Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Sū-su-kì Tē 11 chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Sū-su-kì Tē 11 chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Sū-su-kì Tē 11 chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 舊約 《士師記》 第十一章 Kū-iok Sū-su-kì Tē 11 chiuⁿ JUDGES

2 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 1 chat 第一節
Ki-lia̍t lâng Iâ-hut-tha sī chi̍t ê toā koân-lêng ê ióng-sū, sī kī-lú ê kiáⁿ; Iâ-hut-tha sī Ki-lia̍t só͘ siⁿ ê. Ki-lia̍t人Iâ-hut-tha 是一個大權能ê勇士, 是妓女ê kiáⁿ; Iâ-hut-tha是Ki-lia̍t所生ê。

3 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 2 chat 第二節
Ki-lia̍t ê bó͘ iā kā i siⁿ kúi-nā ê kiáⁿ; i ê bó͘ só͘ siⁿ ê kiáⁿ í-keng toā-hàn, chiū kek-tio̍k Iâ-hut-tha, kā i kóng, Lí m̄-thang tī goán lāu-pē ê ke sêng-chiap gia̍p, in-ūi lí sī pa̍t ê hū-jîn-lâng ê kiáⁿ. Ki-lia̍t ê bó͘也kā伊生kúi-nā ê kiáⁿ; 伊ê bó͘所生ê kiáⁿ已經大漢, 就激逐Iâ-hut-tha,kā伊講, 你m̄-thang tī阮老父ê家承接業, 因為你是別ê婦人人ê kiáⁿ。

4 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 3 chat 第三節
Iâ-hut-tha chiū cháu, siám-pī i ê hiaⁿ-tī, khì tiàm tī Tô-pek ê toē; ū húi-lūi chū-chi̍p tī Iâ-hut-tha hia, tè i chhut-ji̍p. Iâ-hut-tha就走,閃避伊ê兄弟, 去tiàm tī Tô-pek ê地; 有匪類聚集tī Iâ-hut-tha hia, tè伊出入。

5 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 4 chat 第四節
Kè ū hiah-kú, A-bûn lâng kap Í-sek-lia̍t kau-chiàn. 過有hiah久, A-bûn人kap 以色列交戰。

6 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 5 chat 第五節
A-bûn lâng kap Í-sek-lia̍t kau-chiàn ê sî, Ki-lia̍t ê tiúⁿ-ló khì beh chio Iâ-hut-tha tùi Tô-pek ê toē lâi; A-bûn人kap以色列交戰ê時, Ki-lia̍t ê長老去beh招Iâ-hut-tha tùi Tô-pek ê地來;

7 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 6 chat 第六節
tùi Iâ-hut-tha kóng, Chhiáⁿ lí lâi choè goán ê goân-soè, goán chiū thang kap A-bûn lâng kau-chiàn. 對Iâ-hut-tha講: 請你來做阮ê元帥, 阮就thang kap A-bûn人交戰。

8 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 7 chat 第七節
Iâ-hut-tha ìn Ki-lia̍t ê tiúⁿ-ló kóng, Chêng lín kiám m̄-sī oàn-hūn goá, koáⁿ goá chhut lāu-pē ê ke mah? taⁿ lín tú-tio̍h hoān-lān, siáⁿ-sū lâi goá chia ah? Iâ-hut-tha應Ki-lia̍t ê長老講: 前lín kiám m̄是怨恨我, 趕我出老父ê家mah?taⁿ lín tú-tio̍h患難,啥事來我chia ah?

9 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 8 chat 第八節
Ki-lia̍t ê tiúⁿ-ló ìn Iâ-hut-tha kóng, Goán taⁿ só͘-í kui-ǹg lí, sī ài lí kap goán khì, kap A-bûn lâng kau-chiàn; lí thang choè goán ê thâu, lâi koán-hat Ki-lia̍t it-chhè khiā-khí ê peh-sìⁿ. Ki-lia̍t ê長老應Iâ-hut-tha講: 阮taⁿ所以歸向你,是ài你kap阮去, kap A-bûn人交戰; 你thang做阮ê頭, 來管轄Ki-lia̍t一切khiā起ê百姓。

10 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 9 chat 第九節
Iâ-hut-tha tùi Ki-lia̍t ê tiúⁿ-ló kóng, Lín chhoā goá tò--khì, kap A-bûn lâng kau-chiàn, Iâ-hô-hoa chiong in kau tī goá ê bīn-chêng, goá chin-chiàⁿ beh choè lín ê thâu mah? Iâ-hut-tha對Ki-lia̍t ê長老講: Lín chhoā我tò去,kap A-bûn人交戰, 耶和華將in交tī我ê面前, 我真正beh做lín ê頭mah?

11 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 10 chat 第十節
Ki-lia̍t ê tiúⁿ-ló ìn Iâ-hut-tha kóng, Iâ-hô-hoa tī lán tiong-kan choè kan-chèng, goán tek-khak chiàu lí ê oē kiâⁿ. Ki-lia̍t ê長老應Iâ-hut-tha講: 耶和華tī咱中間 做干證, 阮的確照你ê話行。

12 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 11 chat 第十一節
Iâ-hut-tha chiū kap Ki-lia̍t ê tiúⁿ-ló tò--khì; peh-sìⁿ chiū li̍p i choè-thâu, choè goân-soè. Iâ-hut-tha tī Bí-su-pa chiong ka-kī it-chhè ê oē pâi-lia̍t tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng. Iâ-hut-tha就kap Ki-lia̍t ê長老tò去; 百姓就立伊做頭,做元帥。 Iâ-hut-tha tī Bí-su-pa將家己一切ê話 排列tī耶和華ê面前。

13 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 12 chat 第十二節
Iâ-hut-tha chhe hiah ê sù-chiá khì kìⁿ A-bûn lâng ê ông kóng, Lí kap goá sím-mi̍h kan-sia̍p, kéng-jiân lâi goá chia kong-kek goá ê toē ah? Iâ-hut-tha差hiah-ê使者 去見A-bûn人ê王講: 你kap我甚麼干涉, 竟然來我chia攻擊我ê地ah?

14 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 13 chat 第十三節
A-bûn lâng ê ông ìn Iâ-hut-tha ê sù-chiá kóng, In-ūi Í-sek-lia̍t lâng tùi Ai-ki̍p chiūⁿ-lâi ê sî, chiàm goá ê toē, tùi A-lùn kàu Ngá-phok, ti̍t-kàu Iok-tàn; taⁿ lín tio̍h goān-goān chiong chiah ê toē hêng goá. A-bûn人ê王應Iâ-hut-tha ê使者講: 因為以色列人tùi埃及上來ê時, 佔我ê地,tùi A-lùn到Ngá-phok, 直到約旦;taⁿ lín tio̍h願願 將chiah-ê地還我。

15 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 14 chat 第十四節
Iâ-hut-tha koh chhe sù-chiá khì kìⁿ A-bûn lâng ê ông, kā i kóng, Iâ-hut-tha koh 差使者 去見A-bûn人ê王, kā伊講,

16 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 15 chat 第十五節
Iâ-hut-tha án-ni kóng, Í-sek-lia̍t lâng pēng bô chiàm Mô͘-ap toē, kap A-bûn lâng ê toē. Iâ-hut-tha án-ni講: 以色列人並無 佔Mô͘-ap地, kap A-bûn人ê地。

17 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 16 chat 第十六節
Í-sek-lia̍t lâng tùi Ai-ki̍p chiūⁿ-lâi, keng-kè khòng-iá kàu Âng-hái, lâi kàu Ka-te-su; 以色列人tùi埃及上來, 經過曠野到紅海, 來到Ka-te-su;

18 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 17 chat 第十七節
hit-sî Í-sek-lia̍t chiū chhe sù-chiá khì kìⁿ Í-tong ông kóng, Kiû lí chún goán keng-kè lí ê toē; chóng-sī Í-tong ông m̄ thiaⁿ i. Koh chhe sù-chiá khì kìⁿ Mô͘-ap ông, i iā m̄-chún; Í-sek-lia̍t lâng chiū tiàm tī Ka-te-su. Hit時以色列就差使者 去見Í-tong王講:求你准阮 經過你ê地;總是Í-tong王m̄聽伊。 Koh 差使者去見Mô͘-ap王,伊也m̄准; 以色列人就tiàm tī Ka-te-su。

19 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 18 chat 第十八節
In koh keng-kè khòng-iá, se̍h Í-tong toē kap Mô͘-ap toē, tùi Mô͘-ap toē ê tang--sì kè-lâi, tī A-lùn hit-pêng chat-iâⁿ; iā bô ji̍p Mô͘-ap ê kéng-lāi; in-ūi A-lùn hô sī Mô͘-ap ê kau-kài. In koh經過曠野,se̍h Í-tong地 kap Mô͘-ap地,tùi Mô͘-ap地ê東勢過來, tī A-lùn hit-pêng紮營;也無入Mô͘-ap ê境內;因為A-lùn河是Mô͘-ap ê交界。

20 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 19 chat 第十九節
Í-sek-lia̍t chhe lâng khì kìⁿ A-mô͘-lī ông Se-hông, chiū-sī Hi-si̍t-pún ê ông, Í-sek-lia̍t tùi i kóng, Kiû lí chún goán kè lí ê toē, khì goán ka-kī ê só͘-chāi. 以色列差人去見A-mô͘-lī王Se-hông, 就是Hi-si̍t-本ê王, 以色列對伊講,求你准阮過你ê地, 去阮家己ê所在。

21 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 20 chat 第二十節
Chóng-sī Se-hông m̄-sìn Í-sek-lia̍t, m̄-hō͘ in keng-kè i ê kéng-kài; Se-hông chiū chū-chi̍p i ê chèng peh-sìⁿ, tī Ngá-cha̍p chat-iâⁿ, kap Í-sek-lia̍t lâng kau-chiàn. 總是Se-hông m̄信以色列,m̄-hō͘ in 經過伊ê境界;Se-hông就聚集 伊ê眾百姓,tī Ngá-cha̍p紮營, kap以色列人交戰。

22 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 21 chat 第二十一節
Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, ēng Se-hông kap i ê chèng peh-sìⁿ kau tī Í-sek-lia̍t lâng ê chhiú, in chiū phah in; tùi án-ni Í-sek-lia̍t chiū tit-tio̍h hit só͘-chāi khiā-khí ê A-mô͘-lī lâng choân-toē. 耶和華以色列ê上帝, 用Se-hông kap伊ê眾百姓交tī 以色列人ê手,in就phah in; tùi án-ni,以色列就得tio̍h hit所在khiā起ê A-mô͘-lī人全地。

23 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 22 chat 第二十二節
In tit-tio̍h A-mô͘-lī lâng ê choân kéng-kài, tùi A-lùn kàu Ngá-phok, tùi khòng-iá kàu Iok-tàn. In得tio̍h A-mô͘-lī人 ê全境界, tùi A-lùn到Ngá-phok, tùi曠野到約旦。

24 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 23 chat 第二十三節
Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè tī I peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t ê bīn-chêng, koáⁿ-chhut A-mô͘-lī lâng; lí iā beh tit-tio̍h in ê toē mah? 耶和華以色列ê上帝 tī伊百姓以色列ê面前, 趕出A-mô͘-lī人; 你也beh得tio̍h in ê地mah?

25 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 24 chat 第二十四節
Lí ê siōng-tè Ki-boa̍t só͘ siúⁿ-sù lí tit-tio̍h-ê, lí bô tit-tio̍h i lâi choè-gia̍p mah? Iâ-hô-hoa goán ê Siōng-tè kìⁿ-nā tùi goán ê bīn-chêng só͘ koáⁿ-chhut-ê, goán beh tit-tio̍h i. 你ê上帝Ki-boa̍t所賞賜你得tio̍h-ê, 你無得tio̍h伊來做業mah?耶和華 阮ê上帝見若tùi阮ê面前 所趕出ê,阮beh得tio̍h 伊。

26 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 25 chat 第二十五節
Lí kiám iâⁿ-kè Mô͘-ap ông Se-phoat ê kiáⁿ Pa-le̍k mah? i kiám bat kap Í-sek-lia̍t lâng kè-kàu mah? kiám bat kap in kau-chiàn mah? 你kiám贏過Mô͘-ap王 Se-phoat ê kiáⁿ Pa-le̍k mah? 伊kiám bat kap以色列人計較mah? kiám bat kap in交戰mah?

27 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 26 chat 第二十六節
Í-sek-lia̍t lâng tiàm tī Hi-si̍t-pún kap i ê hiuⁿ-siā, A-lô-jíⁿ kap i ê hiuⁿ-siā, kap A-lùn hô-piⁿ hiah ê siâⁿ, í-keng ū saⁿ-pah nî, lín tī hit-sî siáⁿ-sū bô chhú in tò-tńg ah? 以色列人tiàm tī Hi-si̍t-pún kap伊ê鄉社, A-lô-jíⁿ kap伊ê鄉社,kap A-lùn河邊 hiah-ê城,已經有三百年, lín tī hit時啥事無取in tò-tńg ah?

28 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 27 chat 第二十七節
Goá bô tek-choē lí, lí hoán-tńg kap goá kau-chiàn, si̍t-chāi bû-lí; goān sím-phoàⁿ ê Iâ-hô-hoa kin-á-ji̍t tī Í-sek-lia̍t kap A-bûn ê tiong-kan lâi phoàⁿ-toàn. 我無得罪你,你反tńg kap我交戰, 實在無理;願審判ê耶和華 今á日tī以色列kap A-bûn ê中間來判斷。

29 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 28 chat 第二十八節
Chóng-sī A-bûn lâng ê ông m̄-khéng thiaⁿ Iâ-hut-tha chhe lâng tùi i kóng ê oē. 總是A-bûn人ê王 m̄肯聽Iâ-hut-tha差人 對伊講ê話。

30 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 29 chat 第二十九節
Iâ-hô-hoa ê Sîn lîm-kàu Iâ-hut-tha; i chiū keng-kè Ki-lia̍t kap Má-ná-se, koh keng-kè kàu Ki-lia̍t ê Bí-su-pa, koh tùi Ki-lia̍t ê Bí-su-pa keng-kè kàu A-bûn lâng hia. 耶和華ê神臨到Iâ-hut-tha; 伊就經過Ki-lia̍t kap Má-ná-se, koh經過到Ki-lia̍t ê Bí-su-pa,koh tùi Ki-lia̍t ê Bí-su-pa經過到A-bûn人hia。

31 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 30 chat 第三十節
Iâ-hut-tha chiū tùi Iâ-hô-hoa hē-goān, kóng, Lí nā chiong A-bûn lâng kau tī goá ê chhiú, Iâ-hut-tha就對 耶和華下願, 講:你若將A-bûn人 交tī我ê手,

32 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 31 chat 第三十一節
goá tùi A-bûn lâng hia pêng-an tò-lâi ê sî, kìⁿ-nā tùi goá ê chhù ê mn̂g chhut-lâi ngiâ-chih goá-ê, beh kui tī Iâ-hô-hoa, goá beh hiàn i choè sio-chè. 我tùi A-bûn人hia平安tò來ê時, 見若tùi我ê厝ê門出來 迎接我ê,beh歸tī耶和華, 我beh獻伊做燒祭。

33 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 32 chat 第三十二節
Tùi án-ni Iâ-hut-tha khì A-bûn lâng hia, kap in kau-chiàn; Iâ-hô-hoa chiong in kau tī i ê chhiú; Tùi án-ni, Iâ-hut-tha去 A-bûn人hia,kap in交戰; 耶和華將in交tī伊ê手;

34 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 33 chat 第三十三節
i chiū phah in, toā-toā thâi-sí in, tùi A-lô-jíⁿ kàu Bí-le̍k, ti̍t-kàu A-pī-le̍k-ki-la̍h-bêng, kiōng jī-cha̍p ê siâⁿ; án-ni A-bûn lâng chiū khut-ho̍k tī Í-sek-lia̍t lâng. 伊就phah in,大大thâi死in, tùi A-lô-jíⁿ到Bí-le̍k,直到A-pī-le̍k-ki-la̍h-bêng, 共二十個城;án-ni A-bûn人 就屈服tī以色列人。

35 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 34 chat 第三十四節
Iâ-hut-tha tò-lâi Bí-su-pa kàu ka-kī ê chhù, hit-sî i ê cha-bó͘-kiáⁿ kia̍h lin-long-kó͘ thiàu-bú chhut-lâi ngiâ-chih i; chit-ê sī i to̍k-siⁿ ê, í-goā bô kiáⁿ, bô cha-bó͘-kiáⁿ. Iâ-hut-tha tò來Bí-su-pa到家己ê厝, hit時伊ê cha-bó͘-kiáⁿ kia̍h lin-long鼓跳舞 出來迎接伊;chit-ê是伊獨生ê, 以外無kiáⁿ,無cha-bó͘-kiáⁿ。

36 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 35 chat 第三十五節
Iâ-hut-tha khoàⁿ-kìⁿ i, chiū thiah-li̍h saⁿ kóng, Ai--ah, goá ê cha-bó͘-kiáⁿ, lí hō͘ goá chin-chhám, lí iā sī hō͘ goá chin toā kan-lân; in-ūi goá í-keng tùi Iâ-hô-hoa khui-chhùi, boē-oē siu tò-tńg. Iâ-hut-tha看見伊,就拆裂衫講: Ai-ah,我ê cha-bó͘-kiáⁿ,你hō͘我真慘, 你也是hō͘我真大艱難; 因為我已經對耶和華開嘴, boē會收tò-tńg。

37 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 36 chat 第三十六節
I ìn kóng, Goá ê pē ah, lí í-keng tùi Iâ-hô-hoa khui-chhùi, chiū tio̍h chiàu lí ê chhùi só͘ kóng-chhut-ê kiâⁿ tī goá; in-ūi Iâ-hô-hoa í-keng ūi-tio̍h lí pò-siû lí ê tùi-te̍k A-bûn lâng. 伊應講,我ê父ah,你已經對耶和華 開嘴,就tio̍h照你ê嘴所 講出ê行tī我;因為耶和華已經 為tio̍h你報仇你ê對敵A-bûn人。

38 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 37 chat 第三十七節
Koh tùi i ê lāu-pē kóng, Ū chit kiāⁿ sū kiû lí ún-chún, iông-ún goá nn̄g-ge̍h-ji̍t, hō͘ goá kap goá ê tâng-phoàⁿ khì soaⁿ--nih, thang thî-khàu goá choè chāi-sek-lú. Koh對伊ê老父講:有chit件事求你 允准,容允我兩月日, hō͘我kap我ê同伴去山裡, thang啼哭我做在室女。

39 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 38 chat 第三十八節
I kóng, Lí khì ah. Chiū chhe i khì nn̄g-ge̍h-ji̍t; i kap tâng-phoāⁿ khì, tī soaⁿ--nih ūi-tio̍h i choè chāi-sek-lú thî-khàu; 伊講:你去ah。 就差伊去兩月日; 伊kap同伴去,tī山裡 為tio̍h伊做在室女啼哭

40 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 39 chat 第三十九節
nn̄g-ge̍h-ji̍t í-keng moá, i tò-lâi kàu lāu-pē hia, lāu-pē chiū chiàu i só͘ hē ê goān khoán-thāi i; i lóng bô chhin-kūn ta-po͘-lâng. 兩月日已經滿, 伊tò來到老父hia, 老父就照伊所下ê願款待伊; 伊lóng無親近ta-po͘人。

41 Sū-su-kì 《士師記 》 Judges Tē cha̍p-it chiuⁿ 第十一章 Tē 40 chat 第四十節
Āu-lâi Í-sek-lia̍t tiong ū chit ê lē, ta̍k-nî Í-sek-lia̍t chiah ê cha-bó͘-gín-ná khì tui-tō Ki-lia̍t lâng Iâ-hut-tha ê cha-bó͘-kiáⁿ, múi-nî sì ji̍t. 後來以色列中有chit-ê例, ta̍k年以色列chiah-ê cha-bó͘-gín-ná 去追悼Ki-lia̍t人Iâ-hut-tha ê cha-bó͘-kiáⁿ,每年四日。


Download ppt "Kū-iok Sū-su-kì Tē 11 chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google