Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Í-sū-thiap Tē jī chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Í-sū-thiap Tē jī chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Í-sū-thiap Tē jī chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Í-sū-thiap Tē jī chiuⁿ 舊約 《以斯帖》 第二章

2 Í-sū-thiap 《以斯帖》 Esther Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 1 chat 第一節
Chiah ê tāi-chì í-āu, A-hap-sûi-ló͘ ông ê siū-khì soah, chiū siàu-liām Oá-si̍t-thê kap i ê só͘-kiâⁿ, kap i cháiⁿ-iūⁿ kàng-chí lâi pān i. Chiah-ê tāi-chì以後, A-hap-sûi-ló͘王ê受氣soah, 就siàu念Oá-si̍t-thê kap伊ê所行, kap伊怎樣降旨來辦伊。

3 Í-sū-thiap 《以斯帖》 Esther Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 2 chat 第二節
Tùi án-ni, kun-sûi ông ê jîn-sîn kā i kóng, Tio̍h kā ông chhē súi ê chāi-sek-lú kúi-nā lâng; Tùi án-ni,跟隨王ê人臣 kā伊講,Tio̍h kā王 chhē súi ê在室女kúi-nā人;

4 Í-sū-thiap 《以斯帖》 Esther Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 3 chat 第三節
ông tio̍h phài koaⁿ-oân tī i kok-lāi ê ta̍k-séng, hō͘ in chio-chi̍p it-chhè súi ê chāi-sek-lú kàu Su-san ê ông-kiong, kàu lú-īⁿ, kau hō͘ ông ê thài-kàm Hi-kai, chiū-sī chiáng-koán lú-chú ê, iā tio̍h kiong-kip in chheng-khì seng-khu ê phín-liāu; 王tio̍h派官員tī伊國內ê ta̍k省, hō͘ in招集一切súi ê在室女 到Su-san ê王宮,到女院,交hō͘ 王ê太監Hi-kai,就是掌管女子ê, 也tio̍h供給in清氣身軀ê品料;

5 Í-sū-thiap 《以斯帖》 Esther Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 4 chat 第四節
ông só͘ kah-ì ê lú-chú, thang siat-li̍p i choè ông-hō͘, lâi thoè Oá-si̍t-thê. Ông lia̍h chit ê sū choè hó, chiū án-ni kiâⁿ. 王所合意ê女子, thang設立伊做王后, 來替Oá-si̍t-thê。王掠chit-ê事 做好,就án-ni行。

6 Í-sū-thiap 《以斯帖》 Esther Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 5 chat 第五節
Su-san kiong ū chi̍t ê Iû-tāi lâng, miâ kiò Bo̍k-tí-kái, sī Piān-ngá-bín lâng Ki-sū ê cheng-sun, Sī-múi ê sun, Gâi-jíⁿ ê kiáⁿ; Su-san宮有一個猶大人, 名叫Bo̍k-tí-kái, 是便雅憫人Ki-sū ê曾孫, Sī-múi ê孫,Gâi-jíⁿ ê kiáⁿ;

7 Í-sū-thiap 《以斯帖》 Esther Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 6 chat 第六節
chêng Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat chhian-soá Iû-tāi ông Iâ-ko-nî-ngá, Bo̍k-tí-kái iā tùi Iâ-lō͘-sat-léng siū chhian-soá, tī hit-pang siū-lia̍h ê lâng ê tiong-kan. 前巴比倫王Nî-pò͘-kah-nî-sat 遷徙猶大王Iâ-ko-nî-ngá, Bo̍k-tí-kái也tùi耶路撒冷受遷徙, tī hit-pang受掠ê人ê中間。

8 Í-sū-thiap 《以斯帖》 Esther Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 7 chat 第七節
I poê-ióng i ê chek ê cha-bó͘-kiáⁿ Hap-tāi-sa, iā miâ Í-su-thiap, in-ūi chit ê cha-bó͘-gín-ná bô pē-bú; i ê bīn-māu súi koh hó-khoàⁿ; i ê pē-bú í-keng sí, Bo̍k-tí-kái chiū chiap-la̍p i choè ka-kī ê cha-bó͘-kiáⁿ. 伊培養伊ê叔ê cha-bó͘-kiáⁿ Hap-tāi-sa, 也名以斯帖,因為chit-ê cha-bó͘-gín-ná無父母; 伊ê面貌súi koh好看; 伊ê父母已經死, Bo̍k-tí-kái就接納伊做家己ê cha-bó͘-kiáⁿ。

9 Í-sū-thiap 《以斯帖》 Esther Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 8 chat 第八節
Ông ê bēng-lēng kap chiàu-su í-keng soan-pò͘, chiū chū-chi̍p choē-choē lú-chú tī Su-san ê ông-kiong; kau tī Hi-kai ê chhiú; hit-sî Í-su-thiap iā sàng ji̍p ông-kiong, kau hō͘ koán lú-chú--ê Hi-kai ê chhiú. 王ê命令kap詔書已經宣布, 就聚集choē-choē女子tī Su-san ê王宮; 交tī Hi-kai ê手;hit時以斯帖 也送入王宮, 交hō͘管女子ê Hi-kai ê手。

10 Í-sū-thiap 《以斯帖》 Esther Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 9 chat 第九節
Chit ê lú-chú tit-tio̍h Hi-kai hoaⁿ-hí i, hó khoán-thāi i, koáⁿ-kín ēng chheng-khì seng-khu ê phín-liāu hō͘ i, kap i eng-kai tit-tio̍h ê hūn-gia̍h; iā tùi ông-kiong chiong eng-kai hō͘ i ê chhit ê kiong-lú hō͘ i; poaⁿ-soá i kap i hiah ê kiong-lú kàu lú-īⁿ siōng-hó ê só͘-chāi. Chit-ê女子得tio̍h Hi-kai歡喜伊,好款待伊, 趕緊用清氣身軀ê品料hō͘伊, kap伊應該得tio̍h ê份額;也tùi王宮 將應該hō͘伊ê七個宮女hō͘伊;搬徙 伊kap伊hiah-ê宮女到女院siōng好ê所在。

11 Í-sū-thiap 《以斯帖》 Esther Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 10 chat 第十節
Í-su-thiap m̄-bat kā lâng kóng i sī sím-mi̍h che̍k, sím-mi̍h cho̍k, in-ūi Bo̍k-tí-kái kah i m̄-thang kā lâng kóng. 以斯帖m̄-bat kā人講 伊是甚麼籍,甚麼族, 因為Bo̍k-tí-kái kah伊 m̄-thang kā人講。

12 Í-sū-thiap 《以斯帖》 Esther Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 11 chat 第十一節
Bo̍k-tí-kái ta̍k-ji̍t tī lú-īⁿ ê thâu-chêng kiâⁿ-lâi kiâⁿ-khì, ài chai Í-su-thiap pêng-an á-bô, kap i chiong-lâi kéng-gū cháiⁿ-iūⁿ. Bo̍k-tí-kái ta̍k日 tī女院 ê頭前行來行去, ài知以斯帖平安á無, kap伊將來境遇怎樣。

13 Í-sū-thiap 《以斯帖》 Esther Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 12 chat 第十二節
Chiàu hū-lú ê lē ū-pī cha̍p-jī ge̍h-ji̍t, chiū-sī la̍k ge̍h-ji̍t ēng bu̍t-io̍h ê iû, la̍k ge̍h-ji̍t ēng hiuⁿ-liāu kap lú-chú chheng-khì seng-khu ê pa̍t-hō mi̍h; chheng-khì ê ji̍t í-keng moá, chèng lú-chú chiū chiàu chhù-sū ji̍p-khì kìⁿ A-hap-sûi-ló͘ ông. 照婦女ê例預備十二月日, 就是六月日用沒藥ê油,六月日 用香料kap女子清氣身軀ê 別號物;清氣ê日已經滿,眾女子 就照次序入去見A-hap-sûi-ló͘王。

14 Í-sū-thiap 《以斯帖》 Esther Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 13 chat 第十三節
Lú-chú ji̍p-khì kìⁿ ông sī chit-khoán; tùi lú-īⁿ kàu ông-kiong ê sî, kìⁿ-nā i só͘-ài-ê lóng hō͘ i, i soà toà-khì; 女子入去見王是chit款; tùi女院到王宮ê時, 見若伊所ài-ê lóng hō͘伊, 伊續帶去;

15 Í-sū-thiap 《以斯帖》 Esther Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 14 chat 第十四節
ê-hng sî ji̍p-khì, keh chá-khí tò-lâi tē-jī ê lú-īⁿ, kau hō͘ ông ê thài-kàm, chiū-sī koán-lí pīn(**pin)-hui--ê, Sa-kah ê chhiú; nā m̄-sī ông hoaⁿ-hí i, koh thê-khí i ê miâ lâi tiàu i, chiū bô koh ji̍p-khì kìⁿ ông. ê-hng時入去,隔早起tò來第二ê女院, 交hō͘王ê太監, 就是管理嬪妃ê,Sa-kah ê手; 若m̄是王歡喜伊,koh提起伊ê名來召伊, 就無koh入去見王。

16 Í-sū-thiap 《以斯帖》 Esther Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 15 chat 第十五節
Bo̍k-tí-kái chiap-la̍p choè i ê cha-bó͘-kiáⁿ ê Í-su-thiap, chiū-sī i ê chek A-pí-hâi ê cha-bó͘-kiáⁿ, chiàu chhù-sū tio̍h ji̍p-khì kìⁿ ông ê sî, tû-khì ông ê thài-kàm chiáng-koán lú-chú ê Hi-kai só͘ phài hō͘ i ê, lēng-goā bô thó pa̍t-mi̍h; kìⁿ-nā khoàⁿ-tio̍h Í-su-thiap ê lóng hoaⁿ-hí i. Bo̍k-tí-kái接納做伊ê cha-bó͘-kiáⁿ ê以斯帖, 就是伊ê叔A-pí-hâi ê cha-bó͘-kiáⁿ,照次序 tio̍h入去見王ê時,除去王ê太監掌管 女子ê Hi-kai所派hō͘伊ê,另外無討別物; 見若看tio̍h以斯帖ê lóng歡喜伊。

17 Í-sū-thiap 《以斯帖》 Esther Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 16 chat 第十六節
A-hap-sûi-ló͘ ông chē-ūi tē-chhit nî cha̍p-ge̍h, chiū-sī Thê-pia̍t ge̍h, Í-su-thiap tit-tio̍h soán ji̍p ông-kiong kìⁿ ông. A-hap-sûi-ló͘王坐位 第七年十月, 就是Thê-pia̍t月,以斯帖得tio̍h 選入王宮見王。

18 Í-sū-thiap 《以斯帖》 Esther Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 17 chat 第十七節
Ông thiàⁿ Í-su-thiap iâⁿ-kè chèng lú-chú, i tī ông ê ba̍k-chiu chêng tit-tio̍h un-tián thióng-ài, iâⁿ-kè chèng chāi-sek-lú; ông chiū ēng ông-hō͘ ê bián-liû tì tī i ê thâu-khak, siat-li̍p i choè ông-hō͘, lâi thoè Oá-si̍t-thê; 王疼以斯帖贏過眾女子, 伊tī王ê目睭前得tio̍h恩典寵愛, 贏過眾在室女;王就用 王后ê冕旒戴tī伊ê頭殼, 設立伊做王后,來替Oá-si̍t-thê;

19 Í-sū-thiap 《以斯帖》 Esther Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 18 chat 第十八節
hit-sî ông ūi hiah ê tāi-sîn pah-koaⁿ siat toā iân-sia̍h, chiū-sī Í-su-thiap ê iân-sia̍h; koh an-bú ta̍k-séng, chiàu ông ê hù-chiok, siúⁿ-sù mi̍h-kiāⁿ. Hit時王為hiah-ê大臣百官 設大筵席,就是以斯帖ê筵席; koh 安撫ta̍k省,照王ê富足, 賞賜物件。

20 Í-sū-thiap 《以斯帖》 Esther Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 19 chat 第十九節
Hiah ê chāi-sek-lú tē-jī pái chū-chi̍p ê sî, Bo̍k-tí-kái chē tī ông ê mn̂g. Hiah-ê在室女 第二pái聚集ê時, Bo̍k-tí-kái坐tī王ê門。

21 Í-sū-thiap 《以斯帖》 Esther Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 20 chat 第二十節
Í-su-thiap chiàu Bo̍k-tí-kái só͘ bēng-lēng ê, bē-bat kā lâng kóng i sī sím-mi̍h cho̍k, sím-mi̍h che̍k; in-ūi Í-su-thiap chun-thàn Bo̍k-tí-kái ê bēng-lēng, chhin-chhiūⁿ chêng tit-tio̍h i bú-ióng ê sî chi̍t-iūⁿ. 以斯帖照Bo̍k-tí-kái所命令ê, bē-bat kā人講伊是甚麼族, 甚麼籍;因為以斯帖 遵thàn Bo̍k-tí-kái ê命令, 親像前得tio̍h伊撫養ê時一樣。

22 Í-sū-thiap 《以斯帖》 Esther Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 21 chat 第二十一節
Tng hiah ê ji̍t, chiū-sī Bo̍k-tí-kái chē tī ông ê mn̂g ê sî, ông ê thài-kàm-tiong ū kò͘-mn̂g--ê nn̄g lâng, Phek-thàm kap Thê-lia̍t, siū-khì kè-bô͘ beh hāi A-hap-sûi-ló͘ ông; 當hiah-ê日,就是Bo̍k-tí-kái坐tī 王ê門ê時,王ê太監中有 顧門ê兩人,Phek-thàm kap Thê-lia̍t, 受氣計謀beh害A-hap-sûi-ló͘王;

23 Í-sū-thiap 《以斯帖》 Esther Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 22 chat 第二十二節
Bo̍k-tí-kái chai hit ê tāi-chì, chiū kā ông-hō͘ Í-su-thiap kóng; Í-su-thiap chiū ēng Bo̍k-tí-kái ê miâ chiong hit ê sū kóng hō͘ ông chai, Bo̍k-tí-kái知hit-ê tāi-chì, 就kā王后以斯帖講; 以斯帖就用Bo̍k-tí-kái ê名 將hit-ê事講hō͘王知,

24 Í-sū-thiap 《以斯帖》 Esther Tē jī chiuⁿ 第二章 Tē 23 chat 第二十三節
kiù-khàm chit ê sū, kó-jiân sī si̍t, chiū chiong nn̄g-lâng tiàu tī chhâ--nih, ēng chit ê sū tī ông ê bīn-chêng kì-chài tī le̍k-sú ê chheh. 究勘chit-ê事,果然是實, 就將兩人吊tī柴裡, 用chit-ê事tī王ê面前 記載tī歷史ê冊。


Download ppt "Kū-iok Í-sū-thiap Tē jī chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google