Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kū-iok Lia̍t-ông-kì (I) Tē gō͘ chiuⁿ

Similar presentations


Presentation on theme: "Kū-iok Lia̍t-ông-kì (I) Tē gō͘ chiuⁿ"— Presentation transcript:

1 Kū-iok Lia̍t-ông-kì (I) Tē gō͘ chiuⁿ
Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經 Kū-iok Lia̍t-ông-kì (I) Tē gō͘ chiuⁿ 舊約 《列王紀上》 第五章 I Kings

2 Lia̍t-ông-kì (I)《列王紀上》 I Kings Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 1 chat 第一節
Chhui-lô ông Hi-lân chhe i ê lô͘-po̍k khì kìⁿ Só͘-lô-bûn, in-ūi thiaⁿ-kìⁿ lâng ēng iû boah i soà-chiap i ê lāu-pē choè ông; in-ūi Hi-lân pêng-sò͘ thiàⁿ Tāi-pi̍t. Chhui-lô王Hi-lân差伊ê奴僕去見 所羅門,因為聽見人用油抹伊 續接伊ê老父做王; 因為Hi-lân平素疼大衛。

3 Lia̍t-ông-kì (I)《列王紀上》 I Kings Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 2 chat 第二節
Só͘-lô-bûn iā chhe lâng khì kìⁿ Hi-lân, kóng, 所羅門也差人 去見Hi-lân,講,

4 Lia̍t-ông-kì (I)《列王紀上》 I Kings Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 3 chat 第三節
Lí chai goá ê pē Tāi-pi̍t, in-ūi sì-ûi sì-hng ê kau-chiàn, boē-oē in-ūi Iâ-hô-hoa i ê Siōng-tè ê miâ khí tiān, kàu Iâ-hô-hoa ēng tùi-te̍k hē tī i ê kha-ē. 你知我ê父大衛, 因為四圍四方ê交戰,boē能 因為耶和華伊ê上帝ê名起殿, 到耶和華用對敵hē tī伊ê腳下。

5 Lia̍t-ông-kì (I)《列王紀上》 I Kings Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 4 chat 第四節
Taⁿ Iâ-hô-hoa goá ê Siōng-tè í-keng siúⁿ-sù goá sì-hng pêng-an, tì-kàu bô tùi-te̍k, bô chai-ē. Taⁿ耶和華我ê上帝 已經賞賜我四方平安, 致到無對敵,無災厄。

6 Lia̍t-ông-kì (I)《列王紀上》 I Kings Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 5 chat 第五節
Goá ì-sù beh ūi Iâ-hô-hoa goá ê Siōng-tè ê miâ khí tiān, sī chiàu Iâ-hô-hoa èng-ún goá ê pē Tāi-pi̍t ê oē, kóng, Goá beh hō͘ lí ê kiáⁿ soà-hiap lí, chē lí ê ūi, i beh ūi Goá ê miâ khí tiān. 我意思beh為耶和華我ê上帝ê名 起殿,是照耶和華應允我ê父 大衛ê話,講,我beh hō͘你ê kiáⁿ續接 你,坐你ê位,伊beh為我ê名起殿。

7 Lia̍t-ông-kì (I)《列王紀上》 I Kings Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 6 chat 第六節
Só͘-í chhiáⁿ lí bēng-lēng lâng, tī Lī-pa-lùn kā goá chhò pek-hiuⁿ-chhâ; goá ê lô͘-po̍k beh kap lí ê lô͘-po̍k saⁿ-kap choè; goá iā beh chiàu lí kìⁿ só͘ tiāⁿ-tio̍h--ê, chiong lí ê lô͘-po̍k ê kang-chîⁿ kau lí; in-ūi lí chai, tī goán tiong-kan bô lâng chhin-chhiūⁿ Se-tùn lâng gâu chhò-chhiū. 所以請你命令人,tī 黎巴嫩kā我剉 柏香柴;我ê奴僕beh kap你ê奴僕相kap 做;我也beh照理見所定tio̍h-ê,將你ê 奴僕ê工錢交你;因為你知,tī阮中間 無人親像Se-tùn人gâu剉樹。

8 Lia̍t-ông-kì (I)《列王紀上》 I Kings Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 7 chat 第七節
Hi-lân thiaⁿ-kìⁿ Só͘-lô-bûn ê oē, chiū chin hoaⁿ-hí, kóng, Kin-á-ji̍t eng-kai o-ló Iâ-hô-hoa, in-ūi I siúⁿ-sù Tāi-pi̍t chi̍t-ê ū tì-hūi ê kiáⁿ, tī-lí chiah-choē ê peh-sìⁿ. Hi-lân聽見所羅門ê話, 就真歡喜,講,今á日應該 o-ló耶和華,因為伊賞賜大衛一個 有智慧ê kiáⁿ,治理chiah-choē ê百姓。

9 Lia̍t-ông-kì (I)《列王紀上》 I Kings Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 8 chat 第八節
Hi-lân chhe lâng khì kìⁿ Só͘-lô-bûn kóng, Lí chhe lâng só͘ tùi goá kóng ê sū, goá ū thiaⁿ-kìⁿ; lūn-kàu pek-hiuⁿ-chhâ, kap siông-chhiū ê chhâ, goá beh chiàu lí ê sim-goān lâi kiâⁿ. Hi-lân差人去見所羅門講,你 差人所對我講ê事,我有聽見; 論到柏香柴,kap松樹ê柴, 我beh照你ê心願來行。

10 Lia̍t-ông-kì (I)《列王紀上》 I Kings Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 9 chat 第九節
Goá ê lô͘-po̍k beh tùi Lī-pa-lùn ūn i lo̍h-hái, goá beh ká kui-pâi phû tī hái--nih, kàu lí só͘ kā goá tiāⁿ-tio̍h ê só͘-chāi; goá beh tī-hia thiah-khui; lí thang chiap-siu; lí ēng chia̍h-mi̍h hō͘ goá ê ke, chiâⁿ goá ê sim-goān. 我ê奴僕beh tùi黎巴嫩運伊落海,我beh 絞kui排浮tī海裡,到你所kā我定tio̍h ê 所在;我beh tī-hia拆開;你thang接收; 你用食物hō͘我ê家,成我ê心願。

11 Lia̍t-ông-kì (I)《列王紀上》 I Kings Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 10 chat 第十節
Hi-lân chiū ēng pek-hiuⁿ-chhâ kap siông-chhiū ê chhâ hō͘ Só͘-lô-bûn chiàu i it-chhè só͘-ài--ê. Hi-lân就用柏香柴kap 松樹ê柴hō͘所羅門 照伊一切所ài-ê。

12 Lia̍t-ông-kì (I)《列王紀上》 I Kings Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 11 chat 第十一節
Só͘-lô-bûn hō͘ Hi-lân nn̄g-bān ko-jíⁿ ê sió-be̍h; jī-cha̍p ko-jíⁿ ê chheng-iû, choè i ke-lāi ê chia̍h-mi̍h. Só͘-lô-bûn ta̍k-nî chiàu án-ni hō͘ Hi-lân. 所羅門hō͘ Hi-lân兩萬ko-jíⁿ ê小麥; 二十ko-jíⁿ ê清油, 做伊家內ê食物。 所羅門ta̍k年照án-ni hō͘ Hi-lân。

13 Lia̍t-ông-kì (I)《列王紀上》 I Kings Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 12 chat 第十二節
Iâ-hô-hoa chiàu I só͘ èng-ún--ê, siúⁿ-sù tì-hūi hō͘ Só͘-lô-bûn. Hi-lân kap Só͘-lô-bûn ê tiong-kan ū hô-pêng; in nn̄g-lâng saⁿ-kap li̍p-iok. 耶和華照伊所應允ê, 賞賜智慧hō͘所羅門。 Hi-lân kap所羅門ê中間有和平; in兩人相kap立約。

14 Lia̍t-ông-kì (I)《列王紀上》 I Kings Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 13 chat 第十三節
Só͘-lô-bûn ông tùi Í-sek-lia̍t chèng-lâng ê tiong-kan, phài lâng-kang; só͘ phài ê lâng-kang kiōng saⁿ-bān. 所羅門王tùi以色列 眾人ê中間,派人工; 所派ê人工共三萬。

15 Lia̍t-ông-kì (I)《列王紀上》 I Kings Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 14 chat 第十四節
Ta̍k-ge̍h-ji̍t lûn-liû phài chi̍t-bān lâng kàu Lī-pa-lùn; in chi̍t-ge̍h-ji̍t tī Lī-pa-lùn, nn̄g ge̍h-ji̍t tī ke-lāi; A-to-nî-lân choè tok-kang--ê. Ta̍k月日輪流 派一萬人到黎巴嫩;in一月日 Tī黎巴嫩,兩月日tī家內; A-to-nî-lân做督工ê。

16 Lia̍t-ông-kì (I)《列王紀上》 I Kings Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 15 chat 第十五節
Só͘-lô-bûn ū thiau-hu chhit-bān; poeh-bān lâng tī soaⁿ--nih phah-chio̍h. 所羅門有挑夫七萬; 八萬人tī 山裡phah石。

17 Lia̍t-ông-kì (I)《列王紀上》 I Kings Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 16 chat 第十六節
Chiah-ê í-goā Só͘-lô-bûn ū ēng tok-kang ê toā-koaⁿ saⁿ-chheng saⁿ-pah lâng; In kàm-tok hiah ê choè-kang ê lâng. Chiah-ê以外所羅門有用督工 ê大官三千三百人; in監督hiah-ê做工ê人。

18 Lia̍t-ông-kì (I)《列王紀上》 I Kings Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 17 chat 第十七節
Ông chhut-lēng, in chiū ūn toā-chio̍h, pó-poè ê chio̍h, ēng phah-hó ê chio̍h lâi hē chhù ê toē-ki. 王出令,in就運大石, 寶貝ê石,用phah好ê石 來hē厝ê地基。

19 Lia̍t-ông-kì (I)《列王紀上》 I Kings Tē gō͘ chiuⁿ 第五章 Tē 18 chat 第十八節
Só͘-lô-bûn ê sai-hū, kap Hi-lân ê sai-hū, kap Ka-pa-le̍k lâng, lóng phah-chio̍h, pī-pān chhâ-liāu kap chio̍h, lâi khí tiān-chhù. 所羅門ê師傅,kap Hi-lân ê師傅, kap Ka-pa-le̍k人,lóng phah石, 備辦柴料kap石,來起殿厝。


Download ppt "Kū-iok Lia̍t-ông-kì (I) Tē gō͘ chiuⁿ"

Similar presentations


Ads by Google