Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Iâ-lī-bí Ai-ko Tē it chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Iâ-lī-bí Ai-ko Tē it chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Iâ-lī-bí Ai-ko Tē it chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Iâ-lī-bí Ai-ko Tē it chiuⁿ 舊約 《耶利米哀歌》 第一章 Lamentation

2 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 1 chat 第一節
Ai ah! Chit ê siâⁿ chiông-chêng peh-sìⁿ moá-moá, taⁿ cháiⁿ-iūⁿ ko͘-toaⁿ teh chē! Chiông-chêng tī lia̍t-kok-tiong choè-toā-ê, taⁿ kéng-jiân chhin-chhiūⁿ koáⁿ-hū; Chiông-chêng tī chiah ê séng-tiong chun i choè ông-hō͘--ê, Taⁿ chiâⁿ-choè chìn-kòng--ê. Ai ah!Chit-ê城從前百姓滿滿, taⁿ怎樣孤單teh坐! 從前tī 列國中做大ê,taⁿ竟然親像 寡婦; 從前tī chiah-ê省中 尊伊做王后ê,Taⁿ成做進貢ê。

3 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 2 chat 第二節
I mî-kan toā thî-khàu, ba̍k-sái lâu kàu moá-bīn; Tī it-chhè chhin-ài ê lâng ê tiong-kan bô chi̍t-ê an-ùi i; I ê pêng-iú lóng ēng khúi-chà khoán-thāi i, In chiâⁿ-choè i ê tùi-te̍k. 伊暝間大啼哭,目屎流到滿面; Tī一切親愛ê人ê中間無一個安慰伊; 伊ê朋友lóng用詭詐款待伊, In成做伊ê對敵。

4 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 3 chat 第三節
Iû-tāi in-ūi tú-tio̍h khó-lān, koh in-ūi siū-tio̍h choē-choē lô-khó, chiū chhian-soá kàu goā-pang; I tiàm tī īⁿ-pang-tiong bô thang chhē-tio̍h an-hioh; Tui-jip i--ê tī oe̍h-oe̍h ê só͘-chāi lóng jip-tio̍h i. 猶大因為tú-tio̍h苦難, koh因為受tio̍h choē-choē勞苦, 就遷徙到外邦; 伊tiàm tī異邦中無thang chhē-tio̍h安歇; 追jip伊ê tī狹狹ê所在lóng jip-tio̍h伊。

5 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 4 chat 第四節
Sek-an ê lō-kèng pi-siong, in-ūi bô lâng hù i ê choeh-kî; I ê siâⁿ-mn̂g lóng léng-chēng, i ê chè-si thó-khùi; I ê chāi-sek-lú kan-lân, i pún-sin iā iu-khó. 錫安ê路徑悲傷,因為無人赴伊ê節期; 伊ê城門lóng冷靜, 伊ê祭司吐氣; 伊ê在室女艱難,伊本身也憂苦。

6 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 5 chat 第五節
I ê tùi-te̍k choè-thâu, i ê kiû-siû heng-thong; In-ūi Iâ-hô-hoa ūi-tio̍h i choē-choē poē-ge̍k, hō i siū-khó; I ê gín-ná hō͘ tùi-te̍k lia̍h--khì. 伊ê對敵做頭,伊ê仇讎興通; 因為耶和華為tio̍h伊choē-choē悖逆, hō͘伊受苦;伊ê gín-ná hō͘對敵掠去。

7 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 6 chat 第六節
Sek-an ê cha-bó͘-kiáⁿ, i ê súi it-chīn bô--khì; I ê kùi-cho̍k chhin-chhiūⁿ chhē bô chháu-tiûⁿ ê lo̍k. In bô khùi-la̍t, siū-koáⁿ tī tui-jip ê lâng ê bīn-chêng. 錫安ê cha-bó͘-kiáⁿ,伊ê súi一盡無去; 伊ê貴族親像chhē無草場ê鹿。 In無氣力,受趕tī追jip ê人ê面前。

8 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 7 chat 第七節
Iâ-lō͘-sat-léng tī hoān-lān khún-tio̍k ê sî, Chiū tui-siūⁿ chá-sî it-chhè hoaⁿ-hí ê sū; I ê peh-sìⁿ hām-lo̍h tī tùi-te̍k ê chhiú, bô lâng kiù-hō͘ i ê sî, Tùi-te̍k khoàⁿ-kìⁿ chiū thí-chhiò i ê léng-chēng. 耶路撒冷tī患難khún-tio̍k ê時, 就追想早時一切歡喜ê事; 伊ê百姓陷落tī對敵ê手, 無人救護伊ê時, 對敵看見就恥笑伊ê冷靜。

9 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 8 chat 第八節
Iâ-lō͘-sat-léng toā-toā hoān-choē; só͘-í chiâⁿ-choè bô chheng-khì ê mi̍h; Pêng-sò͘ chun-kèng i-ê, taⁿ khoàⁿ-kìⁿ i chhiah-sin lō͘-thé, Chiū lóng khoàⁿ-khin i; I ka-kī iā thó͘-khùi, tò-thè. 耶路撒冷大大犯罪; 所以成做無清氣ê物; 平素尊敬伊ê,taⁿ看見伊赤身露體, 就lóng看輕伊; 伊家己也吐氣,倒退。

10 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 9 chat 第九節
I ê ù-oè tī i ê saⁿ-á-ku; I bô siūⁿ-tio̍h i ê kiat-kio̍k; Só͘-í tú-tio̍h hui-siông ê lông-poē; Bô lâng an-ùi i. Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí khoàⁿ goá ê khó͘-lān; In-ūi tùi-te̍k ka-kī khoa-toā. 伊ê污穢tī伊ê衫á裾; 伊無想tio̍h伊ê結局; 所以tú-tio̍h非常ê狼狽;無人安慰伊。 耶和華ah,求祢看我ê苦難; 因為對敵家己誇大。

11 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 10 chat 第十節
Tùi-te̍k chhun-chhiú, chhiúⁿ i it-chhè ê pó-mi̍h; I khoàⁿ-kìⁿ goā-pang lâng ji̍p i ê sèng-só͘, chiū-sī Lí bat hoan-hù m̄-thang ji̍p Lí ê hoē-tiong ê. 對敵伸手,搶伊一切ê寶物; 伊看見外邦人入伊ê聖所, 就是祢bat吩咐 m̄-thang入祢ê會中ê。

12 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 11 chat 第十一節
I ê peh-sìⁿ lóng thó͘-khùi, sì-koè chhē chia̍h-mi̍h; In ēng hó-mi̍h oāⁿ bí-niû, ài kiù sìⁿ-miā; Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí khoàⁿ-kò͘; in-ūi goá sī chin pi-chiān. 伊ê百姓lóng吐氣,四界 chhē食物; In用好物換米糧, ài救性命; 耶和華ah, 求祢看顧;因為我是真卑賤。

13 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 12 chat 第十二節
Hoān-nā tùi chia kè ê lâng ah, chit ê sū kiám kap lí bô kan-sia̍p mah? Chhiáⁿ khoàⁿ goá só͘ tú-tio̍h ê iu-būn, ū sím-mi̍h iu-būn thang pí-phēng, Chiū-sī Iâ-hô-hoa tī I toā siū-khì ê ji̍t só͘ kiâⁿ tī goá--ê. 凡若tùi chia過ê人ah, chit-ê事kiám kap祢無干涉mah? 請看我所tú-tio̍h ê憂悶, 有甚麼憂悶thang比並, 就是耶和華tī祂大受氣ê日所行tī我ê。

14 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 13 chat 第十三節
I tùi téng-bīn kàng-lo̍h hé, ji̍p goá ê kut lâi khah-iâⁿ--i; I tiuⁿ lô-bāng, tîⁿ-poàⁿ goá ê kha, hō͘ goá oa̍t-tò-tńg; I hō͘ goá thong-ji̍t léng-chēng, hūn--khì. 伊tùi頂面降落火, 入我ê骨來khah贏伊; 伊張羅網,纏絆我ê腳, hō͘我oa̍t-tò-tńg; 伊hō͘我thong日冷靜,暈去。

15 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 14 chat 第十四節
Goá choē-koà ê taⁿ, sī I ê chhiú só͘ pa̍k--ê; Ká kui-tiâu, hē tī goá ê ām-kún; hō͘ goá ê khùi-la̍t bô--khì; Chú kau goá tī tùi-te̍k ê chhiú, goá só͘ tí-tng boē-tiâu--ê. 我罪過ê擔,是伊ê手所縛ê; 絞kui條,hē tī我ê頷頸; hō͘我ê氣力無去; 主交我tī對敵ê手, 我所抵擋boē-tiâu-ê。

16 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 15 chat 第十五節
Goá siâⁿ-tiong ê ióng-sū, Chú m̄-ti̍h--i; Chú chio-chi̍p toā ê hoē lâi kong-kek goá, chè-ap goá ê siàu-liân lâng; Chú ta̍h Iû-tāi ê chāi-sek-lú, chhin-chhiūⁿ tī chiú-khut-tiong. 我城中ê勇士,主m̄-ti̍h伊; 主招集大ê會來攻擊我, 制壓我ê少年人; 主踏猶大ê在室女, 親像tī酒窟中。

17 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 16 chat 第十六節
Goá in-ūi chiah ê tāi-chì thî-khàu, goá ê ba̍k-chiu ba̍k-sái chhē-chhē-tò; In-ūi hû-chhî goá ê sìⁿ-miā lâi an-ùi goá--ê, lī-khui goá chin-hn̄g. Goá ê kiáⁿ-jî bô i-oá, in-ūi tùi-te̍k khah-iâⁿ. 我因為chiah-ê tāi-chì啼哭, 我ê目睭目屎chhē-chhē倒; 因為扶持我ê性命來安慰我ê, 離開我真遠。 我ê kiáⁿ兒無依oá,因為對敵khah贏。

18 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 17 chat 第十七節
Sek-an chhun-chhiú, bô lâng an-ùi i; Lūn-kàu Ngá-kok, Iâ-hô-hoa í-keng chhut bēng-lēng, hō͘ sì-ûi ê lâng choè i ê tùi-te̍k; Iâ-lō͘-sat-léng tī in tiong-kan, chhin-chhiūⁿ bô chheng-khì ê mi̍h. 錫安伸手,無人安慰伊; 論到雅各,耶和華已經出命令, hō͘四圍ê人做伊ê對敵; 耶路撒冷tī in中間, 親像無清氣ê物。

19 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 18 chat 第十八節
Iâ-hô-hoa sī kong-gī, in-ūi goá ū poē-ge̍k I ê bēng-lēng; Chèng peh-sìⁿ ah, chhiáⁿ thiaⁿ, khoàⁿ goá ê thòng-khó͘; Goá chiah ê chāi-sek-lú kap siàu-liân lâng lóng hō͘ lâng lia̍h--khì. 耶和華是公義, 因為我有悖逆祂ê命令; 眾百姓ah,請聽,看我ê痛苦; 我chiah-ê在室女kap少年人 lóng hō͘人掠去。

20 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 19 chat 第十九節
Goá kiò chhin-ài ê lâng, chóng-sī in khi-phiàn goá; Goá ê chè-si, goá ê tiúⁿ-ló, teh chhē kiù-miā ê bí-niû; Hit-sî chiū tn̄g-khùi tī siâⁿ-lāi. 我叫親愛ê人, 總是in欺騙我; 我ê祭司,我ê長老, teh chhē救命ê米糧; Hit時就斷氣tī城內。

21 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 20 chat 第二十節
Iâ-hô-hoa ah, goá tī hoān-lān tiong chhiáⁿ Lí lâi kàm-chhat; Goá ê sim-tn̂g kiáu-ká, goá ê sim tī goá ê lāi-bīn loān-chau-chau; In-ūi goá toā-toā poē-ge̍k. Tī goā-bīn to-kiàm hō͘ lâng sí-kiáⁿ; Tī chhù-lāi chhin-chhiūⁿ ū sí-sit. 耶和華ah,我tī患難中請祢 來鑑察; 我ê心腸攪絞, 我ê心tī我ê內面亂chau-chau; 因為我大大悖逆。 Tī外面刀劍 hō͘人死kiáⁿ;tī厝內親像有死失。

22 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 21 chat 第二十一節
In thiaⁿ-kìⁿ goá thó͘-khùi, ia̍h bô lâng an-ùi goá; Goá ê tùi-te̍k lóng thiaⁿ-kìⁿ goá só͘ tú-tio̍h ê hoān-lān, in-ūi Lí choè chit ê sū, in lóng hoaⁿ-hí; Lí beh hō͘ pò-kò ê ji̍t kàu, in chiū chhin-chhiūⁿ goá. In聽見我吐氣,亦無人安慰我; 我ê對敵lóng聽見我所tú-tio̍h ê患難, 因為祢做chit-ê事,in lóng歡喜; 祢beh hō͘報告ê日到,in就親像我。

23 Iâ-lī-bí Ai-ko 《耶利米哀歌》 Lamentation Tē it chiuⁿ 第一章 Tē 22 chat 第二十二節
Goān in pháiⁿ ê só͘-kiâⁿ, lóng pâi tī Lí ê bīn-chêng; Lí ūi-tio̍h goá it-chhè ê choē-koà, cháiⁿ-iūⁿ khoán-thāi goá, kiû Lí chiàu án-ni khoán-thāi in; In-ūi goá ê thó͘-khùi chin-choē, goá ê sim ia̍h hūn-khì. 願in pháiⁿ ê所行,lóng排tī祢ê面前; 祢為tio̍h我一切ê罪過,怎樣款待我, 求祢照án-ni款待in; 因為我ê吐氣真choē,我ê心亦暈去。


Download ppt "Kū-iok Iâ-lī-bí Ai-ko Tē it chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google