Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok 舊約

Similar presentations


Presentation on theme: "Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok 舊約"— Presentation transcript:

1 Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok 舊約
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章

2 In ēng lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu
“Chhut Ai-ki̍p Kì” 《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 1 chat 第一節 In ēng lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu choè cheng-kong ê i-ho̍k, tī sèng-só͘ chhēng lâi ho̍k-sāi, koh kā A-lûn choè sèng-saⁿ, sī chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se-ê. In用藍色、紫色、朱紅色ê料 做精工ê衣服,tī聖所穿來 服事,koh kā亞倫做聖衫, 是照耶和華所吩咐摩西ê。

3 I ēng kim kap lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 2 chat 第二節 I ēng kim kap lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, kap kè-pháng ê iù-toē, choè í-hut-tek. 伊用金kap藍色、紫色、 朱紅色ê料, kap過紡ê幼苧, 做í-hut-tek。

4 In chiong kim tûi choè po̍h-phìⁿ, chián choè soàⁿ, chham tī lâm-sek,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 3 chat 第三節 In chiong kim tûi choè po̍h-phìⁿ, chián choè soàⁿ, chham tī lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, kap iù-toē ēng kî-khiáu ê kang choè-ê. In將金鎚做薄片, 剪做線,chham tī藍色、 紫色、朱紅色ê料, kap幼苧用奇巧ê工做ê。

5 Koh kā i choè phi-kian lâi liân-i,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 4 chat 第四節 Koh kā i choè phi-kian lâi liân-i, hō͘ i siang-pêng saⁿ-liân. Koh kā伊做披肩來連伊, hō͘伊雙pêng相連。

6 Hit téng-bīn kî-khiáu ê kang chit-ê toà, só͘ ēng lâi hâ-ê,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 5 chat 第五節 Hit téng-bīn kî-khiáu ê kang chit-ê toà, só͘ ēng lâi hâ-ê, kap í-hut-tek tâng-chi̍t-iūⁿ ê choè-hoat, kap i liân-choè chi̍t-tè, ēng kim kap lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, kap kè-pháng ê iù-toē choè-i; chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se-ê. Hit頂面奇巧ê工織ê帶,所用來hâ-ê, kap í-hut-tek同一樣ê做法,kap伊 連做一塊,用金kap藍色、紫色、 朱紅色ê料,kap過紡ê幼苧做伊; 照耶和華所吩咐摩西ê。

7 Koh tok âng-bé-ló ji̍p tī kim-chô-ni̍h, chiàu khek-ìn ê hoat,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 6 chat 第六節 Koh tok âng-bé-ló ji̍p tī kim-chô-ni̍h, chiàu khek-ìn ê hoat, khek Í-sek-lia̍t hiah-ê kiáⁿ ê miâ tī hit téng-bīn; Koh tok紅瑪瑙入tī金槽裡, 照刻印ê法, 刻以色列hiah-ê kiáⁿ ê名 tī hit頂面;

8 an tī í-hut-tek ê phi-kian, ūi Í-sek-lia̍t lâng choè kì-liām ê chio̍h;
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 7 chat 第七節 an tī í-hut-tek ê phi-kian, ūi Í-sek-lia̍t lâng choè kì-liām ê chio̍h; chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se-ê. 安tī í-hut-tek ê披肩, 為以色列人做記念ê石; 照耶和華所吩咐摩西ê。

9 I ēng kî-khiáu ê sai-hū ê chhiú-kang choè pó͘-koà,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 8 chat 第八節 I ēng kî-khiáu ê sai-hū ê chhiú-kang choè pó͘-koà, kap í-hut-tek tâng chi̍t-iūⁿ ê choè-hoat; ēng kim, kap lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, kap kè-pháng ê iù-toē choè-ê. 伊用奇巧ê師傅ê手工做補褂, kap í-hut-tek同一樣ê做法; 用金kap藍色、紫色、朱紅色ê料, kap過紡ê幼苧做ê。

10 tn̂g chi̍t-lia̍h, khoah chi̍t-lia̍h, sī siang-têng-ê. 補褂是四方ê;
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 9 chat 第九節 Pó͘-koà sī sù-hong-ê; áu choè siang-têng; tn̂g chi̍t-lia̍h, khoah chi̍t-lia̍h, sī siang-têng-ê. 補褂是四方ê; 拗做雙重; 長一掠,闊一掠, 是雙重ê。

11 Téng-bīn ji̍p pó-chio̍h sì-choā, chi̍t-choā sī
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 10 chat 第十節 Téng-bīn ji̍p pó-chio̍h sì-choā, chi̍t-choā sī âng-pó-chio̍h, n̂g-ge̍k, âng-ge̍k; che sī tē-it choā. 頂面入寶石四choā, 一choā是 紅寶石、黃玉、紅玉; 這是第一choā。

12 kim-kong-chio̍h. 第二choā是
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 11 chat 第十一節 Tē-jī choā sī le̍k-pó-chio̍h, lâm-pó-chio̍h, kim-kong-chio̍h. 第二choā是 綠寶石、 藍寶石、 金剛石。

13 chí-sek ê chúi-chiⁿ. 第三choā是
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 12 chat 第十二節 Tē-saⁿ choā sī chí-sek ê bé-ló, pe̍h-sek ê bé-ló, chí-sek ê chúi-chiⁿ. 第三choā是 紫色ê瑪瑙, 白色ê瑪瑙, 紫色ê水晶。

14 le̍k-ge̍k, âng-bé-ló, phek-ge̍k;
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 13 chat 第十三節 Tē-sì choā sī le̍k-ge̍k, âng-bé-ló, phek-ge̍k; chiah-ê lóng ji̍p tī kim-chô-lāi. 第四choā是 綠玉、紅瑪瑙、碧玉; chiah-ê lóng入tī 金槽內。

15 Chiah-ê pó-chio̍h chiàu Í-sek-lia̍t ê kiáⁿ ê miâ, kiōng cha̍p-jī tè,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 14 chat 第十四節 Chiah-ê pó-chio̍h chiàu Í-sek-lia̍t ê kiáⁿ ê miâ, kiōng cha̍p-jī tè, chhin-chhiūⁿ khek ìn, múi-tè khek chi̍t ê miâ, ūi-tio̍h cha̍p-jī chi-phài lâi choè-i. Chiah-ê寶石照以色列ê kiáⁿ ê名, 共十二塊, 親像刻印,每塊刻一個名, 為tio̍h十二支派來做伊。

16 In ēng hó-kim phah liān-á, an tī pó͘-koà. In用好金phah鍊á,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 1 5chat 第十五節 In ēng hó-kim phah liān-á, chhin-chhiūⁿ soh-á, an tī pó͘-koà. In用好金phah鍊á, 親像索á, 安tī補褂。

17 In koh choè nn̄g ê kim-chô kap nn̄g ê kim-khoân,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 16 chat 第十六節 In koh choè nn̄g ê kim-chô kap nn̄g ê kim-khoân, chiong chit nn̄g ê khoân an tī pó͘-koà ê siang-thâu. In koh做兩個金槽 kap兩個金環, 將chit兩個環安tī 補褂 ê雙頭。

18 hit nn̄g tiâu kim-liān-á, liân tī siang-thâu nn̄g ê khoân. 將所phah
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 17 chat 第十七節 Chiong só͘ phah hit nn̄g tiâu kim-liān-á, liân tī siang-thâu nn̄g ê khoân. 將所phah hit兩條金鍊á, 連tī 雙頭兩個環。

19 Ēng só͘ phah nn̄g-tiâu liān-á ê siang-thâu, liân tī nn̄g ê chô,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 18 chat 第十八節 Ēng só͘ phah nn̄g-tiâu liān-á ê siang-thâu, liân tī nn̄g ê chô, an tī í-hut-tek phi-kian ê thâu-chêng. 用所phah兩條鍊á ê雙頭, 連tī兩個槽, 安tī í-hut-tek披肩ê頭前。

20 hē tī pó͘-koà siang-thâu ê kîⁿ, kūn í-hut-tek ǹg-lāi hit-pêng. 做兩個金環,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 19 chat 第十九節 Choè nn̄g ê kim-khoân, hē tī pó͘-koà siang-thâu ê kîⁿ, kūn í-hut-tek ǹg-lāi hit-pêng. 做兩個金環, hē tī補褂雙頭ê墘, 近í-hut-tek ǹg內hit-pêng。

21 Koh choè nn̄g ê kim-khoân,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 20 chat 第二十節 Koh choè nn̄g ê kim-khoân, an tī í-hut-tek phi-kian ē-bīn ê thâu-chêng, oá-kūn saⁿ-liân ê só͘-chāi, tī í-hut-tek kî-khiáu ê kang só͘ chit-ê toà ê téng-bīn. Koh做兩個金環, 安tī í-hut-tek披肩下面ê頭前, oá近相連ê所在,tī í-hut-tek 奇巧ê工所織ê帶ê頂面。

22 In ēng lâm-sek ê iù-toà, chiong pó͘-koà ê khoân
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 21 chat 第二十一節 In ēng lâm-sek ê iù-toà, chiong pó͘-koà ê khoân kap í-hut-tek ê khoân pa̍k saⁿ-liân, hō͘ i liâm tī í-hut-tek kî-khiáu ê kang só͘ chit-ê toà; hō͘ pó͘-koà kap í-hut-tek bô lī-phāng; sī chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se-ê. In用藍色ê幼帶,將補褂 ê環 kap í-hut-tek ê環縛相連,hō͘伊liâm tī í-hut-tek奇巧ê工所織ê帶; hō͘補褂 kap í-hut-tek無離縫; 是照耶和華所吩咐摩西ê。

23 choè í-hut-tek lāi-bīn ê goā-phàu, kui-niá sī lâm-sek. 伊用織布ê工
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 22 chat 第二十二節 I ēng chit-pò͘ ê kang choè í-hut-tek lāi-bīn ê goā-phàu, kui-niá sī lâm-sek. 伊用織布ê工 做í-hut-tek內面ê外袍, kui領是藍色。

24 Phàu ê tùi-tiong choè chi̍t ê niá-khang; khang ê chiu-ûi chit niá-iān,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 23 chat 第二十三節 Phàu ê tùi-tiong choè chi̍t ê niá-khang; khang ê chiu-ûi chit niá-iān, chhin-chhiūⁿ chiàn-kah ê niá-khang, bián-tit phoà-li̍h. 袍ê對中做一個領孔; 孔ê周圍織領緣, 親像戰甲ê領孔, 免得破裂。

25 ēng lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, choè sia̍h-liû. 袍ê下腳pô͘,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 24 chat 第二十四節 Phàu ê ē-kha-pô͘, ēng lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, kap kè-pháng ê iù-toē, choè sia̍h-liû. 袍ê下腳pô͘, 用藍色、紫色、朱紅色ê料, kap過紡ê幼苧, 做石榴。

26 Koh ēng hó-kim choè hâm-lêng, ēng hâm-lêng, kâⁿ sia̍h-liû,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 25 chat 第二十五節 Koh ēng hó-kim choè hâm-lêng, ēng hâm-lêng, kâⁿ sia̍h-liû, hē tī phàu sì-ûi ê ē-kha-pô͘, sia̍h-liû ê tiong-kan; Koh用好金做hâm-lêng, 用hâm-lêng,kâⁿ石榴, hē tī袍四圍ê下腳pô͘, 石榴ê中間;

27 chi̍t-lia̍p hâm-lêng, chi̍t-lia̍p sia̍h-liû,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 26 chat 第二十六節 chi̍t-lia̍p hâm-lêng, chi̍t-lia̍p sia̍h-liû, chi̍t-lia̍p hâm-lêng, chi̍t-lia̍p sia̍h-liû, tī phàu sì-ûi ê ē-kha-pô͘, thang chhēng lâi ho̍k-sāi; sī chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se-ê. 一粒hâm-lêng,一粒石榴, 一粒hâm-lêng,一粒石榴,tī袍 四圍ê下腳pô͘,thang穿來服事; 是照耶和華所吩咐摩西ê。

28 In ēng chit-chiâⁿ ê iù-toē-pò͘, hiah-ê kiáⁿ choè lāi-saⁿ. In用織成ê幼苧布,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 27 chat 第二十七節 In ēng chit-chiâⁿ ê iù-toē-pò͘, kā A-lûn kap i hiah-ê kiáⁿ choè lāi-saⁿ. In用織成ê幼苧布, kā亞倫kap伊 hiah-ê kiáⁿ做內衫。

29 kap iù-toē-pò͘ súi-súi ēng kè-pháng ê iù-toē-pò͘ choè-khò͘. 也做幼苧布ê帽,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 28 chat 第二十八節 Iā choè iù-toē-pò͘ ê bō, kap iù-toē-pò͘ súi-súi pau thâu-khak ê kun, ēng kè-pháng ê iù-toē-pò͘ choè-khò͘. 也做幼苧布ê帽, kap幼苧布súi-súi 包頭殼ê巾, 用過紡ê幼苧布做褲。

30 Koh ēng kè-pháng ê iù-toē, kap lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 29 chat 第二十九節 Koh ēng kè-pháng ê iù-toē, kap lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, ēng siù-hoe ê chhiú-kang, choè io-toà; sī chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se ê. Koh用過紡ê幼苧, kap藍色、紫色、朱紅色ê料, 用繡花ê手工,做腰帶; 是照耶和華所吩咐摩西ê。

31 In ēng hó-kim choè sèng ê bián-liû ê pâi, chiàu khek-ìn ê hoat;
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 30 chat 第三十節 In ēng hó-kim choè sèng ê bián-liû ê pâi, chiàu khek-ìn ê hoat; khek-jī tī hit téng-bīn, kóng, CHOÈ SÈNG KUI IÂ-HÔ-HOA. In用好金做聖ê冕旒ê牌, 照刻印ê法; 刻字tī hit頂面,講: 做聖歸耶和華。

32 chiong pâi pa̍k tī bō-téng; só͘ hoan-hù Mô͘-se-ê. Koh用藍色ê帶,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 31 chat 第三十一節 Koh ēng lâm-sek ê toà, chiong pâi pa̍k tī bō-téng; sī chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se-ê. Koh用藍色ê帶, 將牌縛tī帽頂; 是照耶和華 所吩咐摩西ê。

33 Tùi án-ni, chū-chi̍p ê hoē-bō͘ it-chhè ê kang lóng choè bêng-pe̍k,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 32 chat 第三十二節 Tùi án-ni, chū-chi̍p ê hoē-bō͘ it-chhè ê kang lóng choè bêng-pe̍k, hoān-nā Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se ê, Í-sek-lia̍t lâng chiàu án-ni choè. Tùi án-ni,聚集ê會幕 一切ê工lóng做明白, 凡若耶和華所吩咐摩西ê, 以色列人照án-ni做。

34 chiū-sī hoē-bō͘, pò͘-pîⁿ, kap lóng-chóng ê khì-kū,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 33 chat 第三十三節 In sàng kàu Mô͘-se hia, chiū-sī hoē-bō͘, pò͘-pîⁿ, kap lóng-chóng ê khì-kū, i ê kau, pán, kông, thiāu, khū; In送到摩西hia, 就是會幕、布棚, kap lóng總ê器具, 伊ê 鉤、板、kông、柱、臼;

35 ní-âng iûⁿ-káng-phê ê koà, kap jia-cha̍h ê tiùⁿ-lî, 染紅羊káng皮ê蓋,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 34 chat 第三十四節 ní-âng iûⁿ-káng-phê ê koà, hái-káu-phê ê koà, kap jia-cha̍h ê tiùⁿ-lî, 染紅羊káng皮ê蓋, 海狗皮ê蓋, kap遮遮ê帳籬,

36 kap si-un-só͘; 法櫃kap伊ê kǹg ,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 35 chat 第三十五節 hoat-kūi kap i ê kǹg, kap si-un-só͘; 法櫃kap伊ê kǹg , kap施恩所;

37 toh kap i lóng-chóng ê khì-kū, kap pâi-lia̍t ê piáⁿ; 桌kap伊lóng總ê器具,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 36 chat 第三十六節 toh kap i lóng-chóng ê khì-kū, kap pâi-lia̍t ê piáⁿ; 桌kap伊lóng總ê器具, kap排列ê餅;

38 hó-kim ê teng-tâi, kap i ê teng-choáⁿ, chiū-sī pâi-lia̍t ê teng-choáⁿ,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 37 chat 第三十七節 hó-kim ê teng-tâi, kap i ê teng-choáⁿ, chiū-sī pâi-lia̍t ê teng-choáⁿ, kap i lóng-chóng ê khì-kū, kap tiám kng ê iû; 好金ê燈台,kap伊ê燈盞, 就是排列ê燈盞, kap伊lóng總ê器具, kap點光 ê油;

39 pò͘-pîⁿ-mn̂g ê mn̂g-lî; 金壇,抹ê油,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 38 chat 第三十八節 kim-toâⁿ, boah ê iû, phang ê hiuⁿ-liāu, pò͘-pîⁿ-mn̂g ê mn̂g-lî; 金壇,抹ê油, 芳ê香料, 布棚門ê門籬;

40 tâng-toâⁿ, kap i ê tâng ê chân, i ê kǹg, kap i lóng-chóng ê khì-kū,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 39 chat 第三十九節 tâng-toâⁿ, kap i ê tâng ê chân, i ê kǹg, kap i lóng-chóng ê khì-kū, soé-tn̄g ê phûn kap i ê chō, 銅壇,kap伊ê銅ê層, 伊ê kǹg,kap伊lóng總ê器具, 洗盪 ê盆kap伊ê座,

41 tiûⁿ ê tiùⁿ-ûi kap i ê thiāu, i ê khū, tiûⁿ-mn̂g ê mn̂g-lî, ēng ê soh,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 40 chat 第四十節 tiûⁿ ê tiùⁿ-ûi kap i ê thiāu, i ê khū, tiûⁿ-mn̂g ê mn̂g-lî, ēng ê soh, tèng ê teng, kap pò͘-pîⁿ kap hoē-bō͘-lāi it-khài choè lō͘-ēng ê khì-kū; 帳ê帳帷 kap伊ê柱,伊ê臼, 帳門ê門籬,用ê索, 釘ê釘,kap布棚kap會幕內 一概做路用ê器具;

42 tī sèng-só͘ chhēng lâi ho̍k-sāi, kap chè-si A-lûn ê sèng-saⁿ,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 41 chat 第四十一節 cheng-kong ê i-ho̍k, tī sèng-só͘ chhēng lâi ho̍k-sāi, kap chè-si A-lûn ê sèng-saⁿ, í-ki̍p i ê kiáⁿ ê saⁿ, choè chè-si lâi ho̍k-sāi. 精工ê衣服, tī聖所穿來服事, kap祭司亞倫ê聖衫, 以及伊ê kiáⁿ ê衫,做祭司來服事。

43 chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se choè it-chhè ê kang. 以色列人
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 42 chat 第四十二節 Í-sek-lia̍t lâng chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se it-chhè ê oē, choè it-chhè ê kang. 以色列人 照耶和華所吩咐摩西 一切ê話, 做一切ê工。

44 Mô͘-se khoàⁿ-kìⁿ it-chhè ê kang, khoàⁿ ah, in í-keng choè-chiâⁿ,
“Chhut Ai-ki̍p Kì”《出埃及記》 Exodus Tē saⁿ-cha̍p-káu chiuⁿ 第三十九章 Tē 43 chat 第四十三節 Mô͘-se khoàⁿ-kìⁿ it-chhè ê kang, khoàⁿ ah, in í-keng choè-chiâⁿ, chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù-ê, in chiàu án-ni choè; Mô͘-se chiū kā in chiok-hok. 摩西看見一切ê工, 看ah,in已經做成, 照耶和華所吩咐ê,in照 án-ni做;摩西就kā in祝福。


Download ppt "Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok 舊約"

Similar presentations


Ads by Google