華beh用消瘦、 熱病、發炎、毒熱、刀劍、 枯焦、朽爛,攻擊你; chiah-ê lóng beh追jip你,到你滅無。

24 Lí thâu-khak-téng ê thiⁿ kha-ē ê tōe beh pìⁿ-chòe thih. 你頭殼頂ê天
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 23 chat 第二十三節 Lí thâu-khak-téng ê thiⁿ beh pìⁿ-chòe tâng, kha-ē ê tōe beh pìⁿ-chòe thih. 你頭殼頂ê天 beh變做銅, 腳下ê地beh變做鐵。

25 â-hô-hoa beh hō͘ lí tōe-chiūⁿ ê hō͘ pìⁿ thô͘-hún, pìⁿ soa;
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 24 chat 第二十四節 â-hô-hoa beh hō͘ lí tōe-chiūⁿ ê hō͘ pìⁿ thô͘-hún, pìⁿ soa; I beh tùi thiⁿ lo̍h tī lí, kàu lí bia̍t-bô. 耶和華beh hō͘你地上ê雨 變土粉,變沙; 伊beh tùi天落tī你,到你滅無。

26 Iâ-hô-hoa beh hō͘ lí thâi-su tī lí tùi-te̍k ê bīn-chêng;
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 25 chat 第二十五節 Iâ-hô-hoa beh hō͘ lí thâi-su tī lí tùi-te̍k ê bīn-chêng; lí tùi chi̍t tiâu lō͘ chhut-khì tí-te̍k in, beh tī in ê bīn-chêng tùi chhit tiâu lō͘ lâi tô-cháu; lí beh tī thiⁿ-ē bān-kok-tiong liû-lo̍k. 耶和華beh hō͘你thâi輸tī你對敵ê面前; 你tùi一條路出去抵敵in, beh tī in ê面前tùi七條路來逃走; 你beh tī天下萬國中流落。

27 Lí ê sin-si beh hō͘ khong-tiong ê pe-chiáu
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 26 chat 第二十六節 Lí ê sin-si beh hō͘ khong-tiong ê pe-chiáu kap tōe-chiūⁿ ê cháu-siù chòe chia̍h-mi̍h, iā bô lâng kóaⁿ i. 你ê身屍beh hō͘空中ê飛鳥 kap地上ê走獸做食物, 也無人趕伊。

28 Iâ-hô-hoa beh ēng Ai-ki̍p ê iong, tī-chhng, sián, kòe, bōe i-tit-ê,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 27 chat 第二十七節 Iâ-hô-hoa beh ēng Ai-ki̍p ê iong, tī-chhng, sián, kòe, bōe i-tit-ê, lâi phah lí. 耶和華beh用埃及ê癰、 痔瘡、癬、疥,bōe醫ê, 來phah你。

29 Iâ-hô-hoa beh ēng tian-kông,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 28 chat 第二十八節 Iâ-hô-hoa beh ēng tian-kông, chhiⁿ-mî, sim ê kiaⁿ-hiâⁿ phah lí; 耶和華beh用顛狂、 chhiⁿ-mî、心ê驚惶phah你;

30 lí beh tī ji̍t-tiong-tàu sì-kòe bong,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 29 chat 第二十九節 lí beh tī ji̍t-tiong-tàu sì-kòe bong, chhin-chhiūⁿ chhiⁿ-mî ê àm-bong-sa; lí ê lō͘ bōe heng-thong, siông-siông tú-tio̍h chè-ap, chhiúⁿ-toa̍t, bô lâng chín-kiù lí. 你beh tī日中晝四界摸, 親像chhiⁿ-mî ê暗摸sa; 你ê路bōe興通,常常 tú-tio̍h制壓、搶奪,無人拯救你。

31 Lí beh phèng-tiāⁿ bó͘, pa̍t-lâng kap i tâng-pâng;
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 30 chat 第三十節 Lí beh phèng-tiāⁿ bó͘, pa̍t-lâng kap i tâng-pâng; lí beh khí-chhù, bô thang khiā tī hit lāi-bīn; lí beh chai-chèng phû-tô-hn̂g, iā bōe tit-tio̍h chia̍h i ê ké-chí. 你beh聘定bó͘,別人kap伊同房; 你beh起厝,無thang khiā tī hit內面; 你beh栽種葡萄園, 也bōe得tio̍h食伊ê果子。

32 Lí ê gû thâi tī lí ê ba̍k-chiu chêng,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 31 chat 第三十一節 Lí ê gû thâi tī lí ê ba̍k-chiu chêng, lí bô thang chia̍h-tio̍h; lí ê lû tī lí ê ba̍k-chêng siū chhiúⁿ-toa̍t, m̄-hêng lí; lí ê iûⁿ beh kui lí ê tùi-te̍k, bô lâng thòe lí kiù i. 你ê牛thâi tī你ê目睭前, 你無thang食tio̍h;你ê驢tī你ê 目前受搶奪,m̄還你; 你ê 羊 beh歸你ê對敵,無人替你救伊。

33 Lí ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ beh kau tī
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 32 chat 第三十二節 Lí ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ beh kau tī pa̍t-kok ê peh-sìⁿ, lí ê ba̍k-chiu beh khòaⁿ, thong-ji̍t liâu-bāng i, kàu sit-bêng; lí ê chhiú iā bô la̍t thang chòe sím-mi̍h. 你ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ beh交tī 別國ê百姓,你ê目睭beh看, thong日瞭望伊,到失明; 你ê手也無力thang做甚麼。

34 Lí ê thó͘-sán, kap lí tio̍h-bôa só͘ tit-tio̍h-ê,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 33 chat 第三十三節 Lí ê thó͘-sán, kap lí tio̍h-bôa só͘ tit-tio̍h-ê, beh hō͘ lí só͘ m̄-bat ê kok-bîn chia̍h liáu-liáu; lí kan-ta siū khi-hū, siū ap-chè; 你ê土產,kap你tio̍h磨所得tio̍h ê, beh hō͘你所m̄-bat ê國民食了了; 你kan-ta受欺負,受壓制;

35 í ūi-tio̍h lí ê ba̍k-chiu beh tì-kàu tian-kông. 你為tio̍h你ê目睭
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 34 chat 第三十四節 í ūi-tio̍h lí ê ba̍k-chiu só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê sū, beh tì-kàu tian-kông. 你為tio̍h你ê目睭 所看見ê事, beh致到顛狂。

36 Iâ-hô-hoa beh ēng bōe i-tit ê to̍k-iong
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 35 chat 第三十五節 Iâ-hô-hoa beh ēng bōe i-tit ê to̍k-iong phah lí, tī lí ê kha-thâu-u, kha-thúi, tùi lí ê kha-chiúⁿ kàu thâu-khak-téng. 耶和華beh用bōe醫得ê毒癰 phah你,tī你ê腳頭u、腳腿, 對你ê腳掌到頭殼頂。

37 Iâ-hô-hoa beh chhian-sóa lí kap
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 36 chat 第三十六節 Iâ-hô-hoa beh chhian-sóa lí kap lí só͘ siat-li̍p koán-hat lí ê ông, kàu lí kap lí ê lia̍t-chó͘ só͘ m̄-bat ê kok, tī-hia lí beh ho̍k-sāi pa̍t ê Siōng-tè, sī chhâ-ê, chio̍h-ê; 耶和華beh遷徙你kap 你所設立管轄你ê王,到你kap 你ê列祖所m̄-bat ê國,tī-hia你beh 服事別ê上帝,是柴ê,石ê;

38 lí tī Iâ-hô-hoa só͘ beh chhōa lí kàu ê
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 37 chat 第三十七節 lí tī Iâ-hô-hoa só͘ beh chhōa lí kàu ê lia̍t-kok-tiong, beh hō͘ lâng gông-ngia̍h, hō͘ lâng chòe ōe-pìⁿ, siū ki-chhì; 你tī耶和華所beh chhōa你到ê 列國中,beh hō͘人gông-ngia̍h, hō͘人做話柄,受譏刺;

39 lí beh tòa chōe-chōe chéng-chí kàu
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 38 chat 第三十八節 lí beh tòa chōe-chōe chéng-chí kàu chhân-ni̍h, nā-sī só͘ siu-ê sī chin-chió; in-ūi chháu-meh beh chia̍h i. 你beh帶chōe-chōe種子到 田裡,若是所收ê是真少; 因為草蜢beh食伊。

40 Lí beh chai-chèng phû-tô-hn̂g lâi siu-chéng i,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 39 chat 第三十九節 Lí beh chai-chèng phû-tô-hn̂g lâi siu-chéng i, chóng-sī bô thang lim-chiú, bô thang bán ké-chí; in-ūi thâng beh chia̍h i. 你beh栽種葡萄園來修整伊, 總是無thang lim酒, 無thang挽果子; 因為蟲beh食伊。

41 Thong kéng-lāi lí beh ū kaⁿ-ná-chhiū,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 40 chat 第四十節 Thong kéng-lāi lí beh ū kaⁿ-ná-chhiū, chóng-sī bô i ê iû thang boah lí ê seng-khu; in-ūi lí ê kaⁿ-ná-chhiū bōe tiâu-lia̍p. Thong境內你beh有橄欖樹, 總是無伊ê油 thang抹你ê身軀; 因為你ê橄欖樹bōe tiâu粒。

42 Lí beh siⁿ-kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ, bô thang chòe lí ê;
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 41 chat 第四十一節 Lí beh siⁿ-kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ, bô thang chòe lí ê; in-ūi in beh hō͘ lâng lia̍h-khì. 你beh生kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ, 無thang做你ê; 因為in beh hō͘人掠去。

43 Lí ê chhiū-ba̍k, kap lí ê thó͘-sán,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 42 chat 第四十二節 Lí ê chhiū-ba̍k, kap lí ê thó͘-sán, chháu-meh beh it-chīn chia̍h i. 你ê樹木,kap你ê土產 草蜢beh一盡食伊。

44 Lí tiong-kan ê chhut-gōa lâng lí beh ná-kàng ná-kē; 你中間ê出外人
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 43 chat 第四十三節 Lí tiong-kan ê chhut-gōa lâng beh ná-seng ná-kôaiⁿ, lí beh ná-kàng ná-kē; 你中間ê出外人 beh ná升ná高, 你beh ná降ná低;

45 i beh chòe-thâu, lí beh chòe-bé. 伊beh借你,也你無thang借伊;
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 44 chat 第四十四節 i beh chioh lí, iā lí bô thang chioh i; i beh chòe-thâu, lí beh chòe-bé. 伊beh借你,也你無thang借伊; 伊beh做頭,你beh做尾。

46 Chiah ê chiù-chó͘ beh lóng kàu tī lí, beh tui lí,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 45 chat 第四十五節 Chiah ê chiù-chó͘ beh lóng kàu tī lí, beh tui lí, beh jip-tio̍h lí, kàu lí bia̍t-bô; in-ūi lí bô thiaⁿ-thàn Iâ-hô-hoa lí Siōng-tè ê ōe, bô siú I só͘ bēng-lēng lí hiah ê kài-bēng lu̍t-lē; Chiah-ê咒詛beh lóng到tī你,beh追你, beh jip-tio̍h你,到你滅無; 因為你無聽thàn耶和華你上帝ê話, 無守祂所命令你hiah-ê誡命律例;

47 chiah ê chiù-chó͘ beh kàu tī lí kap lí ê hō͘-è,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 46 chat 第四十六節 chiah ê chiù-chó͘ beh kàu tī lí kap lí ê hō͘-è, chòe sîn-jiah kî-sū, kàu éng-oán. Chiah-ê咒詛beh到tī 你kap你ê後裔, 做神蹟奇事,到永遠。

48 In-ūi lí bô ūi-tio̍h lí ê hó-gia̍h,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 47 chat 第四十七節 In-ūi lí bô ūi-tio̍h lí ê hó-gia̍h, ēng hoaⁿ-hí ê sim khòai-lo̍k ê ì-sù, lâi ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè; 因為你無為tio̍h你ê好額, 用歡喜ê心快樂ê意思, 來服事耶和華你ê上帝;

49 só͘-í lí beh tú-tio̍h iau-gō, chhùi-ta, thǹg-theh,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 48 chat 第四十八節 só͘-í lí beh tú-tio̍h iau-gō, chhùi-ta, thǹg-theh, bô pòaⁿ-hāng mi̍h, ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa só͘ chhe lâi kong-kek lí ê tùi-te̍k; i beh ēng thih-taⁿ kòa tī lí ê ām-kún, kàu bia̍t-bô lí. 所以你beh tú-tio̍h iau餓、嘴乾、thǹg-theh, 無半項物,服事耶和華 所差來攻擊你ê對敵;伊beh用 鐵擔掛tī你ê頷頸,到滅無你。

50 Iâ-hô-hoa beh tùi hn̄g-hn̄g, tùi tōe-ke̍k,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 49 chat 第四十九節 Iâ-hô-hoa beh tùi hn̄g-hn̄g, tùi tōe-ke̍k, chhōa chi̍t-kok chhin-chhiūⁿ eng pe-lâi kong-kek lí; hit ê kok ê ōe, lí bōe hiáu thiaⁿ; 耶和華beh tùi遠遠,tùi地極, chhōa一國親像 鷹飛來攻擊你; hit-ê國ê話,你bōe曉聽;

51 hit ê kok ê lâng bīn hiông-kài-kài, bô thé-thiap lāu-lâng,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 50 chat 第五十節 hit ê kok ê lâng bīn hiông-kài-kài, bô thé-thiap lāu-lâng, iā bô lîn-bín gín-ná; Hit-ê國ê人面hiông-kài-kài, 無體貼老人, 也無憐憫gín-ná;

52 in beh chia̍h lí ê cheng-siⁿ só͘-siⁿ-ê, kap lí ê thó͘-sán,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 51 chat 第五十一節 in beh chia̍h lí ê cheng-siⁿ só͘-siⁿ-ê, kap lí ê thó͘-sán, kàu lí bia̍t-bô; lí ê ngó͘-kok, chiú, iû, í-ki̍p gû ê gû-á-kiáⁿ, iûⁿ ê iûⁿ-á-kiáⁿ, lóng bô kā lí lâu-teh, kàu in bia̍t-bô lí. in beh食你ê cheng-siⁿ所生ê,kap你ê土產, 到你滅無;你ê五穀、酒、油, 以及牛ê牛á-kiáⁿ,羊ê羊á-kiáⁿ, lóng無kā你留teh,到 in滅無你。

53 I beh ûi-khùn lí tī lí ta̍k ê siâⁿ-mn̂g-lāi, kàu lí só͘ óa-khò
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 52 chat 第五十二節 I beh ûi-khùn lí tī lí ta̍k ê siâⁿ-mn̂g-lāi, kàu lí só͘ óa-khò kôaiⁿ koh kian-kò͘ ê siâⁿ-chhiûⁿ lóng tó-hōai tī lí ê choân-tōe; i beh ûi-khùn lí tī lí ta̍k ê siâⁿ-mn̂g-lāi, tī Iâ-hô-hoa lí Siōng-tè só͘ siúⁿ-sù lí ê choân-tōe. 伊beh圍困你tī你ta̍k-ê城門內,到你所óa靠 高koh堅固ê城牆lóng倒壞tī你ê全地; 伊beh圍困你tī你ta̍k-ê城門內, tī耶和 華你上帝所賞賜你ê全地。

54 Lí ê tùi-te̍k ûi-khùn lí, lí tī khún-pek khùn-khó͘ ê
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 53 chat 第五十三節 Lí ê tùi-te̍k ûi-khùn lí, lí tī khún-pek khùn-khó͘ ê tiong-kan, beh chia̍h lí ê seng-khu só͘-siⁿ-ê, chiū-sī Iâ-hô-hoa lí Siōng-tè só͘ siúⁿ-sù lí ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ ê bah. 你ê對敵圍困你,你tī窘迫困苦ê 中間,beh食你ê身軀所生ê, 就是耶和華你上帝 所賞賜你ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ ê肉。

55 Lín tiong-kan iù-siù put-chí sòe-jī ê lâng,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 54 chat 第五十四節 Lín tiong-kan iù-siù put-chí sòe-jī ê lâng, ba̍k-chiu beh gîn i ê hiaⁿ-tī, kap i sim-hôai-tiong ê bó͘, í-ki̍p kî-û só͘ chhun ê kiáⁿ-jî; Lín中間幼秀不止細膩ê人, 目睭beh gîn伊ê兄弟, kap伊心懷中ê bó͘, 以及其餘所chhun ê kiáⁿ兒;

56 tì-kàu i bô beh ēng i só͘ chia̍h kiáⁿ-jî ê bah,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 55 chat 第五十五 節 tì-kàu i bô beh ēng i só͘ chia̍h kiáⁿ-jî ê bah, pun chi̍t tiám-á hō͘ in tiong-kan ê chi̍t-lâng; in-ūi lí tī ta̍k ê siâⁿ-mn̂g-lāi, siū tùi-te̍k ûi-khùn tōa-tōa khún-pek lí ê sî, i bô chhun pòaⁿ-hāng. 致到伊無beh用伊所食kiáⁿ兒ê肉, 分一點á hō͘ in中間ê一人;因為你tī ta̍k-ê城門內,受對敵圍困大大 窘迫你ê時,伊無chhun半項。

57 Lín tiong-kan iù-siù sòe-jī ê hū-jîn-lâng,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 56 chat 第五十六節 Lín tiong-kan iù-siù sòe-jī ê hū-jîn-lâng, in-ūi i ê iù-siù sòe-jī pêng-sò͘ m̄-káⁿ ēng kha-chiúⁿ ta̍h-tōe-ê, beh gîn i sim-hôai-tiong ê tiōng-hu, kap i ê kiáⁿ, i ê cha-bó͘-kiáⁿ, Lín中間幼秀細膩ê婦人人, 因為伊ê幼秀細膩平素m̄敢用腳掌 踏地ê,beh gîn伊心懷中ê丈夫, kap伊ê kiáⁿ,伊ê cha-bó͘-kiáⁿ,

58 í-ki̍p i seng-khu só͘ chhut ê ui, kap i só͘ siⁿ hiah ê kiáⁿ;
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 57 chat 第五十七節 í-ki̍p i seng-khu só͘ chhut ê ui, kap i só͘ siⁿ hiah ê kiáⁿ; in-ūi tī lí siū ûi, hō͘ tùi-te̍k tī lí chiah ê siâⁿ-mn̂g-lāi khún-pek lí khùn-khó͘ ê sî, i in-ūi pah-hāng mi̍h khiàm-kheh, só͘-í beh thau-chia̍h-i. 以及伊身軀所出ê衣,kap伊所生hiah-ê kiáⁿ; 因為tī你受圍,hō͘對敵tī你chiah-ê城門內 窘迫你困苦ê時,伊因為百項物 欠缺,所以beh偷食伊。

59 Nā lí bô chip-siú lâi kiâⁿ chit pún chheh
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 58 chat 第五十八節 Nā lí bô chip-siú lâi kiâⁿ chit pún chheh só͘ kì lu̍t-hoat it-chhè ê ōe, bô kèng-ùi ū êng-kng thang kiaⁿ-ùi ê miâ, chiū-sī Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè, 若你無執守來行chit本冊 所記律法一切ê話,無敬畏有榮光 thang驚畏ê名,就是耶和華你ê上帝,

60 Iâ-hô-hoa chiū beh ēng kî-kòai ê chai-ē,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 59 chat 第五十九節 Iâ-hô-hoa chiū beh ēng kî-kòai ê chai-ē, chiū-sī ke̍k-tōa ke̍k-kú ê chai-ē, kap ke̍k-tāng ke̍k-kú ê pīⁿ, kàu tī lí í-ki̍p lí ê hō͘-è; 耶和華就beh用奇怪ê災厄, 就是極大極久ê災厄,kap極重 極久ê病,到tī你以及你ê後裔;

61 iā beh hō͘ lí só͘ kiaⁿ Ai-ki̍p hiah ê pīⁿ-chèng lóng lîm-kàu tī lí,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 460chat 第六十節 iā beh hō͘ lí só͘ kiaⁿ Ai-ki̍p hiah ê pīⁿ-chèng lóng lîm-kàu tī lí, iā beh tîⁿ tī lí ê seng-khu; 也beh hō͘你所驚埃及 hiah-ê病症lóng臨到tī你, 也beh纏tī你ê身軀;

62 liân hiah-ê bô kì tī chit-pún lu̍t-hoat ê
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 61 chat 第六十一節 liân hiah-ê bô kì tī chit-pún lu̍t-hoat ê chheh ê chai-ē pīⁿ-chèng, Iâ-hô-hoa beh hō͘ i lóng kàu tī lí, kàu lí bia̍t-bô. 連hiah-ê無記tī chit本律法ê 冊ê災厄病症,耶和華 beh hō͘伊lóng到tī你,到你滅無。

63 Lín chêng sui-jiân chhin-chhiūⁿ thiⁿ-téng ê chhiⁿ hiah-chōe, chóng-sī
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 62 chat 第六十二節 Lín chêng sui-jiân chhin-chhiūⁿ thiⁿ-téng ê chhiⁿ hiah-chōe, chóng-sī in-ūi lí bô thiaⁿ-thàn Iâ-hô-hoa lí Siōng-tè ê ōe, só͘-í lí só͘ chhun ê siàu-gia̍h chiū beh chió-chió. Lín前雖然親像 天頂ê星hiah-chōe,總是 因為你無聽thàn耶和華你上帝ê話, 所以你所chhun ê數額就beh少少。

64 Chêng Iâ-hô-hoa lia̍h sù-hok lín hō͘ lín heng-ōng
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 63 chat 第六十三節 Chêng Iâ-hô-hoa lia̍h sù-hok lín hō͘ lín heng-ōng chòe hoaⁿ-hí, āu-lâi Iâ-hô-hoa iā beh lia̍h húi-bia̍t lín, bia̍t-bô lín, chòe hoaⁿ-hí; lín iā beh tùi lín só͘ ji̍p-khì sêng-chiap ê tōe siū pu̍ih-khí-lâi. 前耶和華掠賜福lín hō͘ lín興旺 做歡喜,後來耶和華也beh掠毀滅lín, 滅無lín,做歡喜;lín也beh tùi lín 所入去承接ê地受拔起來。

65 Iâ-hô-hoa beh hō͘ lín sì-sòaⁿ tī bān peh-sìⁿ-tiong,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 64 chat 第六十四節 Iâ-hô-hoa beh hō͘ lín sì-sòaⁿ tī bān peh-sìⁿ-tiong, tùi tōe chit ê ke̍k-thâu kàu tōe hit ê ke̍k-thâu; lí beh tī-hia ho̍k-sāi pa̍t ê Siōng-tè, sī lí kap lí ê lia̍t-chó͘ só͘ m̄-bat, chhâ-ê, chio̍h-ê. 耶和華beh hō͘ lín四散tī萬百姓中, tùi地chit-ê極頭到地hit-ê極頭; 你beh tī-hia服事別ê上帝, 是你kap你ê列祖所m̄-bat,柴ê,石ê。

66 Tī hiah ê kok-lāi, lí bōe tit-tio̍h an-jiân,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 65 chat 第六十五節 Tī hiah ê kok-lāi, lí bōe tit-tio̍h an-jiân, lí ê kha iā bōe tit-tio̍h hioh-khùn; Iâ-hô-hoa iā beh hō͘ lí tī-hia sim pho̍k-pho̍k-chhéng, ba̍k-chiu sit-bêng, cheng-sîn soe-pāi; Tī hiah-ê國內,你bōe得tio̍h安然, 你ê腳也bōe得tio̍h歇睏;耶和華 也beh hō͘你tī-hia心pho̍k-pho̍k-chhéng, 目睭失明,精神衰敗;

67 lí ê sìⁿ-miā tī lí ê bīn-chêng bô-tiāⁿ bô-tio̍h, lí ji̍t-mî kiaⁿ-hiâⁿ,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 66 chat 第六十六節 lí ê sìⁿ-miā tī lí ê bīn-chêng bô-tiāⁿ bô-tio̍h, lí ji̍t-mî kiaⁿ-hiâⁿ, lí ê sìⁿ-miā bô ún-tàng. 你ê性命tī你ê面前 無tiāⁿ無tio̍h,你日暝驚惶, 你ê性命無穩當。

68 Lí in-ūi sim-lāi só͘ kiaⁿ-hiâⁿ ê, ba̍k-chiu
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 67 chat 第六十七節 Lí in-ūi sim-lāi só͘ kiaⁿ-hiâⁿ ê, ba̍k-chiu só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê, chá-khí beh kóng, khó͘ bōe-tit chit-sî àm! àm-sî beh kóng, khó͘ bōe-tit chit-sî thiⁿ-kng! 你因為心內所驚惶ê,目睭 所看見ê,早起beh講: 苦bōe得chit時暗!暗時beh講: 苦bōe得chit時天光!

69 Iâ-hô-hoa beh hō͘ lí chē-chûn tò-khì Ai-ki̍p,
Sin-bēng-kì《申命記》 Deuteronomy Tē jī-cha̍p-peh chiuⁿ 第二十八章 Tē 68 chat 第六十八節 Iâ-hô-hoa beh hō͘ lí chē-chûn tò-khì Ai-ki̍p, tùi hit tiâu lō͘, chiū-sī góa bat tùi lí kóng lí bōe koh khòaⁿ-kìⁿ ê; tī-hia lí beh bōe pún-sin hō͘ tùi-te̍k chòe lô͘-po̍k lú-pī, chóng-sī bô lâng bóe. 耶和華beh hō͘你坐船tò去埃及, tùi hit條路,就是我bat對你講你bōe koh 看見ê;tī-hia你beh賣本身hō͘對敵 做奴僕女婢,總是無人買。


Download ppt "Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經"

Similar presentations


Ads by Google