Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok 舊約

Similar presentations


Presentation on theme: "Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok 舊約"— Presentation transcript:

1 Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok 舊約
《民數記》 第九章 Bîn-sò͘-kì Tē káu chiuⁿ Numbers

2 Bîn-sò͘-kì 《民數記》 Numbers Tē káu chiuⁿⁿ 第九章 Tē 1 chat 第一節
Chhut Ai-ki̍p jī-nî chiaⁿ-ge̍h, Iâ-hô-hoa tī Se-nái khòng-iá, bēng-lēng Mô͘-se kóng, 出埃及二年正月, 耶和華tī西奈曠野, 命令摩西講:

3 Bîn-sò͘-kì 《民數記》 Numbers Tē káu chiuⁿⁿ 第九章 Tē 2 chat 第二節
Í-sek-lia̍t lâng eng-kai tī tiāⁿ-tio̍h ê ji̍t-kî siú Pôaⁿ-kè-choeh; 以色列人應該 tī定tio̍h ê日期 守Pôaⁿ過節;

4 Bîn-sò͘-kì 《民數記》 Numbers Tē káu chiuⁿⁿ 第九章 Tē 3 chat 第三節
tī pún-ge̍h cha̍p-sì ji̍t hông-hun ê sî, lín tio̍h tī só͘ tiāⁿ-tio̍h ê ji̍t siú i, chiàu i it-chhè ê lu̍t-lē, it-chhè ê hoat-tō͘ lâi siú i. tī本月十四日黃昏ê時, lín tio̍h tī所定tio̍h ê日守伊, 照伊一切ê律例, 一切ê法度來守伊。

5 Bîn-sò͘-kì 《民數記》 Numbers Tē káu chiuⁿⁿ 第九章 Tē 4 chat 第四節
Tùi án-ni, Mô͘-se hoan-hù Í-sek-lia̍t lâng siú Pôaⁿ-kè-choeh. Tùi án-ni, 摩西吩咐以色列人 守Pôaⁿ過節。

6 Bîn-sò͘-kì 《民數記》 Numbers Tē káu chiuⁿⁿ 第九章 Tē 5 chat 第五節
Chiaⁿ-ge̍h cha̍p-sì ji̍t hông-hun ê sî, in chiū tī Se-nái ê khòng-iá, siú Pôaⁿ-kè-choeh; kìⁿ-nā Iâ-hô-hoa só͘ bēng-lēng Mô͘-se ê, Í-sek-lia̍t lâng lóng chiàu án-ni kiâⁿ. 正月十四日黃昏ê時, in就tī西奈ê曠野,守Pôaⁿ過節; 見若耶和華所命令摩西ê, 以色列人lóng照án-ni行。

7 Bîn-sò͘-kì 《民數記》 Numbers Tē káu chiuⁿⁿ 第九章 Tē 6 chat 第六節
Ū kúi-nā lâng hō͘ lâng ê sin-si bak lâ-sâm, bōe-ōe tī hit-ji̍t siú Pôaⁿ-kè-choeh; tng hit-ji̍t in kàu Mô͘-se A-lûn ê bīn-chêng. 有kúi-nā人hō͘人ê身屍bak lâ-sâm, bōe能tī hit日守Pôaⁿ過節; 當hit日in到 摩西、亞倫ê面前。

8 Bîn-sò͘-kì 《民數記》 Numbers Tē káu chiuⁿⁿ 第九章 Tē 7 chat 第七節
Hiah ê lâng kā in kóng, Goán in-ūi hō͘ lâng ê sin-si bak lâ-sâm, siáⁿ-sū chó͘-tòng goán bōe thang tī Í-sek-lia̍t tiong, tī só͘ tiāⁿ-tio̍h ê ji̍t-kî hiàn lé-mi̍h hō͘ Iâ-hô-hoa ah? Hiah-ê人kā in講: 阮因為hō͘人ê身屍bak lâ-sâm, 啥事阻擋阮bōe-thang tī以色列中, tī所定tio̍h ê日期獻禮物hō͘耶和華ah?

9 Bîn-sò͘-kì 《民數記》 Numbers Tē káu chiuⁿⁿ 第九章 Tē 8 chat 第八節
Mô͘-se kā in kóng, Lín khiā-teh thèng-hāu, góa beh thiaⁿ Iâ-hô-hoa cháiⁿ-iūⁿ hoan-hù lín. 摩西kā in講: Lín khiā-teh thèng候,我beh聽 耶和華怎樣吩咐lín。

10 Bîn-sò͘-kì 《民數記》 Numbers Tē káu chiuⁿⁿ 第九章 Tē 9 chat 第九節
Iâ-hô-hoa hoan-hù Mô͘-se kóng, 耶和華 吩咐摩西講:

11 Bîn-sò͘-kì 《民數記》 Numbers Tē káu chiuⁿⁿ 第九章 Tē 10 chat 第十節
Lí tio̍h hoan-hù Í-sek-lia̍t lâng kóng, He̍k-sī lín á-sī lín ê hō͘-è ê tiong-kan, nā ū lâng hō͘ sin-si bak lâ-sâm, á-sī hn̄g-hn̄g tī lō͘-ni̍h, iû-goân tio̍h siú Iâ-hô-hoa ê Pôaⁿ-kè-choeh. 你tio̍h吩咐以色列人講: 或是lín á是lín ê後裔ê中間,若有人 hō͘身屍bak lâ-sâm,á是遠遠tī路裡, 猶原tio̍h守耶和華ê Pôaⁿ過節。

12 Bîn-sò͘-kì 《民數記》 Numbers Tē káu chiuⁿⁿ 第九章 Tē 11 chat 第十一節
In tio̍h tī jī-ge̍h cha̍p-sì ji̍t hông-hun ê sî lâi siú i, chham bô-kàⁿ piáⁿ kap khó͘-chhài lâi chia̍h. In tio̍h tī二月十四日 黃昏ê時來守伊, chham無酵餅kap苦菜來食。

13 Bîn-sò͘-kì 《民數記》 Numbers Tē káu chiuⁿⁿ 第九章 Tē 12 chat 第十二節
M̄-thang lâu chi̍t-tiám-á kàu keh chá-khí, iûⁿ-á ê kut chi̍t-ki iā m̄-thang phah-chi̍h; in tio̍h chiàu Pôaⁿ-kè-choeh chiah ê lu̍t-lē lâi siú i. M̄-thang留一點á到隔早起, 羊á ê骨一支也m̄-thang phah折; in tio̍h照Pôaⁿ過節 chiah-ê律例來守伊。

14 Bîn-sò͘-kì 《民數記》 Numbers Tē káu chiuⁿⁿ 第九章 Tē 13 chat 第十三節
Chóng-sī lâng nā chheng-khì iā m̄-sī tī lō͘-tiong, nā ka-kī the-sî m̄ siú Pôaⁿ-kè-choeh, tio̍h tùi i ê peh-sìⁿ-tiong chián-tû hit ê lâng, in-ūi i tī só͘ tiāⁿ-tio̍h ê ji̍t bô hiàn lé-mi̍h hō͘ Iâ-hô-hoa, hit-lâng tio̍h tam-tng i ê chōe. 總是人若清氣也m̄是tī路中, 若家己推辭m̄守Pôaⁿ過節, tio̍h tùi伊ê百姓中剪除hit-ê人, 因為伊tī所定tio̍h ê日無獻禮物hō͘耶和華, hit人tio̍h擔當伊ê罪。

15 Bîn-sò͘-kì 《民數記》 Numbers Tē káu chiuⁿⁿ 第九章 Tē 14 chat 第十四節
Nā ū goā-lâng kià-kha tī lín tiong-kan, ài siú Iâ-hô-hoa ê Pôaⁿ-kè-choeh, i tio̍h chiàu Pôaⁿ-kè-choeh ê lu̍t-lē hoat-tō͘ lâi kiâⁿ; chhut-gōa lâng kap pún-tōe lâng tio̍h tâng chi̍t ê lu̍t-lē lâi kiâⁿ. 若有外人寄腳tī lín中間, ài守耶和華ê Pôaⁿ過節, 伊tio̍h照Pôaⁿ過節ê律例法度來行; 出外人kap本地人tio̍h 同一個律例來行。

16 Bîn-sò͘-kì 《民數記》 Numbers Tē káu chiuⁿⁿ 第九章 Tē 15 chat 第十五節
Khí hōe-bō͘ hit-ji̍t, ū hûn jia i ê hōe-bō͘, chiū-sī chèng-kù ê pò͘-pîⁿ; tùi ê-hng kàu chá-khí, ū chhin-chhiūⁿ hé ê khoán-sit khàm tī hōe-bō͘. 起會幕hit日,有雲遮伊ê會幕, 就是證據ê布棚; tùi ê-hng到早起, 有親像火ê款式蓋tī會幕。

17 Bîn-sò͘-kì 《民數記》 Numbers Tē káu chiuⁿⁿ 第九章 Tē 16 chat 第十六節
Siông-siông sī án-ni; hûn jia i, mî-sî chhin-chhiūⁿ hé ê khoán-sit. 常常是án-ni; 雲遮伊, 暝時親像火ê款式。

18 Bîn-sò͘-kì 《民數記》 Numbers Tē káu chiuⁿⁿ 第九章 Tē 17 chat 第十七節
Hûn tùi pò͘-pîⁿ siu chiūⁿ-khì, Í-sek-lia̍t lâng chiū khí-sin; hûn thêng ê só͘-chāi, Í-sek-lia̍t lâng chiū chat-iâⁿ tī-hia. 雲tùi布棚收chiūⁿ去, 以色列人就起身;雲停ê所在, 以色列人就紮營tī-hia。

19 Bîn-sò͘-kì 《民數記》 Numbers Tē káu chiuⁿⁿ 第九章 Tē 18 chat 第十八節
Í-sek-lia̍t lâng chiàu Iâ-hô-hoa ê bēng-lēng khí-sin, iā chiàu Iâ-hô-hoa ê bēng-lēng an-iâⁿ; hûn thêng tī hōe-bō͘-téng ê sî, in iû-goân an-iâⁿ tī-hia. 以色列人照耶和華ê命令起身, 也照耶和華ê命令安營; 雲停tī會幕頂ê時, in猶原安營tī-hia。

20 Bîn-sò͘-kì 《民數記》 Numbers Tē káu chiuⁿⁿ 第九章 Tē 19 chat 第十九節
Hûn tī hōe-bō͘-téng thêng chōe-chōe ji̍t, Í-sek-lia̍t lâng chiū siú Iâ-hô-hoa só͘ kau-tài ê, bô khí-sin. 雲tī會幕頂停chōe-chōe日, 以色列人就守耶和華 所交代ê,無起身。

21 Bîn-sò͘-kì 《民數記》 Numbers Tē káu chiuⁿⁿ 第九章 Tē 20 chat 第二十節
Ū-sî hûn tī hōe-bō͘-téng kúi-nā ji̍t, in chiàuIâ-hô-hoa ê bēng-lēng iû-goân an-iâⁿ tī-hia, iā chiàu Iâ-hô-hoa ê bēng-lēng khí-sin. 有時雲tī會幕頂kúi-nā日, in照耶和華ê命令 猶原安營tī-hia, 也照耶和華ê命令起身。

22 Bîn-sò͘-kì 《民數記》 Numbers Tē káu chiuⁿⁿ 第九章 Tē 21 chat 第二十一節
Ū-sî hûn jia-teh tùi ê-hng kàu chá-khí, chá-khí sî hûn siu chiūⁿ-khì, in chiū khí-sin; bô-lūn ji̍t-sî mî-sî hûn siu chiūⁿ-khì, in chiū khí-sin. 有時雲遮teh tùi ê-hng到早起, 早起時雲收上去,in就起身; 無論日時暝時雲收上去,in就起身。

23 Bîn-sò͘-kì 《民數記》 Numbers Tē káu chiuⁿⁿ 第九章 Tē 22 chat 第二十二節
Hûn thêng tī hōe-bō͘, bô-lūn sī nn̄g-ji̍t, sī chi̍t-ge̍h-ji̍t, sī chi̍t-nî, Í-sek-lia̍t lâng iû-goân an-iâⁿ tī-hia, bô khí-sin; chóng-sī hûn siu chiūⁿ-khì, in chiū khí-sin. 雲停tī會幕,無論是兩日, 是一月日,是一年, 以色列人猶原安營tī-hia,無起身; 總是雲收chiūⁿ去,in就起身。


Download ppt "Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok 舊約"

Similar presentations


Ads by Google