Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Le̍k-tāi-chì (II) Tē 31 chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Le̍k-tāi-chì (II) Tē 31 chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Le̍k-tāi-chì (II) Tē 31 chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Le̍k-tāi-chì (II) Tē 31 chiuⁿ 舊約 《歷代志下》 第三十一章 II Chronicles

2 Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē saⁿ-cha̍p-it chiuⁿ 第三十一章 Tē 1 chat 第一節
Chiah ê tāi-chì lóng bêng-pe̍k, tī-hia ê Í-sek-lia̍t chèng-lâng chhut-khì, kàu Iû-tāi hiah ê siâⁿ, phah-chhùi thiāu-siōng, chhò-tn̄g hiah ê A-sià-la̍h; koh tī Iû-tāi, Piān-ngá-bín, Í-hoat-liân, Má-ná-se piàn-toē, thiah-húi soaⁿ-thâu-toâⁿ kap chè-toâⁿ, kàu it-chīn bia̍t--i. Tùi án-ni, Í-sek-lia̍t chèng-lâng ta̍k-ê tò-khì in ê gia̍p, kàu in ê pún-siâⁿ. Chiah-ê tāi-chì lóng明白,tī-hia ê以色列眾人出去, 到猶大hiah-ê城,phah碎柱像,剉斷hiah-ê A-sià-la̍h; koh tī猶大、便雅憫、Í-hoat-liân、Má-ná-se遍地, 拆毀山頭壇kap祭壇,到一盡滅伊。Tùi án-ni, 以色列眾人ta̍k-ê tò去in ê業,到in ê本城。

3 照in ê班列,各照in ê職份,祭司 kap利未人獻燒祭謝恩祭,koh tī 耶和華hiah-ê營ê門內服事、感謝、o-ló。
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē saⁿ-cha̍p-it chiuⁿ 第三十一章 Tē 2 chat 第二節 Hi-se-ka siat-li̍p chè-si Lī-bī lâng ê pan-lia̍t, chiàu in ê pan-lia̍t, kok chiàu in ê chit-hūn, chè-si kap Lī-bī lâng hiàn sio-chè siā-un-chè, koh tī Iâ-hô-hoa hiah ê iâⁿ ê mn̂g-lāi ho̍k-sāi, kám-siā, o-ló. Hi-se-ka設立祭司利未人ê班列, 照in ê班列,各照in ê職份,祭司 kap利未人獻燒祭謝恩祭,koh tī 耶和華hiah-ê營ê門內服事、感謝、o-ló。

4 Koh tùi i ê sán-gia̍p-tiong tiāⁿ-tio̍h ông ê hūn-gia̍h choè sio-chè,
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē saⁿ-cha̍p-it chiuⁿ 第三十一章 Tē 3 chat 第三節 Koh tùi i ê sán-gia̍p-tiong tiāⁿ-tio̍h ông ê hūn-gia̍h choè sio-chè, chiū-sī chá-àm ê sio-chè, kap hiah ê an-hioh-ji̍t, ge̍h ê chhoe-it, kap choeh-kî ê sio-chè; lóng sī chiàu Iâ-hô-hoa lu̍t-hoat só͘ kì-chài ê. Koh對伊ê產業中 定tio̍h王ê份額做燒祭, 就是早暗ê燒祭,kap hiah-ê安歇日, 月ê初一,kap節期ê燒祭; lóng是照耶和華律法所記載ê。

5 Koh hoan-hù tiàm tī Iâ-lō͘-sat-léng ê peh-sìⁿ
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē saⁿ-cha̍p-it chiuⁿ 第三十一章 Tē 4 chat 第四節 Koh hoan-hù tiàm tī Iâ-lō͘-sat-léng ê peh-sìⁿ kiong-kip chè-si kap Lī-bī lâng eng-kai tit-tio̍h ê hūn-gia̍h, hō͘ in choan-bū Iâ-hô-hoa ê lu̍t-hoat. Koh吩咐tiàm tī耶路撒冷ê百姓 供給祭司kap利未人 應該得tio̍h ê份額, hō͘ in專務耶和華ê律法。

6 Bēng-lēng chi̍t-ē chhut, Í-sek-lia̍t lâng chiū
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē saⁿ-cha̍p-it chiuⁿ 第三十一章 Tē 5 chat 第五節 Bēng-lēng chi̍t-ē chhut, Í-sek-lia̍t lâng chiū toà choē-choē khí-thâu-se̍k ê ngó͘-kok, chiú, iû, bi̍t, kap chhân--nih só͘ chhut ê; koh ēng ta̍k-hāng mi̍h ê cha̍p-hūn-chi̍t toà chin-choē lâi. 命令一下出,以色列人就 帶choē-choē起頭熟ê五穀、酒、油、 蜜,kap田裡所出ê;koh用 ta̍k項物ê十份一帶真choē來。

7 Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē saⁿ-cha̍p-it chiuⁿ 第三十一章 Tē 6 chat 第六節
Tiàm Iû-tāi chiah ê siâⁿ ê Í-sek-lia̍t lâng kap Iû-tāi lâng, iā khan gû iûⁿ ê cha̍p-hūn-chi̍t lâi; koh toà hun-piat choè-sèng kui hō͘ Iâ-hô-hoa in ê Siōng-tè ê mi̍h cha̍p-hūn-chi̍t, thia̍p chi̍t-tui chi̍t-tui. Tiàm猶大chiah-ê城ê以色列人kap 猶大人,也牽牛羊ê十份一來; koh帶分別做聖歸hō͘耶和華in ê 上帝ê物十份一,疊一堆一堆。

8 Tùi saⁿ-ge̍h khí chek-chū hiah ê tui,
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē saⁿ-cha̍p-it chiuⁿ 第三十一章 Tē 7 chat 第七節 Tùi saⁿ-ge̍h khí chek-chū hiah ê tui, kàu chhit-ge̍h chiah bêng-pe̍k. Tùi三月起積聚hiah-ê堆, 到七月chiah明白。

9 Hi-se-ka kap hiah ê siú-léng lâi
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē saⁿ-cha̍p-it chiuⁿ 第三十一章 Tē 8 chat 第八節 Hi-se-ka kap hiah ê siú-léng lâi khoàⁿ hiah ê tui, chiū o-ló Iâ-hô-hoa, chiok-hok I ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t. Hi-se-ka kap hiah-ê首領來 看hiah-ê堆,就o-ló耶和華, 祝福祂ê百姓以色列。

10 Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē saⁿ-cha̍p-it chiuⁿ 第三十一章 Tē 9 chat 第九節
Hi-se-ka tùi chè-si kap Lī-bī lâng chhâ-mn̄g hiah ê tui. Hi-se-ka 對祭司kap利未人 查問hiah-ê堆。

11 Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē saⁿ-cha̍p-it chiuⁿ 第三十一章 Tē 10 chat 第十節
Sio̍k Sat-tok ê ke, chè-si-thâu A-sat-lī-ngá, ìn kóng, Tùi peh-sìⁿ toà kiong-kip ê mi̍h kàu Iâ-hô-hoa ê tiān í-lâi, goán chia̍h kàu-gia̍h, koh chhun chin-choē, in-ūi Iâ-hô-hoa sù-hok I ê peh-sìⁿ, só͘ chhun--ê kàu chiah choē. 屬Sat-tok ê家,祭司頭A-sat-lī-ngá, 應講,Tùi百姓帶供給ê物到 耶和華ê殿以來,阮食夠額,koh chhun 真choē,因為耶和華賜福祂ê百姓, 所chhun-ê到chiah choē。

12 tī Iâ-hô-hoa ê tiān-lāi pī-pān chhek-chhng;
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē saⁿ-cha̍p-it chiuⁿ 第三十一章 Tē 11 chat 第十一節 Hi-se-ka hoan-hù tī Iâ-hô-hoa ê tiān-lāi pī-pān chhek-chhng; in chiū pī-pān i. Hi-se-ka吩咐 tī耶和華ê殿內備辦粟倉; in就備辦伊。

13 In sêng-si̍t sim chiong lé-mi̍h kap só͘ thiu ê
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē saⁿ-cha̍p-it chiuⁿ 第三十一章 Tē 12 chat 第十二節 In sêng-si̍t sim chiong lé-mi̍h kap só͘ thiu ê cha̍p-hūn-chi̍t, kap hun-piat choè-sèng ê mi̍h, lóng poaⁿ--ji̍p-lâi. Lī-bī lâng Ko-lâm-ngá pān-lí chit ê sū; i ê sió-tī Sī-múi choè pang-pān. In誠實心將禮物kap所抽ê 十份一,kap分別做聖ê物, lóng 搬入來。利未人Ko-lâm-ngá辨理 chit-ê事;伊ê小弟Sī-múi做幫辦。

14 Iâ-iat, A-sat-sè-ngá, Ná-hap, A-sat-hek, Iâ-lī-boa̍t,
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē saⁿ-cha̍p-it chiuⁿ 第三十一章 Tē 13 chat 第十三節 Iâ-iat, A-sat-sè-ngá, Ná-hap, A-sat-hek, Iâ-lī-boa̍t, Iok-sat-poa̍t, Í-lia̍t, I-su-má-ki-ngá, Má-hap, Pí-ná-ngá, lóng sī úi-oân, tī Ko-lâm-ngá kap i ê sió-tī Sī-múi ê chhiú-ē; sī Hi-se-ka ông kap koán-lí Siōng-tè ê tiān ê A-sat-lī-ngá só͘-phài--ê. Iâ-iat、A-sat-sè-ngá、Ná-hap、A-sat-hek、Iâ-lī-boa̍t、 Iok-sat-poa̍t、Í-lia̍t、 I-su-má-ki-ngá、Má-hap、 Pí-ná-ngá,lóng是委員,tī Ko-lâm-ngá kap 伊ê小弟Sī-múi ê手下;是Hi-se-ka王kap 管理上帝ê殿ê A-sat-lī-ngá所派ê。

15 Kò͘ tang-mn̂g ê Lī-bī lâng Im-ná ê kiáⁿ Khó-lī,
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē saⁿ-cha̍p-it chiuⁿ 第三十一章 Tē 14 chat 第十四節 Kò͘ tang-mn̂g ê Lī-bī lâng Im-ná ê kiáⁿ Khó-lī, chiáng-koán kam-sim hiàn-hō͘ Siōng-tè ê mi̍h, hun-hoat hiàn-hō͘ Iâ-hô-hoa ê lé-mi̍h, kap hiah ê chì-sèng ê mi̍h. 顧東門ê利未人Im-ná ê kiáⁿ Khó-lī, 掌管甘心獻hō͘上帝ê物, 分發獻hō͘耶和華ê禮物, kap hiah-ê至聖ê物。

16 Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē saⁿ-cha̍p-it chiuⁿ 第三十一章 Tē 15 chat 第十五節
Choè i ê jī-chhiú--ê ū I-tiān, Bín-ngá-bín, Iâ-su-a, Sī-má-ngá, A-má-lī-ngá, Sī-ka-nî-ngá, tī chè-si chiah ê siâⁿ, chiàu pan-lia̍t ēng si̍t-sim hun-hoat hō͘ in ê hiaⁿ-tī, bô-lūn toā-soè lóng hō͘ in. 做伊ê二手ê有I-tiān、Bín-ngá-bín、Iâ-su-a、 Sī-má-ngá、A-má-lī-ngá、Sī-ka-nî-ngá,tī祭 司 chiah-ê城,照班列用實心分發hō͘ in ê兄弟,無論大細lóng hō͘ in。

17 Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē saⁿ-cha̍p-it chiuⁿ 第三十一章 Tē 16 chat 第十六節
Che chiū-sī tī hiah ê kì ji̍p cho̍k-phó͘ saⁿ-hè í-siōng ê ta-po͘-teng í-goā, chiū-sī kìⁿ-nā ji̍p Iâ-hô-hoa ê tiān--ê, chiàu ta̍k-ji̍t ê hūn só͘ eng-kai--ê, ūi-tio̍h in chiàu pan-lia̍t chīn i ê chit lâi ho̍k-sāi. 這就是tī hiah-ê記入族譜三歲 以上ê ta-po͘丁以外,就是見若入 耶和華ê殿ê,照ta̍k日ê份所應該ê, 為tio̍h in照班列盡伊ê職來服事。

18 Koh chè-si chiàu in ê sè-hē kì tī cho̍k-phó͘,
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē saⁿ-cha̍p-it chiuⁿ 第三十一章 Tē 17 chat 第十七節 Koh chè-si chiàu in ê sè-hē kì tī cho̍k-phó͘, í-ki̍p Lī-bī lâng tùi jī-cha̍p hè í-siōng, chiàu in ê pan-lia̍t chīn in ê chit. Koh祭司照in ê世系記tī族譜, 以及利未人tùi二十歲以上, 照in ê班列盡in ê職。

19 Koh kì-chài tī cho̍k-phó͘-tiong ê,
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē saⁿ-cha̍p-it chiuⁿ 第三十一章 Tē 18 chat 第十八節 Koh kì-chài tī cho̍k-phó͘-tiong ê, in ê soè-hàn--ê, in ê bó͘, in ê kiáⁿ, in ê cha-bó͘-kiáⁿ, tī choân-hoē tiong ê; in-ūi in chīn chit-hūn ka-kī chheng-khì chiâⁿ-sèng. Koh記載tī族譜中ê, in ê細漢ê,in ê bó͘,in ê kiáⁿ, in ê cha-bó͘-kiáⁿ,tī全會中ê;因為in 盡職份家己清氣成聖。

20 Iā ūi-tio̍h A-lûn ê kiáⁿ-sun,
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē saⁿ-cha̍p-it chiuⁿ 第三十一章 Tē 19 chat 第十九節 Iā ūi-tio̍h A-lûn ê kiáⁿ-sun, chiū-sī tiàm tī in ê siâⁿ-goā ê chhân-toē ê chè-si, tī ta̍k ê siâⁿ ū kì-miâ ê lâng, lâi hun-hoat in eng-kai tit-tio̍h ê hūn-gia̍h, hō͘ chè-si ê ta-po͘-teng, í-ki̍p kìⁿ-nā kì tī cho̍k-phó͘ ê Lī-bī lâng. 也為tio̍h亞倫ê kiáⁿ孫, 就是tiàm tī in ê城外ê田地ê祭司, tī ta̍k-ê城有記名ê人,來分發in 應該得tio̍h ê份額,hō͘祭司ê ta-po͘丁, 以及見若記tī族譜ê利未人。

21 Hi-se-ka tī Iû-tāi piàn-toē án-ni pān-lí,
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē saⁿ-cha̍p-it chiuⁿ 第三十一章 Tē 20 chat 第二十節 Hi-se-ka tī Iû-tāi piàn-toē án-ni pān-lí, kiâⁿ siān-liông chèng-ti̍t, chīn-tiong tī Iâ-hô-hoa i ê Siōng-tè ê bīn-chêng. Hi-se-ka tī猶大遍地án-ni辨理, 行善良正直,盡忠tī 耶和華伊ê上帝ê面前。

22 Kìⁿ-nā i khí-chhiú só͘ choè ê,
Le̍k-tāi-chì (II) 《歷代志下》 II Chronicles Tē saⁿ-cha̍p-it chiuⁿ 第三十一章 Tē 21 chat 第二十一節 Kìⁿ-nā i khí-chhiú só͘ choè ê, tī pān-lí Siōng-tè tiān ê sū, tī lu̍t-hoat, tī kài-bēng, lâi chhē i ê Siōng-tè, lóng choan-sim choè i, lâi heng-thong. 見若伊起手所做ê, tī辨理上帝殿ê事,tī律法, tī誡命,來chhē伊ê上帝, lóng專心做伊,來興通。


Download ppt "Kū-iok Le̍k-tāi-chì (II) Tē 31 chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google