Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Sat-bó-jíⁿ Kì (I) Tē 14 chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Sat-bó-jíⁿ Kì (I) Tē 14 chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Sat-bó-jíⁿ Kì (I) Tē 14 chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Sat-bó-jíⁿ Kì (I) Tē 14 chiuⁿ 舊約 《撒母耳記上》 第十四章 I Samuel

2 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 1 chat 第一節
Ū chi̍t-ji̍t Sò-lô ê kiáⁿ Iok-ná-tan kā kia̍h i ê kun-khì ê siàu-liân lâng kóng, Lâi, lán lâi khì hit-pêng, kàu Hui-lī-sū lâng kun-iâⁿ hia; chóng-sī i bô kā in lāu-pē kóng. 有一日掃羅ê kiáⁿ約拿單 kā kia̍h伊ê軍器ê少年人講,來, 咱來去hit-pêng,到腓利士人軍營hia; 總是伊無kā in老父講。

3 Sò-lô tī Ki-pí-a ê ke̍k-thâu, chē tī Bí-ki-lûn ê sia̍h-liû chhiū kha;
Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 2 chat 第二節 Sò-lô tī Ki-pí-a ê ke̍k-thâu, chē tī Bí-ki-lûn ê sia̍h-liû chhiū kha; tè-i-ê iok-lio̍k ū la̍k-pah lâng; 掃羅tī Ki-pí-a ê極頭, 坐tī Bí-ki-lûn ê石榴樹腳; tè伊ê約略有六百人;

4 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 3 chat 第三節
koh ū A-hi-tu̍t ê kiáⁿ A-hi-a, toà Í-hut-tek, sī Í-ka-phok ê hiaⁿ, Hui-nî-hap ê kiáⁿ, Í-lī ê sun, chiū-sī tī Sī-lô choè Iâ-hô-hoa ê chè-si ê. Peh-sìⁿ m̄-chai Iok-ná-tan khì. koh有A-hi-tu̍t ê kiáⁿ A-hi-a,帶Í-hut-tek, 是Í-ka-phok ê兄,Hui-nî-hap ê kiáⁿ,Í-lī ê孫, 就是tī Sī-lô做耶和華ê祭司ê。 百姓m̄知約拿單去。

5 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 4 chat 第四節
Iok-ná-tan beh khì Hui-lī-sū ê kun-iâⁿ, só͘ beh kè hiah ê ài-kháu ê tiong-kan, chit-pêng ū chio̍h ê soaⁿ-chiam, hit-pêng iā ū chio̍h ê soaⁿ-chiam, chi̍t-ê miâ Pò-siat, chi̍t-ê miâ Se-nî; 約拿單beh去腓利士ê軍營, 所beh過hiah-ê隘口ê中間, chit-pêng有石ê山尖, hit-pêng也有石ê山尖, 一個名Pò-siat, 一個名Se-nî;

6 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 5 chat 第五節
chi̍t ê chio̍h ê soaⁿ-chiam tī pak-pêng, kap Bi̍t-boa̍t saⁿ-tùi, chi̍t ê chio̍h ê soaⁿ-chiam tī lâm-pêng, kap Ka-pa saⁿ-tùi. 一個石ê山尖tī北pêng, kap Bi̍t-boa̍t相對, 一個石ê山尖tī南pêng, kap Ka-pa相對。

7 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 6 chat 第六節
Iok-ná-tan kā kia̍h i ê kun-khì ê siàu-liân lâng kóng, Lâi, lán lâi khì bô-siū kat-lé ê lâng ê kun-iâⁿ hia, kiám-chhái Iâ-hô-hoa beh thoè lán choè tāi-chì; in-ūi Iâ-hô-hoa ê kiù lâng, bô hān-tiāⁿ lâng ê choē-chió. 約拿單kā kia̍h伊ê 軍器ê少年人講, 來,咱來去無受割禮ê人ê軍營hia, kiám-chhái耶和華beh替咱做tāi-chì; 因為耶和華ê救人,無限定人ê choē少。

8 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 7 chat 第七節
Kia̍h i ê kun-khì-ê kā i kóng, Chiàu lí ê sim só͘-ài-ê lóng kiâⁿ i, thang chìn-chêng khì; goá kap lí tâng-sim, beh tè lí khì. Kia̍h伊ê 軍器ê kā伊講, 照你ê心所ài-ê lóng行伊, thang進前去; 我kap你同心,beh tè你去。

9 Lán beh keng-kè kàu hiah ê lâng hia, hō͘ in khoàⁿ-kìⁿ lán; 約拿單講,
Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 8 chat 第八節 Iok-ná-tan kóng, Lán beh keng-kè kàu hiah ê lâng hia, hō͘ in khoàⁿ-kìⁿ lán; 約拿單講, 咱beh經過到hiah-ê人hia, hō͘ in看見咱;

10 in nā án-ni kā lán kóng, Lín khiā-teh, thèng-hāu goán kàu lín hia,
Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 9 chat 第九節 in nā án-ni kā lán kóng, Lín khiā-teh, thèng-hāu goán kàu lín hia, lán chiū tiāⁿ-tiāⁿ khiā-teh, bô chiūⁿ-khì in hia. in若án-ni kā咱講,Lín khiā-teh, thèng候阮到lín hia, 咱就定定khiā-teh, 無上去in hia。

11 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 10 chat 第十節
In nā kóng, Lín chiūⁿ-lâi goán chia, lán chiū chiūⁿ-khì; in-ūi Iâ-hô-hoa chiong in kau tī lán ê chhiú, chit-ê oē thang choè lán ê chèng-kù. In若講, Lín上來阮chia,咱就上去; 因為耶和華將in交tī咱ê手, chit-ê話thang做咱ê證據。

12 Nn̄g-lâng chiū hō͘ Hui-lī-sū hông-siú ê peng khoàⁿ-kìⁿ;
Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 11 chat 第十一節 Nn̄g-lâng chiū hō͘ Hui-lī-sū hông-siú ê peng khoàⁿ-kìⁿ; Hui-lī-sū lâng kóng, Hi-pek-lâi lâng tùi só͘ bih ê tōng chhut-lâi. 兩人就hō͘腓利士 防守ê兵看見; 腓利士人講, 希伯來人tùi所bih ê洞出來。

13 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 12 chat 第十二節
Hông-siú ê peng kā Iok-ná-tan kap kia̍h i ê kun-khì ê lâng kóng, Lín chiūⁿ-lâi goán chia, goán ū chi̍t hāng tāi-chì beh pò lín; Iok-ná-tan chiū kā kia̍h i ê ke-si-ê kóng, Lí tè goá chiūⁿ-khì; in-ūi Iâ-hô-hoa chiong in kau tī Í-sek-lia̍t lâng ê chhiú. 防守ê兵kā約拿單kap kia̍h伊ê 軍器ê人講, Lín上來阮chia,阮有一項tāi-chì beh報lín; 約拿單就kā kia̍h伊ê ke-si ê講,你tè我上去; 因為耶和華將in交tī以色列人ê手。

14 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 13 chat 第十三節
Iok-ná-tan chiū ēng chhiú-khîⁿ kha-lèng chiūⁿ-khì, kia̍h i ê kun-khì ê lâng tè i. Hui-lī-sū lâng tó tī Iok-ná-tan ê bīn-chêng, kia̍h i ê kun-khì ê lâng iā tè i ê āu-bīn lâi thâi in. 約拿單就用手擒腳踜上去, kia̍h伊ê 軍器ê人tè伊。 腓利士人倒tī約拿單ê面前, kia̍h伊ê 軍器ê人也tè伊ê後面來thâi in。

15 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 14 chat 第十四節
Iok-ná-tan kap kia̍h i ê kun-khì ê lâng khí-thâu só͘ thâi ê, iok-lio̍k jī-cha̍p lâng, lóng sī tī poàⁿ-bó͘ hn̂g ê loê-kau. 約拿單kap kia̍h伊ê 軍器ê人 起頭所thâi ê, 約略二十人, lóng是tī半畝園ê犁溝。

16 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 15 chat 第十五節
Tùi án-ni tī iâⁿ-poâⁿ, tī chhân-iá, tī chèng peh-sìⁿ ê tiong-kan, lóng ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah; hông-siú ê peng kap chhiúⁿ-kiap ê peng iā lóng ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah; toē iā tín-tāng, tì-kàu ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah kàu ke̍k. Tùi án-ni,tī營盤,tī田野, tī眾百姓ê中間,lóng ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah; 防守ê兵kap搶劫ê兵也lóng ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah;地也振動, 致到ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah到極。

17 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 16 chat 第十六節
Tī Piān-ngá-bín ê Ki-pí-a, Sò-lô siú-bāng ê peng teh khoàⁿ, khoàⁿ-kìⁿ Hui-lī-sū ê chèng kun-peng sì-soàⁿ, sì-koè loān-loān cháu. Tī便雅憫ê Ki-pí-a, 掃羅守望ê兵teh看, 看見腓利士ê眾軍兵四散, 四界亂亂走。

18 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 17 chat 第十七節
Sò-lô chiū kā tè i ê peh-sìⁿ kóng, Lín tiám-sǹg, khoàⁿ chī-chūi tùi lán chia chhut-khì; in tiám-sǹg liáu, chiū chai Iok-ná-tan kap kia̍h i ê kun-khì ê lâng bô tī-teh. 掃羅就kā tè伊ê百姓講, Lín點算,看chī-chūi對咱chia出去; in點算了,就知約拿單kap kia̍h伊ê 軍器ê人無tī-teh。

19 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 18 chat 第十八節
Sò-lô kā A-hi-a kóng, Lí tio̍h toà Siōng-tè ê iok-kūi lâi; in-ūi hit-sî Siōng-tè ê iok-kūi tī Í-sek-lia̍t lâng ê só͘-chāi. 掃羅kā A-hi-a講, 你tio̍h帶上帝ê約櫃來; 因為hit時上帝ê約櫃 tī以色列人ê所在。

20 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 19 chat 第十九節
Sò-lô kap chè-si kóng-oē ê sî, Hui-lī-sū iâⁿ-tiong hán-hoā ê siaⁿ ná-kú ná-toā. Sò-lô chiū kā chè-si kóng, Bián-tāng lí ê chhiú. 掃羅kap祭司講話ê時, 腓利士營中hán-hoā ê聲ná久ná大。 掃羅就kā祭司講, 免動你ê手。

21 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 20 chat 第二十節
Sò-lô kap tè i ê peh-sìⁿ lóng chū-chi̍p, lâi kàu chiàn-tiûⁿ; khoàⁿ-kìⁿ Hui-lī-sū lâng ta̍k-ê ēng to saⁿ-chân, chin toā loān. 掃羅kap tè伊ê百姓lóng聚集, 來到戰場; 看見腓利士人 ta̍k-ê用刀相殘,真大亂。

22 Í-chêng oá Hui-lī-sū lâng ê Hi-pek-lâi lâng,
Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 21 chat 第二十一節 Í-chêng oá Hui-lī-sū lâng ê Hi-pek-lâi lâng, tùi sì-hng tè kàu i ê iâⁿ ê, taⁿ iā hoán-tńg lâi pang-chān tè Sò-lô kap Iok-ná-tan ê Í-sek-lia̍t lâng. 以前oá腓利士人ê希伯來人, tùi四方tè到伊ê營ê, taⁿ也反tńg來幫贊 tè掃羅kap約拿單ê以色列人。

23 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 22 chat 第二十二節
Hiah ê bih tī Í-hoat-liân soaⁿ-toē ê Í-sek-lia̍t lâng, thiaⁿ-kìⁿ Hui-lī-sū lâng tô-cháu, in chiū chhut-lâi jip-oá in ê āu-bīn, lâi kau-chiàn. Hiah-ê bih tī Í-hoat-liân山地ê以色列人, 聽見腓利士人逃走, in就出來jip-oá in ê後面, 來交戰。

24 Hit-ji̍t Iâ-hô-hoa chín-kiù Í-sek-lia̍t;
Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 23 chat 第二十三節 Hit-ji̍t Iâ-hô-hoa chín-kiù Í-sek-lia̍t; ti̍t-ti̍t chiàn kàu Pek-a-bûn. Hit日耶和華拯救以色列; 直直戰到Pek-a-bûn。

25 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 24 chat 第二十四節
Hit-ji̍t Í-sek-lia̍t lâng chin khùn-khó͘, in-ūi Sò-lô ǹg peh-sìⁿ chiù-choā kóng, Bô tán kàu ji̍t-àm, thèng-hāu goá pò goá ê tùi-te̍k ê oan-siû ê tāi-seng, chia̍h-mi̍h ê lâng tio̍h siū chiù-chó͘; só͘-í peh-sìⁿ bô chia̍h sím-mi̍h. Hit日以色列人真困苦, 因為掃羅ǹg百姓chiù-choā講,無等到日暗, thèng候我報我ê對敵ê冤仇ê事先, 食物ê人tio̍h受咒詛;所以百 姓無食甚麼。

26 Chèng peh-sìⁿ ji̍p chhiū-nâ, khoàⁿ-kìⁿ ū bi̍t tī toē-chiūⁿ. 眾百姓入樹林,
Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 25 chat 第二十五節 Chèng peh-sìⁿ ji̍p chhiū-nâ, khoàⁿ-kìⁿ ū bi̍t tī toē-chiūⁿ. 眾百姓入樹林, 看見有蜜tī地上。

27 Peh-sìⁿ ji̍p chhiū-nâ, khoàⁿ-kìⁿ ū bi̍t teh-tih;
Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 26 chat 第二十六節 Peh-sìⁿ ji̍p chhiū-nâ, khoàⁿ-kìⁿ ū bi̍t teh-tih; chóng-sī bô lâng káⁿ ēng chhiú the̍h ji̍p chhùi, in-ūi peh-sìⁿ kiaⁿ hiah ê chiù-choā ê oē. 百姓入樹林,看見有蜜teh滴; 總是無人敢用手the̍h入嘴, 因為百姓驚hiah-ê chiù-choā ê話。

28 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 27 chat 第二十七節
Iok-ná-tan bô thiaⁿ-kìⁿ in lāu-pē ǹg peh-sìⁿ chiù-choā, só͘-í chhun i chhiú-nih ê koáiⁿ-á-bé tuh tī bi̍t-pô͘; i ê chhiú oat kàu chhùi-nih; ba̍k-chiu chiū kim. 約拿單無聽見in老父 ǹg百姓chiù-choā,所以伸伊 手裡ê柺á尾tuh tī蜜pô͘; 伊ê手oat到嘴裡;目睭就金。

29 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 28 chat 第二十八節
Peh-sìⁿ-tiong ū chi̍t-lâng kā i kóng, Lí ê lāu-pē ǹg peh-sìⁿ giâm-giâm chiù-choā, kóng, Kin-á-ji̍t chia̍h sím-mi̍h ê, tio̍h siū chiù-chó͘. Peh-sìⁿ chiū chin ià-siān. 百姓中有一人kā伊講, 你ê老父ǹg百姓嚴嚴chiù-choā, 講,今á日食甚麼ê, tio̍h受咒詛。百姓就真厭倦。

30 Goá ê pē hāi-tio̍h chit ê toē-hng;
Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 29 chat 第二十九節 Iok-ná-tan kóng, Goá ê pē hāi-tio̍h chit ê toē-hng; lín khoàⁿ, goá chhì chí chi̍t-tiám-á bi̍t, ba̍k-chiu chiū kim. 約拿單講, 我ê父害tio̍h chit-ê地方; lín看,我試只一點á蜜, 目睭就金。

31 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 30 chat 第三十節
Hô-hòng peh-sìⁿ kin-á-ji̍t nā chhut-chāi ì-sù chia̍h in só͘ chhiúⁿ tùi-te̍k ê mi̍h, phah-sí Hui-lī-sū lâng kiám bô koh khah-choē mah? 何況百姓今á日若chhut-chāi意思 食in所搶對敵ê物, phah死腓利士人 kiám無koh khah-choē mah?

32 Hit-ji̍t in phah Hui-lī-sū lâng, tùi Bi̍t-boa̍t kàu A-ngá-lûn;
Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 31 chat 第三十一節 Hit-ji̍t in phah Hui-lī-sū lâng, tùi Bi̍t-boa̍t kàu A-ngá-lûn; peh-sìⁿ chin ià-siān. Hit日in phah腓利士人, tùi Bi̍t-boa̍t到A-ngá-lûn; 百姓真厭倦。

33 Peh-sìⁿ chiū koáⁿ-kín cháu-khì the̍h só͘ chhiúⁿ ê iûⁿ, gû, gû-á-kiáⁿ,
Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 32 chat 第三十二節 Peh-sìⁿ chiū koáⁿ-kín cháu-khì the̍h só͘ chhiúⁿ ê iûⁿ, gû, gû-á-kiáⁿ, thâi tī toē-nih; bah iáu ū huih, chiū chia̍h i. 百姓就趕緊走去the̍h 所搶ê羊、牛、牛á-kiáⁿ, thâi tī地裡; 肉iáu有血,就食伊。

34 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 33 chat 第三十三節
Ū lâng kā Sò-lô kóng, Peh-sìⁿ tek-choē Iâ-hô-hoa lah, in-ūi in chia̍h iáu ū huih ê bah. I kóng, Lín chha-biū lah; taⁿ tio̍h kō toā tè chio̍h lâi goá chia. 有人kā掃羅講,百姓得罪耶和華lah, 因為in食iáu有血ê肉。 伊講,Lín差謬lah; taⁿ tio̍h kō大塊石來我chia。

35 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 34 chat 第三十四節
Sò-lô koh kóng, Lín tio̍h sì-koè kiâⁿ tī peh-sìⁿ ê tiong-kan, kā in kóng, Ta̍k-lâng khan in ê gû, ta̍k lâng khan in ê iûⁿ, lâi goá chia; tī-chia thâi lâi chia̍h; m̄-thang chia̍h iáu ū huih ê bah, lâi tek-choē Iâ-hô-hoa. Hit-mî peh-sìⁿ ta̍k-lâng khan in ê gû khì hia thâi. 掃羅koh講,Lín tio̍h四界行tī百姓ê中間, kā in講,ta̍k人牽in ê牛,ta̍k人牽in ê羊, 來我chia;tī-chia thâi來食; m̄-thang食iáu有血ê肉,來得罪耶和華。 Hit暝百姓ta̍k人牽in ê牛去hia thâi。

36 Sò-lô kā Iâ-hô-hoa khí chi̍t chō toâⁿ; che sī i thâu-chi̍t-pái
Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 35 chat 第三十五節 Sò-lô kā Iâ-hô-hoa khí chi̍t chō toâⁿ; che sī i thâu-chi̍t-pái kā Iâ-hô-hoa khí ê toâⁿ. 掃羅kā耶和華起一座壇; 這是伊頭一pái kā耶和華起ê壇。

37 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 36 chat 第三十六節
Sò-lô kóng, Lán taⁿ tio̍h thàu-mî lo̍h-khì jip Hui-lī-sū lâng, chhiúⁿ in, kàu thiⁿ-kng, bô lâu in chi̍t-lâng. Peh-sìⁿ kóng, Lí só͘ khoàⁿ-choè hó-ê, chiū kiâⁿ i. Chè-si kóng, Lán tio̍h lâi chia, chhin-kūn Siōng-tè. 掃羅講,咱taⁿ tio̍h透暝落去jip腓利士 人,搶in,到天光,無留in一人。 百姓講,你所看做好ê,就行伊。 祭司講,咱tio̍h來chia,親近上帝。

38 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 37 chat 第三十七節
Sò-lô mn̄g Siōng-tè kóng, Goá tio̍h lo̍h-khì jip Hui-lī-sū lâng á m̄-bián? Lí beh chiong in kau hō͘ Í-sek-lia̍t ê chhiú mah? Hit-ji̍t Siōng-tè bô ìn i. 掃羅問上帝講, 我tio̍h落去jip腓利士人á m̄免? 你beh將in交hō͘以色列ê手mah? hit日上帝無應伊。

39 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 38 chat 第三十八節
Sò-lô kóng, Lín peh-sìⁿ-tiong ê sī-toā lóng tio̍h chiūⁿ-lâi chia, cha-bêng kin-á-ji̍t chit ê choē sī chāi-tī sím-mi̍h? 掃羅講,Lín百姓中 ê序大lóng tio̍h上來chia, 查明今á日chit-ê罪 是在tī甚麼?

40 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 39 chat 第三十九節
Goá kí kiù Í-sek-lia̍t éng-oa̍h ê Iâ-hô-hoa lâi kóng, Sui-jiân goá ê kiáⁿ Iok-ná-tan, i iā tio̍h sí. Chóng-sī peh-sìⁿ-tiong bô chi̍t-lâng ìn i. 我kí救以色列永活ê耶和華來講, 雖然我ê kiáⁿ約拿單,伊也tio̍h死。 總是百姓中無一人應伊。

41 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 40 chat 第四十節
I chiū kā Í-sek-lia̍t ê chèng-lâng kóng, Lín khiā chit-pêng, goá kap goá ê kiáⁿ Iok-ná-tan khiā hit-pêng. Peh-sìⁿ tùi Sò-lô kóng, Lí khoàⁿ-choè hó-ê chiū kiâⁿ i. 伊就kā以色列ê眾人講, Lín khiā chit-pêng, 我kap我ê kiáⁿ 約拿單khiā hit-pêng。 百姓對掃羅講,你看做好ê就行伊。

42 Sò-lô kā Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè kóng,
Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 41 chat 第四十一節 Sò-lô kā Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè kóng, Kiû Lí chí-sī si̍t-chêng; tùi án-ni liam-tio̍h Iok-ná-tan kap Sò-lô, peh-sìⁿ lóng bô tāi-chì. 掃羅kā耶和華以色列ê上帝講, 求祢指示實情;tùi án-ni, liam-tio̍h約拿單kap掃羅, 百姓lóng無tāi-chì。

43 Sò-lô kóng, Tio̍h tī goá kap goá ê kiáⁿ
Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 42 chat 第四十二節 Sò-lô kóng, Tio̍h tī goá kap goá ê kiáⁿ Iok-ná-tan ê tiong-kan lâi liam-khau; chiū liam-tio̍h Iok-ná-tan. 掃羅講, Tio̍h tī我kap我ê kiáⁿ 約拿單ê中間來liam-khau; 就liam-tio̍h約拿單。

44 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 43 chat 第四十三節
Sò-lô kā Iok-ná-tan kóng, Lí kā goá kóng lí choè sím-mi̍h sū. Iok-ná-tan kóng, Goá si̍t-chāi ēng chhiú-nih ê koáiⁿ-á-bé ùn chi̍t-tiám-á bi̍t lâi chhì-bāi-teh; án-ni goá tio̍h sí ah. 掃羅kā約拿單講, 你kā我講你做甚麼事。 約拿單講,我實在用手裡ê柺á尾 ùn一點á蜜來試bāi-teh;án-ni我tio̍h死ah。

45 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 44 chat 第四十四節
Sò-lô kóng, Iok-ná-tan ah, lí tek-khak tio̍h sí; goān Siōng-tè án-ni kiâⁿ, iā pí án-ni iáu khah-tāng. 掃羅講,約拿單ah, 你的確tio̍h死; 願上帝án-ni行, 也比án-ni iáu khah重。

46 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 45 chat 第四十五節
Peh-sìⁿ kā Sò-lô kóng, Iok-ná-tan í-keng kiâⁿ chit ê toā ê chín-kiù tī Í-sek-lia̍t ê, i tio̍h sí mah? koat-toàn m̄-thang; goán chí éng-oa̍h ê Iâ-hô-hoa lâi kóng, i chi̍t ki thâu-mn̂g iā tek-khak bô ka-la̍uh tī toē-nih, in-ūi i kin-á-ji̍t kap Siōng-tè saⁿ-kap choè tāi-chì. Tùi án-ni peh-sìⁿ kiù Iok-ná-tan bián sí. 百姓kā掃羅講,約拿單已經行chit-ê大ê拯救tī 以色列ê,伊tio̍h死mah?決斷m̄-thang; 阮指永活ê耶和華來講,伊一支頭毛也 的確 無ka-la̍uh tī地裡,因為伊今á日kap上帝 相kap做tāi-chì。Tùi án-ni,百姓救約拿單免死。

47 bô tui-jip Hui-lī-sū lâng.
Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 46 chat 第四十六節 Sò-lô chiū chiūⁿ-khì, bô tui-jip Hui-lī-sū lâng. Hui-lī-sū lâng iā khì i pún só͘-chāi. 掃羅就上去, 無追jip腓利士人。 腓利士人也去伊本所在。

48 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 47 chat 第四十七節
Sò-lô chiáng kok ê koân-pèng, tī-lí Í-sek-lia̍t, khì kap sì-ûi lóng-chóng ê tùi-te̍k kau-chiàn, chiū-sī kong-kek Mô͘-ap lâng, A-bûn lâng, Í-tong, kap Só-pa chiah ê ông, kap Hui-lī-sū lâng; I bô-lūn só͘ khì, lóng khah-iâⁿ. 掃羅掌國ê權柄,治理以色列, 去kap四圍lóng總ê對敵交戰, 就是攻擊Mô͘-ap人、A-bûn人、Í-tong, kap Só-pa chiah-ê王,kap腓利士人; 伊無論所去,lóng khah贏。

49 kong-kek A-má-le̍k lâng, kiù Í-sek-lia̍t thoat-lī
Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 48 chat 第四十八節 Sò-lô hùn-ióng kong-kek A-má-le̍k lâng, kiù Í-sek-lia̍t thoat-lī chhiúⁿ in ê lâng ê chhiú. 掃羅奮勇 攻擊A-má-le̍k人, 救以色列脫離 搶in ê人ê手。

50 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 49 chat 第四十九節
Sò-lô ê kiáⁿ sī Iok-ná-tan, E̍k-si-úi, Be̍k-ki-su-a; i nn̄g ê cha-bó͘-kiáⁿ ê miâ, toā-ê miâ kiò Bí-la̍h, soè-ê miâ kiò Bí-kah. 掃羅ê kiáⁿ是 約拿單、E̍k-si-úi、Be̍k-ki-su-a; 伊兩個cha-bó͘-kiáⁿ ê名, 大ê名叫Bí-la̍h,細ê名叫Bí-kah。

51 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 50 chat 第五十節
Sò-lô ê bó͘, miâ kiò A-hi-loán, sī A-hi-má-su ê cha-bó͘-kiáⁿ; i ê kun-tiúⁿ, miâ kiò Ap-nî-jíⁿ, sī Nî-jíⁿ ê kiáⁿ, Nî-jíⁿ sī Sò-lô ê chek. 掃羅ê bó͘,名叫A-hi-loán, 是A-hi-má-su ê cha-bó͘-kiáⁿ; 伊ê軍長,名叫Ap-nî-jíⁿ, 是Nî-jíⁿ ê kiáⁿ,Nî-jíⁿ是掃羅ê叔。

52 Ap-nî-jíⁿ ê lāu-pē Nî-jíⁿ, chiū-sī A-piat ê kiáⁿ. 掃羅ê老父Ki-sū;
Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 51 chat 第五十一節 Sò-lô ê lāu-pē Ki-sū; Ap-nî-jíⁿ ê lāu-pē Nî-jíⁿ, chiū-sī A-piat ê kiáⁿ. 掃羅ê老父Ki-sū; Ap-nî-jíⁿ ê老父Nî-jíⁿ, 就是A-piat ê kiáⁿ。

53 Sat-bó-jíⁿ Kì (I) 《撒母耳記上》 I Samuel Tē cha̍p-sì chiuⁿ 第十四章 Tē 52 chat 第五十二節
Sò-lô it-seng siông-siông kap Hui-lī-sū lâng toā kau-chiàn; Sò-lô kìⁿ-nā khoàⁿ-kìⁿ ū lêng-le̍k ê lâng, á-sī ióng-sū, chiū chio-chi̍p lâi oá i. 掃羅一生常常 kap腓利士人大交戰; 掃羅見若看見有能力ê人, á是勇士,就招集來oá伊。


Download ppt "Kū-iok Sat-bó-jíⁿ Kì (I) Tē 14 chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google