Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Lia̍t-ông-kì (I) Tē káu chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Lia̍t-ông-kì (I) Tē káu chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Lia̍t-ông-kì (I) Tē káu chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 舊約 《列王紀上》 第九章 Kū-iok Lia̍t-ông-kì (I) Tē káu chiuⁿ I Kings

2 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 1 chat 第一節
Só͘-lô-bûn í-keng khí Iâ-hô-hoa ê tiān, kap ông-kiong, kap Só͘-lô-bûn it-chhè só͘ ài choè ê, lóng bêng-pe̍k. 所羅門已經起耶和華ê殿, kap王宮,kap所羅門 一切所ài做ê,lóng明白。

3 Lia̍t-ông-kì (I)《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 2 chat 第二節
Iâ-hô-hoa tē-jī pái tùi Só͘-lô-bûn hián-hiān, chhin-chhiūⁿ chêng tī Ki-piàn tùi i hián-hiān chi̍t-iūⁿ. 耶和華第二pái對所羅門 顯現,親像前 tī Ki-piàn對伊顯現一樣。

4 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 3 chat 第三節
Iâ-hô-hoa tùi i kóng, Lí tī Goá ê bīn-chêng só͘ kî-tó khún-kiû ê, Goá lóng ū thiaⁿ-kìⁿ; Goá í-keng chiong Lí só͘ khí chit keng tiān hun-piat choè-sèng, hō͘ Goá ê miâ éng-oán tī-hia; Goá ê ba̍k-chiu, Goá ê sim iā beh siông-siông tī-hia. 耶和華對伊講,你tī我ê面前所祈禱 懇求ê,我lóng有聽見;我已經將 你所起chit間殿分別做聖, hō͘我ê名永遠tī-hia;我ê目睭, 我ê心也 beh常常tī-hia。

5 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 4 chat 第四節
Lūn-kàu lí, nā sêng-si̍t sim, koh chèng-ti̍t kiâⁿ tī Goá ê bīn-chêng, chhin-chhiūⁿ lí ê pē Tāi-pi̍t só͘-kiâⁿ--ê, chun-thàn Goá it-chhè só͘ bēng-lēng lí ê, chip-siú Goá ê lu̍t-lē, Goá ê hoat-tō͘, 論到你,若誠實心,koh正直行 tī我ê面前,親像你ê父大衛 所行ê,遵thàn我一切所命令 你ê,執守我ê律例,我ê法度,

6 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 5 chat 第五節
Goá chiū beh kian-kò͘ lí ê kok-ūi tī Í-sek-lia̍t tiong, kàu éng-oán; chhin-chhiūⁿ Goá èng-ún lí ê pē Tāi-pi̍t kóng, Lí ê hō͘-è chē Í-sek-lia̍t ê kok-ūi, éng bô tn̄g. 我就beh堅固你ê國位tī 以色列中,到永遠;親像 我應允你ê父大衛講,你ê後裔 坐以色列ê國位,永無斷。

7 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 6 chat 第六節
Siat-sú lín, á-sī lín ê kiáⁿ-sun, oa̍t-tńg bô tè Goá, bô siú Goá siúⁿ-sù lín ê kài-bēng, lu̍t-lē, khì ho̍k-sāi pa̍t ê siōng-tè, lâi kèng-pài i; 設使lín,á是lín ê kiáⁿ孫, oa̍t-tńg無tè我,無守我賞賜 lín ê誡命、律例,去服事 別ê上帝,來敬拜伊;

8 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 7 chat 第七節
goá chiū beh tùi Goá siúⁿ-sù in ê toē chián-tû Í-sek-lia̍t; koh Goá ūi ka-kī ê miâ só͘ hun-piat choè-sèng chit keng tiān, iā beh tùi Goá ê bīn-chêng khì-sak i; hō͘ Í-sek-lia̍t lâng tī bān-kok-tiong choè oē-pìⁿ, siū ki-chhì. 我就beh tùi我賞賜in ê地 剪除以色列;koh我為家己ê名所 分別做聖chit間殿,也beh tùi 我ê面前棄sak伊;hō͘以色列人tī 萬國中做話柄,受譏刺。

9 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 8 chat 第八節
Chit keng tiān sui-jiân chin-koâiⁿ, chiong-lâi keng-kè ê lâng beh gông-ngia̍h thí-chhiò, kóng, Iâ-hô-hoa siáⁿ-sū án-ni khoán-thāi chit ê toē, chit keng tiān ah? Chit間殿雖然真高,將來 經過ê人beh gông-ngia̍h恥笑, 講,耶和華啥事án-ni款待 chit-ê地,chit間殿ah?

10 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 9 chat 第九節
Chiū beh ìn kóng, Sī in-ūi in khì-sak Iâ-hô-hoa in ê Siōng-tè, chiū-sī chhoā in ê lia̍t-chó͘ chhut Ai-ki̍p toē ê, khì kiat-liân pa̍t ê siōng-tè, ho̍k-sāi kèng-pài i; só͘-í Iâ-hô-hoa hō͘ che it-chhè ê chai-ē lîm-kàu in. 就beh應講,是因為in棄sak耶和華 in ê上帝,就是chhoā in ê列祖 出埃及地ê,去結聯別ê上帝, 服事敬拜伊;所以耶和華hō͘這 一切ê災厄臨到in。

11 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 10 chat 第十節
Kàu jī-cha̍p nî bé, chiū-sī Só͘-lô-bûn khí Iâ-hô-hoa ê tiān kap ông-kiong, chí(**chit) nn̄g keng chhù oân-kang ê sî, 到二十年尾,就是所羅門起 耶和華ê殿kap王宮, chit兩間厝完工ê時,

12 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 11 chat 第十一節
Só͘-lô-bûn ông chiū chiong Ka-lī-lī toē jī-cha̍p ê siâⁿ hō͘ Hi-lân; sī Chhui-lô ông Hi-lân bat chiàu Só͘-lô-bûn it-chhè só͘ ài ê, ēng pek-hiuⁿ-chhâ, siông-chhâ, kap kim hō͘ i. 所羅門王就將加利利地 二十個城hō͘ Hi-lân;是Chhui-lô王 Hi-lân bat照所羅門一切所ài ê, 用柏香柴,松柴,kap金hō͘伊。

13 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 12 chat 第十二節
Hi-lân tùi Chhui-lô chhut-lâi, khoàⁿ Só͘-lô-bûn só͘ hō͘ i ê siâⁿ, khoàⁿ-liáu bô kah-ì; Hi-lân tùi Chhui-lô出來, 看所羅門所hō͘伊ê城, 看了無合意;

14 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 13 chat 第十三節
chiū kóng, Goá ê hiaⁿ ah, lí só͘ hō͘ goá hiah ê siâⁿ sī sím-mi̍h? I chiū kiò i Ka-pō͘-le̍k ê toē, kàu kin-á-ji̍t. 就講,我ê兄ah, 你所hō͘我hiah-ê城是甚麼? 伊就叫伊Ka-pō͘-le̍k ê地, 到今á日。

15 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 14 chat 第十四節
Hi-lân chiū kià kim chi̍t-pah jī-cha̍p tha-liân-tek hō͘ ông. Hi-lân就寄金 一百二十 tha-liân-tek hō͘王。

16 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 15 chat 第十五節
Só͘-lô-bûn ông phài lâng-kang ê in-toaⁿ chiū-sī án-ni, sī beh khí Iâ-hô-hoa ê tiān, ka-kī ê ông-kiong, kap Bí-lô, Iâ-lō͘-sat-léng ê siâⁿ-chhiûⁿ, kap Hā-só, Bí-kiat-to, kap Ki-sek. 所羅門王派人工ê因端 就是án-ni,是beh起耶和華ê殿, 家己ê王宮,kap Bí-lô、耶路撒冷ê 城牆,kap Hā-só、Bí-kiat-to,kap Ki-sek。

17 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 16 chat 第十六節
Chêng Ai-ki̍p ông Hoat-ló chiūⁿ lâi chhú Ki-sek, ēng hé sio i, thâi-sí siâⁿ-lāi khiā-khí ê Ka-lâm lâng, chiong siâⁿ hō͘ i ê cha-bó͘-kiáⁿ, Só͘-lô-bûn ê bó͘, choè kè-chng. 前埃及王法老上來取Ki-sek, 用火燒伊,thâi死城內khiā起ê 迦南人,將城hō͘伊ê cha-bó͘-kiáⁿ, 所羅門ê bó͘,做嫁妝。

18 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 17 chat 第十七節
Só͘-lô-bûn khí Ki-sek, kap ē-bīn ê Pek-hô-lûn; 所羅門起Ki-sek, kap下面ê Pek-hô-lûn;

19 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 18 chat 第十八節
kap Pa-la̍h, kap kok-lāi khòng-iá--nih ê Ta̍t-bo̍k; kap Pa-la̍h, kap國內曠野裡ê Ta̍t-bo̍k;

20 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 19 chat 第十九節
kap Só͘-lô-bûn só͘ ū hú-khò͘ ê siâⁿ, kap hē chhia ê siâⁿ, kap bé-peng ê siâⁿ, kap Só͘-lô-bûn tī Iâ-lō͘-sat-léng, tī Lī-pa-lùn, kap tī i só͘ tī-lí ê choân-toē, ūi ka-kī ê khoài-lo̍k só͘ ài khí--ê, lóng khí i. kap所羅門所有府庫ê城, kap hē車ê城,kap馬兵ê城, kap所羅門tī耶路撒冷,tī黎巴嫩, kap tī伊所治理ê全地, 為家己ê快樂所ài起ê,lóng起伊。

21 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 20 chat 第二十節
Lūn-kàu só͘ chhun ê peh-sìⁿ, A-mô͘-lī lâng, Hek lâng, Pí-lī-sé lâng, Hi-bī lâng, Iâ-pò͘-su lâng, m̄-sī sio̍k(tī) Í-sek-lia̍t ê; 論到所chhun ê百姓,A-mô͘-lī人、 Hek人、Pí-lī-sé人、Hi-bī人、 Iâ-pò͘-su人,m̄是屬(tī)以色列ê;

22 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 21 chat 第二十一節
chiū-sī tī chit toē-hng in só͘ chhun ê hō͘-è, Í-sek-lia̍t lâng boē-oē it-chīn bia̍t--ê, Só͘-lô-bûn phài in choè khó͘-kang, kàu kin-á-ji̍t. 就是tī chit地方in所chhun ê後裔, 以色列人boē會一盡滅ê, 所羅門派in做苦工, 到今á日。

23 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 22 chat 第二十二節
Chóng-sī Í-sek-lia̍t lâng, Só͘-lô-bûn bô hō͘ in choè lô͘-po̍k; sī choè i ê chiàn-sū, jîn-sîn, siú-léng, kun-tiúⁿ, chhia-tiúⁿ, bé-peng-tiúⁿ. 總是以色列人,所羅門無hō͘ in 做奴僕;是做伊ê戰士、人臣、 首領、軍長、車長、馬兵長。

24 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 23 chat 第二十三節
Só͘-lô-bûn tok-kang ê thâu-lâng, kiōng gō͘-pah gō͘-cha̍p lâng; in koán-lí choè-kang ê peh-sìⁿ. 所羅門督工ê頭人, 共五百五十人; in管理做工ê百姓。

25 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 24 chat 第二十四節
Hoat-ló ê cha-bó͘-kiáⁿ tùi Tāi-pi̍t ê siâⁿ chiūⁿ-khì Só͘-lô-bûn só͘ kā i khí ê chhù. Hit-sî Só͘-lô-bûn khí Bí-lô. 法老ê cha-bó͘-kiáⁿ tùi大衛ê城 上去所羅門所kā伊起ê厝。 hit時所羅門起Bí-lô。

26 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 25 chat 第二十五節
Só͘-lô-bûn ta̍k-nî saⁿ-pái tī i kā Iâ-hô-hoa só͘ khí ê toâⁿ hiàn sio-chè, kap siā-un chè; koh tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng sio-hiuⁿ tī toâⁿ-téng. Tùi án-ni i khí tiān ê kang bêng-pe̍k. 所羅門ta̍k年三pái tī伊kā耶和華 所起ê壇獻燒祭,kap謝恩祭; koh tī耶和華ê面前燒香tī 壇頂。Tùi án-ni,伊起殿ê工明白。

27 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 26 chat 第二十六節
Só͘-lô-bûn ông tī Í-tong toē, Âng-hái piⁿ, oá-kūn Í-lo̍k ê Í-sûn-ka-pia̍t chō chi̍t-tīn ê chûn-chiah. 所羅門王tī Í-tong地, 紅海邊,oá近以諾ê Í-sûn-ka-pia̍t 造一陣ê船隻。

28 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 27 chat 第二十七節
Hi-lân chhe i ê lô͘-po̍k, chiū-sī chai-iáⁿ kè-hái ê kiâⁿ-chûn lâng, kap Só͘-lô-bûn ê lô͘-po̍k siâng-chûn khì. Hi-lân差伊ê奴僕, 就是知影過海ê行船人, kap所羅門ê奴僕siâng船去。

29 Lia̍t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē káu chiuⁿ 第九章 Tē 28 chat 第二十八節
In kàu Gô-hui, tùi hia tit-tio̍h sì-pah jī-cha̍p tha-liân-tek ê kim, ūn kàu Só͘-lô-bûn ông hia. In到Gô-hui,tùi hia得tio̍h 四百二十tha-liân-tek ê金, 運到所羅門王hia。


Download ppt "Kū-iok Lia̍t-ông-kì (I) Tē káu chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google