Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經

Similar presentations


Presentation on theme: "Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經"— Presentation transcript:

1 Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經
Kū-iok “Chhòng-sè-kì” Tē it chiuⁿ 舊約 創世記 第一章 Genesis

2 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 1 chat 第一節
Goân-khí-thâu, Siōng-tè chhòng-chō thiⁿ kap toē. 源起頭, 上帝創造天kap地。

3 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 2 chat 第二節
Toē sī khang-khang hūn-tūn; chhim-ian ê bīn-chiūⁿ o͘-àm; Siōng-tè ê Sîn ūn-tōng tī chúi-bīn. 地是空空渾沌; 深淵ê面上烏暗; 上帝ê神運動tī水面。

4 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 3 chat 第三節
Siōng-tè kóng, Tio̍h ū kng, chiū ū kng. 上帝講, Tio̍h有光,就有光。

5 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 4 chat 第四節
Siōng-tè khoàⁿ kng, sī hó; Siōng-tè chiong kng àm pun-khui. 上帝看光,是好; 上帝將光暗分開。

6 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 5 chat 第五節
Siōng-tè kiò hit ê kng choè Ji̍t, kiò àm choè Mî. Ū ê-hng ū chá-khí, sī thâu chi̍t-ji̍t. 上帝叫hit-ê光做日, 叫暗做暝。 有ê-hng有早起, 是頭一日。

7 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 6 chat 第六節
Siōng-tè kóng, Chiah ê chúi ê tiong-kan tio̍h ū kiong-chhong, chiong chúi kap chúi pun-khui. 上帝講, Chiah-ê水ê中間 tio̍h有穹蒼, 將水kap水分開。

8 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 7 chat 第七節
Siōng-tè chiū chō kiong-chhong, lâi hun-khui kiong-chhong-ē ê chúi kap kiong-chhong-téng ê chúi; chiū ū án-ni. 上帝就造穹蒼, 來分開穹蒼下ê 水kap穹蒼頂ê水; 就有án-ni。

9 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 8 chat 第八節
Siōng-tè kiò kiong-chhong choè Thiⁿ. Ū ê-hng ū chá-khí, sī tē-jī ji̍t. 上帝叫穹蒼做天。 有ê-hng有早起, 是第二日。

10 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 9 chat 第九節
Siōng-tè kóng, Thiⁿ-ē chiah ê chúi tio̍h chū-chip kàu chi̍t só͘-chāi, ta-toē tio̍h chhut-hiān; chiū ū án-ni. 上帝講, 天下chiah-ê水 tio̍h聚集到一所在, 乾地tio̍h出現;就有án-ni。

11 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 10 chat 第十節
Siōng-tè kiò ta-toē choè Toē; kiò chū-chi̍p ê chúi choè Hái; Siōng-tè khoàⁿ i sī hó. 上帝叫乾地做地; 叫聚集ê水做海; 上帝看伊是好。

12 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 11 chat 第十一節
Siōng-tè kóng, Toē tio̍h hoat-chháu, í-ki̍p kiat-chí ê chhài-soe, kap chiàu-lūi siⁿ ké-chí ê chhiū, hit lāi-bīn ū i ê chí, tī toē-chiūⁿ; chiū ū án-ni. 上帝講, 地tio̍h發草,以及結chí ê菜蔬, kap照類生果子ê樹, hit內面有伊ê chí,tī地上;就有án-ni。

13 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 12 chat 第十二節
Toē chiū hoat-chháu, kap chiàu-lūi kiat-chí ê chhài-soe, kap chiàu-lūi siⁿ ké-chí ê chhiū, lāi-bīn ū i ê chí; Siōng-tè khoàⁿ i sī hó. 地就發草, kap照類結子ê菜蔬, kap照類生果子ê樹, 內面有伊ê chí; 上帝看伊是好。

14 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 13 chat 第十三節
Ū ê-hng ū chá-khí, sī tē-saⁿ ji̍t. 有ê-hng有早起, 是第三日。

15 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 14 chat 第十四節
Siōng-tè kóng, Thiⁿ-ni̍h ê kiong-chhong tio̍h ū hoat-kng ê thé, lâi hun-piat ji̍t-mî; iā thang choè tiāu-thâu, sù-kùi, ji̍t, nî; 上帝講, 天裡ê穹蒼tio̍h有發光ê體, 來分別日暝; 也thang做兆頭, 四季,日,年;

16 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 15 chat 第十五節
ia̍h hō͘ in choè kng-thé tī thiⁿ ê kiong-chhong, chiò-kng tī toē-chiūⁿ; chiū ū án-ni. 亦hō͘ in做光體tī天ê穹蒼, 照光tī地上; 就有án-ni。

17 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 16 chat 第十六節
Siōng-tè chiū chō toā ê kng-thé nn̄g-ê; toā ê kng-thé lâi koán ji̍t-sî, soè ê kng-thé lâi koán mî-sî; iā chō chhiⁿ-sîn. 上帝就造大ê光體兩個; 大ê光體來管日時, 細ê光體來管暝時; 也造星辰。

18 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 17 chat 第十七節
Siōng-tè hē in tī thiⁿ-ni̍h ê kiong-chhong, hō͘ in chiò kng tī toē-ni̍h; 上帝hē in tī 天裡ê穹蒼, hō͘ in照光tī地裡;

19 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 18 chat 第十八節
iā beh koán ū ji̍t mî, hun-piat kng àm. Siōng-tè khoàⁿ i sī hó. 也beh管有日暝, 分別光暗。 上帝看伊是好。

20 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 19 chat 第十九節
Ū ê-hng ū chá-khí, sī tē-sì ji̍t. 有ê-hng有早起, 是第四日。

21 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 20 chat 第二十節
Siōng-tè kóng, Chúi tio̍h siⁿ-thoàⁿ choē-choē ū oa̍h-miā ê tōng-bu̍t; chiáu pe tī toē ê téng-bīn, thiⁿ-ni̍h ê kiong-chhong. 上帝講, 水tio̍h生湠choē-choē 有活命ê動物; 鳥飛tī地ê頂面, 天裡ê穹蒼。

22 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 21 chat 第二十一節
Siōng-tè chiū chhòng-chō hái-ni̍h ê toā-hî, í-ki̍p chúi só͘ siⁿ choē-choē ū oa̍h-miā ê tōng-bu̍t, kok chiàu i ê lūi, koh chhòng-chō ta̍k-iūⁿ ê pe-chiáu, chiàu i ê lūi; Siōng-tè khoàⁿ i sī hó. 上帝就創造海裡ê大魚, 以及水所生choē-choē 有活命ê動物,各照伊ê類, koh創造ta̍k樣ê飛鳥, 照伊ê類;上帝看伊是好。

23 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 22 chat 第二十二節
Siōng-tè sù-hok in, kóng, Tio̍h siⁿ-thoàⁿ ke-thiⁿ chin-choē, chhiong-moá tī hái-ni̍h ê chúi, iā hō͘ chiáu-chiah siⁿ-thoàⁿ choē-choē tī toē-ni̍h. 上帝賜福in,講, Tio̍h生湠加添真choē, 充滿tī海裡ê水, 也hō͘鳥隻生湠 choē-choē tī地裡。

24 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 23 chat 第二十三節
Ū ê-hng ū chá-khí, sī tē-gō͘ ji̍t. 有ê-hng有早起, 是第五日。

25 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 24 chat 第二十四節
Siōng-tè kóng, Toē tio̍h siⁿ ū oa̍h-miā ê tōng-bu̍t, chiàu i ê lūi, cheng-siⁿ, thâng-thoā, toē-chiūⁿ ê cháu-siù, chiàu i ê lūi; chiū ū án-ni. 上帝講, 地tio̍h生有活命ê動物, 照伊ê類,cheng-siⁿ,蟲thoā, 地上ê走獸,照伊ê類;就有án-ni。

26 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 25 chat 第二十五節
Siōng-tè chiū chō toē-chiūⁿ ê cháu-siù chiàu i ê lūi, cheng-siⁿ chiàu i ê lūi, toē-chiūⁿ it-chhè ê thâng-thoā chiàu i ê lūi; Siōng-tè khoàⁿ-i sī hó. 上帝就造地上ê 走獸照伊ê類,cheng-siⁿ照伊ê類, 地上一切ê蟲thoā照伊ê類; 上帝看伊是好。

27 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 26 chat 第二十六節
Siōng-tè kóng, Lán tio̍h chō lâng chhin-chhiūⁿ lán ê siōng, chiàu lán ê khoán; hō͘ in koán-lí hái-ni̍h ê hî, thiⁿ-ni̍h ê chiáu, kap cheng-siⁿ, kap choân-toē, í-ki̍p toē-chiūⁿ teh sô ê thâng-thoā. 上帝講,咱tio̍h造人 親像咱ê像,照咱ê款; hō͘ in管理海裡ê魚,天裡ê鳥, kap cheng-siⁿ,kap全地, 以及地上teh sô ê蟲thoā。

28 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 27 chat 第二十七節
Siōng-tè chiū chhòng-chō lâng chhin-chhiūⁿ I ka-kī ê siōng, chiàu Siōng-tè ê siōng chhòng-chō i; chhòng-chō in lâm-ê lú-ê. 上帝就創造人 親像伊家己ê像, 照上帝ê像創造伊; 創造in男ê女ê。

29 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 28 chat 第二十八節
Siōng-tè sù-hok in; Siōng-tè koh tùi in kóng, Tio̍h siⁿ-thoàⁿ chin-choē, chhiong-moá tī toē-chiūⁿ, lâi khah-iâⁿ i; iā tio̍h tī-lí hái-ni̍h ê hî, thiⁿ-ni̍h ê chiáu, kap toē-chiūⁿ it-chhè só͘ tín-tāng ê oa̍h-mi̍h. 上帝賜福in;上帝koh對in講, Tio̍h生湠真choē,充滿tī地上, 來khah贏伊;也tio̍h治理海裡ê魚, 天裡ê鳥,kap地上 一切所振 動ê活物。

30 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 29 chat 第二十九節
Siōng-tè kóng, Goá ū hō͘ lín piàn toē-chiūⁿ it-chhè kiat-chí ê chhài-soe, koh it-chhè ê chhiū, kî-tiong ū kiat-chí ê chhiū ê ké-chí; lóng hō͘ lín choè chia̍h-mi̍h. 上帝講,我有hō͘ lín遍地上 一切結chí ê菜蔬, koh一切ê樹, 其中有結chí ê樹ê果子; lóng hō͘ lín做食物。

31 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 30 chat 第三十節
Lūn-kàu toē-chiūⁿ it-chhè ê cháu-siù, thiⁿ-tiong it-chhè ê chiáu, kap toē-chiūⁿ it-chhè oē tín-tāng ū oa̍h-miā ê mi̍h, Goá chiong it-chhè chhiⁿ-chháu hō͘ in choè chia̍h-mi̍h; chiū ū án-ni. 論到地上一切ê走獸, 天中一切ê鳥,kap地上 一切會振動有活命ê物, 我將一切青草 hō͘ in做食物;就有án-ni。

32 “Chhòng-sè-kì”《創世記》Genesis Tē-it-chiuⁿ 第一章 Tē 31 chat 第三十一節
Siōng-tè khoàⁿ I it-chhè só͘ chō-ê, khoàⁿ ah, chin-hó. Ū ê-hng ū chá-khí, sī tē-la̍k ji̍t. 上帝看伊一切所造ê, 看ah,真好。 有ê-hng有早起,是第六日。


Download ppt "Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經"

Similar presentations


Ads by Google